A A A A A


Vyhledávání

Lukáš 1:28
A vešed k ní anděl, řekl: „Zdráva buď, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná?s ty mezi ženami.“


Lukáš 1:30
I řekl jí anděl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.


Lukáš 2:40
Dítko pak rostlo a sílilo se, jsouc plno moudrosti, a milost Boží byla v něm.


Lukáš 2:52
A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha i u lidí.


Lukáš 4:19
ohlásit zajatým propuštění a slepým prohlédnutí, propustit utisknuté na svobodu, ohlásit milostivé léto Hospodinovo a den odplaty.“


Lukáš 18:13
Ale celník stoje zdaleka, nechtěl ani očí pozdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v prsa svá a říkal:,Bože, buď milostiv mně hříšnému.‘


Jan 1:14
A Slovo tělem učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho, slávu jako jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.


Jan 1:16
A z plnosti jeho my všichni jsme obdrželi, a to milost jednu za druhou;


Jan 1:17
neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost (však) a pravda přišla skrze Ježíše Krista.


Skutky Apoštolské 4:33
a mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Pána našeho, a milost veliká byla na nich všech.


Skutky Apoštolské 6:8
Štěpán pak jsa pln milosti a síly, činil veliké divy a zázraky v lidu.


Skutky Apoštolské 7:10
a vysvobodil ho ze všeho soužení jeho a dal mu milost i moudrost před Faraonem, králem egyptským, a (ten) ustanovil ho nejvyšším úředníkem nad Egyptem i nad celým domem svým.


Skutky Apoštolské 7:46
Ten nalezl milost před Bohem a prosil, aby směl vyhledati stánek Bohu Jakobovu.


Skutky Apoštolské 10:45
I užasli věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, že také na pohany vylila se milost Ducha svatého,


Skutky Apoštolské 11:17
Jestli tedy Bůh dal jim stejnou milost jako i nám, kteří jsme uvěřili v Pána ježíše Krista, kdo byl jsem já, abych mohl zabrániti Bohu?“


Skutky Apoštolské 11:23
Ten přišed a uzřev milost Boží, zaradoval se a napomínal všecky, aby v předsevzetí srdce svého vytrvali v Pánu,


Skutky Apoštolské 13:43
A když bylo shromáždění rozpuštěno, mnoho židů a zbožných proselytů šlo za Pavlem a Barnabášem, a ti promlouvajíce k nim napomínali je, aby vytrvali v milosti Boží.


Skutky Apoštolské 14:3
I pobyli tam sice dlouhý čas mluvíce neohroženě s důvěrou v Pána, který osvědčoval slovo milosti své čině, aby se děly zázraky a divy skrze ruce jejich;


Skutky Apoštolské 14:25
a odtud odpluli do Antiochie, odkudž byli poručeni milosti Boží k dílu, které vykonali.


Skutky Apoštolské 15:11
spíše věříme, že milostí Pána Ježíše budeme spaseni stejně jako oni.“


Skutky Apoštolské 15:40
Pavel pak zvoliv sobě Silu odešel, poručen byv od bratrů milosti Boží.


Skutky Apoštolské 20:24
Avšak z toho nedbám ničeho, ani nepokládám život svůj za dražší sebe, jen abych dokonal svůj běh a to posluhování slovem, které jsem přijal od Pána Ježíše, abych totiž osvědčoval evangelium o milosti Boží.


Skutky Apoštolské 20:32
A nyní poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, který jest mocen vzdělati a dáti dědictví mezi všemi posvěcenými.


Skutky Apoštolské 25:3
a snažně žádali si na něm jako milost proti Pavlovi, aby ho dal přivésti do Jerusalema; strojiliť úklady, aby ho na cestě usmrtili.


Římanům 1:5
skrze něhož jsme obdrželi milost i apoštolství k tomu, abychom zjednali poslušnost víry mezi všemi národy pro jméno jeho,


Římanům 1:7
všem miláčkům Božím, povolaným věřícím, kteří jsou v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána našeho Ježíše Krista.


Římanům 1:11
Neboť toužím vás uvidět, abych s vámi mohl sděliti nějakou milost duchovní k vašemu utvrzení,


Římanům 2:8
těm pak, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdy, nýbrž poslouchají nepravosti, hněvem a nemilostí.


Římanům 3:24
ospravedlněni pak bývají zdarma jeho milostí (a to) pro vykoupení skrze Krista Ježíše,


Římanům 4:4
Ale tomu, kdo pracuje, mzda nepočítá se z milosti; nýbrž z povinnosti;


Římanům 4:5
tomu pak, kdo nepracuje, nýbrž věří v toho, jenž ospravedlňuje bezbožníka, počítá se víra jeho ke spravedlnosti (podle ustanovení Boží milosti),


Římanům 4:16
proto z víry (přichází dědictví), aby z milosti (bylo, a to za tím účelem); aby pevné bylo zaslíbení veškerému potomstvu, nejen tomu, které jest ze zákona, nýbrž i tomu, které jest z víry Abrahamovy, jenž jest otcem nás všech,


Římanům 5:2
skrze něhož jsme obdrželi věrou i přístup k té milosti, ve které stojíme, a honosíme se nadějí ve slávu Boží.


Římanům 5:15
Avšak ne tak jest to s milodarem, jako s proviněním; neboť jestli proviněním toho jednoho zemřelo jich mnoho, tím spíše milost Boží a dar v milosti jednoho člověka, Ježíše Krista, přišly hojně na mnohé.


Římanům 5:17
Neboť jestli proviněním jednoho smrt kralovala skrze toho jednoho, mnohem spíše ti, kteří dostávají hojnost milosti a daru ospravedlnění, budou kralovati v životě věčném skrze jednoho, Ježíše Krista.


Římanům 5:20
Zákon pak přistoupil vedle toho, aby se rozhojnilo provinění; kde však se rozhojnil hřích, (tam) rozhojnila se nad míru milost,


Římanům 5:21
aby jako hřích kraloval ve smrti, tak i milost kralovala skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše Krista, Pána našeho.


Římanům 6:1
Co tedy řekneme? Máme snad zůstávati ve hříchu, aby se milost rozhojnila?


Římanům 6:14
Vždyť hřích nebude panovati nad vámi, neboť nejste pod zákonem, nýbrž pod milostí.


Římanům 6:15
Co tedy? Máme snad hřešiti, poněvadž nejsme pod zákonem, nýbrž pod milostí? Nikoliv.


Římanům 11:5
A tak i v tomto čase ostatek zůstal podle vyvolení z milosti.


Římanům 11:6
Jestliže však z milosti, (tedy) ne již ze skutků; sic jinak milost nebyla by již milostí.


Římanům 12:3
Neboť skrze milost mi danou pravím každému, jenž jest mezi vámi, aby nemyslil (o sobě) více, než sluší mysliti, nýbrž aby myslil skromně, a to podle úměry víry, kterou Bůh jednomukaždému udělil.


Římanům 12:6
Majíce však podle milosti nám udělené dary rozdílné, ať proroctví, (užívejme ho) podle úměry víry,


Římanům 15:15
Přece však poněkud směleji psal jsem vám, bratři, jako připomínaje vám pro milost mi udělenou od Boha (to, co již víte),


Římanům 16:20
Bůh pak pokoje potře satana pod nohy vaše v brzku. Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi.


Římanům 16:24
Milost Pána našeho, Ježíše Krista, budiž se všemi vámi. Amen.


1 Korintským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


1 Korintským 1:4
Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši,


1 Korintským 3:10
Podle milosti Boží mně dané jako moudrý stavitel položil jsem základ; jiný na něm staví. Každý však hleď, kterak staví na něm.


1 Korintským 15:10
Milostí Boží však jsem to, co jsem, a milost jeho ke mně nebyla marná, nýbrž pracoval jsem více než oni všichni, ale ne já, nýbrž milost Boží se mnou.


1 Korintským 16:23
Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s vámi.


2 Korintským 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


2 Korintským 1:11
ježto také vy spolupůsobíte pro nás modlitbou, aby z mnoha úst vzdaly se za nás díky z milosti nám udělené skrze mnohé.


2 Korintským 1:12
Neboť to jest naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že ve prostnosti a čistotě Boží, nikoli v moudrosti tělesné, nýbrž v milosti Boží jsme život vedli na tom světě, zvláště u vás.


2 Korintským 1:15
A v této důvěře chtěl jsem prve k vám přijíti, abyste měli milost druhou,


2 Korintským 4:15
Neboť všecko (děje se) pro vás, aby milost rozmnožíc se větším počtem (přijímatelů), rozhojnila díky ke slávě Boží.


2 Korintským 6:1
Jsouce pak spolupracovníky (Božími), také napomínáme (vás), abyste nepřijali milosti Boží nadarmo.


2 Korintským 8:1
Oznamujeme však vám, bratři, milost Boží, která byla dána v církvích macedonských,


2 Korintským 8:4
s mnohým přimlouváním nás prosíce za milost zúčastniti se ve sbírce pro věřící,


2 Korintským 8:9
neboť znáte tu milost Pána našeho Ježíše Krista, že totiž jsa bohat, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli chudobou jeho.


2 Korintským 9:8
Jest pak Bůh mocen všelikou milost hojně vylíti na vás, abyste majíce ve všem vždycky veškeren dostatek, byli v hojnosti ke každému skutku dobrému,


2 Korintským 9:14
i pro svou modlitbu za vás, toužíce po vás pro nesmírnou milost Boží ve vás.


2 Korintským 12:9
Ale on mi řekl: Postačí ti moje milost; neboť síla v slabosti se zdokonaluje. Budu tedy (spíše) velmi rád se chlubiti svými slabostmi, aby síla Kristova ve mně přebývala.


2 Korintským 13:13
Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. Amen.


Galatským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha Otce a (od) Pána našeho Ježíše Krista,


Galatským 1:6
Divím se, že tak rychle se uchylujete od toho, jenž vás povolal v milosti Kristově, k „evangeliu jinému“,


Galatským 1:15
Když však se zalíbilo tomu, jenž mě oddělil ze života matky mé a povolal svou milostí,


Galatským 2:9
a když poznali milost mi danou, Jakub a Petr a Jan, kteří jsou pokládáni za sloupy, podali mně a Barnabášovi pravice (na význam) společenství, abychom my kázali mezi pohany, oni pak mezi židy,


Galatským 2:21
Neodmítám milosti Boží; neboť je-li spravedlnost skrze zákon, tedy Kristus zemřel nadarmo.


Galatským 5:4
Odloučeni jste od Krista, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně; vypadli jste z milosti.


Galatským 6:18
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi. Amen.


Efezským 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


Efezským 1:6
aby se velebila sláva milosti jeho, kterou nás omilostnil v milém Synu svém;


Efezským 1:7
v něm (zajisté) máme vykoupení skrze krev jeho, odpuštění hříchů podle přebohaté milosti jeho,


Efezským 2:5
i když jsme byli mrtvi přestupky svými, spolu obživil nás v Kristu, (milostí totiž jste spaseni)


Efezským 2:7
aby ukázal v časích budoucích přenesmírné bohatství milosti své v dobrotivosti k nám v Kristu Ježíši.


Efezským 2:8
Milostí totiž spaseni jste skrze víru, (a to nikoli ze sebe; Boží jest to dar),


Efezským 3:2
ačli jste uslyšeli o zřízení milosti Boží, která mi byla dána pro vás,


Efezským 3:7
jehož služebníkem jsem se stal podle daru milosti Boží, která mi byla dána podle působivostí moci jeho.


Efezským 3:8
Mně přenejmenšímu ze všech věřících byla dána milost tato, zvěstovati mezi pohany nevystihlé to bohatství Kristovo


Efezským 4:7
Jednomu každému pak z nás byla dána milost podle míry daru Kristova.


Efezským 6:24
Milost (budiž) se všemi, kteří milují Pána našeho Ježíše Krista neproměnlivě. Amen.


Filipským 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista.


Filipským 1:7
Vždyť jest mi spravedlivo smýšleti to o všech vás, poněvadž vás mám v srdci jakožto ty, kteří jste všichni účastni mé milosti jak v okovech mých, tak v hájení a utvrzování evangelia;


Filipským 4:23
Milost Pána našeho Ježíše Krista (budiž) s duchem vaším. Amen.


Koloským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána Ježíše Krista. Děkujeme Bohu a Otci Pána našeho Ježíše Krista za vás vždycky při svých modlitbách,


Koloským 1:6
které (přišedši) k vám jest u vás, podobně jako jest po celém světě, přinášejíc užitek a rostouc jako i u vás ode dne, kdy jste uslyšeli a poznali milost Boží v pravdě,


Koloským 3:16
Slovo Kristovo přebývej ve vás hojně, tak abyste ve vší moudrosti poučovali a napomínali se vespolek žalmy, chvalozpěvy a písněmi duchovními, v milosti je zpívajíce ve svých srdcích Bohu.


Koloským 4:6
Řeč vaše budiž vždycky v milosti, okořeněna solí, abyste věděli, kterak máte odpovídati jednomu každému.


Koloským 4:18
Pozdravení rukou mojí, Pavlovou. Pamatujte na mé okovy. Milost s vámi. Amen.


1 Tesalonickým 1:1
Pavel a Silván a Timoteus církvi thessalonické v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj.


1 Tesalonickým 5:28
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s vámi. Amen.


2 Tesalonickým 1:2
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a od Pána našeho Ježíše Krista.


2 Tesalonickým 1:12
aby jméno Pána našeho Ježíše Krista bylo oslaveno ve vás a vy v něm podle milosti Boha našeho a Pána Ježíše Krista.


2 Tesalonickým 2:16
Sám pak Pán náš Ježíš Kristus a Bůh, Otec náš, který si nás zamiloval a v milosti nám dal útěchu věčnou i naději dobrou, potěš srdce vaše a utvrď (vás) v každém skutku i slově dobrém.


2 Tesalonickým 3:18
Milost Pána našeho Ježíše Krista se všemi vámi. Amen.


1 Timoteovi 1:2
Timoteovi, milému synu svému ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Pána našeho.


1 Timoteovi 1:14
A rozhojnila se náramně milost Pána našeho s věrou a láskou, která jest v Kristu Ježíši.


1 Timoteovi 4:14
Nezanedbávej milosti, která jest v tobě, která ti byla dána podle proroctví za vzkládání rukou duchovenstva.


1 Timoteovi 6:21
ke kteréž někteří se přiznávajíce, zbloudili ve víře. Milost s tebou. Amen.


2 Timoteovi 1:2
Timoteovi, milému synu svému: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Pána našeho.


2 Timoteovi 1:6
Z této příčiny připomínám ti, abys opět rozněcoval milost Boží, která jest v tobě vzkládáním rukou mých.


2 Timoteovi 1:9
jenž nás vysvobodil a povolal (svým) povoláním svatým, ne podle našich skutků, nýbrž podle úradku svého a podle milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy,


2 Timoteovi 2:1
Ty tedy, synu můj, posilňuj se v milosti, která jest v Kristu Ježíši,


2 Timoteovi 2:25
jenž by s vlídností káral odpůrce (pravdy), zdali by snad Bůh dal jim někdy (milost) pokání ku poznání pravdy,


2 Timoteovi 4:22
Pán Ježíš Kristus buď s duchem tvým. Milost s vámi. Amen.


Titovi 1:4
Titovi, pravému synu svému podle společné víry: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, Spasitele našeho.


Titovi 2:11
Ukázala se zajisté milost Boha, Spasitele našeho, všem lidem,


Titovi 3:7
abychom byvše ospravedlněni milostí jeho stali se podle naděje dědici života věčného.


Titovi 3:15
Pozdravují tě všichni, kteří jsou se mnou: pozdravuj ty, kteří nás milují ve víře. Milost Boží budiž se všemi vámi. Amen.


Filemonovi 1:3
Milost a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista.


Filemonovi 1:25
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s duchem vaším. Amen.


Židům 2:9
avšak patříme na toho, jenž byl na krátko ponížen pod anděly, na Ježíše, který pro utrpení a smrt svou byl slávou a ctí korunován, (byv ponížen), aby z milosti Boží podstoupil smrt za všecky.


Židům 4:16
Přistupujme tedy s důvěrou ke trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost ku pomoci příhodné.


Židům 8:12
ježto budu milostiv nepravostem jejich a na hříchy jejich nebudu již vzpomínati.


Židům 10:29
čím horšího trestu hodným, zdá se vám, bude uznán ten, jenž by Syna Božího pošlapal a za poskvrněnou měl krev úmluvy, kterou byl posvěcen, a Ducha milosti by potupil?


Židům 12:15
přihlížejíce k tomu, aby nikdo se nepřipravoval o milost Boží, aby nějaký kořen hořkosti vzrůstaje nepřekážel a mnozí skrze něj se neposkvrnili,


Židům 13:9
Naukami různými a cizími sváděti se nedávejte; neboť dobré jest utvrzovati srdce milostí, ne pokrmy (obětními); ony neprospěly těm, kteří jich požívali.


Židům 13:25
Milost (budiž) se všemi vámi. Amen.


Jakubův 4:6
Větší však dává milost; proto praví: „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.“


1 Petrův 1:2
(vyvoleným) podle předvedení Boha Otce v posvěcení Duchem ku poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj buď rozmnožen!


1 Petrův 1:10
O spáse té zkoumali a zpytovali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás (určené),


1 Petrův 1:13
Proto podpásajice si bedra mysli své a jsouce střízliví, dokonale obraťte naději svou na tu milost, která se vám podá při zjevení se Ježíše Krista;


1 Petrův 2:19
To zajisté jest milost, jestli někdo ze svědomitosti k Bohu snáší útrapy, trpě nespravedlivě.


1 Petrův 2:20
Neboť jaká jest to sláva, jestliže prohřešujíce se rány snášíte? Ale jestli dobře činíce trpíte a (to) snášíte, to jest milost u Boha.


1 Petrův 3:7
Podobně muži, žijte rozumně se svými ženami jakožto s pohlavím slabším, prokazujíce jim vážnost jakožto spoludědičkám milosti života, aby modlitby vaše neměly překážky.


1 Petrův 4:10
Posluhujte si vespolek každý podle milosti, kterou obdržel, jako dobří správcové rozličné milosti Boží;


1 Petrův 5:5
Podobně vy, mladší, buďte poddáni starším. Všichni však oblecte se v pokoru, neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.


1 Petrův 5:10
Bůh pak všeliké milosti, jenž vás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní.


1 Petrův 5:12
Po Silvánovi, bratru to věrném, jakož soudím, psal jsem vám krátce, abych (vás) napomenul a (vám) osvědčil, že to jest pravá milost Boží, ve které stojíte.


1 Petrův 5:14
Pozdravte se vespolek políbením svatým. Milost vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.


2 Petrův 1:2
Milost vám a pokoj buď rozmnožen v poznání Boha a Ježíše Krista, Pána našeho.


2 Petrův 3:18
Rosťte však v milosti a v poznání Pána našeho a Spasitele, Ježíše Krista. Jemu sláva i nyní i na den věčnosti. Amen.


2 Janův 1:3
Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.


Judův 1:4
Neboť se vloudili jacísi lidé, kteří dávno jsou napřed naznačeni k tomu soudu, bezbožníci to, kteří milost Boha našeho zaměňují za prostopášnost a zapírají jediného vládce a Pána našeho Ježíše Krista.


Zjevení Janovo 1:4
Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, jenž jest a jenž byl a jenž přijde, a od sedmi duchů, kteří jsou před trůnem jeho,


Zjevení Janovo 22:21
Milost Pána našeho Ježíše Krista (buď) se všemi vámi. Amen.


Czech Bible 1922
Public Domain