A A A A A

Sakani
MATEYU 6:9
Chifukwa chake pempherani inu chomwechi: Atate wathu wa Kumwamba, Dzina lanu liyeretsedwe.


MATEYU 9:38
Chifukwa chake pempherani Mwini zotuta kuti akokose antchito kukututa kwake.


Matteuksen 24:20
Ndipo pempherani kuti kuthawa kwanu kusakhale pa nyengo yachisanu, kapena pa Sabata;


1 ATESALONIKA 5:17
Pempherani kosaleka;


Chewa Bible 2014
Bible Society of Malawi