A A A A A


Vyhledávání

Matouš 4:23
I obcházel Ježíš celou Galilei uče v synagogách jejich a hlásaje evangelium o království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.


Matouš 4:24
A roznesla se pověst o něm do celé Syrie. I přivedli a (přinesli) k němu všecky chorobné: různými neduhy a mukami sklíčené, i posedlé a náměsíčníky a ochrnulé. A uzdravil je.


Matouš 9:35
I obcházel Ježíš všecka města i všecky vesnice, uče v synagogách jejich a hlásaje evangelium o království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh.


Matouš 10:1
A přivolav k sobě dvanáct učeníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali a uzdravovali všelikou nemoc i všeliký neduh.


Marek 3:10
neboť mnohé uzdravil, takže se valili na něho, kdo měli neduhy, aby se ho dotkli;


Marek 5:29
A hned vyschl tok krve její, a pocítila na těle, že jest uzdravena od neduhu svého.


Marek 5:34
A on řekl: „Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdi v pokoji a buď zdráva od neduhu svého.“


Lukáš 4:40
Když pak slunce zapadlo, všichni, kteří měli nemocné rozličnými neduhy, přivedli je k němu; on pak vzkládaje ruce na jednoho každého z nich, uzdravoval je.


Lukáš 6:18
kteří přišli, aby jej poslechli a byli uzdraveni od neduhů svých. A byli uzdravováni také ti, kteří byli trápeni od duchů nečistých.


Lukáš 7:21
V touž hodinu pak uzdravil mnohé od neduhův a nemocí a duchů zlých, a mnoha slepcům udělil zrak.


Lukáš 9:1
Povolav pak k sobě dvanáct apoštolů, dal jim moc a sílu nade všemi duchy zlými i uzdravovati neduhy,


Jan 5:4
Anděl Páně totiž sestupoval časem do rybníka, a hýbal vodou. A kdo po hnutí vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať byl stižen neduhem kterýmkoliv.


1 Timoteovi 3:8
¶ Ingon man usab, ang mga diyakono kinahanglan magmaugdang, dili duhag sinultihan, dili tig-inom ug daghang bino, dili maikag sa pagpanapi pinaagig limbong;


1 Timoteovi 5:19
Dili mo pagtagdon ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka anciano gawas kon kini pagapanghimatud-an sa duha o tolo ka mga saksi.


Zjevení Janovo 4:3
A ten, jenž seděl, byl podoben na pohled jaspisu a sardisu, a duha byla kolem trůnu podobná na pohled smaragdu.


Zjevení Janovo 10:1
I uzřel jsem jiného anděla silného, an sestupuje s nebe přioděn oblakem, a duha byla na hlavě jeho, a obličej jeho byl jako slunce, a nohy jeho jako sloupy ohnivé.


Czech Bible 1922
Public Domain