Instagram
English
A A A A A


Търсене

Матей 1:23
Ето дева ще зачене и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас.


Матей 2:12
И понеже им се откри от Бога на сън да се не върнат при Ирода, отидоха си през друг път в своята страна.


Матей 3:9
и не мислете да думате в себе си: Отца имаме Авраама; защото казвам ви, че Бог може от тези камене да въздигне чада Аврааму.


Матей 4:7
Рече му Исус: Пак е писано: Да не изкусиш Господа Бога твоего.


Матей 4:10
Тогаз Исус му казва: Махни се, Сатано; защото е писано: Господу Богу твоему да се поклониш, и само нему да послужиш.


Матей 5:8
Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.


Матей 6:24
Никой не може на двамина господари да работи; защото или едного ще възненавиди, а другиго ще възлюби; или едному ще бъде привържен, а другиго ще презира. Не можете да работите Богу и Мамону.


Матей 6:30
И ако Бог така облича тревата на полето, която я днес има, и утре я в пещ хвърлят, не ще ли много повече вас да облече, маловери?


Матей 9:3
И ето, некои от книжниците рекоха в себе си: Той богохулствува.


Матей 9:8
Това като видеха народите почудиха се, и прославиха Бога, който бе дал таквази власт на человеците.


Матей 13:22
А в трънете посеяното, той е, който слуша словото, и грижите на този век, и измамата на богатството заглушава словото, и безплодно бива.


Матей 15:4
Защото Бог заповеда и рече: \Почитай баща си и майка си\; и, \Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.\


Матей 15:31
Така що народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, клосни оздравени, хроми да ходят, и слепи да гледат; и прославиха Бога Израилева.


Матей 16:16
И отговори Симон Петър и рече: Ти си Христос, Син на Бога живаго.


Матей 19:6
Така щото не са вече двама, но една плът. И тъй онова което Бог е съчетал, человек да го не разлъча.


Матей 19:17
А той му рече: Защо ме казваш благ? Никой не е благ тъкмо един Бог. Но ако искаш да влезеш в живота, упази заповедите.


Матей 19:23
А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам, че мъчно ще влезе богат в царството небесно.


Матей 19:24
И пак ви казвам: По-лесно е да мине камила през иглени уши, а не богат да влезе в царството Божие.


Матей 19:26
А Исус ги погледна и рече им: У человеците това е невъзможно, но у Бога всичко е възможно.


Матей 22:21
Казват му: Кесарев. Тогаз им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите Кесарю, а Божиите Богу.


Матей 22:31
А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва:


Матей 22:32
Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов? Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.


Матей 22:37
А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.


Матей 26:63
А Исус мълчеше. Отговаря първосвещеникът и казва му: Заклевам те в Бога живаго, да ни кажеш, ако си ти Христос, Син Божий.


Матей 26:65
Тогаз първосвещеникът раздра дрехите си и казваше: Богохулствува! каква още потреба имаме от свидетели? ето, сега чухте неговото богохулство.


Матей 27:43
Упова на Бога, нека го избави сега, ако го иска; понеже каза: Божий син съм.


Матей 27:57
И когато стана вечер, дойде един богат человек от Ариматея, на име Иосиф, който и сам беше се учил при Исуса.


Марко 2:7
Що говори този така хули? Кой може да прощава грехове, освен едного Бога?


Марко 2:12
И стана тутакси, и като дигна одъра си, излезе пред всичките; така щото всички се чудеха и славеха Бога, и думаха: Никога така не сме виждали.


Марко 4:19
и грижите на този век, и прелестта на богатството, и пожеланията за други работи, като навлезват, заглушават словото, и безплодно бива.


Марко 5:7
и извика с глас голем и рече: Що имаш ти с мене, Исусе, Сине на Бога вишнаго? Заклевам те в Бога, недей ме мъчи.


Markus 10:6
от начало обаче на създанието, мъжко и женско ги е сътворил Бог.


Markus 10:9
И тъй, онова което е Бог съчетал человек да не разлъча.


Markus 10:18
А Исус му рече: Що ме наричаш благ? Никой не е благ, тъкмо един Бог.


Markus 10:23
А Исус погледна около си и казваше на учениците си: Колко мъчно ще влезат в царството Божие тези, които имат богатство?


Markus 10:24
А учениците му се смайваха за неговите думи. И Исус пак отговори и рече им: чада, колко е мъчно да влезат в царството Божие тези, които имат надеждата си на богатството?


Markus 10:25
По-лесно е камила да мине през иглени уши, а не богат да влезе в царството Божие.


Markus 10:27
А Исус погледна на тех и рече: У человеците е невъзможно; но не у Бога; защото у Бога всичко е възможно.


Markus 11:22
А Исус отговори и казва им: Имайте вера в Бога.


Markus 12:17
И отговори Исус и рече им: Отдайте Кесаревите Кесарю, и Божиите Богу. И почудиха се на него.


Markus 12:26
А за мъртвите че ще възкръснат, не сте ли прочели в книгата Моисеева за къпината, как му рече Бог и каза: Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов?


Markus 12:27
Бог не е Бог на мъртвите, но Бог на живите: прочее вие заблуждавате много.


Markus 12:29
А Исус му отговори: Най първа от всичките заповеди е: \Слушай, Израилю: Господ Бог наш е един Господ;


Markus 12:30
и да възлюбиш Господа Бога твоего със всичкото си сърдце, и с всичката си душа, и с всичкия си ум, и с всичката си сила.\ Тая е първата заповед.


Markus 12:32
И рече му книжникът: Добре, учителю, право си казал, че един е Бог, и нема друг освен него,


Markus 12:41
И седна Исус срещу съкровищницата, та гледаше как туряше народът пари в съкровищницата; и много богати туряха много.


Markus 13:19
защото през онези дни ще бъде таквази скръб каквато не е била от начало на създанието което създаде Бог до нине, нито ще бъде.


Markus 13:20
И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните които избра съкратил е дните.


Markus 14:64
чухте богохулството: как ви се види? и всичките го осъдиха че е повинен на смърт.


Markus 16:19
И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна от десно на Бога.


Йоан 1:1
В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.


Йоан 1:2
То в начало бе у Бога.


Йоан 1:6
Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан.


Йоан 1:13
които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха.


Йоан 1:18
Никой никога не е видел Бога: единородният Син който е в пазухата на Отца, той го изяви.


Йоан 3:2
Той дойде през нощ при Исуса и рече му: Рави, знаем че от Бога си дошел учител; защото никой не може да прави тези знамения които ти правиш ако да не е Бог с него.


Йоан 3:16
Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който верва в него, но да има живот вечен.


Йоан 3:17
Понеже не е проводил Бог Сина си на света да съди света, но за да бъде спасен светът чрез него.


Йоан 3:21
но който прави истината иде към виделината, за да се явят делата му че са по Бога направени.


Йоан 3:33
Който приеме свидетелството негово запечатал е че Бог е истинен.


Йоан 3:34
Защото този когото е Бог пратил думите Божии говори: понеже Бог не дава нему Духа с мерка.


Йоан 4:24
Бог е дух, и които му се кланят, с дух и истина требва да се кланят.


Йоан 5:18
И за това Юдеите още повече искаха да го затрият; защото не току че съботата престъпваше, но и Бога за свой Отец казваше, и правеше себе си равен Богу.


Йоан 5:44
Как можете да повервате вие които приимате слава един от друг, и не търсите славата която е само от Бога?


Йоан 6:27
Работете, не за храна която се разваля, но за храна която трае в живот вечен, която Син человечески ще ви даде; защото Отец, Бог, на него е положил своя печат.


Йоан 6:45
Писано е в пророците: \И всички ще бъдат научени от Бога.\ И всеки който слуша и се научи от Отца, иде при мене.


Йоан 6:46
Не че е видел некой Отца, освен тогоз който е от Бога: той е видел Отца.


Йоан 6:69
и ние повервахме и познахме че ти си Христос, Син на Бога живаго.


Йоан 7:17
Ако иска некой да прави неговата воля, позна ще за поучението да ли е от Бога, или аз от самосебе си говоря.


Йоан 8:40
А сега искате да ме убиете, мене, человека който ви говорих истината която чух от Бога; това Авраам не е сторил.


Йоан 8:41
Вие правите делата бащини си. А те му рекоха: Ние не сме родени от блуд: едного Отца имаме, Бога.


Йоан 8:42
Рече им Исус: Ако беше ви Бог Отец, то вие любили бихте мене, защото аз от Бога излезох и дойдох; понеже не съм дошел от самосебе си, но той ме проводи.


Йоан 8:47
Който е от Бога Божиите думи слуша: вие за това не слушате защото от Бога не сте.


Йоан 8:54
Отговори Исус: Ако славя аз сам себе си славата ми е нищо: Баща ми е който ме слави, за когото вие казвате че е Бог ваш;


Йоан 9:16
И казваха некои от Фарисеите: Този человек не е от Бога, защото съботата не варди. Други казваха: Как може грешен человек да прави таквизи чудеса? И имаше раздор помежду им.


Йоан 9:24
И тъй, повикаха втори път человека който бе слеп, и рекоха му: Дай слава Богу: ние знаем че този человек е грешник.


Йоан 9:29
Ние знаем че на Моисея Бог е говорил; а тогоз не знаем от де е.


Йоан 9:31
А знаем че Бог грешниците не слуша; но ако е некой богочестив и прави волята му, него слуша.


Йоан 9:33
Ако да не бе той от Бога, не можеше нищо да стори.


Йоан 10:33
Отговориха му Юдеите и рекоха: За добро дело не хвърляме камене върх тебе, но за богохулство, и защото ти, като си человек, правиш себе си Бог.


Йоан 10:34
Отговори им Исус: Не е ли писано във вашият закон, \Аз рекох, Богове сте\?


Йоан 10:35
Ако нарече богове онези, към които биде словото Божие, (и писанието не може да се наруши,)


Йоан 10:36
на тогоз когото Бог освети и проводи на света вие казвате ли: Богохулствуваш, защото рекох: Син Божий съм?


Йоан 11:22
но и сега зная че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог.


Йоан 13:3
Понеже знаеше Исус че Отец му е дал всичко на ръцете, и че от Бога е излезъл и при Бога отива,


Йоан 13:31
А когато излезе той, казва Исус: Сега се прослави Син человечески, и Бог се прослави в него.


Йоан 13:32
Ако Бог се прослави в него, то и него Бог ще прослави в себе си, и сега ще го прослави.


Йоан 14:1
Да се не смущава сърцето ви: вервайте в Бога, и в мене вервайте.


Йоан 16:2
От съборищата ще ви отлъчат; но иде час в който всеки който ви убие да мисли че служба принося Богу.


Йоан 16:27
защото сам си Отец ви люби, понеже мене възлюбихте и повервахте че аз от Бога излезох.


Йоан 16:30
Сега познаваме че всичко знаеш, и немаш нужда да те пита некой. По това верваме че от Бога си излезъл.


Йоан 17:3
А това е живот вечний, дето да познаят тебе единаго истиннаго Бога, и Исуса Христа когото си проводил.


Йоан 20:17
Казва й Исус: Не се допирай до мене, защото не съм възлезъл още при Отца си, но иди при братята ми и кажи им: Възлезвам при Отца моего и Отца вашего, и Бога моего и Бога вашего.


Йоан 20:28
И отговори Тома и рече му: Господ мой и Бог мой!


Йоан 21:19
И това рече като назначаваше с каква смърт имаше да прослави Бога. И това щом рече казва му: Върви подире ми.


Деяния 2:17
\И ще бъде в последните дни, казва Бог, ще излея от моя Дух на всяка плът; и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви, и юношите ваши видения ще виждат, и старците ваши сънища ще сънуват;


Деяния 2:22
Мъже Израиляни, послушайте тези думи: Исуса Назарянина, мъж доказан вам от Бога със сили, чудеса, и знамения, които Бог направи чрез него по сред вас, както и вие знаете,


Деяния 2:24
когото Бог възкреси като развърза болезните на смъртта, понеже не бе възможно да бъде държан той от нея.


Деяния 2:30
И тъй, понеже беше пророк и знаеше че с клетвата му се закле Бог че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да го постави на престола му,


Деяния 2:32
Тогаз Исуса възкреси Бог, на което ние всинца сме свидетели.


Деяния 2:36
И тъй, здраво да знае всичкий дом Израилев че тогоз Исуса когото вие разпехте, Бог е него направил Господ и Помазаник.


Деяния 2:39
Защото обещанието е на вас, и на чадата ваши, и на всички далечни, колкото ще призове Господ Бог наш.


Деяния 2:47
като хвалеха Бога, и беха благоприятни на всичкия народ: а Господ всеки ден прибавяше на църквата спасяемите.


Деяния 3:8
И скочи та се изправи и ходеше; и влезе с тех в храма та ходеше и скачаше и славеше Бога.


Деяния 3:9
И виде го всичкият народ че ходи и слави Бога.


Деяния 3:13
Бог Авраамов и Исааков и Яковов, Бог на отците наши, прослави Сина своего Исуса, когото вие предадохте и отрекохте се от него пред Пилата когато той бе решил да го пусне.


Деяния 3:15
а Началника на Живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите; и ние сме на него свидетели.


Деяния 3:18
а Бог, което предизвести чрез устата на всичките си пророци че ще Христос да пострада, така го извърши.


Деяния 3:21
когото требва да приеме небето до времето в което ще се възстанови всичко що е говорил Бог от века чрез устата на всичките свети свои пророци.


Деяния 3:22
Защото Моисей рече на отците: \Господ Бог наш ще въздигне вам от братята ваши пророк като мене: него послушайте във всичко щото ви рече;


Деяния 3:25
Вие сте синове на пророците, и на завета който завеща Бог на отците наши, когато рече Аврааму: \И всите племена на земята в твоето семе ще се благословят.\


Деяния 3:26
Бог като възкреси Сина своего Исуса, до вас най-първо го проводи да ви благослови, и да отвръща всекиго от лукавствата ваши.


Деяния 4:10
да знаете всинца вие и всичкий народ Израилев че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпехте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав.


Деяния 4:19
А Петър и Иоан отговориха им и рекоха: Ако е праведно пред Бога да послушаме вас повече, а не Бога, съдете;


Деяния 4:21
А те пак ги заплашиха, и пуснаха ги, понеже не намерваха нищо за което да ги накажат, поради народа; защото всички славеха Бога за това що биде.


Деяния 4:24
А те като чуха възвисиха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, ти си Бог който си направил небето и земята и морето и всичко що е в тех,


Деяния 5:4
Като стоеше непродадена, не беше ли твоя? и като се продаде, не беше ли в твоя власт? Защо тури това нещо в сърдцето си? Не си рекъл лъжа на человеци, но на Бога.


Деяния 5:29
И отговори Петър и апостолите и рекоха: Подобава да се покоряваме повече Богу, нежели на человеците.


Деяния 5:30
Бог на отците наши възкреси Исуса, когото вие убихте като го повесихте на дърво.


Деяния 5:31
Него Бог с десницата си въздигна за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля, и прощение на греховете.


Деяния 5:32
И в тези неща свидетели нему сме ние и Дух Светий когото Бог даде на онези които го слушат.


Деяния 5:39
Ако ли е от Бога, не можете го развали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници.


Деяния 6:11
Тогаз подучиха человеци да казват: чухме го да говори думи хулни против Моисея и против Бога.


Деяния 7:2
А той рече: Мъже, братие, и отци, слушайте: Бог на славата яви се отцу нашему Аврааму, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан,


Деяния 7:6
И рече му Бог така, че неговите потомци ще бъдат преселници в чужда земя, и ще ги направят като робе, и ще ги притесняват четиристотин години.


Деяния 7:7
Но аз, рече Бог, ще садя този народ на който ще робуват; и подир това ще излезат и ще ми послужат на това место.


Деяния 7:9
А патриарсите завидеха Иосифу и продадоха го в Египет; Бог обаче беше с него,


Деяния 7:17
И като наближаваше времето на обещанието което Бог с клетва се обеща Аврааму, нарасна народът и умножи се в Египет


Деяния 7:20
В това време се роди Моисей, и прекрасен беше пред Бога; и храниха го три месеца в бащиният му дом.


Деяния 7:25
И мислеше да се свестят братята му че Бог чрез негова ръка им дава избавление; но те се не свестиха.


Деяния 7:32
\Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов.\ И Моисей разтреперан от страх не смееше да гледа.


Деяния 7:35
Тогоз Мойсея когото не приеха, и му рекоха: Кой те постави началник и съдник? него Бог чрез ръката на ангела който му се яви в къпината проводи за началник и избавител.


Деяния 7:37
Този е Моисей който рече на синовете Израилеви: \Господ Бог ваш от братята ваши ще въздигне вам пророк като мене: него да слушате: \


Деяния 7:40
когато рекоха на Аарона: \Направи ни богове които да вървят пред нас; защото този Моисей който ни изведе из земята Египетска, не знаем що стана. \


Деяния 7:42
За това се отвърна Бог и предаде ги да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на пророците: \Доме Израилев, четиридесет години в пустинята заклания и жертви ли ми принесохте?


Деяния 7:43
Вие задигнахте шатъра Молохов и звездата на бога си Ремфана, изображенията които си направихте да им се кланяте: и аз по-далеч от Вавилон ще ви преселя. \


Деяния 7:45
която нашите отци като приеха внесоха я с Исуса Навина във владенията на езичниците, които изгони Бог из пред лицето на нашите отци до дните на Давида;


Деяния 7:46
който намери благодат пред Бога, и попроси да намери жилище за Бога Яковова.


Деяния 7:55
А Стефан, изпълнен с Дух Свет, погледна на небето и виде славата Божия, и Исуса че стоеше отдесно на Бога;


Деяния 7:56
и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Сина человеческаго че стои отдесно на Бога.


Деяния 8:21
Ти немаш част нито дел в това, защото сърдцето ти не е право пред Бога.


Деяния 8:22
За то покай се от тази твоя злоба, и моли се Богу дано би ти се простил този на сърдцето ти помисъл;


Деяния 10:2
благочестив и богобоязлив с всичкия си дом; и раздаваше много милостини на народа, и молеше се Богу непрестанно.


Деяния 10:4
А той погледна на него, и уплашен рече: Що е, Господи? И ангелът му рече: Твоите молитви и твоите милостини възлезоха на помен пред Бога.


Деяния 10:15
И пак втори път му дойде глас: Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.


Деяния 10:22
А те рекоха: Корнилий стотник, человек праведен и богобоязлив, и свидетелстуван от всичкия народ Юдейски, прие заповед от Бога чрез един свет ангел да те призове у дома си и да чуе думи от тебе.


Деяния 10:28
И рече им: Вие знаете че не е простено на человек Юдеянин да има сношение или да се сближава с иноплеменник; Бог обаче ми показа да не казвам ни на едного человека мръсен или нечист.


Деяния 10:30
И Корнилий рече: Преди четири дена, до този час държах пост, и часа по девет като се молех Богу в къщата си, ето, застана пред мене человек в светло облекло.


Деяния 10:31
И казва: Корнилие, послушана биде твоята молитва, и твоите милостини поменаха се пред Бога;


Деяния 10:33
И на часа проводих до тебе; и ти добре си сторил че си дошел. Сега прочее ние всинца предстоим пред Бога да чуем все що ти е заповедано от Бога.


Деяния 10:34
А Петър отвори уста и рече: Наистина разбирам че Бог не гледа на лице;


Деяния 10:38
как помаза Бог с Дух Свет и със сила Исуса от Назарет, който обхождаше, правеше благодеяния, и изцеляваше всичките насилвани от дявола; защото Бог беше с него.


Деяния 10:40
Него Бог възкреси в третия ден, и показа го явно,


Деяния 10:41
не на всичкия народ, но на нас предопределените от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него наедно, след като възкръсна из мъртвите.


Деяния 10:42
И повеле ни да проповедваме на народа, и да засвидетелствуваме че той е определеният от Бога Съдник на живите и мъртвите.


Деяния 10:46
защото ги чуеха да говорят езици, и да величаят Бога.


Деяния 11:9
И отговори ми втори път гласът от небето: Което е Бог очистил, ти за мръсно го не считай.


Деяния 11:17
И тъй, понеже даде Бог равен дар и на тех които поверваха в Господа нашего Исуса Христа както и нам, аз кой бех щото да мога да възпра Бога?


Деяния 11:18
Това като чуха млъкнаха си, и славеха Бога и казваха: И на езичниците прочее даде Бог покаяние за живот.


Деяния 12:5
И тъй, Петра вардеха в тъмницата; а от църквата ставаше усърдна молба към Бога за него.


Деяния 12:12
И като си помисли дойде в къщата на Мария, майката на Иоана нарицаемаго Марка, дето имаше мнозина събрани та се молеха Богу.


Деяния 12:23
И на часа го порази ангел Господен защото не въздаде славата на Бога; и изяден биде от червеи и умре.


Деяния 13:16
И стана Павел та помаха с рака и рече: Мъже Израиляни, и вие които се боите от Бога, слушайте.


Деяния 13:17
Бог на този Израилски народ избра отците наши, и възвиси народа когато беха преселници в земята Египетска, и с мишца висока изведе ги из нея.


Деяния 13:21
И напокон поискаха цар; и даде им Бог Саула сина Кисова, мъж от племето Вениаминово, четиридесет години:


Деяния 13:23
От неговото потомство Бог според обещанието си въздигна на Израиля Спасител Исуса


Деяния 13:26
Мъже братие, синове от Авраамовия род, и които между вас се боят от Бога, вам се проводи словото на това спасение.


Деяния 13:30
Но Бог го възкреси от мъртвите.


Деяния 13:33
Бог го изпълни на нас техните чада, като възкреси Исуса; както е писано и във втория Псалом: \Син мой си ти, аз днес те родих.\


Деяния 13:37
А този когото Бог възкреси не виде изтление.


Деяния 14:11
А народът като виде това което стори Павел, възвисиха гласа си и казваха по Ликаонски: Боговете уподобени на человеци слезоха при нас.


Деяния 14:15
и казваха: О мъже, защо правите това? И ние сме подобострастни вам человеци, и проповедваме ви да се обърнете от тези суетни идоли към Бога живаго, който е сътворил небето и земята и морето и всичко що има в тех;


Деяния 14:27
И като дойдоха та събраха църквата, известиха всичко което стори Бог чрез тех, и как отвори за езичниците вратата на верата.


Деяния 15:4
А като дойдоха в Ерусалим, приеха се от църквата и от апостолите и презвитерите, и известиха все що стори Бог чрез тех.


Деяния 15:7
И след много разискване стана Петър и рече им: Мъже братие, вие знаете как Бог от първите дни избра между нас чрез моите уста да чуят езичниците словото на евангелието и да поверват.


Деяния 15:8
И сърдцеведец Бог свидетелствува тем като им даде Духа Светаго както и нам;


Деяния 15:10
Сега прочее защо изкушавате Бога, да налагате на учениците на шията хомот който нито отците ни нито ние можехме да носим?


Деяния 15:12
Тогава млъкна всичкото множество, и слушаха Варнава и Павла които разказваха колкото знамения и чудеса стори Бог чрез тех между езичниците.


Деяния 15:14
Симеон изясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците да вземе от тех народ за своето име.


Деяния 15:18
От века са познати Богу всичките негови дела.


Деяния 15:19
За това аз садя да не отеготяваме тези от езичниците които се обръщат към Бога;


Деяния 16:14
И некоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, която продаваше багреници, слушаше; и ней Господ отвори сърдцето да внимава на това което Павел говореше.


Деяния 16:17
Тя вървеше след Павла и нас, и викаше и казваше: Тези человеци са раби на Бога Вишнаго, които проповедват нам път на спасение.


Деяния 16:25
И посреднощ Павел и Сила молеха се и славеха Бога; а запрените ги слушаха.


Деяния 16:34
И като ги заведе в къщата си сложи им трапеза; и зарадва се със всичкия си дом защото поверва в Бога.


Деяния 17:18
И некои от Епикурейските и Стоическите философи идваха на препиране с него; и едни казваха: Какво иска да каже този празднословец? а други: Види се че е проповедник на чужди богове; защото им проповедваше Исуса и възкресението.


Деяния 17:23
Защото като минувах та разгледвах светите ви места, намерих едно капище на което бе написано НЕЗНАЕМОМУ БОГУ. Тогоз прочее когото вие не знаете а почитате, него ви проповедвам аз.


Деяния 17:24
Бог който е сътворил света и всичко що е в него, той, като е Господ на небето и на земята, не живее в храмове от ръка направени,


Деяния 17:30
Бог прочее като презира времената на невежеството сега повелява на всичките человеци на всекъде да се покаят;


Деяния 18:7
И като се премести от там дойде в дома на некого си на име Юста, който почиташе Бога, и на когото къщата беше до съборището.


Деяния 18:13
и казваха: Този убеждава человеците на богопочитане несъгласно със закона.


Деяния 18:21
но прости се с тех и рече: Требва непременно да направя идещия праздник в Ерусалим; и ако ще Бог ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес.


Деяния 19:11
Големи още чудеса струваше Бог чрез Павловите ръце;


Деяния 19:26
И сега видите и чуете че не само в Ефес, но току-речи във всичка Азия, този Павел предума и обърна много народ, като казва че не са богове тези които се правят с человечески ръце.


Деяния 19:27
И не само това наше художество е в опасност да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се счита за нищо; и ще се съсипе нейното величие която цела Азия и вселената почита.


Деяния 19:35
На това писарят градски като утиши народа казва: Мъже Ефески, кой е онзи человек който не знае че градът Ефес служи на великата богиня Артемида и на падналият от Юпитера идол?


Деяния 19:37
Защото сте довели тези человеци които нито са светотатци нито богинята ви хулят.


Деяния 20:21
като проповедвах на Юдеи и на Елини покаяние пред Бога и вера в Господа нашего Исуса Христа.


Деяния 20:28
И тъй, внимайте на себе си и всичкото стадо над което Дух Светий ви постави епископи, да пасете църквата на Господа Бога която със собствената си кръв той придоби.


Деяния 20:32
И нине, братие, препоръчам ви на Бога и на словото на неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследие между всичките осветени.


Деяния 21:19
И като ги поздрави Павел, разказваше им едно по едно все що стори Бог чрез неговото служене между езичниците.


Деяния 22:14
А той рече: Бог на отците ни предназначил те е да познаеш неговата воля, и да видиш Праведника, и да чуеш глас от неговата уста;


Деяния 23:1
И погледна Павел на събора и рече: Мъже братие: До този ден аз съм живел пред Бога със цела добра съвест.


Деяния 23:3
Тогаз Павел му рече: Бог ще удари тебе, стено варосана; и ти си седнал да ме съдиш по закона, а против закона ли повелеваш да ме бият?


Деяния 23:9
И стана глъчка голема; и дигнаха се книжниците от Фарисейската страна, препираха се и казваха: Никое зло не намерваме в тогоз человека; и ако му е говорил дух или ангел, да се не противим Богу.


Деяния 24:14
А това ти изповедвам, че, според учението, което те наричат ерес, така служа на отеческия наш Бог, като вервам всичко щото е писано в закона и пророците;


Деяния 24:15
и имам и надежда на Бога, която и те сами приимат, че ще да бъде възкресение на мъртвите, на праведни и неправедни.


Деяния 24:16
На това аз се старая да имам всекога непорочна съвест и пред Бога и пред человеците.


Деяния 26:6
И сега предстоя на съд за надеждата на обещанието което е Бог обещал на отците ни,


Деяния 26:7
в което обещание всичките дванадесет наши племена, които служат Богу ден и нощ непрестанно, надеят се да достигнат; за тази надежда, царю Агрипо, ме обвиняват Юдеите.


Деяния 26:8
Що? мислите ли за неверване че Бог възкресява мъртвите?


Деяния 26:18
да им отвориш очите, да се обърнат от тъмното във виделото, и от властта на Сатана към Бога, и чрез верата в мене да вземат прощение на греховете си и наследие между осветените.


Деяния 26:20
но проповедвах първом на Юдеите в Дамаск и в Ерусалим и във всичката земя Юдейска, и напокон на езичниците, да се покайват, и да се обръщат към Бога, и да правят дела достойни на покаянието:


Деяния 26:22
Но с помощта която получих от Бога стоя до този ден та свидетелствувам и пред малък и пред голем, без да говоря нищо друго освен това което са пророците и Моисей говорили че то имаше да бъде;


Деяния 26:29
А Павел рече: Молил се бих Богу щото не токо без малко но на пълно, и не само ти но и всички които ме днес слушат да станах таквизи какъвто съм и аз, освен тези окови.


Деяния 27:23
защото ангел от Бога, чийто съм аз и комуто служа, яви ми се тази нощ


Деяния 27:24
и рече: Не бой се, Павле, ти требва да предстанеш пред Кесаря; и, ето, Бог ти подари всичките които плуват с тебе.


Деяния 27:25
За това, братие, бъдете весели; защото вервам в Бога че така ще бъде според както ми бе речено.


Деяния 27:35
И като рече това взе хлеб, благодари Богу пред всички та преломи, и начна да яде.


Деяния 28:6
А те се надееха че ще да отече, или внезапно да падне долу мъртъв; но като очакваха много време и гледаха че му не ставаше никое зло, промениха мисъл и думаха че е бог.


Деяния 28:8
А случи се да е болен Поплиев баща, и лежеше от треска и от дисентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли Богу възложи ръце на него и го изцели.


Деяния 28:15
И от там братята като чуха за нас излезоха до Апиевото Тържище и до Трите Кръчми да ни посрещнат; и Павел като виде тия братя благодари Богу и ободри се.


Римляни 1:2
(което по-напред обеща Бог чрез пророците си в светите писания,


Римляни 1:7
на всички вас които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани светии: Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


Римляни 1:8
Най-първо благодаря Богу моему чрез Исуса Христа за всинца ви, защото верата ваша по всичкия свет се възвестява.


Римляни 1:9
Понеже свидетел ми е Бог, комуто служа с духа си в благовествуването на Сина му, че непрестанно ви споменвам,


Римляни 1:19
Понеже това което е възможно да се знае за Бога известно е на тех; защото Бог им го изяви.


Римляни 1:21
Защото като познаха Бога не прославиха го като Бога, нито му благодариха; но осуетиха се в своите размишления, и помрачи се несмисленото техно сърдце.


Римляни 1:23
и славата на нетленнаго Бога измениха в подобие на образ на тленен человек и на птици и на четвероноги и на гадове.


Римляни 1:24
За това, и според похотите на сърдцата им предаде ги Бог на нечистота, да се обезчестяват телата им в сами тех,-


Римляни 1:26
За това ги предаде Бог на срамотни страсти; защото и жените им измениха естественото употребение на противоестествено.


Римляни 1:28
И както не се постараха да имат разумение за Бога, предаде ги Бог на развратен ум да правят което не подобава,


Римляни 1:30
шепотници, клеветници, богоненавистници, хулители, горди, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,


Римляни 2:4
Или презираш богатството на неговата благост, търпеливост, и дълготърпение, без да знаеш че Божията благост те води на покаяние?


Римляни 2:5
А по упорството си и непокаяното си сърдце ти трупаш на себе си гнев за в деня на гнева и на откритието на праведния съд от Бога,


Римляни 2:13
(защото не са праведни пред Бога слушателите на закона; но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани.


Римляни 2:16
в деня когато, според моето благовествуване, Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на человеците.


Римляни 2:17
Ето, ти се зовеш Юдеин, и облегаш се на закона, и с Бога се хвалиш;


Римляни 2:23
Ти който се хвалиш със закона, безчестиш ли Бога чрез престъпването на закона?


Римляни 2:29
но Юдеин е този който е вътрешно Юдеин, и обрезване това което е в сърдцето, по дух, а не по буква; на когото похвалата не е от человеците, но от Бога.


Римляни 3:4
Да не бъде! но Бог нека е истинен, а всеки человек лъжлив; според както е писано: \За да се оправдаеш в думите си и да победиш когато се съдиш.\


Римляни 3:5
Ако ли нашата неправда показва Божията правда, що има да речем? Да ли е Бог несправедлив когато наноси гнев? (По человечески говоря.)


Римляни 3:6
Да не бъде! понеже как ще съди Бог света?


Римляни 3:11
нема който да разумева: нема който да търси Бога.


Римляни 3:19
И знаем че което говори законът, говори на онези които са под закона; за да се затулят всеки уста, и да бъде цел свет повинен пред Бога.


Римляни 3:25
когото Бог предложи умилостивение чрез верата в кръвта му, да покаже правдата си за опрощаване на сторените из напред грехове чрез дълготърпението Божие;


Римляни 3:29
Или Бог е Бог само на Юдеите, а не и на езичниците? Наистина и на езичниците е.


Римляни 3:30
Понеже един е Бог който ще оправдае обрезването от верата, и необрезването чрез верата.


Римляни 4:2
Защото ако се е оправдал Авраам от делата, има с що да се хвали, но не пред Бога.


Римляни 4:3
Понеже що казва писанието? \И поверва Авраам в Бога, и то му се вмени за правда.\


Римляни 4:6
Както и Давид казва блаженството на человека комуто Бог вменява правда без дела:


Римляни 4:17
(както е писано: \Поставих те отец на много народи,\) пред Бога в когото поверва, и който съживява мъртвите, и нарича което не съществува като че съществува.


Римляни 4:20
нито си тури омисъл с неверие за Божието обещание, но утвърди се във верата, и даде Богу слава,


Римляни 4:21
уверен че това което обеща Бог, силен е и да го изпълни.


Римляни 5:1
И тъй, оправдани чрез вера имаме мир с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа;


Римляни 5:8
но Бог показва своята към нас любов, защото когато ние още бехме грешници Христос умре за нас;


Римляни 5:10
Защото неприятели като бехме ако се примирихме с Бога чрез смъртта на Сина му, колко повече сега примирени като сме ще се избавим чрез неговия живот!


Римляни 5:11
И не току това, но и хвалим се с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото приехме сега примирение.


Римляни 6:10
Защото, това дето умре той, умре веднъж за греха; а това дето живее, живее за Бога.


Римляни 6:11
Така и вие считайте себе си че сте мъртви към греха, а живи към Бога, чрез Христа Исуса Господа нашего.


Римляни 6:13
Нето представяйте удовете ваши на греха за оръдия на неправдата; но представете себе си на Бога като от мъртвите оживели, и удовете ваши на Бога за оръдия на правдата.


Римляни 6:17
Благодарение обаче Богу защото бехте раби на грехът, но послушахте от сърдце образа на учението което ви се предаде.


Римляни 6:22
Но сега като се освободихте от греха, и станахте раби Богу, имате плода си в светост, а сетнината живот вечен.


Римляни 7:4
И тъй, братие мои, колкото за закона и вие умрехте чрез телото Христово, за да се съчетаете с другиго, който е възкръснал от мъртвите, да принесем плод Богу.


Римляни 7:6
Сега обаче, като умрехме към оногози който ни държеше, освободихме се от закона; за да работим Богу по новия дух, а не по ветхата буква.


Римляни 7:25
Благодаря Бога чрез Исуса Христа Господа нашего. И тъй, сам аз с ума си слугувам на Божият закон; а с плътта на греховния закон.


Римляни 8:3
Понеже невъзможното на закона, по това що бе ослабнал чрез плътта, Бог, като проводи Сина си в подобие на греховната плът и в жертва за греха, осъди греха в плътта.


Римляни 8:7
Защото мъдруването на плътта е вражда против Бога; понеже се не покорява на Божия закон, нито пак може.


Римляни 8:8
И които са на плътта не могат да угодят Богу.


Римляни 8:17
Ако ли сме чада, то сме и наследници; наследници на Бога, а сънаследници на Христа; ако страдаме с него наедно, за да станем и съпричастници на неговата слава.


Римляни 8:28
Знаем пак че на тези които любят Бога, които са призвани според неговото предопределение, всичкото на добро им съдействува.


Римляни 8:31
И тъй, на това какво има да речем? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас?


Римляни 8:33
Кой ще обвини избраните Божии? Бог е който ги оправдава.


Римляни 8:34
Кой ще е този който ще ги осъжда? Христос е който умре а найпаче и възкръсна, който е и от десната страна на Бога, който и ходатайствува за нас;


Римляни 9:4
които са Израиляни, и на които принадлежат усиновението, и славата, и заветите, и законоположението, и Богослужението, и обещанията;


Римляни 9:5
На които са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всичко Бог благословен во веки. Амин.


Римляни 9:14
И тъй, какво ще речем? Неправда има ли в Бога? Да не бъде!


Римляни 9:16
И тъй, не е от тогова който иска, нито от тогова който тича, но от Бога който милва.


Римляни 9:20
Но, о человече, ти кой си, що отговаряш срещу Бога? Да ли направеното нещо ще рече на оногоз който го е направил: Защо си ме така направил?


Римляни 9:22
И що от това, ако Бог, като е искал да покаже гнева си и да яви силата си, е търпел с големо дълготърпение съсъдите и гнева приготвени за погибел;


Римляни 9:23
и да направи пак опознато богатството на славата си над съсъдите на милостта които е предуготвил за слава,-


Римляни 9:26
\И на същото место дето им се рече: Не сте мой народ, там ще се назоват синове на Бога живаго.\


Римляни 10:1
Братие, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога за Израиля е техното спасение.


Римляни 10:2
Защото свидетелствувам за тех че имат ревност за Бога, но не по право разумение.


Римляни 10:9
че: Ако изповедаш с устата си Господа Исуса, и поверваш в сърдцето си че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш.


Римляни 10:12
Понеже нема разлика между Юдеина и езичника; защото сам той е Господ на всички, богат към всички които го призовават.


Римляни 11:1
И тъй, казвам: Отхвърлил ли е Бог своя народ? Да не бъде! защото и аз съм Израилянин, от семето Авраамово, от племето Вениаминово.


Римляни 11:2
Не е отхвърлил Бог народа си когото е предузнал. Или не знаете що казва писанието за Илия? как вика към Бога против Израиля и казва:


Римляни 11:8
(както е писано: \Даде им Бог дух на нечувствие, очи да не виждат, и уши да не чуят,\) даже до днес.


Римляни 11:12
И ако техното падане е богатство на света, и смаляването им богатство на езичниците, колко повече техната пълнота!


Римляни 11:21
Защото ако Бог не пощади естествените ветви, пази се да не би да не пощади и тебе.


Римляни 11:23
И те пак ако не останат в неверството ще се присадят; защото силен е Бог да ги присади.


Римляни 11:28
По евангелието те са неприятели за вас, а по избранието, възлюблени Богу заради отците.


Римляни 11:30
Защото както и вие бехте некога си непокорни Богу, но сега чрез техното непокорство сте помилвани,


Римляни 11:32
защото Бог затвори всичките в непокорство та всичките да помилва.


Римляни 11:33
О колко е дълбоко богатството и премъдростта и знанието Божие! Колко са непостижими неговите съдби, и неизследвани пътищата му!


Римляни 12:1
И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служене;


Римляни 12:3
Защото казвам чрез дадената ми благодат всекиму който е между вас, да не мъдрува за себе си по-високо от колкото требва да мъдрува, но да мъдрува така щото да смиреномъдърствува, по мерката на верата която мерка е всекиму Бог разделил.


Римляни 13:1
Всеки человек да се покорява на властите що са над него; защото нема власт която да не е от Бога; и колкото власти има на света всичките са от Бога отредени.


Римляни 14:3
Който яде да не презира тогоз който не яде; и който не яде да не осъжда тогоз който яде; защото Бог го е приел.


Римляни 14:4
Ти кой си що съдиш чужд слуга? Пред своя си Господар стои или пада; но ще стои, защото Бог е силен да го направи да стои.


Римляни 14:6
Който различава деня, различава го за Господа; и който не различава деня, за Господа го не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари Богу; и който не яде, за Господа не яде, и благодари Бога.


Римляни 14:11
Защото е писано: \Жив съм аз, казва Господ, пред мене ще се поклони всеко колено, и всеки език Бога ще славослови.\


Римляни 14:12
И тъй, всеки от нас за себе си ще даде ответ Богу.


Римляни 14:18
Понеже който служи Христу в това угодява Богу и удобрен е от человеците.


Римляни 14:22
Ти имаш вера: имай я в себе си пред Бога: блажен който не осъжда себе си в това което избира за добро.


Римляни 15:5
А Бог на търпението и на утешението дано ви даде единомислие помежду ви по Христа Исуса,


Римляни 15:6
да славите единодушно с едни уста Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа.


Римляни 15:9
а езичниците да прославят Бога за неговата милост, както е писано: \За това ще те прославя между езичниците, и на името твое ще възпея.\


Римляни 15:13
А Бог на надеждата дано ви изпълни с всека радост и мир във верването, тъй щото чрез силата на Светаго Духа да се преумножава надеждата ви.


Римляни 15:15
Но, братие, писах ви неколко по-дързновено като да ви напомня, заради дадената ми от Бога благодат,


Римляни 15:17
И тъй, за това което се относя към Бога мога да се похваля в Христа Исуса;


Римляни 15:30
А при това моля ви се, братие, за Господа нашего Исуса Христа, и за любовта на Духа, да се потрудите с мене заедно в молитвите си към Бога за мене,


Римляни 15:33
А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.


Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще строши Сатана под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.


Римляни 16:26
а сега се е явила, и чрез пророческите писания по повелението на вечнаго Бога, стана позната на всичките народи за техно покорение на верата,-


Римляни 16:27
единому премъдрому Богу да бъде слава чрез Исуса Христа во веки. Амин.


1 Коринтяни 1:3
Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


1 Коринтяни 1:4
Благодаря Богу моему винаги за вас за Божията благодат дадената вам чрез Исуса Христа,


1 Коринтяни 1:5
че се обогатихте чрез Него във всичко, във всеко слово и всеко знание,


1 Коринтяни 1:9
Верен е Бог, чрез когото се призовахте в съобщение на Сина му Исуса Христа Господа нашего.


1 Коринтяни 1:14
Благодаря Богу че не съм кръстил никого от вас освен Криспа и Гаия,


1 Коринтяни 1:20
Де мъдрият? де книжният? де изкусният разисквател на този век? Не обърна ли Бог в безумство мъдростта на този свет?


1 Коринтяни 1:21
Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумството на проповедта да спаси верващите.


1 Коринтяни 1:27
но Бог избра безумните на света, да посрами мъдрите, избра пак Бог немощните на света да посрами силните;


1 Коринтяни 1:28
още и худородните на света и унищожените избра Бог, и тези които не са нищо, за да съсипе които са нещо;


1 Коринтяни 1:30
А вие сте от него в Христа Исуса, който стана за нас от Бога мъдрост, и правда, и освещение, и изкупуване;


1 Коринтяни 2:7
но говорим в тайна премъдростта Божия, скритата, която Бог от преди вековете е предопределил за наша слава;


1 Коринтяни 2:9
Но според както е писано: \Око не е видело, и ухо не е чуло, и на человек на сърдцето не е дохождало, това което е приготвил Бог на тези които го любят.\


1 Коринтяни 2:10
А нам Бог откри това чрез своя Дух; понеже Духът всичко, даже и дълбините Божии, издирва.


1 Коринтяни 2:12
А ние приехме, не духа на света, но Духа който е от Бога, за да познаем това което е дарено нам от Бога;


1 Коринтяни 3:6
Аз насадих, Аполос напои; но Бог възрасти.


1 Коринтяни 3:7
Тъй щото, нито който сади е нещо, нито който пои, но Бог който възрастява,


1 Коринтяни 3:9
Защото ние сме съработници на Бога; а вие сте нива Божия, Божие здание.


1 Коринтяни 3:10
Аз, според дадената ми от Бога благодат, като изкусен домозидател основание положих; а друг на него зиде. Но всеки да гледа как зиде на него.


1 Коринтяни 3:17
Ако развали некой Божия храм, него ще Бог да развали, защото храмът Божий е свет, който храм сте вие.


1 Коринтяни 3:19
Защото мъдростта на този свет е безумие пред Бога; понеже е писано: \Улавя мъдрите в пронирството им;\


1 Коринтяни 4:5
За това, нищо недейте съди преди време, докле да дойде Господ който ще и да извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви сърдечните намерения; и тогаз ще бъде всекиму похвала от Бога.


1 Коринтяни 4:8
Сити сте вече, обогатихте се вече, въцарихте се без нас; и дано да царувате, та да бихме и ние с вас наедно царували.


1 Коринтяни 4:9
Защото ми се струва че Бог показа нас апостолите най-последни като осъдени на смърт; защото позор станахме на света, и на ангели, и на человеци:


1 Коринтяни 5:13
А външните Бог ще съди; за това изпъдете лошия от помежду си.


1 Коринтяни 6:11
И от вас некои бехте таквизи; но измихте се, но осветихте се, но оправдахте се с името на Господа Исуса и с Духа на Бога нашего.


1 Коринтяни 6:13
Ястията са за търбуха, и търбухът е за ястията; но Бог и него и тех ще унищожи. А телото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за телото;


1 Коринтяни 6:14
а Бог и Господа възкреси, и нас ще със силата си да възкреси.


1 Коринтяни 6:19
Не знаете ли че телото ваше е храм на Светаго Духа който е във вас, когото имате от Бога, и не сте свои си?


1 Коринтяни 6:20
Защото вие сте с цена купени; за то прославете Бога с вашите тела и с вашите души, които са Божии.


1 Коринтяни 7:7
Защото искам всичките человеци да са каквото съм аз; но всеки има особена дарба от Бога, един така, а друг инак.


1 Коринтяни 7:15
Ако ли неверникът се отлъчи, да се отлъчи: в таквиз неща не е порабощен братът или сестрата. Но Бог ни призова на мир.


1 Коринтяни 7:17
Но всеки както му е Бог отделил, и всеки както го е Господ призовал, така да ходи; и така заповедвам по всичките църкви.


1 Коринтяни 7:24
В каквото звание е некой призован, братие, в него всеки да си остава пред Бога.


1 Коринтяни 8:3
Но ако люби некой Бога, той е познат от него.


1 Коринтяни 8:4
И тъй, колкото за яденето от идоложертвеното, знаем че идолът е нищо на света, и че освен едного Бога нема никой друг Бог.


1 Коринтяни 8:5
Защото ако и да има нарицаеми богове, или на небето или на земята; (както се казва че има много богове, и господари много,)


1 Коринтяни 8:6
но нам е един Бог Отец, от когото е всичко, и ние сме в него, и един Господ Исус Христос, чрез когото е всичко, и ние чрез него.


1 Коринтяни 8:8
А яденето на ни препоръчва на Бога; защото нито ако ядем ни се нещо придава, нито ако не ядем лишаваме се от нещо.


1 Коринтяни 9:9
Защото в закона Моисеев е писано: \Не обвързвай устата на вол който вършее.\ За воловете ли се грижи Бог?


1 Коринтяни 9:21
На тези които немат закон бидох като че немам закон, (не че съм без закон пред Бога, но подзаконен на Христа,) за да придобия тези които немат закон.


1 Коринтяни 10:5
Но в по-многото от тех не благоволи Бог; защото изпомреха в пустинята.


1 Коринтяни 10:13
Вас друго изкушение освен человеческо не ви е постигнало: верен е обаче Бог който нема да ви остави да бъдете изкушени повече от колкото ви е силата, но с изкушението наедно ще даде и средството така щото да можете да претърпевате.


1 Коринтяни 10:20
Но казвам, че онова което езичниците жертвуват, жертвуват го на бесовете, и не на Бога; а не ви искам да бъдете причастници на бесовете.


1 Коринтяни 11:3
Искам пак да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът; глава пък на Христа е Бог.


1 Коринтяни 11:12
защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога.


1 Коринтяни 11:13
Сами в себе си съдете: Прилично ли е на жена да се моли Богу гологлава?


1 Коринтяни 12:6
Има и различия на действията, но Бог е истият който действува все во все.


1 Коринтяни 12:18
Но сега Бог е положил удовете всеки един от тех в телото както е изволил.


1 Коринтяни 12:24
А благообразните наши удове немат нужда. Но Бог е разпоредил телото, като е дал на лишеното по-голема почест;


1 Коринтяни 12:28
И едни постави Бог в църквата, първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, напокон дарби на изцеление, помагания, управления, разни езици.


1 Коринтяни 14:2
Защото който говори език незнаен, не говори на человеци, но Богу; защото никой му не проумева, но духом тайни говори;


1 Коринтяни 14:18
Благодаря Богу моего че аз от всички вас повече езици говоря.


1 Коринтяни 14:25
и така, скришните на сърдцето му стават явни; и тъй, ще падне на лицето си, ще се поклони Богу, и ще изповеда че наистина Бог е между вас.


1 Коринтяни 14:28
Ако ли нема тълковател, да мълчи в църква, и да говори в себе си и Богу.


1 Коринтяни 14:33
Защото Бог не е Бог на немирство, но на мир, както по всичките църкви на светиите.


1 Коринтяни 15:15
Намерваме се още и лъжесвидетели на Бога; защото свидетелствувахме за Бога че е възкръсил Христа; когото не е възкръсил ако е тъй че мъртвите не възкръсват.


1 Коринтяни 15:24
Напокон ще бъде скончанието когато предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всеко началство и всека власт и сила;


1 Коринтяни 15:28
а когато се покори нему всичко, тогаз и сам си Синът ще се покори на тогози който е покорил нему всичкото, за да бъде Бог все във все.


1 Коринтяни 15:34
Свестете се според както е праведно, и не съгрешавайте; защото некои от вас Бога не знаят. Това за ваш срам го казвам.


1 Коринтяни 15:38
а Бог му дава тело каквото си ще, и на всеко семе своето му тело.


1 Коринтяни 15:57
но благодарение Богу който ни дава победата чрез Господа нашего Исуса Христа.


2 Коринтяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


2 Коринтяни 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосердието и Бог на всеко утешение,


2 Коринтяни 1:4
който ни утешава във всека наша скърб за да можем и ние да утешаваме тези които се намерват във всяка скърб с утешението с което ние сами се утешаваме от Бога.


2 Коринтяни 1:9
но ние сами в себе си взехме си осъждението на смъртта, за да не уповаваме на себе си, но на Бога който възкръсява мъртвите;


2 Коринтяни 1:12
Защото нашата похвала е това, свидетелството на нашата съвест че ние с простота и искреност по Бога, не с плътска мъдрост, но с благодат Божия, поминахме на света, а най-много между вас.


2 Коринтяни 1:18
Верен е Бог че словото ни към вас не стана Ей и Не.


2 Коринтяни 1:21
А който ни утвърдява с вас в Христа, и който ни е помазал, е Бог;


2 Коринтяни 1:23
И аз призовавам Бога за свидетел на моята душа че понеже ви щадя не съм дошел още в Коринт:


2 Коринтяни 2:14
Но благодарение Богу който ни прави винаги да сме победители в Христа, и на всеко место чрез нас явява уханието на неговото познание.


2 Коринтяни 2:15
Защото ние пред Бога сме Христово благоухание за тези които се спасяват и за тези които погинват.


2 Коринтяни 2:17
Защото не сме както многото онези които преправят словото Божие; но искренно и като от Бога, пред Бога в Христа говорим.


2 Коринтяни 3:3
и явявате се че сте писмо Христово станало чрез нашето служене, написано, не с мастило, но с Духа на Бога живаго, не на плочи каменни, но на плочи плетени на сърдцето.


2 Коринтяни 3:4
И таквази увереност към Бога имаме ние чрез Христа;


2 Коринтяни 3:5
не че сме от самосебе си доволни да намислим нещо като от нас си, но нашето доволство е от Бога,


2 Коринтяни 4:1
Заради това, според както бидохме помилвани от Бога, туй служене като имаме не ни дотега;


2 Коринтяни 4:2
но отрекохме се от скришността на срама, и не ходим с пронирство, нито с лъжа проповедваме словото Божие, но като изявяваме истината препоръчваме себе си пред Бога на съвестта на всекиго человека.


2 Коринтяни 4:4
за тези, неверните, на които богът на този свет е заслепил ума, да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на невидимаго Бога.


2 Коринтяни 4:6
Защото Бог който е рекъл да възсияе виделина от тъмнината, той е който възсия в сърдцата ни за просвещение с познанието на славата Божия с лицето Исус Христово.


2 Коринтяни 4:7
И това съкровище имаме го в пръстни съдове, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.


2 Коринтяни 5:1
Защото знаем че, ако се развали земната къща на нашето селение, имаме от Бога здание на небеса, дом неръкотворен, вечен.


2 Коринтяни 5:5
И Бог е който за това истото ни създаде, който ни и даде обручението на Духа.


2 Коринтяни 5:11
И тъй, като знаем страха Господен, человеците убеждаваме, а на Бога сме известни; надея се още че и на вашите съвести сме известни.


2 Коринтяни 5:13
Защото ако сме се изумили, то за Бога; ако ли здраво мислим, то заради вас.


2 Коринтяни 5:18
А всичко е от Бога, който ни примира със себе си чрез Исуса Христа, и даде нам служенето на примиряването;


2 Коринтяни 5:19
сиреч, Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си като не вменяваше на человеците прегрешенията им, и вложи в нас словото на примирението.


2 Коринтяни 5:20
И тъй, от Христова страна посланници сме, като че Бог чрез нас умолява: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.


2 Коринтяни 5:21
Защото тогоз който грех не е знаял Бог за нас го грешен направи за да станем ние чрез него праведни пред Бога.


2 Коринтяни 6:10
като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо немаме,а пък всичко владеем.


2 Коринтяни 6:16
И какво спогаждане има храмът Божий с идолите? защото вие сте храм на Бога живаго, както рече Бог: \Ще се заселя в тех, и в тех ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ.\


2 Коринтяни 7:6
Но Бог който утешава смирените утеши ни с дохождането Титово;


2 Коринтяни 7:9
Сега се радвам, не за скръбта ви, но защото скръбта ви стана на покайване; понеже скърбехте по Бога, да се не повредите от нас в нищо.


2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога ражда спасително покайване което не докарва разкайване; световната обаче скърб ражда смърт.


2 Коринтяни 7:11
Защото, ето, това ваше по Бога скърбене какво усърдие породи във вас, какво извинение, какво негодуване, какъв страх, какво желание, каква ревност, какво отмъщение! Всекак вие показахте себе си че сте чисто в това нещо.


2 Коринтяни 7:12
И тъй, ако и да ви писах това, не го сторих заради обидника, нито за обидения, но за да се яви вам нашето усърдие което за вас имаме пред Бога.


2 Коринтяни 8:2
че, като търпят големо утеснение, преумножената техна радост и дълбоката им нищета показаха преизобилно богатството на техната щедрост;


2 Коринтяни 8:9
защото знаете благодатта на Господа нашего Исуса Христа, че богат като бе стана сиромах за вас за да се обогатите вие с неговата сиромашия.


2 Коринтяни 8:16
А благодарение Богу, който вложи в сърдцето Титово истото усърдие за вас;


2 Коринтяни 9:7
Всеки според произволението на сърдцето си, не със скърб или от принуждение; защото Бог обича оногози който дава с драго сърдце.


2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи във вас всека благодат, така щото като имате винаги във всичко всеко доволство да преизобилвате във всеко добро дело;


2 Коринтяни 9:11
та да бъдете от всекъде богати във всека щедрост, която чрез нас произвожда благодарение Богу.


2 Коринтяни 9:12
Защото служенето на тая служба не само че запълня скудостта на светиите, но и преизобилва чрез много благодарения Богу;


2 Коринтяни 9:13
понеже чрез опитът на това служене те славят Бога за покорството което имате в изповедането на евангелието Христово, и за щедростта на вашето към тех и към всички участие,


2 Коринтяни 9:15
Благодарение же Богу за неизказаната негова дарба.


2 Коринтяни 10:4
Защото оръжията на нашето воиствуване не са плътски, но с Бога са силни да разоряват твърдини.


2 Коринтяни 10:13
А ние не щем се похвали вън от пределите си, но според мерата на дела, който е Бог нам отделил, мера щото да достигаме даже и до вас.


2 Коринтяни 11:11
Защо? Защото ви не обичам ли? Знае Бог!


2 Коринтяни 11:31
Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословен във веки, знае че не лъжа.


2 Коринтяни 12:2
Зная в Христа едного человека който, преди четиринадесет години, (в телото ли, не зная; вън от телото ли, не зная; Бог знае;) възхитен бе до третото небе.


2 Коринтяни 12:3
И такъв един человек зная, (в тело ли, вън от тело ли, не зная; Бог знае,)


2 Коринтяни 12:19
Пак ли мислите че се оправдаваме пред вас? Пред Бога говорим в Христа. Всичко това, възлюблени мои, е за ваше назидание.


2 Коринтяни 12:21
да не би кога дойда пак че ме смири Бог мой при вас, и оплача мнозина които са от напред съгрешили, и не са се покаяли зарад нечистотата, блудството и похотливостта които са сторили.


2 Коринтяни 13:7
Моля Бога да не сторите нищо зло; не за да се покажем ние удобрени, но за да струвате вие доброто, а ние нека бъдем неудобрени;


2 Коринтяни 13:11
И тъй, братие, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, мир имайте; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.


Галатяни 1:1
Павел, апостол не от человеци, нито чрез человека, но чрез Исуса Христа и Бога Отца който го е възкръсил от мъртвите,


Галатяни 1:3
Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа,


Галатяни 1:4
който даде себе си за греховете наши, за да ни избави от настоещия лукав век по волята на Бога и Отца нашего,


Галатяни 1:10
Защото человеци ли искам да склоня сега, или Бога? или искам да угодявам на человеци? Защото ако угодявах още на человеци, не щех да съм Христов раб.


Галатяни 1:15
А когато Бог, който бе ме определил от утробата на майка ми, и призвал чрез своята благодат, благоволи


Галатяни 1:20
А това което ви пиша, ето, пред Бога изповедвам че не лъжа.


Галатяни 1:24
И славеха Бога за мене.


Галатяни 2:6
А за тези които се мислят че са нещо, каквито и да са били некога, мене ми е все едно; (Бог не гледа на лицето на человека;) защото знаменитите не ми приложиха нищо повече;


Галатяни 2:19
Защото аз чрез закона закону умрех, да живея Богу.


Галатяни 3:6
както Авраам поверва в Бога, и вмени му се за правда.


Галатяни 3:8
И писанието, като предвиде че Бог чрез вера оправдава езичниците, предвъзвести Аврааму: \В тебе ще се благославят всите народи.\


Галатяни 3:11
А то, че никой не се оправдава чрез закона пред Бога, явно е по това че \праведният чрез вера ще живее.\


Галатяни 3:17
И това казвам, че завет предутвърден от Бога в Христа не може да го развали закон станал след четиристотин и тридесет години така щото да унищожи обещанието.


Галатяни 3:18
Защото ако е наследието от закона не е вече от обещание; но Аврааму с обещание го подари Бог.


Галатяни 3:20
Но ходатаят не е на едного; а Бог е един.


Галатяни 4:4
а когато дойде изпълнението на времето, проводи Бог Сина си, който се роди от жена и стана под закона,


Галатяни 4:6
И понеже сте синове, проводи Бог Духа на Сина си в сърцата ваши, който вика: Ава, Отче,


Галатяни 4:8
Но тогаз като не познавахте Бога служихте на тези които не са по естество богове;


Галатяни 4:9
а сега като познахте Бога, или да речем по-добре като бидохте познати от Бога, как се връщате към слабите и скъдните стихии на които пак изново искате да служите?


Галатяни 6:7
Недейте се лъга: Бог поругаем не бива; понеже каквото посее человек това ще и да пожъне;


Ефесяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


Ефесяни 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословил нас с всеко духовно благословение в небесно блаженство в Христа;


Ефесяни 1:7
в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на прегрешенията по богатството на неговата благодат,


Ефесяни 1:11
в когото и наследие добихме, предопределени като бехме на това според намерението на Бога който действува всичко по съвета на своята воля,


Ефесяни 1:16
не преставам да благодаря Богу за вас, и да ви поменувам в молитвите си;


Ефесяни 1:17
да би Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на славата, дал вам дух на премъдрост и на откровение за да го познаете,


Ефесяни 1:18
и да просвети сърдечните ваши очи за да познаете каква е надеждата на призванието му, и какво е богатството на славното негово в светиите наследие,


Ефесяни 2:4
Бог обаче, който е богат в милост, за големата си любов с която ни възлюби,


Ефесяни 2:7
да покаже на идещите векове премногото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христа Исуса;


Ефесяни 2:10
Защото негово сме творение създадени в Христа Исуса за добри дела, които е Бог предуготвил да ходим в тех.


Ефесяни 2:12
че в онова време бехте без Христа, отчуждени от гражданството Израилево, и странни от заветите на обещанието, без да имате надежда, и без Бога бехте на света;


Ефесяни 2:16
и в едно тело да примири и двамата с Бога чрез кръста като уби на него враждата;


Ефесяни 2:19
За то, не сте вече странни и пришелци, но съграждани на светиите и свои на Бога.


Ефесяни 3:8
на мене най-малкия от всичките светии даде се тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото богатство Христово;


Ефесяни 3:9
и да просветя всите що е смотрението на тайната която е била от векове скрита у Бога, който е създал всичко чрез Исуса Христа.


Ефесяни 3:16
да ви даде според богатството на славата си чрез неговия Дух да се утвърдите крепко във вътрешния человек,


Ефесяни 4:6
един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.


Ефесяни 4:24
и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.


Ефесяни 4:32
а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа.


Ефесяни 5:1
И тъй, бивайте подражатели Богу като чада възлюблени;


Ефесяни 5:2
и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.


Ефесяни 5:5
Защото знаете това, че всеки блудник, или нечист, или лихоимец, (който е идолослужител,) нема наследие в царството на Христа и Бога.


Ефесяни 5:20
винаги благодареще за всичко Богу и Отцу в името на Господа нашего Исуса Христа.


Ефесяни 6:23
Мир на братята и любов с вера от Бога Отца и Господа Исуса Христа.


Филипяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


Филипяни 1:3
Благодаря Богу моему всекога когато ви поменувам,


Филипяни 1:8
Защото Бог ми е свидетел че милея за всички вас с милосърдие Исус Христово.


Филипяни 1:28
и не се устрашавате в нищо от противниците; което ще бъде доказателство за тех на погибел, а за вас на спасение, и то от Бога;


Филипяни 2:6
който в образ Божий като бе не го помисли похищение да е равен Богу,


Филипяни 2:9
За това и Бог го превъзвиши, и подари му име което е над всеко друго име;


Филипяни 2:11
и всеки език да изповеда че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.


Филипяни 2:13
защото Бог е който действува във вас и хотението и действуването, според неговата добра воля.


Филипяни 2:27
И наистина боледува близу до смърт; но Бог го помилва, и не тъкмо него, но и мене, да ми не стане скърб върх скърб.


Филипяни 3:3
защото обрезването сме ние които духом служим Богу, и се хвалим с Христа Исуса, и уверението ни не е на плътта;


Филипяни 3:9
и да се найда в него, без да имам своя си от закона правда, но правдата която е от верата Христова, то ест, правдата която е от Бога чрез верата;


Филипяни 3:14
и тичам към целта за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.


Филипяни 3:15
И тъй, ние които сме съвършени това да мислим; и ако мислите нещо инак, и него Бог ще ви открие.


Филипяни 3:19
на които сетнината е погибел, на които бог е търбухът им, и славата им е в срамотните им работи, които мъдруват земните неща.


Филипяни 4:6
За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;


Филипяни 4:9
Което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, това правете; и Бог на мира ще бъде с вас.


Filipperbrevet 4:18
Но приех всичко, и имам изобилно: задоволих се като приех от Епафродита проводеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна Богу.


Filipperbrevet 4:19
А Бог мой ще изпълни всека ваша потреба по своето богатство в славата чрез Христа Исуса.


Filipperbrevet 4:20
А Богу и Отцу нашему да бъде слава във веки веков. Амин.


1 Солунци 1:1
Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


1 Солунци 1:2
Благодарим всекога Богу за всички вас, и поминуваме ви в молитвите си,


1 Солунци 1:3
като помним непрестанно вашето дело на верата, и труда на любовта, и търпението на надеждата в Господа нашего Исуса Христа, пред Бога и Отца нашего;


1 Солунци 1:4
понеже знаем, братие възлюблени от Бога, вашето избрание;


1 Солунци 1:8
Защото от вас се прогласи словото Господне не само в Македония и Ахаия; но и на всеко место се разчу вашата вера в Бога, щото ние не требва да говорим нещо.


1 Солунци 1:9
Защото те възвещават за нас как стана нашето влизане при вас, и как сте се обърнали от идолите към Бога за да служите на живия и истинния Бог,


1 Солунци 2:2
но като бехме от по-напред, както знаете, пострадали и обезчестени във Филипи, дързнахме в Бога нашего да проповедаме вам евангелието Божие с голем подвиг.


1 Солунци 2:4
но както бехме удобрени от Бога да ни повери благовествуването, така говорим, не като че угождаваме на человеци, но на Бога който изпитва сърдцата ни.


1 Солунци 2:5
Защото, както знаете, нито ласкателно слово употребихме некога, нито причина за лихоимство; Бог е свидетел;


1 Солунци 2:10
Вие сте свидетели и Бог как свето и праведно и неукоризнено се обходихме с вас верващите;


1 Солунци 2:12
да ходите достойно Богу който ви призва в своето царство и слава.


1 Солунци 2:13
За туй, и ние благодарим Богу непрестанно че, като приехте словото Божие което чухте от нас, приехте го, не като слово человеческо, но (като е наистина,) слово Божие, което и действува между вас верващите.


1 Солунци 2:15
които и Господа Исуса убиха и своите си пророци, и нас разпъдиха, и Богу не угодяват, и на всичките человеци са противни;


1 Солунци 3:9
Защото кое благодарение можем да въздадем Богу за вас заради всичката радост с която се радваме за вас пред Бога нашего?


1 Солунци 3:11
А сам Бог и Отец наш и Господ наш Исус Христос дано управи пътя ни към вас.


1 Солунци 3:13
за да утвърди сърдцата ви непорочни в светостта пред Бога и Отца нашего в пришествието на Господа нашего Исуса Христа с всите негови светии.


1 Солунци 4:1
При това още, братие, просим и молим ви в Господа Исуса, каквото сте приели от нас как требва да ходите и да угодявате Богу така да преуспевате повече;


1 Солунци 4:5
не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;


1 Солунци 4:6
да не преминува некой предела и да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е отмъстител, както ви и от по-напред казахме и засвидетелствувахме;


1 Солунци 4:7
защото Бог не ни е призовал на нечистота, но на светост.


1 Солунци 4:8
И тъй, който отхвърля това не отхвърля человека, но Бога който е и дал нам Духа своего Светаго.


1 Солунци 4:9
А за братолюбието немате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг;


1 Солунци 4:14
Защото ако верваме че Исус умре и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.


1 Солунци 5:9
Защото Бог не ни е определил за гнев, но да получим спасение чрез Господа нашего Исуса Христа,


1 Солунци 5:23
А сам Бог мира да ви освети всесъвършено; и да се съхрани целокупен духът ви, и душата, и телото без порок, в пришествието на Господа нашего Исуса Христа.


2 Солунци 1:1
Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа:


2 Солунци 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


2 Солунци 1:3
Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всекога за вас както е достойно, защото верата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;


2 Солунци 1:6
понеже е праведно у Бога да въздаде скърб на тези които ви оскърбяват,


2 Солунци 1:8
в огън пламенен да даде отмъщение на тези които не познават Бога, и които се не покоряват на евангелието на Господа нашего Исуса Христа;


2 Солунци 1:11
Заради това и винаги се молим за вас, да ви сподоби Бог наш на призванието, и да изпълни всеко благоволение на благостта и всеко дело на верата в сила;


2 Солунци 1:12
за да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа, и вие в него по благодатта на Бога нашего и Господа Исуса Христа.


2 Солунци 2:4
който се противи и превъзнося се повече от всекиго който се нарича Бог, или нещо което за свето се почита, така щото да седне в храма Божий както Бог, и да показва себе си че е Бог.


2 Солунци 2:11
И за това Бог ще им проводи действие на заблуждение за да поверват в лъжата;


2 Солунци 2:13
А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и верването в истината,


2 Солунци 2:16
А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,


1 Тимотей 1:1
Павел апостол Исус Христов, по повеление на Бога Спаса нашего и Господа Исуса Христа нашата надежда,


1 Тимотей 1:2
на Тимотея собственото ми във верата чадо: Благодат, милост, мир, от Бога Отца нашего, и Христа Исуса Господа нашего.


1 Тимотей 1:11
по славното евангелие на блаженаго Бога което ми бе поверено.


1 Тимотей 1:17
А на Царя на вековете, на нетленнаго, невидимаго, едного премъдраго Бога, чест и слава във веки веков. Амин.


1 Тимотей 1:20
от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана за да се научат да не богохулствуват.


1 Тимотей 2:3
Защото това е добро и приятно пред Спаса нашего Бога,


1 Тимотей 2:5
Защото един е Бог, един и ходатай между Бога и человеците, человек Христос Исус,


1 Тимотей 2:8
И тъй, искам мъжете да се молят Богу на всеко место, и да въздигат ръце чисти без гнев и съмнение.


1 Тимотей 3:15
но ако закъснея, за да знаеш как требва да се обхождаш в дома Божий, който е църква на Бога живаго, стълп и утвърждение на истината.


1 Тимотей 3:16
И без противоречие велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповедан бе в езичниците, поверван биде в света, възнесе се в слава.


1 Тимотей 4:3
и запрещават жененето, и заповедват въздържане от ястия които Бог създаде да ги употребяват с благодарение верните и тези които са познали истината.


1 Тимотей 4:10
понеже за това се и трудим и укорения търпим, защото имаме надежда на Бога живаго който е Спасител на всичките человеци, а най-паче на верните.


1 Тимотей 5:4
Ако ли некоя вдовица има чада или внучета, да се учат първо да почитат добре домашните си и да въздават въздаяния на родителите си; защото това е добро и угодно пред Бога.


1 Тимотей 5:5
А която е истинно вдовица и останала сама надее се на Бога, и пребъдва в моления и в молитви ден и нощ;


1 Тимотей 5:21
Пред Бога и пред Господа Исуса Христа и пред избраните ангели завещавам ти да съхраниш тези заповеди без предубеждение, и нищо да не правиш по пристрастие.


1 Тимотей 6:9
А които искат да се обогатеват падат в напаст, и в примка, и в много несмислени и вредителни похоти които правят человеците да потъват в пагуба и в погибел.


1 Тимотей 6:13
Завещавам ти пред Бога който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който засвидетелствува пред Понтийскаго Пилата доброто изповедание,


1 Тимотей 6:17
На богатите в този свет заръчай да не високоумствуват, нито да се надеят на непостоянството на богатството, но на Бога живаго който дава нам всичко изобилно за наслаждение;


1 Тимотей 6:18
да струват добро, да богатеят в добри дела, да бъдат доброподатливи, общителни,


2 Тимотей 1:2
на Тимотея, възлюбленото чадо: Благодат, милост, мир от Бога Отца и Христа Исуса Господа нашего.


2 Тимотей 1:3
Благодаря Богу, комуто от прародители още служа с чиста съвест, че непрестанно те поменувам в молбите си ден и нощ,


2 Тимотей 1:7
Защото Бог не даде нам дух на боязън, но дух на сила и любов и целомъдрие.


2 Тимотей 1:8
И тъй, не се срамувай от свидетелството на Господа нашего, нито от мене неговия узник, но стани участник в злостраданията на евангелието по силата от Бога,


2 Тимотей 2:15
Старай се да представиш себе си удобрен пред Бога, работник който нема от що да се срамува, като разподеляш право словото на истината.


2 Тимотей 2:25
с кротост да наставлява противниците, дано би им дал Бог покаяние да познаят истината,


2 Тимотей 3:4
предатели, напрасничави, надути, повече сластолюбиви а не боголюбиви,


2 Тимотей 3:16
Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за научение, за обличение, за поправление, за наставление в правдата;


2 Тимотей 4:1
И тъй, заръчвам ти пред Бога и Господа Исуса Христа, който ще съди живите и мъртвите в явлението си и царуването си;


Филимон 1:3
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.


Филимон 1:4
Благодаря Богу моему и винаги те поменавам в молитвите си,


Евреи 1:1
Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците,


Евреи 1:9
възлюбил си правдина, и възненавидел си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;\


Евреи 2:4
като свидетелствуваше наедно и Бог със знамения и чудеса, и с различни сили, и с раздавания на Духа Светаго, по волята си.


Евреи 2:13
и пак: \Аз ще имам надеждата си на него;\ и пак: \Ето аз и децата които ми е дал Бог.\


Евреи 2:17
За това, требваше да се уподоби по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да направи умилостивение за греховете на народа.


Евреи 3:4
защото всеки дом се прави от некого си; а който е направил всичко е Бог.


Евреи 3:12
гледайте, братие, да не би да има в некого от вас сърдце лукаво на неверство щото да отстъпи от Бога живаго;


Евреи 4:4
Защото негде си е рекъл за седмият ден така: \И почина си Бог в седмия ден от всичките си дела;\


Евреи 4:10
Защото който е влезъл в неговото упокоение и той си почина от своите си дела, както Бог от неговите си.


Евреи 5:1
Защото всеки първосвещеник който се взема измежду человеците за человеците се поставя в служене към Бога да принося дарове и жертви за греховете,


Евреи 5:4
И никой не взема на себе си тази почест освен този който се призовава от Бога както и Аарон.


Евреи 5:10
наречен от Бога първосвещеник по чина Мелхиседеков.


Евреи 6:1
Поради това, да оставим началното учение Христово и да се водим към съвършенството, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела, и вера в Бога,


Евреи 6:3
И това ще сторим, ако Бог допусне.


Евреи 6:7
Защото земята която е пила дъжда що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тези за които се и обработва, приима благословение от Бога;


Евреи 6:10
Защото Бог не е неправеден че да забрави вашето дело и труда на любовта която показахте към неговото име като послужихте и служите на светиите.


Евреи 6:13
Защото Бог като даваше обещание Аврааму, понеже немаше никого по-голем от себе си в когото да се закълне, закле се в себе си


Евреи 6:17
в което Бог, като искаше да покаже повече непреложното свое намерение към наследниците на обещанието, употреби средство клетвата,


Евреи 6:18
така щото чрез две непреложни неща в които не е възможно да слъже Бог да имаме твърдо утешение ние които сме прибегнали да се хванем за предлежащата надежда;


Евреи 7:1
Защото този Мелхиседек, цар Салимски, свещеник на Бога вишнаго, който срещна Авраама когато се връщаше от поразяването на царете и го благослови,


Евреи 7:19
(понеже законът не доведе нищо в съвършенство;) а става само привождане на една по-добра надежда чрез която приближаваме при Бога.


Евреи 7:25
за това и може съвсем да спасява тези които чрез него прихождат при Бога, понеже всекога живее да ходатайствува за тех.


Евреи 8:10
Защото този е заветът който ще завещая с дома Израилев след онези дни, казва Господ: Ще вложа моите закони в ума им, и ще ги напиша на сърдцата им, и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ;


Евреи 9:1
И първият завет имаше постановления за богослужение и светилище земно.


Евреи 9:6
И като беха тези така направени, в първата скиния влезваха всекога свещениците да съвършават богослужението;


Евреи 9:14
колко повече кръвта на Христа, който чрез Духа вечнаго принесе себе си непорочен Богу, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела за да служите на Бога живаго!


Евреи 9:20
и казваше: \Това е кръвта на завета който ви завеща Бог.\


Евреи 10:12
но той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдесно на Бога


Евреи 10:31
Страшно е да падне некой в ръцете на Бога живаго.


Евреи 11:4
С вера Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която биде засвидетелствуван че е праведен, понеже Бог даде свидетелство за даровете му; и чрез нея и след смъртта си още говори.


Евреи 11:5
С вера Енох бе преселен да не види смърт, и не се намерваше защото го пресели Бог; понеже преди преселението му засвидетелствуван бе че е благоугодил Богу:


Евреи 11:6
А без вера не е възможно да угоди некой Богу; защото който прихожда при Бога требва да поверва че има Бог, и че той бива мъздовоздател на тези които го търсят.


Евреи 11:7
С вера Ное, уведомен от Бога за неща които не беха още видими, убоя се, и направи ковчег за спасение на дома си; чрез която осъди света и стана наследник на правдата която е от верата.


Евреи 11:10
Защото очакваше града който има основания, и на който художник и създател е Бог.


Евреи 11:16
Но сега желаят едно по-добро, сиреч, небесното отечество; за това Бог не се срамува за тех да се казва техен Бог; защото им приготви град.


Евреи 11:17
С вера Авраам, когато го опитваше Бог, принесе Исаака жертва, и единородният си приносяше този който прие обещанията,


Евреи 11:19
като си помисли че Бог може да възкресява и от мъртви,- от дето по един начин не възкресение го и прие назад.


Евреи 11:26
като разсъди че поношението за Христа е по-големо богатство от Египетските съкровища; защото гледаше на бъдещето мъздовъздаяние.


Евреи 11:40
защото Бог предусмотри нещо по-добро за нас, да не достигнат в съвършенство без нас.


Евреи 12:7
Ако търпите наказание, Бог се докарва с вас като със синове; защото кой син е когото не наказва баща му?


Евреи 12:22
но пристъпихте до гората Сион, и до града на Бога живаго, небесния Ерусалим, и до безчетни ангели,


Евреи 12:23
при тържеството и църквата на първородните които са написани на небеса, и при Бога Съдника на всичките, и при духовете на праведните които са стигнали до съвършенството,


Евреи 12:28
За това, понеже приимаме царство което се не колебае, требва да имаме благодатта чрез която да служим Богу благоприятно с почест и благоговение;


Евреи 12:29
защото Бог наш е огън пояждащ.


Евреи 13:4
Женитбата е честна у всички, и леглото непорочно; а блудниците и прелюбодеите Бог да съди.


Евреи 13:15
За то, чрез него да приносяме Богу непрестанно жертва на хваление, сиреч, плод от устни които изповедват неговото име.


Евреи 13:16
А благодеянието и спомоществованието недейте забравя; защото таквизи жертви са благоугодни Богу.


Евреи 13:20
А Бог на мира който е въздигнал от мъртвите валикаго чрез кръвта на вечния завет Пастиря на овците, Господа нашего Исуса,


Яков 1:1
Яков, раб на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте племена които са в разсеяние, поздравление.


Яков 1:5
Ако ли някои от вас е оскуден от мъдрост, да проси от Бога който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.


Яков 1:10
а богатите, в смиряването си, понеже като цвет на трева ще прецъвти.


Яков 1:11
Защото изгрея слънцето с пека, и изсуши тревата, и цветът й слете, и хубостта на лицето й погина; така и богатият ще повехне в пътищата си.


Яков 1:13
Никой изкушаем да не казва че: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, и той никого не изкушава;


Яков 1:27
чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света.


Яков 2:5
Слушайте, любезни мои братие. Не избра ли Бог сиромасите от този свет богати с вера, и наследници на царството което обеща на тези които го любят?


Яков 2:6
А вие обезчестихте сиромаха. Не са ли богатите които ви угнетяват? и не влачат ли ви те по съдовища?


Яков 2:19
Ти верваш че Бог е един: добре струваш; и бесовете верват и треперят.


Яков 2:23
и се изпълни писанието което казва: \Поверва Авраам в Бога, и вмени му се в правда, и Приятел Божий се нарече. \


Яков 3:9
С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем человеците създадените по подобию Божию.


Яков 4:4
Прелюбодеи и прелюбодейци! не знаете ли че световното приятелство е вражда против Бога? И тъй, който иска да е приятел на света бива враг на Бога.


Яков 4:6
Но по-голема благодат дава Бог; за това казва: \Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. \


Яков 4:7
И тъй, покорете се Богу: съпротивете се на дявола, и ще побегне от вас.


Яков 4:8
Приближете при Бога, и ще приближи и той при вас. Очистете ръцете си, вие грешни, и осветете сърдцата си, вие двоеумни.


Яков 5:1
Елате сега, вие богати, плачете и ридайте зарад бедствията които идат над вас.


Яков 5:2
Богатството ви изгни, и дрехите ви молци ги изядоха.


Яков 5:13
Злострада ли некой от вас? да се моли Богу; весел ли е некой? псалми да пее;


1 Петрово 1:2
избрани по предузнание на Бога Отца, чрез освещението на Духа, в послушание и поръсване на кръвта Исус Христова: Благодат и мир да се умножи вам.


1 Петрово 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по многото своя милост възроди нас за надежда жива чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,


1 Петрово 1:21
които повервахте чрез него в Бога който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, щото верата ви и надеждата ви да са в Бога.


1 Петрово 2:4
При когото идвайте като при камик жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.


1 Петрово 2:5
И вие като живи камене зидете се на дом духовен, на свещенство свето, да принесете жертви духовни благоприятни Богу чрез Исуса Христа.


1 Петрово 2:9
Вие обаче сте род избран, царско свещенство, народ свет, люде които Бог придоби за да възвестите добродетелите на тогова който ви призва от тъмнината в чудната своя светлина;


1 Петрово 2:12
да имате добро поведението си между езичниците, та дето ви одумват като злодейци, от добрите ви дела, като ги видят, да прославят Бога в денят на посещението.


1 Петрово 2:17
Всичките почитайте, братството обичайте, бойте се Богу, царят почитайте.


1 Петрово 2:19
защото това е богоугодно, ако некой заради съвестта към Бога претърпева оскърбения като страда неправедно.


1 Петрово 2:20
Защото каква похвала е ако търпите биене когато съгрешавате? Но ако търпите кога струвате добро и страдате, това е угодно пред Бога.


1 Петрово 3:4
но потаяният человек на сърдцето украсен с нетлението на кротък и тих дух, което е многоценно пред Бога.


1 Петрово 3:5
Защото така некога си и светите жени които се на Бога надееха украшаваха себе си и се покоряваха на мъжете си;


1 Петрово 3:15
Но \осветете Господа Бога\ в сърдцата си; и винаги бъдете готови на ответ с кротост и страх на всекиго който ви пита за вашата надежда.


1 Петрово 3:18
Понеже и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, да ни приведе при Бога, умъртвен по плът, а оживотворен по дух;


1 Петрово 3:21
на която като е образ кръщението, не измиването на плътската нечистота, но свидетелството на добрата съвест към Бога, спасява и нас днес, чрез възкресението на Исуса Христа;


1 Петрово 3:22
който е отдесно на Бога от как се възнесе на небето, и комуто се покориха ангелите и властите и силите.


1 Петрово 4:6
Понеже за това се проповеда благовестието и на мъртвите, за да се съдят по человечески във плът, а да живеят по Бога в дух.


1 Петрово 4:11
Ако говори некой, нека говори като словеса Божии; ако слугува некой, нека слугува като от силата която му Бог дава, да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и държавата във веки веков. Амин.


1 Петрово 4:14
Блажени сте ако ви укоряват за името Христово; защото Духът на славата и на Бога почива на вас; от към тех се хули, а от към вас се прославя.


1 Петрово 4:16
Но ако страда като Християнин да се не срамува, но да слави Бога в това нещо.


1 Петрово 5:5
Подобно и вие, млади, покорявайте се на презвитерите; и всички един на друг като се покорявате облечете смиреномъдрието; защото Бог се противи на гордите, а на смирените дава благодат.


1 Петрово 5:10
А Бог на всека благодат, който чрез Христа Исуса е призвал нас във вечната своя слава, като пострадате малко, той да ви усъвършенствува, да ви утвърди, да ви укрепи, и да ви направи непоколебими.


2 Петрово 1:1
Симон Петър, раб и апостол Исус Христов, вам които сте получили еднаквата с нас драгоценна вера чрез правдата на Бога нашего и Спаса Исуса Христа:


2 Петрово 1:2
Благодат и мир да се умножи на вас със познанието на Бога и на Исуса Господа нашего;


2 Петра 1:17
защото прие от Бога Отца чест и слава когато дойде нему от великолепната слава такъв глас: \Този е Син мой възлюбленият в когото аз благоволих.\


2 Петра 2:4
Защото ако Бог не пощади ангелите които съгрешиха, но ги хвърли в преизподня вързани с вериги мрачни, и предаде ги да бъдат вардени на съд,


1 Йоаново 5:20
Мы знаем и то, что (духовный) Сын Всевышнего пришёл и открыл нам разум, чтобы мы узнали истинного Бога. И мы живём во Всевышнем, Который истинен, и в Его Сыне Исе Масихе. Он - истинный Бог и вечная жизнь!


2 Йоаново 1:3
Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.


2 Йоаново 1:9
Всеки който престъпва и не пребъдва в Христовото учение нема Бога: този който пребъдва в учението Христово, той има и Отца и Сина.


3 Йоаново 1:6
Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.


3 Йоаново 1:11
Възлюблене, не подражавай злото, но доброто. Който прави добро от Бога е; а който прави зло не е видел Бога.


Юда 1:1
Юда, раб Исус Христов, а брат Яковов, до званите които са осветени от Бога Отца и съхранени от Исуса Христа:


Юда 1:4
Защото се примъкнаха некои человеци, които отдавна са предназначени на това осъждение, нечестиви които преобръщат благодатта на Бога нашего във невъздържаност, и отричат се от самаго Владика Бога и Господа нашего Исуса Христа.


Юда 1:25
единому премъдрому Богу и Спасу нашему, да бъде слава и величие, държава и власт, и нине и във вся веки. Амин.


Откровение 1:1
Откровение Исус Христово, което му даде Бог да покаже на рабите си онова което има скоро да бъде; и той проводи и го яви чрез ангела си на своят раб Иоана,


Откровение 1:6
и който е направил нас царе и свещеници Богу и Отцу своему, на него да бъде слава и държава във веки веков. Амин.


Откровение 2:9
Зная твоите дела и скръбта и сиромашията, (но богат си,) и хулите на тези които казват себе си че са Юдеи, и не са, но са съборище Сатанинско.


Откровение 3:2
Бъди бодър, и утвърди останалото което е готово да умре; защото не намерих делата ти съвършени пред Бога.


Откровение 3:12
Който победи ще го направя стълб в храма на Бога моего, и нема да излезе вече вън; и ще напиша на него името на Бога моего, и името на града на Бога моего, сиреч, на новия Ерусалим който слезва от небето от Бога моего: ще напиша и новото мое име.


Откровение 3:17
Понеже казваш: Богат съм, и обогатих се, и немам нужда от нищо, и не знаеш че ти си окаянен, и беден, и сиромах, и слеп, и гол,


Откровение 3:18
съветвам те да купиш от мене злато пречистено през огън за да се обогатиш, и дрехи бели за да се облечеш и да се не види срамотата на твоята голота, и помажи очите си с колурий за да гледаш.


Откровение 4:8
И четирите животни имаха всеко по шест крила изоколо, и отвътре беха пълни с очи; и не си почиват ден и нощ, не казват: Свет, свет, свет Господ Бог Вседържител, който бе, и който е, и който ще бъде!


Откровение 5:9
И пеят нова песен, и казват: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й; защото си бил заклан, и изкупил си ни Богу с кръвта си от всеко племе и език и народ и род,


Откровение 5:10
и направил си ни Богу нашему царе и свещеници; и ще царуваме на земята.


Откровение 5:12
И казваха с глас голем: Достойно е Агнето закланото да вземе сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава и благословение.


Откровение 6:15
И царете земни, и големците, и богатите, и тисящниците, и силните, и всеки роб, и всеки свободен скриха се в пещерите и в канарите на планините,


Откровение 7:2
И видех друг ангел че възлезе от изток на слънцето, който имаше печат на Бога живаго; и извика с глас голем към четирите ангела на които бе дадено да повредят земята и морето,


Откровение 7:3
и казваше им: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата докле ударим печат на челата на рабите на Бога нашего.


Откровение 7:10
и викаха с голем глас и казваха: Спасение Богу нашему който седи на престола, спасение и на Агнето!


Откровение 7:11
И всичките ангели стоеха около престола и около старците и четирите животни, и паднаха на лице пред престола та се поклониха Богу,


Откровение 7:12
и казваха: Амин! благословение, и слава, и премъдрост, и благодарение, и почест, и сила, и крепост, Богу нашему във веки веков. Амин.


Откровение 7:17
защото Агнето което е посред престола ще ги упасе, и ще ги заведе на живи извори от води, и ще обърше Бог всека сълза от очите им.


Откровение 8:2
И видех седемте ангели които стоеха пред Бога; и дадоха им се седем тръби.


Откровение 8:4
И възлезе пред Бога димът кадилни с молитвите на светиите от ръката на ангела.


Откровение 9:13
И шестият ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния олтар пред Бога


Откровение 11:4
Те са двете маслини и двата светилника които стоят пред Бога, Господа на земята.


Откровение 11:11
И след трите деня и половина влезе в тех дух на живот от Бога, и се изправиха на нозете си; и страх голем нападна върх онези които ги гледаха.


Откровение 11:13
И тоз час стана трус голем, и падна десетата част на града, та измреха в този трус седем тисящи души человеци; и останалите се уплашиха и въздадоха слава на Бога небеснаго.


Откровение 11:16
И двадесетте и четири старци които седеха пред Бога на престолите си паднаха на лицата си и поклониха се Богу,


Откровение 12:5
И роди дете мъжко, което ще управлява всите народи с жезъл железен, и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога и при неговият престол.


Откровение 12:6
И жената побегна в пустинята, дето имаше приготвено от Бога место да я хранят там тисяща и двеста и шестдесет дни.


Откровение 12:10
И чух глас голем който говореше на небеса: Сега биде спасението и силата и царството на Бога нашего, и властта на Христа негов; защото низринат биде клеветникът на нашите братя който ги клеветеше ден и нощ пред Бога нашего.


Откровение 13:1
И застанах на песъка морски, и видех звер който възлезваше от морето, който имаше седем глави и десет рога; и на роговете му десет корони, и на главите му имена богохулни.


Откровение 13:5
И дадоха му се уста да говорят горделиво и богохулно: даде му се още власт да направи каквото ще четиридесет и два месеца.


Откровение 13:6
И отвори устата си на хули върх Бога, да хули името му, и жилището му, и тези които живеят на небеса.


Откровение 13:16
И струваше всичките, малки и големи, и богати и сиромаси, и свободни и раби, да приимат белег на десната си ръка или на челата си,


Откровение 14:4
Те са които се не оскверниха с жени, защото девственици са: те са които следват Агнето където и да иде: те са изкупени от человеците, начатки Богу и на Агнето;


Откровение 14:7
и казваше с глас голем: Убойте се от Бога, и въздайте нему слава, защото дойде часът на неговия съд; и поклонете се тому който е направил небето и земята и морето и изворите на водите.


Откровение 15:7
И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши пълни с ярост от Бога живущаго във веки веков.


Откровение 16:9
И опекоха се человеците от голема жега, и похулиха името на Бога който има власт над тези язви; и не се покаяха да въздадат слава нему.


Откровение 16:11
и похулиха Бога небеснаго за болежите си и за струпите си, и не се покаяха от делата си.


Откровение 16:14
защото са духове бесовски които правят знамения, и които ходят при царете на земята и всичка вселенна, да ги съберат за боя в големия онзи ден на Бога Вседържителя.


Откровение 16:19
И раздели се великият град на три части, и градовете езически паднаха. И великий Вавилон се помена пред Бога, да му даде чашата на виното от яростта на гнева си.


Откровение 16:21
И град голем до един талант тежък падаше от небето върх человеците; и похулиха человеците Бога зарад язвата на града, защото язвата от него бе много голема.


Откровение 17:3
И заведе ме духом в пустиня; и видех жена седеща на червен звер пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.


Откровение 17:17
Защото Бог тури в сърдцата им да сторят неговата воля, и да действуват единомислено, и да дадат царството си на звера докле се сбъдат Божиите думи.


Откровение 18:3
защото всичките народи пиха от виното на яростта на нейното блудодеяние, и царете земни блудствуваха с нея, и търговците земни се обогатиха от безмерната нейна разкош.


Откровение 18:5
защото греховете й стигнаха до небето, и спомена Бог нейните неправди.


Откровение 18:8
За това, в един ден ще дойдат язвите й, смърт и скърб и глад, и ще изгори на огън; защото крепък е Господ Бог който я съди.


Откровение 18:15
Търговците на тези неща, които се обогатиха от нея, ще се спрат издалеч поради страха на мъките й, ще плачат и ще жалеят,


Откровение 18:17
защото в един час запусте толкова богатство! И всеки корабоначалник, и всичкото множество в корабите, и кораберите, и колкото търгуват по море спреха се издалеч,


Откровение 18:19
И посипаха пръст на главите си, и викаха та плачеха и жалееха, и думаха: Горко, горко, градът велики, в който се обогатиха от неговите драгоценности всички които имат кораби в морето; защото в един час запусте!


Откровение 18:20
Весели се за него, небе, и вие свети апостоли и пророци, защото отсъди Бог съда ви над него.


Откровение 19:1
И след това чух като глас голем от много народ на небето, който казваше: Алилуйя! Спасение, и слава,и почест, и сила подобава Господу Богу нашему;


Откровение 19:4
И паднаха двадесетте и четири старци и четирите животни и поклониха се Богу седещому на престола, и казваха: Амин! Алилуйя!


Откровение 19:5
И излезе от престола глас който казваше: Хвалете Бога нашего, всички раби негови, и вие които му се боите, и малки и големи.


Откровение 19:6
И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмежи които казваха: Алилуйя! защото се въцари Господ Бог Вседържител.


Откровение 19:10
И паднах пред нозете му да му се поклоня; и рече ми: Внимавай да не сториш това: аз съм съслужител твой и от братята ти които имат свидетелството Исусово: поклони се Богу; защото свидетелството Исусова е духът на пророчеството.


Откровение 19:15
И из устата му излезва сабя остра да удря с нея езичниците; и той ще ги упасе с жезъл железен; и той стъпкува жлеба на виното на яростта и на гнева на Бога Вседържителя.


Откровение 19:17
И видех едного ангела че стоеше в слънцето; и извика с голем глас и казваше на всичките птици що летят по сред небето: Елате и събирайте се на вечерята на Бога великаго,


Откровение 20:6
Блажен и свет който има част в първото възкресение: над тех втората смърт не ще има власт, но ще бъдат свещеници Богу и Христу, и ще царуват с него тисяща години.


Откровение 20:9
И възлезоха по всичката ширина на земята, и обиколиха стана на светиите и възлюбления град; и падна огън от Бога из небето та ги изпояде.


Откровение 20:12
И видех мъртвите, малки и големи, че стоеха пред Бога; и книгите се разгънаха; и друга книга се отвори която е на живота; и съдени бидоха мъртвите според делата си от писаното в книгите.


Откровение 21:2
И аз Иоан видех светия град, Ерусалим новий, че слезваше от Бога из небето приготвен както невеста украсена за мъжа си.


Откровение 21:3
И чух глас голем от небето който казваше: Ето скинията Божия с человеците, и ще се засели с тех; и те ще бъдат люде негови, и сам Бог ще бъде с тех, техен Бог.


Откровение 21:4
И ще обърше Бог всека сълза от очите им, и смъртта не ще я има вече, нито жалеяне нито писък ни болест ще има вече, защото първото се мина.


Откровение 21:7
Който побеждава ще наследва всичко, и ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син.


Откровение 21:10
И отведе ме духом на една гора голема и висока, и показа ми града голем, светий Ерусалим, който слезваше из небето от Бога;


Откровение 21:22
И храм не видех в него; защото храм негов е Господ Бог Вседържител и Агнето.


Откровение 22:1
И показа ми чиста река от вода на живот, бистра както кристал, която изхождаше от престола на Бога и на Агнето


Откровение 22:3
И никоя проклетия не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и рабите негови ще му служат.


Откровение 22:5
И нощ не ще да има там; и немат нужда от светило и от слънчена виделина, защото Господ Бог ги осветява; и ще царуват във веки веков.


Откровение 22:6
И рече ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог на светите пророци проводи ангела своего да покаже на неговите раби това което требва скоро да бъде.


Откровение 22:9
И каза ми: Внимавай да не сториш това; защото аз съм съслужител твой, и на твоите братя пророците, и на тези които пазят думите на тази книга: поклони се Богу.


Откровение 22:18
А аз свидетелствувам всекиму който слуша думите на пророчеството на тази книга: Ако приложи некой на това, Бог ще наложи на него неписаните в тази книга язви;


Откровение 22:19
и ако отнеме некой от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме неговата част от книгата на живота, и от светия град, и от написаните в тази книга.


Russian Восточный Перевод (CARS) 2003
Central Asian Russian Scriptures (CARS) Copyright © 2003, 2009 by Biblica, Inc.®