A A A A A


Vyhledávání

Jan 1:17
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.


Jan 8:32
poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“


Jan 14:6
Ježíš mu řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.


Jan 17:17
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.


Jan 18:38
Dí mu Pilát: „Co je pravda?“ Po těch slovech vyšel Pilát opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádné viny nenalézám!


Římanům 3:7
Neboť vynikla-li mou lží pravda Boží k jeho slávě, proč právě já mám jako hříšník býti odsuzován?


2 Korintským 7:14
Neboť mluvil-li jsem s chloubou před ním o vás, nebyl jsem (nyní) zahanben. Neboť jako vše, co jsme vám mluvili, je pravda, tak i ta naše chlouba před Titem byla pravdivá.


2 Korintským 11:10
(Jakože) je ve mně pravda Kristova, (pravím): Nikdo mi v krajinách achajských nezabrání, abych se tím chlubil.


Galatským 2:5
Jim jsme ani na okamžik neustoupili z povolnosti, aby pravda evangelia zůstala u vás.


Efezským 4:21
Vždyť jste o něm uslyšeli a v něm byli tak poučeni, jakož je pravda v Ježíši,


1 Janův 2:27
Pokud se vás týká, ať ono pomazání, které jste přijali od něho, zůstává ve vás! A nepotřebujete, aby vás někdo učil. Ale jako to jeho pomazání vás poučuje o všem, tak je to také pravda a není to lež. A jak vás poučilo, (tak) zůstávejte v něm!


1 Janův 5:6
Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; ne pouze vodou, nýbrž vodou a krví. Také Duch to dosvědčuje a Duch je přece pravda.


3 Janův 1:12
Demetriovi vydávají všichni (dobré) svědectví, ano i sama pravda. Také my vydáváme (mu) svědectví, a víš, že naše svědectví je pravdivé.


Czech Bible 1947
Public Domain