A A A A A


Traži

Mateju 6:5
»A kad molite, ne budite poput licemjera. Oni vole stajati i moliti u sinagogama i na križanjima ulica da ih vide ljudi. Istinu vam kažem: oni su već dobili svoju nagradu.


Mateju 15:23
Isus joj nije rekao ni riječi pa su mu prišli učenici i počeli ga moliti: »Otjeraj je, jer nas slijedi i viče za nama!«


Mateju 26:36
Zatim je Isus otišao s učenicima u mjesto zvano Getsemani pa im rekao: »Sjednite, dok ja odem onamo moliti.«


Mateju 26:39
Otišao je malo dalje od njih, pao licem na zemlju i počeo moliti, govoreći: »Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša ! No neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.«


Mateju 26:53
Zar ne shvaćaš da mogu zamoliti svoga Oca i on bi mi odmah poslao više od dvanaest vojski anđela?


Marku 1:35
Sutradan je Isus ustao rano ujutro, dok je još bio mrak, izašao iz kuće i otišao moliti na pusto mjesto.


Marku 5:17
Ljudi su tada počeli moliti Isusa da ode iz njihova kraja.


Marku 5:23
Počeo je uporno moliti Isusa riječima: »Moja kći umire. Molim te, dođi i položi svoje ruke na nju da ozdravi i poživi.«


Luki 7:4
Kad su stigli k Isusu, počeli su ga usrdno moliti: »On zaslužuje da mu to učiniš


Luki 11:1
Jednom je Isus molio na nekome mjestu. Kad je završio s molitvom, jedan od učenika mu je rekao: »Gospodine, nauči nas kako moliti! I Ivan je naučio svoje učenike.«


Luki 15:28
Stariji sin se razljutio i nije htio ući u kuću pa je otac izašao i počeo ga moliti.


Luki 18:1
Isus je zatim poučio sljedbenike da uvijek trebaju moliti i nikada ne posustati.


Luki 18:10
»Dva su čovjeka došla u Hram pomoliti se: jedan je bio farizej, a drugi poreznik.


Ivanu 16:26
Toga ćete dana moliti Oca u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas.


Djela Apostolska 12:20
Bio je vrlo ljut na stanovnike Tira i Sidona. Budući da je njihova zemlja ovisila o hrani iz Herodove zemlje, zajedno su ga došli zamoliti za mir. Uspjeli su pridobiti na svoju stranu Herodovog osobnoga slugu Blasta.


Djela Apostolska 21:14
Budući da se nije dao uvjeriti, prestali smo ga moliti. »Neka bude kako Gospodin hoće«, rekli smo.


Rimljanima 8:26
Isto nam tako Duh pomaže jer smo slabi. Mi ne znamo što bismo trebali moliti, ali Duh posreduje za nas uzdisajima koji se ne mogu izreći riječima.


1 Korinæanima 14:13
Dakle, onaj koji govori u jezicima, treba moliti da može i protumačiti to što je rekao.


Kološanima 1:9
Stoga, od dana kad smo to čuli, ne prestajemo moliti za vas: da vas Bog potpuno ispuni poznavanjem svoje volje; da uz to znanje imate svu mudrost i razumijevanje duhovnih stvari;


Jakova 5:14
Ako je tko od vas bolestan, neka pozove crkvene starješine. Mazat će ga uljem u Gospodinovo ime i moliti za njega.


1 Petrova 4:7
Bliži se kraj svega. Stoga, budite razboriti i umjereni kako biste mogli moliti.


Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International