A A A A A


Търсене

Матей 5:28
Но аз ви казвам, че всеки който гледа жена за да я пожелае, той е прелюбодействувал вече с нея в сърцето си.


Матей 6:21
защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.


Матей 11:29
Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си.


Матей 12:34
Рожби ехидни! как можете да говорите добро, като сте лукави? Защото от препълнянето на сърцето говорят устата.


Матей 12:35
Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините; и злият человек от злото съкровище изважда злините.


Матей 12:40
Защото както Иона бе в утробата китова три дни и три нощи, така Син человечески ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.


Матей 13:15
Защото задебеле сърцето на този народ, и с ушите си тежко чуят, и очите си склопиха, да не би с очите си да видят и с ушите си да чуят, и със сърцето си да разумеят, и се обърнат, и аз ги изцеля.


Матей 13:19
На всекиго, който слуша словото на царството и не го разумева, идва лукавият, и грабнува посеяното в сърцето му; той е посеяното край пътя.


Матей 15:8
Тези люде се приближават при мене с устата си, и с устните си ме почита, а сърцето им далеч отстои от мене.


Матей 15:18
А което излезва из устата, излезва из сърцето, и то осквернява человека.


Матей 15:19
Защото от сърцето излезват помисли лукави, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжливи свидетелства, хули.


Матей 22:37
А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.


Матей 24:48
Ако ли рече злий този раб в сърцето си: Ще се забави да дойде господарят ми,


Марко 3:5
А като ги изгледа с гнев, наскърбен за окаменението на сърцето им, казва на человека: Простри ръката си. И простре; и възстанови се ръката му здрава както другата.


Марко 6:52
Защото не разумеха поради хлебовете, понеже сърцето им бе затвърдело.


Марко 7:6
А той отвеща и рече им: Добре е пророкувал Исая за вас лицемерите; както е писано: \Този народ с устните си почита ме, а сърцето им далеч отстои от мене.


Марко 7:19
Защото не влезва в сърцето му, но в търбуха; и излезва в заходът, като изчистя всичките ястия.


Марко 7:21
Защото от вътре от сърцето на человеците излезват злите помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства,


Марко 8:12
А той въздъхна от сърце, и рече: Защо този род иска знамение? Истина ви казвам: Нема да се даде на този род знамение.


Марко 8:17
А Исус разуме, и рече им: Защо размишлявате че хлебове немате? Не разбирате ли, нито разумевате? Още ли имате сърцето си окаменено?


Марко 11:23
Защото истина ви казвам, че който рече на тази гора: Дигни се и хвърли се в морето, и не се подвои в сърцето си, но поверва че онова което казва сбъдва се, ще му бъде все що би рекъл.


Марко 12:33
и да го люби некой със все сърце, и с всичкият си разум, и с всичката душа, и с всичката сила, и да люби ближнаго своего както себе си, то е повече от всичките всесъжения и жертви.


Лука 1:51
Сътвори сила със своята мишца; разпръсна горделивите с мислите на сърцето им.


Лука 1:66
И всички които чуха, туриха това на сърцето си и казваха: Какво ли ще бъде това отроче? И ръката Господня беше с него.


Лука 2:19
А Мариам съхраняваше всички тези речи, и размисляше за тех в сърцето си.


Лука 6:45
Добрият человек от доброто съкровище на сърцето си износя доброто; и злият человек от злото съкровище на сърцето си износя злото; защото от препълнянето на сърцето говорят неговите уста.


Лука 8:15
А което на добрата земя, те са онези които чуят словото, държат го в добро и благо сърце, и приносят плод в търпение.


Лука 9:47
А Исус като виде помисъла на сърцето им, взе едно дете, и постави го при себе си;


Лука 10:27
И той отговори, и рече: \Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичката си сила, и със всичкия си ум, и ближнаго твоего както самаго себе си.\


Лука 12:34
Защото дето е съкровището ваше, там ще бъде и сърцето ваше.


Лука 12:45
Ако ли рече онзи раб в сърцето си: Господарът ми ще окъснее да си дойде; и начене да бие ратаите и ратайкините, и да яде и да пие и да се опива,


ลูกา ๒๔:๒๕
И той им рече: О безумни и късни на сърце да вервате все що е речено от пророците!


ลูกา ๒๔:๓๒
И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни когато в пътя ни приказваше и тълкуваше ни писанията?


2 Тимотей 2:22
И от младежките похоти отбегвай, и следвай правдата, верата, любовта, мира, с всички тези които призовават Господа от чисто сърце.


Филимон 1:20
Тъй, брате, дано да получа аз това добро от тебе в Господа: успокой сърцето ми в Господа.


2 Петрово 2:14
имат очи пълни с блуд и с непрестанен грех: подлъстят души неутвърдени: имат сърцето си научено на любостяжание: чада на клетва са:


1 Йоаново 3:17
Но който има световните добрини, и гледа брата си че има нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта Божия?


1 Йоаново 3:20
Защото ако ни осъжда сърцето, известно че Бог е по-голем от сърцето ни и знае всичко.


1 Йоаново 3:21
Възлюблени, ако сърцето ни не ни осъжда, имаме дързновение у Бога;


Bulgarian Bible (TZA) Цариградски - 1914 Tsarigrad Edition
Public Domain