A A A A A


Vyhledávání

Matouš 4:2
A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec pocítil hlad.


Matouš 4:5
Tu ho ďábel vezme do svatého města, postaví ho na strmé místo chrámu


Matouš 5:14
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město postavené na hoře.


Matouš 6:16
„A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří si hyzdí obličej, aby bylo lidem zřejmé, že se postí. Vpravdě vám pravím: Dostali svou odměnu.


Matouš 6:17
Ale když se postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář,


Matouš 6:18
aby neviděli lidé, že se postíš, nýbrž tvůj Otec, který je ve skrytu; a tvůj Otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí.“


Matouš 6:34
Nestarejte se proto příliš o zítřek; neboť zítřek se postará sám o sebe; (každý) den má dosti na svém soužení.“


Matouš 9:14
Tu k němu přistoupili Janovi učedníci se slovy: „Proč se my a farizeové často postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“


Matouš 9:15
A Ježíš jim řekl: „Což mohou být smutní ženichovi druhové, dokud je ženich s nimi? Ale přijdou dny, kdy jim bude ženich odňat, a tehdy se budou postit.


Matouš 17:4
Petr na to řekl Ježíšovi: „Pane, je nám tady dobře. Chceš-li, postavím zde tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“


Matouš 18:2
I přivolal dítě, postavil je doprostřed mezi ně


Matouš 20:12
´Tihle poslední pracovali jedinou hodinu, a postavils je na roven nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko´.


Matouš 25:33
ovce pak postaví po své pravici, kozly po levici.


Matouš 27:11
Ježíš pak byl postaven před vladaře. A otázal se ho vladař: „Ty jsi židovský král? „A Ježíš řekl: „Ano, jsem“.


Marek 2:18
Janovi učedníci a farizeové se postili. I přijdou a praví mu: „Proč učedníci Janovi a učedníci farizeů se postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“


Marek 2:19
A Ježíš jim řekl: „Což se mohou postit ženichovi druhové, dokud je ženich s nimi? Dokud mají u sebe ženicha, nemohou se postit.


Marek 2:20
Ale přijdou dny, kdy jim bude ženich odňat, a tehdy se budou postit v onen den.“


Marek 3:3
I řekne tomu člověkovi s uschlou rukou: „Postav se doprostřed!“


Marek 4:21
Pravil jim také: „Což se přináší svíčka, aby se postavila pod nádobu nebo pod postel? Zda ne (spíše),aby se postavila na svícen?


Marek 9:5
Tu Petr na to řekne Ježíšovi: „Rabbi, je nám tady dobře; a postavme tři stany, JIM len tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“


Marek 9:29
A řekl jim: „Tento druh nemůže vyjít jinak než modlitbou [a postem].


Marek 9:36
A vzal dítě, postavil je doprostřed mezi ně, a když je objal, řekl jim:


Marek 11:25
A když se postavíte k modlitbě, odpusťte, máte-li co proti komu, aby i váš Otec v nebesích vám odpustil vaše hříchy.“


Marek 13:9
Mějte se však sami na pozoru! Vydají vás soudům a v synagogách vás budou bít; před vladaře a krále budete postaveni pro mne jim na svědectví.


Lukáš 2:37
a byla vdova až do čtyřiaosmdesáti let; nevycházela z chrámu, ale ve dne v noci sloužila Bohu posty a modlitbami.


Lukáš 4:9
Zavedl ho pak do Jerusalema a postavil na strmé místo chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží syn, vrhni se odtud dolů!


Lukáš 5:33
Oni mu však řekli: „Janovi učedníci a podobně i farizejští se často postí a konají modlitby, kdežto tvoji jedí a pijí.“


Lukáš 5:34
A Ježíš jim řekl: „Což můžete ženichovy druhy mít k tomu, aby se postili, dokud je ženich s nimi'?


Lukáš 5:35
Ale přijdou dni, kdy jim bude ženich odňat, a tehdy v ony dny se budou postit.“


Lukáš 6:8
On však věděl o jejich myšlenkách. A řekl tomu člověkovi s uschlou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed!“I vstal a postavil se.


Lukáš 7:38
postavila se mu s pláčem vzadu k nohám a začala mu slzami smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat, líbala mu nohy a mazala vonnou mastí.


Lukáš 8:16
„Nikdo nepřeklopuje rozžatou svíčku nádobou ani ji nedává pod postel, nýbrž ji staví na svícen, aby vcházející viděli světlo.


Lukáš 9:33
Když se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Pane, je nám tady dobře; postavme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi!“Nevěděl, co mluví.


Lukáš 9:47
Ale Ježíš, který viděl myšlenky jejich srdce, vzal dítě, postavil je vedle sebe


Lukáš 14:9
a aby nepřišel ten, který pozval tebe i jeho, a neřekl ti: ´Postup místo tomuto´, a potom by ses s hanbou posadil na poslední místo.


Lukáš 18:12
Postím se dvakrát za týden, desátky dávám ze všeho, co vyzískám!´


Lukáš 19:3
Toužil spatřit Ježíše, kdo to je, a nemohl pro zástup, protože byl malé postavy.


Jan 2:19
Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech ho postavím.“


Jan 2:20
Židé tedy řekli: „Šestačtyřicet let se budoval tento chrám, a ty ho postavíš ve třech dnech?“


Jan 8:3
Tu k němu přivedou vykladatelé Písma a farizeové ženu přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed


Skutky Apoštolské 1:23
I postavili dva: Josefa, který se nazývá Barsabbáš, příjmením Spravedlivý, a Matěje.


Skutky Apoštolské 3:8
I vyskočil, postavil se a chodil; i vešel s nimi do chrámu, chodil a poskakoval a chválil Boha.


Skutky Apoštolské 4:7
I postavili je doprostřed a dotazovali se: „Jakou mocí anebo jakým jménem jste to vy učinili?“


Skutky Apoštolské 5:20
„Jděte, postavte se a mluvte v chrámě lidu všechna slova tohoto života.“


Skutky Apoštolské 5:27
Když je přivedli, postavili je ve veleradě. A velekněz se jich otázal:


Skutky Apoštolské 6:13
postavili pak křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk neustále mluví řeči proti tomuto svatému místu a Zákonu.


Skutky Apoštolské 13:2
Když konali službu Pánu a postili se, Duch svatý řekl: „Oddělte mi Barnabáše a Šavla k dílu, ke kterému jsem je povolal.“


Skutky Apoštolské 13:3
Tehdy se postili a modlili, vložili na ně ruce a propustili je.


Skutky Apoštolské 14:10
hlasitě zvolal: „Postav se zpříma na nohy!“ I vyskočil a chodil.


Skutky Apoštolské 14:23
Když jim ustanovili v jednotlivých obcích starší, modlitbou a posty je poručili Pánu, v kterého věřili.


Skutky Apoštolské 15:16
Potom se vrátím a znovu postavím stánek Davidův, který spadl, a jeho zbořeniny znovu vystavím a vztyčím jej,


Skutky Apoštolské 17:22
Pavel se tedy postavil doprostřed Areopagu a mluvil: „Athéňané! Pozoruji, že jste po každé stránce velice náboženští.


Skutky Apoštolské 19:33
I vytáhli ze zástupu Alexandra, poněvadž ho Židé postrkovali vpřed. Alexander pak pokynul rukou, že se chce před lidem hájit.


Skutky Apoštolské 20:34
Sami víte, že o všechny potřeby mé i mých společníků se postaraly tyto ruce.


Skutky Apoštolské 22:13
přišel ke mně, postavil se a řekl mi:,Bratře Šavle, prohlédni!' A v touž chvíli jsem na něho prohlédl.


Skutky Apoštolské 22:30
Chtěl pak druhého dne zjistit, z čeho jej Židé obviňují; dal ho rozvázat a přikázal velekněžím a celé veleradě, aby se sešli; i přivedl Pavla a postavil ho mezi ně.


Skutky Apoštolské 23:33
Když dojeli do Caesareje, odevzdali vladaři list a postavili před něj i Pavla.


Skutky Apoštolské 26:16
Ale vstaň a postav se na nohy. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil služebníkem a svědkem toho, co jsi při mně viděl a co ti ještě ukážu.


Skutky Apoštolské 27:9
Když však přešla delší doba a plavba se již stávala nejistou, proto také, že postní doba jíž minula, Pavel je nabádal


Skutky Apoštolské 27:21
Když byla velká nechuť k jídlu, tehdy se Pavel postavil mezi ně a řekl: „Muži, měli jste mě poslechnout a neodjíždět z Kréty, a tak si ušetřit tyto nesnáze a ztráty.


Římanům 1:20
Vždyť od stvoření světa rozumem lze postřehnout jeho neviditelné vlastnosti, totiž jeho věčnou moc a božství, z věcí stvořených, takže nemají výmluvy.


Římanům 3:23
Vždyť všichni zhřešili a postrádají slávy Boží;


Římanům 10:3
Poněvadž totiž neuznávali Boží spravedlnost a snažili se postavit vlastní, nepoddali se Boží spravedlnosti.


Římanům 13:3
Vládcové totiž nejsou postrachem dobrému skutku, nýbrž zlému. Chceš se nebát moci? Čiň dobře, a dostane se ti od ní chvály.


1 Korintským 14:16
Neboť budeš-li děkovat duchem, jak připojí k tvému děkování „Amen“ ten, kdo je v postavení nezasvěceného? Vždyť neví, co říkáš.


2 Korintským 2:16
Jedněm vůní smrtelnou ke smrti, druhým zase vůní životnou k životu. A kdo k tomu postačí?


2 Korintským 4:14
neboť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a postaví s vámi.


2 Korintským 6:5
v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, v bdění, v postech;


2 Korintským 11:27
v námaze a svízeli, v častém bdění, v hladu a žízni, v častém postu, v zimě a nahotě.


Galatským 2:6
Od těch však, kteří jsou za něco uznáváni...; jaké konečně měli postavení, na tom mi nezáleží; Bůh nehledí na osobu lidskou; - ti tedy, kteří jsou uznáváni, nic mi neuložili,


Galatským 2:11
Když však přišel Kefas do Antiochie, přímo jsem se proti němu postavil, poněvadž bylo mu co vytknout.


Koloským 4:16
Až tento list bude přečten u vás, postarejte se, aby byl čten i v církvi laodicejské; a list z Laodiceje přečtěte i vy.


1 Timoteovi 5:11
Mladší vdovy však odmítej. Neboť když se jejich žádosti postaví proti Kristu, chtějí se vdáti;


2 Timoteovi 3:8
Podobně pak jako se Jannes a Jambres postavili proti Mojžíšovi, tak i tito se stavějí proti pravdě; jsou to lidé se zkaženou myslí, nespolehliví ve věcech víry.


Židům 8:2
jako činovník svatyně a pravého stánku, který postavil Pán, ne člověk.


Jakubův 4:7
Poddejte se tedy Bohu a postavte se proti ďáblu, a uteče od vás.


1 Petrův 5:9
Postavte se proti němu pevni ve víře, neboť víte, že tatáž utrpení snášejí vaši bratři po celém světě.


3 Janův 1:6
Ti vydali svědectví o tvé lásce před církví; dobře učiníš, postaráš-li se o ně pro další cestu, jak je důstojné Boha;


Judův 1:24
Tomu, který vás může uchránit bez hříchu a postavit vás neposkvrněné v plesání před svou slávu,


Zjevení Janovo 8:3
Přišel pak jiný anděl a postavil se k oltáři se zlatou kadidelnici, a bylo mu dáno mnoho kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář před trůnem.


Zjevení Janovo 10:2
v ruce měl otevřenou knížku. I postavil pravou nohu na moře, levou pak na zemi.


Zjevení Janovo 11:11
A po půl čtvrtém dni vešel do nich duch života od Boha, i postavili se na nohy; velký strach pak padl na ty, kteří je pozorovali.


Zjevení Janovo 12:4
jeho ocas táhne třetinu nebeských hvězd a vrhá je na zem. Ten drak se postavil před onu ženu, která měla porodit, aby pohltil její dítě, jakmile porodí.


Zjevení Janovo 12:7
I nastala válka v nebi: Michael a jeho andělé se postavili do boje s drakem; a drak bojoval i jeho andělé.


Zjevení Janovo 12:18
A postavil se na mořskou písčinu.


Czech Bible 1951
Public Domain