A A A A A


Traži

Luki 1:13
Ali mu je anđeo rekao: “Ne boj se, Zaharija, jer je uslišana tvoja molitva; i tvoja će ti žena Elizabeta roditi sina i nazvat ćeš ga imenom Ivan.


Luki 2:37
a sama, kao udovica, sve do osamdeset i četvrte godine; ona se nije udaljavala od Hrama nego je noću i danju služila Bogu postovima i molitvama.


Djela Apostolska 2:42
I bili su postojani u apostolskom nauku i zajedništvu, i u lomljenju kruha i u molitvama.


Djela Apostolska 10:31
te rekao: ‘Kornelije, saslušana je tvoja molitva i tvoji milodari su spomenuti pred Bogom.


Djela Apostolska 16:13
A na Šabat smo izašli izvan grada prema rijeci gdje se obično održavala molitva te smo sjeli i govorili ženama koje su se ondje sakupile.


Rimljanima 1:9
Jer mi je svjedok Bog, kojemu služim duhom svojim u evanđelju Sina njegova, da vas se neprekidno spominjem uvijek u svojim molitvama,


Rimljanima 10:1
Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za Izrael da mogu biti spašeni.


Rimljanima 15:30
Sada vas zaklinjem, braćo, radi Gospodina našega Isusa Krista i radi ljubavi Duha: borite se za mene zajedno sa mnom u molitvama pred Bogom,


Efežanima 1:16
ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama,


Kološanima 4:12
Pozdravlja vas Epafra, sluga Kristov, koji je jedan od vas, koji se uvijek silno trudi u molitvama za vas da biste stajali savršeni i potpuni u svoj volji Božjoj.


1 Solunjanima 1:2
Zahvaljujemo Bogu uvijek za sve vas kad vas spominjemo u svojim molitvama,


1 Timoteju 5:5
A ona koja je doista udovica i samuje, pouzdaje se u Boga i ustrajava u prošnjama i molitvama noć i dan;


2 Timoteju 1:3
Zahvaljujem Bogu kome od predaka služim čiste savjesti dok te se neprestano noć i dan sjećam u svojim molitvama.


Filemonu 1:4
Zahvaljujem svome Bogu spominjući te se uvijek u svojim molitvama


Jakova 5:15
I molitva vjere spasit će bolesnoga i Gospodin će ga podići; i ako je počinio grijehe, bit će mu oprošteno.


Jakova 5:16
Ispovijedajte jedni drugima svoje pogreške i molite jedan za drugoga da budete ozdravljeni. Mnogo koristi svrsishodna žarka molitva pravednika.


Otkrivenje 8:3
I jedan drugi anđeo došao je i stao na žrtvenik sa zlatnim kadionikom. I bilo mu je dano mnogo kâda da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik koji je pred prijestoljem.


Otkrivenje 8:4
I dim od kâda uzdigao se s molitvama svetih iz ruke anđelove pred Boga.


Croatian Bible (BKJ) 2011
Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA