A A A A A


Vyhledávání

Matouš 4:23
A Ježíš obcházel celou Galilejí, učil v jejích synagogách, kázal radostnou zvěst o království a uzdravoval všechen neduh a všechnu nemoc v lidu.


Matouš 4:24
A pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. I přinášeli mu všechny choré rozličnými nemocemi a trápené neduhy, také posedlé zlými duchy, náměsíčné a ochrnuté, a uzdravil je.


Matouš 9:35
A Ježíš obcházel všechna města a vesnice a učil v jejich synagogách, hlásal zvěst o království a uzdravoval veškerou nemoc a veškerý neduh.


Matouš 10:1
I přivolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali veškerou nemoc a veškerý neduh.


Lukáš 4:40
Když slunce zapadlo, všichni, kdo měli nemocné rozličnými neduhy, přivedli je k němu. On pak vkládal na každého z nich ruce a uzdravoval je.


Lukáš 7:21
Právě v té chvíli uzdravil mnoho (nemocných) od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým vrátil zrak.


Zjevení Janovo 4:3
A ten sedící se vzhledem podobal kameni jaspisu a sardisu. Kolem trůnu pak duha, na pohled podobná smaragdu.


Zjevení Janovo 10:1
A spatřil jsem jiného mocného anděla sestupovat s nebe; byl zahalen oblakem, na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy;


Czech Bible 1951
Public Domain