A A A A A


Traži

Mateju 12:26
Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: kako će tad postojati njegovo kraljevstvo?


Marku 1:13
četrdeset dana je ostao u pustinji i sotona ga je napastovao. Boravio je među divljim životinjama, a služili su mu anđeli.


Marku 3:23
Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako može sotona izgoniti sotonu?


Marku 3:26
I ako sotona ustane protiv samoga sebe i nesložan je sa samim sobom, onda ne može opstati nego će propasti.


Marku 4:15
Jedni stoje uz put na koji je bila posijana riječ. To su oni koji je čuju. A onda odmah dolazi sotona i oduzme riječ koja je bila posijana u njihova srca.


Luki 11:18
I ako je sotona nesložan sam u sebi, kako će se održati njegovo kraljevstvo? Jer kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.


Luki 13:16
A ovu Abrahamovu kćer, koju je sotona držao već punih osamnćst godina svezanu, zar je nije trebalo odvezati od ove veze u subotu?”


Luki 22:3
Tada uđe sotona u Judu koji se zvao Iškariotski i koji je bio jedan iz broja dvanćstorice.


Luki 22:31
”Šimune, Šimune! Evo, sotona zatraži da vas smije rešetati kao pšenicu.


Ivanu 13:27
I po zalogaju uđe u njega sotona. Isus mu još reče: “Što činiš, čini brzo!”


Djela Apostolska 5:3
Tada reče Petar: “Ananija, zašto napuni sotona tvoje srce da slažeš Duhu Svetome i zadržiš za sebe jedan dio od novca što si ga dobio za njivu?


1 Korinæanima 7:5
Ne uskraćujte se jedno drugome, osim ako se dogovorite na neko vrijeme da se posvetite molitvi; zatim se opet združujte da vas sotona ne iskuša zbog vaše neizdržljivosti!\


2 Korinæanima 2:11
Da nas ne prevari sotona, jer znamo što misli.


2 Korinæanima 11:14
I nije čudo, jer se sam sotona pretvara kao da je anđeo svjetla.


1 Solunjanima 2:18
Zato smo htjeli doći k vama, a ja Pavao, jednom i drugi put, ali zapriječi nam sotona.


Otkrivenje 2:13
znam da prebivaš ondje gdje je Sotonino prijestolje, a držiš moje ime, i nisi se odrekao vjere u mene ni u one dane kad je Antipa, moj vjerni svjedok, ubijen kod vas, gdje prebiva sotona.


Otkrivenje 12:9
Na to bi zbačen veliki Zmaj, stara zmija koja se zove đavao i Sotona koji zavodi sav svijet. Bi zbačen na zemlju, i njegovi anđeli biše zbačeni s njim.


Otkrivenje 20:2
On uhvati Zmaja, staru zmiju, koja je đavao i Sotona, i sveza ga na tisuću godina.


Otkrivenje 20:7
Kad se navrši tisuću godina, bit će odvezan Sotona iz svoje tamnice,


Croatian Bible (GKS) 2010
No Data