A A A A A


Traži

Mateju 2:15
te ostao ondje do Herodove smrti; da bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku, govoreći: “Iz Egipta sam dozvao Sina svoga.”


Mateju 4:16
narod koji je sjedio u tami, vidio je svjetlost veliku; i onima koji su prebivali u predjelu i sjeni smrtnoj, svjetlost je osvanula.”


Mateju 10:21
I brat će brata predavati na smrt i otac dijete; i djeca će ustati protiv roditelja i prouzročiti im da budu smaknuti.


Mateju 16:28
Uistinu vam kažem: Ima nekih ovdje nazočnih koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.”


Mateju 20:18
“Gle, uzlazimo u Jeruzalem i Sin čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima, pa će ga na smrt osuditi,


Mateju 26:38
Tada im je rekao: “Duša mi je vrlo žalosna, sve do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”


Mateju 26:66
Što vi mislite?” Oni su odgovorivši rekli: “Zaslužuje smrt!”


Marku 9:1
I govorio im je: “Uistinu vam kažem da ima nekih ovdje nazočnih koji neće okusiti smrt dok ne vide da kraljevstvo Božje dolazi sa snagom.”


Marku 10:33
“Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin će čovječji biti predan glavarima svećeničkim i pismoznancima; a oni će ga osuditi na smrt i predati ga Poganima,


Marku 13:12
I brat će brata predavati na smrt, i otac sina; i djeca će ustajati protiv svojih roditelja i prouzročiti im da budu smaknuti.


Marku 14:34
Onda im je rekao: “Žalosna je duša moja sve do smrti; ostanite ovdje i bdijte!”


Marku 14:64
Čuli ste ovu hulu! Što vi mislite? I svi su mu presudili da je zaslužio smrt.


Marku 16:18
zmije će uzimati, i ako popiju što smrtonosno, nipošto im neće nauditi; na bolesne će polagati ruke i oni će ozdraviti.”


Luki 1:79
da obasja one što sjede u tami i sjeni smrti, usmjeravajući noge naše na put mira.”


Luki 2:26
I bilo mu je objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti prije nego što vidi Gospodnjeg Krista.


Luki 9:27
Ali kažem vam istinu, ima nekih što ovdje stoje koji neće okusiti smrti dok ne vide kraljevstvo Božje.”


Luki 22:33
A on mu je rekao: “Gospodine, spreman sam s tobom poći i u tamnicu i u smrt.”


Luki 23:15
a niti Herod; jer sam vas poslao k njemu i evo on nije učinio ništa što zaslužuje smrt.


Luki 23:22
A on im je po treći put rekao: “Zašto, kakvo je zlo učinio? Ja ne nalazim na njemu razlog za smrt. Kaznit ću ga dakle i pustiti.”


Luki 24:20
i kako su ga glavari svećenički i naši poglavari predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli.


Ivanu 5:24
Uistinu, uistinu, kažem vam, onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me je poslao, ima život vječni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.


Ivanu 8:51
Uistinu, uistinu, kažem vam, ako tko drži riječ moju, neće nikada vidjeti smrt.”


Ivanu 8:52
Tada su mu Židovi rekli: “Sad znamo da imaš đavla. Abraham je umro i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko drži moju riječ, neće nikada okusiti smrt.’


Ivanu 11:4
Kad je Isus to čuo, rekao je: “Ova bolest nije na smrt, nego radi slave Božje, da se po njoj proslavi Sin Božji.”


Ivanu 11:13
Ali je Isus govorio o njegovoj smrti, a oni su mislili da govori o počinku u snu.


Djela Apostolska 2:24
koga je Bog uskrsnuo i oslobodio trudova smrti, jer nije bilo moguće da ga ona zadrži.


Djela Apostolska 13:28
I premda na njemu nisu našli nikakva razloga za smrt, zatražili su od Pilata da ga se pogubi.


Djela Apostolska 22:4
I ja sam taj Put progonio na smrt, vežući i predavajući u tamnice i muškarce i žene,


Djela Apostolska 23:29
Ustanovio sam da ga optužuju zbog pitanja iz njihovog Zakona, ali da nema nikakve krivnje po kojoj bi zaslužio smrt ili okove.


Djela Apostolska 25:11
Jer ako sam ja doista prekršitelj i učinio nešto što zaslužuje smrt, ne odbijam umrijeti. Ali ako nema ničega za što me ovi optužuju, nitko me ne može njima predati. Na Cezara se prizivam!”


Djela Apostolska 25:25
No kad sam ja ustvrdio da nije ništa učinio što zaslužuje smrt, a kako se sâm prizvao na Augusta, odlučio sam poslati ga.


Djela Apostolska 26:31
A dok su se povlačili, razgovarali su jedni s drugima govoreći: “Ovaj čovjek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove.”


Djela Apostolska 28:18
Oni su me, nakon saslušanja, htjeli pustiti, jer nije na meni bilo nikakve krivnje koja bi zasluživala smrt.


Rimljanima 1:32
koji znajući presudu Božju, da oni koji takvo što čine zaslužuju smrt, ne samo da to čine nego i ugađaju onima koji to čine.


Rimljanima 2:7
život vječni onima koji postojanošću u dobrom djelu traže slavu i čast i besmrtnost;


Rimljanima 5:10
Jer ako smo pomireni s Bogom po smrti Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti njegovim životom.


Rimljanima 5:12
Zbog toga kao što je po jednom čovjeku grijeh ušao u svijet, i po grijehu smrt, tako je i smrt prešla na sve ljude, jer su svi sagriješili.


Rimljanima 5:14
Ipak je smrt kraljevala od Adama do Mojsija i nad onima koji nisu sagriješili slično Adamovom prijestupu, koji je slika onoga koji je trebao doći.


Rimljanima 5:17
Jer ako je prijestupom jednoga smrt zakraljevala po jednomu, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti kraljevati u životu po jednomu, Isusu Kristu.


Rimljanima 5:21
da bi, kao što je grijeh kraljevao u smrti, tako i milost mogla kraljevati kroz pravednost za život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.


Rimljanima 6:3
Ili ne znate da svi mi koji smo kršteni u Isusa Krista, u smrt smo njegovu kršteni?


Rimljanima 6:4
Dakle, s njime smo ukopani po krštenju u smrt da bi, kao što je Krist bio uskrsnut od mrtvih po slavi Očevoj, isto tako i mi hodili u novini života.


Rimljanima 6:5
Jer ako smo zajedno srasli u sličnosti smrti njegove, bit ćemo i u sličnosti uskrsnuća njegova;


Rimljanima 6:9
znajući da Krist, uskrsnut od mrtvih, više ne umire; smrt više njime ne gospodari.


Rimljanima 6:12
Zato neka ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu, da ga slušate u požudama njegovim;


Rimljanima 6:16
Ne znate li da ako se kome predajete za sluge, na poslušnost, da ste sluge onoga koga slušate: bilo grijeha, na smrt, ili poslušnosti, na opravdanje?


Rimljanima 6:21
Kakav ste plod tada imali u onome čega se sada stidite? Jer je svršetak toga smrt.


Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.


Rimljanima 7:5
Jer dok smo bili u tijelu, strasti grijeha su, preko Zakona, djelovale u našim udovima donoseći plod smrti.


Rimljanima 7:10
A ta zapovijed, koja je određena za život, otkrio sam da mi je na smrt.


Rimljanima 7:13
Je li, dakle, to što je dobro, meni postalo smrt? Bože sačuvaj! Nego grijeh, da se pokaže grijehom, po tom dobru uzrokuje mi smrt, da grijeh po zapovijedi postane prekomjerno grešan.


Rimljanima 7:24
Jadan li sam ja čovjek! Tko će me izbaviti od ovog tijela smrtnoga?


Rimljanima 8:2
Jer zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti.


Rimljanima 8:6
Jer je tjelesni način promišljanja smrt, a duhovni je način promišljanja život i mir.


Rimljanima 8:11
Ako li Duh onoga koji je uskrsnuo Isusa od mrtvih stanuje u vama, onaj koji je uskrsnuo Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tijela po svome Duhu koji stanuje u vama.


Rimljanima 8:38
Jer sam uvjeren da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,


1 Korinæanima 3:22
Bilo Pavao, ili Apolon, ili Kefa, ili svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnjost, ili budućnost. Sve je vaše,


1 Korinæanima 4:9
Jer mislim da je Bog nas apostole učinio posljednjima, kao osuđene na smrt; jer smo postali javna predstava svijetu, i anđelima i ljudima.


1 Korinæanima 11:26
Jer svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, smrt Gospodinovu objavljujete dok on ne dođe.


1 Korinæanima 15:21
Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće od mrtvih.


1 Korinæanima 15:26
Posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt.


1 Korinæanima 15:53
Jer se ovo raspadljivo mora zaodjenuti neraspadljivošću i ovo smrtno mora se zaodjenuti besmrtnošću.


1 Korinæanima 15:54
A kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, tada će se ispuniti besjeda koja je zapisana: “Pobjeda je progutala smrt.


1 Korinæanima 15:55
Smrti, gdje je tvoj žalac? Grobe, gdje ti je pobjeda?”


1 Korinæanima 15:56
Žalac smrti je grijeh, a snaga je grijeha Zakon.


2 Korinæanima 1:9
Ali smo sami u sebi primili smrtnu osudu da se ne bismo pouzdavali u sebe, nego u Boga koji uskršava mrtve.


2 Korinæanima 1:10
On nas je od takve smrti izbavio i izbavlja, u njega se pouzdajemo da će nas još izbavljati.


2 Korinæanima 2:16
Jednima smo miris smrti za smrt, a drugima miris života za život. A tko je za ovo sposoban?


2 Korinæanima 3:7
Ako li je služba smrti, slovima uklesana u kamenju, bila u slavi, tako da sinovi Izraelovi nisu mogli stalno gledati u Mojsijevo lice zbog slave njegova izgleda, slave koja nestaje,


2 Korinæanima 4:11
Jer mi koji živimo uvijek se na smrt predajemo radi Isusa, da bi se i život Isusov očitovao u našem smrtnom tijelu.


2 Korinæanima 4:12
Tako dakle smrt djeluje u nama, a život u vama.


2 Korinæanima 5:4
Jer i mi koji smo u ovom šatoru uzdišemo opterećeni jer ne želimo biti razodjeveni, nego odjeveni, da bi život mogao progutati ovo što je smrtno.


2 Korinæanima 7:10
Jer žalost koja je po Bogu uzrokuje pokajanje na spasenje za koje se ne kaje, a žalost ovog svijeta uzrokuje smrt.


Filipljanima 1:20
prema mojoj čežnji i nadi da se ni u čemu neću postidjeti, nego će se sa svom hrabrošću kao i uvijek, tako i sada, Krist uzveličati u mojem tijelu, bilo kroz moj život ili kroz smrt.


Filipljanima 2:8
I našao se oblikom kao čovjek, ponizio je sâm sebe i postao poslušan do smrti, i to smrti na križu.


Filipljanima 2:27
Jer doista je bio bolestan gotovo na smrt, ali mu se Bog smilovao, i ne samo njemu nego i meni, da ne bih imao žalost na žalost.


Filipljanima 2:30
jer je zbog djela Kristovog bio blizu smrti i nije se obazirao na svoj život, da nadoknadi nedostatak vaše službe prema meni.


Filipljanima 3:10
da upoznam njega i snagu njegovog uskrsnuća, i zajedništvo njegovih patnji, da budem suobličen njegovoj smrti,


Kološanima 1:22
u njegovom ljudskom tijelu, po smrti, da vas izvede pred sebe svete, bez mane i bez krivnje,


Kološanima 3:5
Usmrtite, dakle, vaše udove koji su na zemlji: bludništvo, nečistoću, požudu, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo.


1 Timoteju 1:17
A Kralju vječnom, besmrtnom, nevidljivom, jedinom mudrom Bogu; čast i slava uvijek i zauvijek. Amen.


1 Timoteju 6:16
koji jedini ima besmrtnost, prebiva u nepristupačnoj svjetlosti, koga nitko od ljudi nije vidio niti može vidjeti. Njemu čast i moć vječna! Amen.


2 Timoteju 1:10
a sada očitovanoj pojavom našega Spasitelja Isusa Krista, koji je obesnažio smrt i učinio da kroz evanđelje zasja život i besmrtnost,


Hebrejima 2:9
nego gledamo Isusa koji je učinjen malo manjim od anđela, zbog smrtne patnje, slavom i čašću je bio ovjenčan da bi milošću Božjom za svakoga okusio smrt.


Hebrejima 2:14
Štoviše, budući da su djeca sudionici tijela i krvi, tako je i sâm u tome sudjelovao da smrću uništi onoga koji je imao vlast smrti, to jest Đavla,


Hebrejima 2:15
i izbavi one koji su, u strahu od smrti, cijeloga svojega života bili podvrgnuti ropstvu.


Hebrejima 5:7
On je u danima tijela svojega snažnim vapajem i suzama molitve i prošnje prinosio onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bio je uslišan zbog bogobojaznosti;


Hebrejima 7:23
I njih je doista bilo mnogo svećenika, zato što ih je smrt sprečavala da ostanu;


Hebrejima 9:15
I zbog toga je on posrednik Novog zavjeta: da po smrti za otkupljenje od prijestupa, koji su nastali pod Prvim zavjetom, oni koji su pozvani mogu primiti obećanje vječne baštine.


Hebrejima 9:16
Jer gdje je oporuka, potrebno je dokazati smrt oporučitelja.


Hebrejima 9:17
Jer oporuka je na snazi tek nakon smrti, pošto je izvan snage dok oporučitelj živi.


Hebrejima 11:5
Vjerom je Henok bio prenesen da ne vidi smrti, i nije nađen jer ga je prenio Bog. Jer prije njegovog prenošenja primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu.


Jakova 1:15
Zatim požuda, kad zatrudni, rađa grijeh, a grijeh, kad je izvršen, rađa smrt.


Jakova 3:8
ali jezik, zlo neukrotivo, pun otrova smrtonosnog, nitko od ljudi ne može ukrotiti.


Jakova 5:20
neka zna da će onaj koji vrati grešnika s njegovog pogrešnog puta, spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.


2 Petrova 1:15
A potrudit ću se da se i nakon moje smrti uvijek toga sjećate.


1 Ivanu 3:14
Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi brata svojega, ostaje u smrti.


1 Ivanu 5:16
Ako tko vidi brata svojega gdje čini grijeh što nije na smrt, neka moli i dat će mu život, onima koji čine grijeh što nije na smrt. Postoji grijeh koji je na smrt; za takav ne kažem da se moli.


1 Ivanu 5:17
Svaka nepravda je grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt.


Otkrivenje 1:18
onaj koji živi; i bio sam mrtav, a evo živ sam uvijek i zauvijek! Amen! I imam ključeve pakla i smrti.


Otkrivenje 2:10
Nemoj se bojati onoga što ćeš pretrpjeti! Evo, neke će od vas Đavao baciti u tamnicu da budete iskušani; i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života.


Otkrivenje 2:11
Tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvama! Onome koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt.’ “


Otkrivenje 6:8
I pogledao sam, i gle: konj siv, a onomu koji sjedi na njemu ime je Smrt i prati ga Pakao. I bila im je dana vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.


Otkrivenje 9:6
I u te dane ljudi će tražiti smrt, i neće je naći; i poželjet će umrijeti, a smrt će bježati od njih.


Otkrivenje 12:11
I oni su ga pobijedili krvlju Jaganjčevom i riječju svjedočanstva svojega; i nisu ljubili svoje živote sve do smrti.


Otkrivenje 13:3
I vidio sam jednu od njezinih glava kao da je nasmrt ranjena; i smrtna joj se rana izliječila. I sav se svijet zanio za Zvijeri.


Otkrivenje 13:12
I ona izvršava svu vlast one prve Zvijeri pred njom, i čini da zemlja i oni koji žive na njoj iskažu štovanje prvoj Zvijeri kojoj je smrtna rana bila izliječena.


Otkrivenje 18:8
Zbog toga će u jednome danu doći pošasti njezine, smrt i tuga i glad, te će ognjem biti potpuno spaljena, jer je snažan Gospodin Bog koji joj sudi.”


Otkrivenje 20:6
Blažen i svet je onaj koji ima udjela u prvome uskrsnuću! Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.


Otkrivenje 20:13
I more je dalo mrtvace koji su bili u njemu, a smrt i pakao dali su mrtvace koji su bili u njima, i svaki je bio osuđen po svojim djelima.


Otkrivenje 20:14
A smrt i pakao bili su bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt.


Otkrivenje 21:4
I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih, i više neće biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti, jer je prijašnje prošlo.”


Otkrivenje 21:8
A strašljivima i nevjernima i odvratnima i ubojicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”


Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA