A A A A A


Vyhledávání

Matouš 4:2
a postiv se po čtyřicet dní a čtyřicet nocí, potom vyhladověl.


Matouš 4:5
Tu ho ďábel s sebou bere do svatého města a postavuje ho na vrchol CHRÁMU


Matouš 4:21
A postoupiv odtamtud dále, uviděl další dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, jeho bratra, jak v lodi se Zebedeem, svým otcem, opravují své sítě; i povolal je


Matouš 5:15
aniž zapalují lampu a postavují ji pod modius, nýbrž na svícen, i svítí všem, kteří jsou v domě.


Matouš 6:16
A když se postíte, netvařte se, jako pokrytci, sklíčeně; oni ť hyzdí své obličeje, aby se tak lidem ukazovali, že se postí. Věru, pravím vám: Svou odměnu mají.


Matouš 6:17
Postíš-li se však ty, pomaž si svou hlavu a umyj si svůj obličej,


Matouš 6:18
aby ses tak ne lidem ukázal, že se postíš, nýbrž svému Otci, jenž je v skrytu, a tvůj Otec, jenž v skrytu vidí, ti odplatí.


Matouš 9:14
Tu k němu přistupují Janovi učedníci a praví: Proč se my a farizeové často postíváme, tvoji učedníci se však nepostívají?


Matouš 9:15
A Ježíš jim řekl: Což mohou synové svatební síně hořekovat, pokud je ženich s nimi? Přijdou však dni, kdy bude ženich od nich odtržen, a tehdy se postit budou.


Matouš 15:32
Ježíš však, přivolav si své učedníky, řekl: Mám niterný soucit vůči davu, protože při mně zůstávají již tři dni a nemají, čeho by pojedli, a nerad bych je propustil s postem, aby snad na cestě neomdleli.


Matouš 18:2
A Ježíš si přivolal jedno děťátko, postavil je uprostřed nich


Matouš 21:33
Poslyšte další přirovnání: Byl jeden hospodář domu, jenž vysadil vinici a postavil okolo ní plot a vykopal v ní lis a zbudoval věž, i pronajal ji rolníkům a odešel ze země.


Matouš 25:9
Ty prozíravé však odpověděly, pravíce: Nikoli, aby se snad ne stalo, že by nepostačilo nám an i vám. Ubírejte se raději k těm, kdo prodávají, a samy si kupte.


Matouš 25:33
a postaví ovce po své pravici a kozy zase po levici.


Marek 1:19
A postoupiv trochu odtamtud, uviděl Jakuba Zebedeova a Jana, jeho bratra, a ti byli v lodi, opravujíce sítě.


Marek 2:18
A Janovi učedníci a farizeové se postili, i přicházejí a praví mu: Proč se Janovi učedníci a [učedníci] farizeů postívají, učedníci tvoji však se nepostívají?


Marek 2:19
A Ježíš jim řekl: Což se synové svatební síně mohou postit, zatímco je ženich s nimi? Pokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit,


Marek 2:20
přijdou však dni, kdy od nich bude ženich odtržen, a tehdy se v onen den postit budou.


Marek 4:21
A pravil jim: Což se snad přináší lampa, aby byla postavena pod modius nebo pod lože? Ne aby byla postavena na svícen?


Marek 8:3
a propustím-li je do jejich domova s postem, omdlí na cestě, vždyť někteří z nich přišli zdaleka.


Marek 9:36
A vzav jedno děťátko, postavil je v jejich středu, objal je a řekl jim:


Marek 12:1
I počal k nim mluvit v přirovnáních: Jeden člověk vysadil vinici a okolo postavil plot a vykopal nádrž pod lis a zbudoval věž, i pronajal ji rolníkům a odešel ze země.


Lukáš 2:37
a ona sama byla již čtyřiaosmdesát let vdovou, i nevzdalovala se od CHRÁMU a konala svatou službu posty a modlitbami nocí i dnem.


Lukáš 4:9
I zavedl ho do Jerúsaléma a postavil ho na vrchol CHRÁMU a řekl mu: Jsi-li Boží Syn, vrhni se odtud dolů;


Lukáš 5:18
A hle, muži nesoucí na loži člověka, jenž byl postižen ochrnutím; i snažili se ho vnést a položit před něho.


Lukáš 5:24
Ale abyste věděli, že Syn člověka pravomoc má na zemi odpouštět hříchy - řekl tomu postiženému ochrnutím: Tobě pravím: Vstávej, zvedni své lůžko a ubírej se do svého domu.


Lukáš 5:25
A okamžitě se přede všemi postavil, zvedl to, na čem ležel, a odešel do svého domu, oslavuje Boha.


Lukáš 5:33
A oni k němu řekli: Proč se učedníci Janovi postívají zhusta a konávají prosby, podobně i učedníci farizeů, tvoji však jídají a pijí?


Lukáš 5:34
A on k nim řekl: Což můžete syny svatební síně přimět, by se postili, zatímco je ženich s nimi?


Lukáš 5:35
Přijdou však i dni, kdy od nich bude ženich odtržen; tehdy se v oněch dnech postit budou.


Lukáš 6:8
On však jejich myšlenky znal a tomu člověku, jenž měl ruku odumřelou, řekl: Zvedej se a postav se doprostřed. I povstal a stanul.


Lukáš 7:8
Vždyť i já jsem člověk v postavení pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; i pravím tomuto: Odeber se, a ubírá se; a dalšímu: Pojď, a přichází; a svému nevolníku: Vykonej toto, a koná.


Lukáš 8:16
A nikdo, zanítiv lampu, si nepočíná tak, že ji přiklopuje nádobou nebo postavuje pod lože, nýbrž ji nasazuje na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.


Lukáš 9:45
Oni však tomuto výroku nerozuměli a byl před nimi veskrze zastřen, aby jej nepostřehli, a otázat se ho stran tohoto výroku se báli.


Lukáš 9:47
A Ježíš, vida to rozumování jejich srdce, pojal jedno děťátko, postavil je vedle sebe


Lukáš 10:34
a přistoupiv obvázal jeho zranění, nalévaje na ně oleje a vína, a vysadiv ho na své vlastní dobytče, zavedl ho do hostince a postaral se o něho.


Lukáš 10:35
A v zítřejší den [na odchodu] vyňal a hostinskému dal dva denáry a řekl mu: Postarej se o něho, a cokoli nadto vynaložíš, uhradím ti já, až tudy zase půjdu.


Lukáš 11:7
a onen uvnitř by v odpověď řekl: Nevyrušuj mě, dveře jsou již zamknuté a má děťátka jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a dát ti -?


Lukáš 11:33
Nikdo však, zanítiv lampu, ji nepostavuje do úkrytu ani pod modius, nýbrž na svícen, aby ti, kteří vcházejí, viděli záři.


Lukáš 18:11
Ten farizej se postavil a modlil se sám vzhledem k sobě takto: Bože, děkuji ti, že nejsem právě tak ový jako ostatní z lidí, loupeživí, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento dávkový výběrčí;


Lukáš 18:12
dvakrát za týden se postím; ze všeho, čehokoli nabývám, odvádím desátky.


Lukáš 19:3
a byl žádostiv uvidět Ježíše, kdo to je, a pro dav nemohl, protože byl postavou malý.


Lukáš 23:7
a když se dověděl, že je z oblasti pravomoci Héródovy, postoupil ho Héródovi; ten byl v těch dnech sám také v Jerúsalémě.


Jan 2:19
Ježíš odpověděl a řekl jim: Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.


Jan 2:20
Židé tedy řekli: Tento chrám byl budován po šestačtyřicet let, a ty jej postavíš ve třech dnech?


Jan 5:4
V tom koupališti totiž v jistých obdobích sestupoval anděl a čeřil vodu; kdo tam tedy po tom zčeření vody první vstoupil, stával se zdravým, byť byl postižen jakýmkoli chorobným stavem].


Jean 8:3
A písmaři a farizeové [k němu] vedou jednu ženu přistiženou při cizoložství; a postavivše ji uprostřed,


Skutky Apoštolské 1:25
pour occuper, dans le ministère de l'apostolat, la place qu'a délaissée Judas pour s'en aller à sa place à lui."


Skutky Apoštolské 3:25
"Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham: Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre.


Skutky Apoštolské 7:5
Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui quoiqu'il n'eût pas d'enfant.


Skutky Apoštolské 7:6
Et Dieu lui déclara que sa postérité séjournerait en terre étrangère, qu'on la réduirait en servitude et qu'on la maltraiterait durant 400 ans. --


Skutky Apoštolské 8:33
Dans son abaissement la justice lui a été déniée. Sa postérité, qui la racontera? Car sa vie est retranchée de la terre.


Skutky Apoštolské 12:10
Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta.


Římanům 5:19
neboť právě tak, jako byli mnozí skrze neuposlechnutí jednoho člověka uvedeni do postavení hříšníků, budou i skrze poslušnost jednoho mnozí uvedeni do postavení spravedlivých.


Římanům 13:3
Vládcové přece nejsou postrachem činnosti dobré, nýbrž zlé. Přeješ si tedy nemít z vrchnosti strach? Provozuj dobro a dostane se ti od ní pochvaly,


Římanům 14:10
Ty však, co svého bratra soudíš? Nebo i ty, co svého bratra znevažuješ? Vždyť budeme všichni postaveni před Boží soudcovský stolec,


2 Korintským 4:14
vědouce, že ten, jenž vzkřísil Pána Ježíše, s Ježíšem vzkřísí a s vámi před sebe postaví i nás;


2 Korintským 6:5
v ranách, ve vězeních, v nepokojích, v lopotách, v bděních, v postech,


2 Korintským 11:27
v lopotě a dřině, často v bděních, v hladu a žízni, často v postech, v zimě a nahotě.


Galatským 2:11
Když však Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se mu do tváře na odpor, protože byl hoden odsouzení.


Efezským 4:13
než my všichni dospějeme k jednotě víry a plného poznání Božího Syna, k dospělému muži, k míře postavy plnosti KRISTOVY,


Efezským 6:11
odějte se Boží plnou výzbrojí, abyste se mohli postavit vůči ďáblovým pletichám.


Efezským 6:13
Pro tuto příčinu na sebe vezměte Boží plnou výzbroj, abyste nabyli schopnosti v zlý den odolat, vše uskutečnit a postavit se.


Efezským 6:14
Postavte se tedy, opásajíce se na svých kyčlích pravdou a odějíce se kyrysem spravedlnosti


Filipským 1:16
tito z lásky, vědouce, že jsem postaven k obhajobě blahé zvěsti,


Koloským 1:22
v těle jeho masa skrze smrt, by vás před sebe postavila svaté a bezúhonné a neobvinitelné před ní,


1 Timoteovi 2:2
za krále a všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom trávili pokojné a klidné živobytí ve vší pobožnosti a důstojné vážnosti;


2 Timoteovi 2:16
Světským prázdným žvástům se však zdaleka vyhýbej, neboť oni postoupí k ještě větší bezbožnosti


2 Timoteovi 3:8
Jako se však Iannés a Iambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito stavějí proti pravdě, lidé v mysli veskrze zkažení, stran víry zavržení;


2 Timoteovi 3:9
nepostoupí však dále, neboť jejich šílenství bude všem naprosto zřejmé, jako se zřejmým stalo i šílenství oněch.


2 Timoteovi 3:13
zlí lidé však a šalební kejklíři postoupí k horšímu, svůdcové i svádění.


2 Timoteovi 4:15
I ty se ho chraň, neboť se tvrdě postavil proti tomu, co říkáme my.


Židům 9:8
Tím Svatý Duch poukazuje na toto: Že cesta do svatých míst ještě není zjevena, dokud první stan má své postavení;


Židům 11:32
A co ještě mám říkat? Vždyť mi nepostačí čas, budu-li vypravovat o Gedeónovi a Barakovi i Samsónovi a Jefthovi i Davidovi a Samúélovi i prorocích,


Židům 12:12
Proto narovnejte svěšené ruce a ochrnutím postižená kolena


Jakubův 1:9
Bratr nízkého postavení nechť se však chlubí ve svém povýšení


Jakubův 2:3
a vy pohledíte na toho, jenž na sobě má ten skvělý úbor, a řeknete: Ty seď zde pohodlně, a tomu chudému řeknete: Ty se postav tam anebo seď zde pod mou podnož í -


Jakubův 4:4
Cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, uvádí se v postavení nepřítele Božího.


1 Petrův 3:6
jako Sára byla poslušna Abrahama, nazývajíc ho pánem, a vy jste se staly jejími dětmi, působíte-li dobro a nebojíte-li se žádného postrachu.


Judův 1:24
Tomu však, jenž vás může bez klopýtnutí uchránit a bez úhony s jásotem postavit před svou slávou,


Zjevení Janovo 3:8
Vím o tvých činech. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, jež nikdo nemůže zamknout, protože máš malou moc a mé slovo jsi zachoval a mé jméno jsi nezapřel.


Zjevení Janovo 8:3
A přišel další anděl a postavil se k oltáři, maje zlatou kadidelnici, i bylo mu dáno mnoho kouřidel, aby dodal účinnosti modlitbám všech svatých u zlatého oltáře, jenž byl před trůnem;


Zjevení Janovo 10:2
a ve své ruce měl otevřenou knížku. I postavil svou pravou nohu na moři a levou na zemi


Zjevení Janovo 11:11
A po těch třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha a postavili se na své nohy; i padla na ty, kteří na ně patřili, veliká bázeň.


Zjevení Janovo 12:18
I postavil jsem se na písek moře


Czech Bible (PMPZ) 2014
No Data