A A A A A


Vyhledávání

Lukáš 1:25
„Tak mi učinil Pán: Milostivě sňal se mne v těchto dnech mou pohanu před lidmi.“


Lukáš 1:28
Když k ní anděl vešel, řekl: „Zdráva buď, milosti plná! Pán s tebou! [Požehnaná tys mezi ženami!“


Lukáš 1:30
I řekl jí anděl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha!


Lukáš 1:49
ježto mi velikou milost prokázal Ten, jenž je Mocný a jehož jméno je svaté.


Lukáš 1:68
„Požehnán (budiž) Pán, Bůh izraelský, ježto milostivě vykoupil svůj lid


Lukáš 1:78
z velkého milosrdenství našeho Boha, pro něž milostivě shlédl na nás Vycházející z výsosti,


Lukáš 2:40
Dítě pak rostlo a sílilo; bylo plné moudrosti a milost Boži byla v něm.


Lukáš 2:52
A Ježíš prospíval moudrostí, věkem a milostí u Boha i u lidí.


Lukáš 4:19
ohlásit milostivé léto Hospodinovo [a den odplaty].


Lukáš 18:13
Ale celník zůstal stát opodál a nechtěl ani oči pozdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v prsa a říkal:,Bože, buď milostiv mně hříšníku!' “


Jan 1:14
A SLOVO SE STALO TĚLEM a přebývalo mezi námi. A viděli jsme jeho slávu, slávu jako Jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.


Jan 1:16
Z jeho plnosti jsme všichni obdrželi, a to milost na milost.


Jan 1:17
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.


Skutky Apoštolské 4:33
A velikou mocí vydávali apoštolové svědectví o zmrtvýchvstání Pána našeho Ježíše [Krista], a veliká milost byla v nich všech.


Skutky Apoštolské 6:8
Štěpán, jsa pln milosti a síly, činil veliké divy a zázraky mezi lidem.


Skutky Apoštolské 7:10
vysvobodil ho ze všeho jeho soužení a dal mu milost i moudrost před faraonem, egyptským králem. A (ten) ho ustanovil vládcem nad Egyptem i nad celým svým domem.“


Skutky Apoštolské 7:46
Davida, který nalezl milost před Bohem a prosil, aby směl vyhledati stánek Bohu Jakubovu.


Skutky Apoštolské 10:45
I užasli věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, že se také na pohany vylila milost Ducha svatého.


Skutky Apoštolské 11:17
Jestliže tedy Bůh dal jim stejnou milost jak i nám, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, jakpak bych byl já směl zabrániti Bohu?“


Skutky Apoštolské 11:23
Když (tam) přišel a uzřel milost Boží, zaradoval se a napomínal všechny, aby v předsevzetí svého srdce vytrvali v Pánu.


Skutky Apoštolské 13:43
A po rozpuštění shromáždění doprovázelo mnoho židů a zbožných proselytů Pavla a Barnabáše. Ti k nim mluvili a napomínali je, aby vytrvali v milosti Boží.


Skutky Apoštolské 14:3
Přesto zůstali tam dlouhý čas a mluvili neohroženě s důvěrou v Pána, který osvědčoval slovo své milosti zázraky a divy, jež činil skrze ruce jejich.


Skutky Apoštolské 14:25
Odtud odpluli do Antiochie, odkud byli doporučeni milostí Boží k dílu, které vykonali.


Skutky Apoštolské 15:11
Věříme však, že milostí Pána Ježíše [Krista] budeme spaseni, stejně jako oni.“


Skutky Apoštolské 15:40
a Pavel, zvoliv si Silu, odešel, byv doporučen bratřími milosti Boží.


Skutky Apoštolské 20:24
Avšak [z toho se ničeho nebojím ani] nepokládám svůj život za dražší než sebe, jen když dokonám svůj běh a svou službu [slova], kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych podal svědectví evangeliu o milosti Boží.“


Skutky Apoštolské 20:32
A nyní poroučím vás Bohu a slovu jeho milosti. On má moc vás vzdělati a dáti dědictví mezi všemi svatými.


Skutky Apoštolské 25:3
a snažně si žádali od něho jako milost – proti Pavlovi – aby ho dal přivésti do Jerusalema. – Strojili mu totiž úklady, chtějíce ho na cestě usmrtiti. –


Římanům 1:5
(evangelia) o Ježíši Kristu, Pánu našem, od něhož jsme dostali milost apoštolského úřadu, abychom ke cti jeho jména přivedli k poslušnému (přijetí) víry všechny národy,


Římanům 1:7
všem miláčkům Božím, povolaným křesťanům v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista!


Římanům 1:11
Neboť toužím vás spatřit, abych vám udělil něco z duchovní milosti k vašemu utvrzení,


Římanům 3:24
Ospravedlněni pak bývají zdarma jeho milostí, protože jsou vykoupeni skrze Krista Ježíše.


Římanům 4:4
Ale tomu, kdo pracuje, bývá mzda počítána ne z milosti, nýbrž z povinnosti;


Římanům 4:5
tomu pak, kdo nepracuje, avšak věří v Toho, jenž ospravedlňuje hříšníka, bývá jeho víra počítána k ospravedlnění [podle ustanovení Boží milosti].


Římanům 4:16
Proto z víry (jest ono zaslíbení), a tím z milosti, aby tak bylo zajištěno pro veškeré potomstvo, nejen pro to, které je ze zákona, nýbrž i pro to, které je z víry Abrahamovy.


Římanům 5:2
Skrze něho máme vírou i přístup k té milosti, v níž žijeme, a honosíme se nadějí na slávu [dítek] Božích.


Římanům 5:15
Avšak s darem není tomu tak jako s proviněním. Neboť umřelo-li jich mnoho proviněním toho jednoho, tím spíše se daru Boží milosti dostalo milostí jednoho člověka, Ježíše Krista, mnohým v míře přehojné.


Římanům 5:16
A není to s darem tak, jako s hříšným činem toho jednoho. Rozsudek totiž nad proviněním toho jednoho (vedl) k odsouzení, dar milosti však (vede) z mnoha provinění k ospravedlnění.


Římanům 5:17
Neboť jestliže proviněním jednoho, a právě toho jednoho, kralovala smrt, mnohem spíše ti, kdož dostávají hojnost milosti a daru ospravedlnění, budou kralovati v životě (věčném) skrze jednoho: Ježíše Krista.


Římanům 5:20
K tomu pak přistoupil zákon, takže se rozmohlo provinění. Kde se však rozmohl hřích, nad míru se rozhojnila milost,


Římanům 5:21
aby jako hřích kraloval ve smrti, tak i kralovala milost spravedlností k životu věčnému skrze Ježíše Krista, Pána našeho.


Římanům 6:1
Co tedy řekneme? Máme snad zůstati ve hříchu, aby se milost rozhojnila?


Římanům 6:14
Vždyť hřích nebude nad vámi panovati, neboť nejste pod zákonem, nýbrž pod milostí.


Římanům 6:15
Co z toho? Smíme snad hřešiti, protože nejsme pod zákonem, nýbrž pod milostí? Nikoliv!


Římanům 11:5
A tak i v tomto čase zůstal zachráněn zbytek z milosti vyvolených.


Římanům 11:6
Jestliže však z milosti, (tedy) ne již ze skutků; neboť jinak by milost nebyla již milostí.


Římanům 12:3
Neboť milostí mi danou pravím každému mezi vámi: Ať nemyslí (o sobě) více, než se sluší mysliti; nýbrž ať o sobě smýšlí skromně, a to úměrně k víře, jak ji každému Bůh udělil.


Římanům 12:6
Podle milosti nám udělené máme však dary rozdílné: (kdo má dar) prorokování, (ať ho užívá) úměrně k své víře;


Římanům 15:15
Přece však poněkud směle jsem vám psal, [bratří,] chtěje vám připomenouti (některé věci) pro milost mi udělenou od Boha,


Římanům 16:20
Bůh pokoje potře brzy satana pod vaše nohy. Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi!


Římanům 16:24
[Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi se všemi! Amen.]


1 Korintským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


1 Korintským 1:4
Děkuji Bohu svému vždycky za vás, za milost Boží, udělenou vám v Kristu Ježíši.


1 Korintským 1:7
a tak nejste pozadu v žádné milosti a očekáváte zjevení Pána našeho Ježíše Krista.


1 Korintským 1:30
Vždyť z něho vy jste (spojeni) v Kristu Ježíši, jenž se stal milostí Boží pro nás moudrostí a ospravedlněním a posvěcením i vykoupením,


1 Korintským 3:10
Jako moudrý stavitel položil jsem základ podle milosti Boží mi dané; jiný na něm staví. Každý však hleď, jak staví na něm!


1 Korintským 15:10
Milostí Boží však jsem to, co jsem, a jeho milost ke mně nebyla bez užitku, nýbrž pracoval jsem víc než oni všichni, ovšem ne já, nýbrž milost Boží se mnou.


1 Korintským 16:23
Milost Pána našeho Ježíše [Krista] budiž s vámi!


2 Korintským 1:2
a všem věřícím po celé Achaji: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


2 Korintským 1:11
ježto také vy spolu působíte modlitbou za nás, aby se z mnoha úst poděkovalo za nás, za milost nám udělenou skrze mnohé.


2 Korintským 1:12
Neboť to je naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že jsme žili na tomto světě, zvláště mezi vámi, v upřímné a bohulibé svatosti, nikoli v pozemské moudrosti, nýbrž v milosti Boží.


2 Korintským 1:15
A v této důvěře chtěl jsem dříve k vám přijití, aby se vám dostalo po druhé milosti,


2 Korintským 4:15
Neboť všecko (se děje) kvůli vám, aby se milost velmi rozmnožila na mnohé a tak rozhojnila díky k slávě Boží.


2 Korintským 6:1
Jako (Boží) spolupracovníci napomínáme (vás), abyste nepřijímali milost Boží nadarmo.


2 Korintským 8:1
Podáváme vám, bratří, zprávu o milosti Boží, které se dostalo křesťanským obcím v Makedonii:


2 Korintským 8:4
velmi vroucně nás prosíce o tu milost, aby se směli zúčastniti sbírky pro věřící;


2 Korintským 9:14
I budou se za vás modliti a po vás toužiti pro nesmírnou milost Boží ve vás.


2 Korintským 12:9
Ale On mi řekl: „Postačí ti moje milost; neboť síla se zdokonaluje v slabosti.“ Budu se tedy velmi rád chlubiti svými slabostmi, aby síla Kristova ve mně přebývala.


2 Korintským 13:13
Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého budiž s vámi se všemi! [Amen.]


Galatským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha Otce a od Pána našeho Ježíše Krista,


Galatským 1:6
Žasnu, že tak rychle odpadáte od Toho, jenž vás povolal v milosti Kristově, k „jinému evangeliu“.


Galatským 1:15
Když se však zalíbilo Tomu, jenž si mě vyvolil v lůně mé matky a povolal svou milostí


Galatským 2:9
a když poznali milost mi danou, Jakub, Petr a Jan, kteří jsou pokládáni za sloupy, podali mně a Barnabášovi pravice (na znamení) důvěry, abychom my kázali mezi pohany, oni pak mezi židy,


Galatským 2:21
Neodmítám milost Boží; avšak získává-li se ospravedlnění skrze zákon, tedy nadarmo zemřel Kristus.


Galatským 5:4
Odloučeni jste od Krista, chcete-li býti ospravedlňováni zákonem; ztratili jste milost.


Galatským 6:18
Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s vámi, bratří! Amen.


Efezským 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


Efezským 1:6
k oslavě vznešené své milosti, kterou nás omilostnil v [svém] milovaném [Synu].


Efezským 1:7
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů podle přebohaté jeho milosti.


Efezským 2:5
i přesto, že jsme byli pro své hříchy mrtvi –přivedl nás k životu v Kristu, jehož milostí jste totiž spaseni.


Efezským 2:7
aby ukázal v budoucnu přenesmírné bohatství své milosti svou dobrotivostí k nám v Kristu Ježíši.


Efezským 2:8
Z milosti totiž jste skrze víru spaseni, a nikoliv ze sebe – Boží je to dar –


Efezským 3:2
Vždyť jste slyšeli o (onom) zřízení milosti Boží, která mi byla dána pro vás,


Efezským 3:7
jehož služebníkem jsem se stal podle daru milosti Boží, která mi byla dána působením jeho moci.


Efezským 3:8
Mně, nejmenšímu ze všech věřících, byla dána tato milost: zvěstovati mezi pohany nevystižitelné bohatství Kristovo


Efezským 4:7
Každému z nás byla dána milost v té míře, jak ji udělil Kristus.


Efezským 4:29
Špatné slovo ať vůbec nevychází z vašich úst, nýbrž dobré, je-li ke vzdělání [ve víře], kde třeba, aby přinášelo milost posluchačům.


Efezským 6:24
Milost budiž se všemi, kdož nepomíjející láskou milují Pána našeho Ježíše Krista! [Amen.]


Filipským 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


Filipským 1:7
Vždyť je to pro mne spravedlivé, abych tak smýšlel o vás všech, poněvadž vás chovám v srdci, vás, kteří jste účastni mé milosti jak (nyní) v mých okovech, tak v hájení a utvrzování evangelia.


Filipským 1:29
Neboť vám byla pro Krista dána milost nejen v něho věřiti, nýbrž pro něho i trpěti.


Filipským 4:23
Milost Pána [našeho] Ježíše Krista budiž s vámi! Ti Amen.


Koloským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, [a od Pána Ježíše Krista]. Díky vzdáváme Bohu, Otci Pána našeho Ježíše Krista, za vás vždycky při svých modlitbách.


Koloským 1:6
Jako po celém světě, tak i u vás roste a přináší užitek ode dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě,


Koloským 3:16
Slovo Kristovo přebývej ve vás hojně, abyste se ve vší moudrosti navzájem poučovali a povzbuzovali žalmy, chvalozpěvy a duchovními písněmi, v milosti je zpívajíce Bohu v svých srdcích.


Koloským 4:18
Pozdrav mou rukou, Pavlovou: Pamatujte na mé okovy! Milost s vámi! [Amen.]


1 Tesalonickým 1:1
Pavel, Silvan a Timothej křesťanské obci soluňské (žijící) v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj!


1 Tesalonickým 5:28
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi! [Amen.]


2 Tesalonickým 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce [našeho], a od Pána Ježíše Krista.


2 Tesalonickým 1:12
Aby tak bylo jméno Pána našeho Ježíše [Krista] oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti Boha našeho a Pána Ježíše Krista.


2 Tesalonickým 2:16
Sám Pán náš Ježíš Kristus a Bůh, Otec náš, který si nás zamiloval a v své milosti nám dal věčnou útěchu a dobrou naději, ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém skutku i slově!


2 Tesalonickým 3:18
Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s vámi se všemi! [Amen.]


1 Timoteovi 1:2
Timothejovi, svému milému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Pána našeho.


1 Timoteovi 1:14
Proto se rozhojnila bohatě milost Pána našeho a s ní víra a láska v Kristu Ježíši.


1 Timoteovi 4:14
Nezanedbávej milost, kterou máš! Ta ti byla dána se zřetelem k prorockým slovům vzkládáním rukou duchovenstva.


1 Timoteovi 6:21
K ní se někteří přidali, a zbloudili ve víře! Milost (budiž) s tebou! [Amen.]


2 Timoteovi 1:2
svému milovanému synu Timothejovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Pána našeho.


2 Timoteovi 1:6
Proto ti připomínám, abys opět oživoval milost Boží, která je v tobě vzkládáním mých rukou.


2 Timoteovi 1:9
On nás vysvobodil a povolal [svým] svatým povoláním, ne podle našich skutků, nýbrž podle svého úradku a podle milosti. Ta nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy, nyní však příchodem


2 Timoteovi 1:14
Tento krásný poklad opatruj milostí Ducha svatého, jenž přebývá v nás!


2 Timoteovi 2:1
Ty tedy, můj synu, buď silný v milosti Krista Ježíše,


2 Timoteovi 4:22
Pán Ježíš [Kristus] budiž s tebou! Milost s vámi! [Amen.]


Titovi 1:4
Titovi, milovanému synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Spasitele našeho.


Titovi 2:11
Ukázala se zajisté milost Boha, Spasitele našeho, všem lidem.


Titovi 3:7
abychom se stali, ospravedlněni jeho milostí, podle naděje dědici života věčného.


Titovi 3:15
Pozdravují tě všichni, kteří jsou se mnou. Pozdravuj ty. kdož nás milují ve víře! Milost [Boží] budiž s vámi se všemi! [Amen.]


Filemonovi 1:3
a shromážděným v tvém domě: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista.


Filemonovi 1:25
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi! Amen.


Židům 4:16
Přistupujme tedy s důvěrou k milostnému trůnu, abychom došli milosrdenství a nalezli milost, kdykoliv potřebujeme pomoci!


Židům 12:15
Přihlížejte k tomu, aby se nikdo nepřipravoval o milost Boží, aby nějaký jedovatý kořen k vaší škodě nevyrostl a mnozí se jím neposkvrnili,


Židům 13:9
Nenechávejte se sváděti různými cizími naukami! Je dobré utvrzovati srdce milostí, ne pokrmy (z obětí). Ty neprospěly těm, kdož je požívali.


Židům 13:25
Milost (budiž) s vámi se všemi! Amen.


Jakubův 4:6
Větší však dává milost; proto praví: „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.“


1 Petrův 1:2
Asii a Bithynii, (kteří jsou vyvoleni) podle úradku Boha Otce posvěcením Ducha svatého k poslušnému přijetí (víry) a k pokropení krví Ježíše Krista: Kéž se vám dostane milosti a pokoje v bohaté míře!


1 Petrův 1:10
O té spáse přemýšleli a bádali proroci; ti prorokovali o milosti pro vás (určené).


1 Petrův 1:13
Proto si podpásejte bedra, to jest svou mysl. buďte střízliví a zcela upřete svou naději na tu milost, které se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus.


1 Petrův 2:19
To zajisté je milost, jestliže někdo z přesvědčení, že Bůh to žádá, snáší útrapy a tak trpí nespravedlivě.


1 Petrův 2:20
Neboť jaká je to sláva, jestliže snášíte rány za své hříchy? Avšak jestliže trpělivě snášíte (utrpení), ačkoliv konáte dobro, to je milost u Boha.


1 Petrův 3:7
Taktéž vy, muži, žijte rozumně se svými ženami jakožto se slabším pohlavím! Prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života (věčného), aby vaše modlitby nebyly rušeny.


1 Petrův 4:10
Posluhujte si navzájem každý podle milosti, kterou dostal, jako dobří správcové rozličné milosti Boží!


1 Petrův 5:5
Taktéž vy, mladší, buďte poddáni starším! Všichni pak si osvojte pokoru jeden k druhému, neboť „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost“.


1 Petrův 5:10
Bůh vší milosti, jenž vás povolal skrze Krista [Ježíše] k své věčné slávě, po krátkém utrpení vás zdokonalí, utvrdí a upevní.


1 Petrův 5:12
Skrze Silvana, věrného bratra, jak soudím, napsal jsem vám krátce, abych (vás) napomenul a ujistil, že to je pravá milost Boží, v které žijete.


2 Petrův 1:2
Kéž se vám dostane milosti a pokoje v bohaté míře poznáním Boha a Ježíše [Krista], Pána našeho!


2 Petrův 3:18
Rosťte však v milosti a v poznání Pána našeho a Spasitele, Ježíše Krista! Jemu (budiž) sláva i nyní i na věky! Amen.


2 Janův 1:3
Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce!


Judův 1:4
Vloudili se totiž mezi vás jacísi lidé, kteří dávno jsou napřed označeni k tomu odsouzení. Jsou to bezbožníci, kteří zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a popírají jediného Vládce a Pána našeho, Ježíše Krista.


Zjevení Janovo 1:4
Jan sedmi křesťanským obcím v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, jenž jest a jenž byl a jenž bude, a od sedmi duchů před jeho trůnem,


Zjevení Janovo 22:21
Milost Pána [našeho] Ježíše [Krista] (budiž) s vámi se všemi! Amen.


Czech Bible 1947
Public Domain