A A A A A


Vyhledávání

Matouš 2:10
Když opět uviděli hvězdu, zaradovali se radostí velmi velikou.


Matouš 13:20
Kdo však byl zaset na skalnatá místa, je ten, který slyší slovo a hned je přijímá s radostí;


Matouš 13:44
„Podobno je království nebeské pokladu skrytému v poli. Když jej člověk nalezne, zakryje jej a z radosti nad ním jde a prodá všechen svůj majetek a koupí to pole.“


Matouš 25:21
Řekl mu jeho pán:,Dobře, služebníku dobrý a věrný! Poněvadž jsi byl nad málem věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi v radost svého pána!'


Matouš 25:23
Řekl mu jeho pán:,Dobře, služebníku dobrý a věrný! Poněvadž jsi byl nad málem věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi v radost svého pána!'


Matouš 28:8
Odešly rychle od hrobu s velikou bázní a radostí a běžely to zvěstovat jeho učedníkům.


Marek 4:16
Podobně těmi, kteří jsou rozseti na skalnatá místa, rozumějí se ti, kteří přijímají hned slyšené slovo s radostí;


Lukáš 1:19
Anděl mu odvětil: „Já jsem Gabriel, který stojím před Bohem, a jsem poslán, abych mluvil k tobě a tuto radostnou zprávu ti zvěstoval.


Lukáš 1:44
Neboť hle, jak zazněl hlas tvého pozdravu do mých uší, zaplesalo radostí dítko v mém lůně.


Lukáš 2:10
Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid:


Lukáš 3:18
A ještě mnoha jinými slovy napomínal lid a hlásal mu radostnou zvěst.


Lukáš 8:13
Těmi pak na skále se rozumějí ti, kteří slyšené slovo přijímají s radostí, ale nemají kořene; na čas věří, a v čas pokušení odpadávají.


Lukáš 10:17
S radostí se vrátilo těch dvaasedmdesát a vyprávěli: „Pane, také zlí duchové se nám ve jménu tvém poddávají.“


Lukáš 15:5
A když ji nalezne, vloží ji s radostí na svá ramena.


Lukáš 15:7
Pravím vám: Tak bude větší radost v nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“


Lukáš 15:10
Pravím vám: Tak budou míti andělé Boží radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“


Lukáš 19:6
I slezl spěšně a přijal ho s radostí.


Lukáš 19:37
A když se již přibližoval ke svahu hory Olivetské, počal celý zástup jeho učedníků s radostí hlasitě chváliti Boha za všechny divy, které spatřili.


Lukáš 24:41
Když pak oni pro radost ještě nevěřili a divili se, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“


Lukáš 24:52
Oni se poklonili a s velkou radostí se vrátili do Jerusalema


Jan 3:29
Kdo má nevěstu, je ženich. Ženichův přítel, který stojí a ženicha slyší, raduje se srdečně z jeho hlasu. Nuže, tato má radost se naplnila:


Jan 15:11
Toto jsem k vám mluvil, aby má radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“


Jan 16:20
Vpravdě, vpravdě pravím vám: Vy budete kvíleti a plakati, ale svět se bude radovati; vy se budete rmoutiti, ale váš zármutek se obrátí v radost.


Jan 16:21
Když žena rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Když však porodila děťátko, již nemyslí na bolest pro radost, že se narodil člověk na svět.


Jan 16:22
Tak i vy máte nyní zármutek, avšak opět vás uzřím, a bude se radovati vaše srdce a vaši radost nikdo vám nevezme.


Jan 16:24
Až dosud jste neprosili za nic ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby vaše radost byla úplná.“


Jan 17:13
Nyní však jdu k tobě a toto mluvím ve světě, aby měli moji radost v sobě úplnou.


Skutky Apoštolské 2:28
Oznámils mi cesty života a naplníš mě radostí před tváří svou.' “


Skutky Apoštolské 5:41
Ti šli z velerady s radostí nad tím, že byli uznáni za hodny trpěti pohanu pro jméno Ježíšovo.


Skutky Apoštolské 8:8
Proto nastala v tom městě veliká radost.


Skutky Apoštolské 8:39
Sotva však vystoupili z vody. pojal Duch Páně Filipa, a komorník ho už nespatřil. Jel tedy svou cestou radostně.


Skutky Apoštolské 12:14
Jakmile poznala hlas Petrův, pro radost neotevřela vchod, nýbrž běžela dovnitř a pověděla, že Petr stojí před vchodem.


Skutky Apoštolské 13:52
Učedníci však byli naplněni radostí a Duchem svatým.


Skutky Apoštolské 14:16
třebas že se jim projevoval konáním dobra: s nebe dával déšť a úrodné časy a naplňoval pokrmem a radostí vaše srdce.“


Skutky Apoštolské 15:3
Vyprovozeni tedy křesťanskou obcí, šli přes Fenicii a Samařsko, vypravujíce o obrácení pohanů; způsobili tím velikou radost všem bratřím.


Skutky Apoštolské 21:17
Když pak jsme přišli do Jerusalema, přijali nás bratří s radostí.


Římanům 14:17
Vždyť království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém;


Římanům 15:13
Bůh naděje ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste mocí Ducha svatého oplývali v naději.


Římanům 15:32
abych po vůli Boží přišel k vám s radostí a pookřál mezi vámi!


2 Korintským 1:23
Já pak při své duši volám Boha za svědka, že jsem ze šetrnosti k vám nepřišel ještě do Korinta, nikoliv že bychom chtěli mistrovati vaši víru, nýbrž že chceme spolu působiti k vaší radosti; neboť ve víře stojíte pevně.


2 Korintským 2:3
A to právě [vám] píši, abych při svém příchodu neměl zármutek [nad zármutek] z těch, z nichž bych se měl radovati. Mám důvěru ve vás všechny, že moje radost je (radostí) vás všech.


2 Korintským 7:4
Velice vám důvěřuji a velice se vámi chlubím. Jsem naplněn útěchou a překypuji radostí při všem svém soužení.


2 Korintským 7:7
a nejen příchodem jeho, nýbrž i tím potěšením, které měl z vás, když nám vypravoval o vaší touze, o vašem zármutku, o vaší horlivosti pro mne, takže jsem měl ještě větší radost.


2 Korintským 7:13
Proto jsme se potěšili. A k tomuto našemu potěšení přibyla mnohem větší radost nad radostí Titovou, že se jeho duch od vás všech občerstvil.


2 Korintským 8:2
Při mnohém zkoušení a soužení přehojná byla jejich radost a z jejich převeliké chudoby se rozlil bohatý pramen jejich dobročinnosti.


Galatským 5:22
Plody Ducha však jsou: láska, radost, pokoj;


Filipským 1:4
A vždycky při všech svých modlitbách s radostí se modlím za vás vroucně za to,


Filipským 1:25
A to bezpečně vím, že zůstanu a pobudu kvůli vám všem k vašemu prospěchu a k (vaší) radosti ve víře,


Filipským 2:2
naplňte mou radost tak, abyste byli téže mysli, téže lásky, svorní a jednomyslně smýšleli.


Filipským 2:29
Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a mějte takové (muže) v úctě!


Filipským 4:1
Proto, moji toužebně milovaní bratří, má radosti a má koruno, tak stůjte pevně v Pánu, miláčkové!


Koloským 1:12
S radostí děkujte [Bohu] Otci, který nás uzpůsobil k tomu, abychom měli účast na podíle věřících ve světle.


Koloským 2:5
Neboť ačkoliv jsem tělem vzdálen, duchem jsem přece u vás a s radostí patřím na váš dobrý stav a na pevnou vaši víru v Krista.


1 Tesalonickým 1:6
A vy jste se stali následovníky našimi i Pána, protože jste přijali slovo přes četná soužení s radostí v Duchu svatém,


1 Tesalonickým 2:19
Neboť kdo je naší nadějí, naší radostí nebo korunou chlouby, ne-li také vy, před Pánem naším Ježíšem [Kristem] při jeho příchodu?


1 Tesalonickým 2:20
Vy jste skutečně naší slávou i radostí.


1 Tesalonickým 3:6
Nyní však, když Timothej od vás k nám přišel a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak nás máte stále v dobré památce a že toužíte nás viděti stejně jako my vás,


1 Tesalonickým 3:9
Ano, jaké díky můžeme vzdáti za vás k Bohu za všecku tu radost, kterou prožíváme pro vás před svým Bohem?


2 Timoteovi 1:4
Jsa pamětliv tvých slzí, toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí,


Filemonovi 1:7
Neboť velikou radost a potěšení jsem měl z tvé lásky, poněvadž se totiž tebou, bratře, potěšila srdce věřících.


Židům 1:9
Miloval jsi spravedlnost a nenáviděls nepravost, proto tě pomazal, Bože, tvůj Bůh olejem radosti, jako nikoho z tvých účastníků.“


Židům 4:2
Neboť i nám byla dána radostná zvěst stejně jako jim. Ale jim neprospělo to slovo, ač je slyšeli, poněvadž u slyšících se nesloučilo s vírou.


Židům 4:6
Poněvadž je tu možnost, aby někteří do něho vešli, a ti, jimž byla radostná zvěst dříve dána, nevešli pro (svou) nevěru,


Židům 10:34
Vždyť jste měli nejen s vězni soucit, nýbrž i radostně jste snesli uloupení svého majetku, ježto víte, že máte lepší a trvanlivější statek.


Židům 12:2
Běžme vytrvale běh o závod nám určený, patříce na Ježíše, vůdce a dokonatele víry! Ten pro radost sobě určenou přestál kříž, nedbaje potupy, a (nyní) sedí po pravici Božího trůnu.


Židům 12:11
Nezdá se, že by nějaká kázeň pro první okamžik přinášela radost, spíše zármutek, ale později vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kdož jí byli vycvičeni.


Židům 13:17
Poslouchejte své představené a buďte jim poddáni, neboť oni bdí nad vašimi dušemi a musí jednou z nich vydati účet! Kéž by to činili s radostí a ne se vzdechy; neboť to by vám neprospělo.


Jakubův 1:2
Pokládejte to, moji bratří, skutečně za radost, když upadnete do rozličných pokušení!


Jakubův 4:9
Pociťte svou ubohost, kvilte a plačte! Váš smích ať se obrátí v nářek, a vaše radost v zármutek!


1 Petrův 1:8
Jej milujete, ač jste ho neviděli; v něho věříte, ač na něho nyní nepatříte. Věříce pak budete plesati nevýslovnou a slavnou radostí,


1 Janův 1:4
A toto [vám] píšeme, [abyste se radovali a] aby vaše radost byla dokonalá.


2 Janův 1:12
Ačkoliv mám mnoho vám psáti, nechci (to učiniti) inkoustem na papyru. Doufám totiž, že k vám přijdu a promluvím si osobně, aby vaše radost byla dokonalá.


3 Janův 1:4
Není větší radosti pro mne, než když slyším, že moje dítky žijí v pravdě.


Judův 1:24
Tomu, jenž má moc zachovati vás bez hříchu a postaviti před svou velebnost bez poskvrny a s radostí [při příchodu Pána našeho, Ježíše Krista],


Czech Bible 1947
Public Domain