Instagram
English
A A A A A
Търсене
Матей 2:15
Той остана там до смъртта на Ирод, за да се изпълни казаното от Господа чрез пророка: „Повиках от Египет сина си.“


Матей 2:19
След смъртта на Ирод един Господен ангел се яви в сън на Йосиф в Египет.


Матей 4:16
хората, които живеят в тъмнина, видяха ярка светлина и светлина изгря над онези, които живеят в земя, мрачна като смъртта.“


Матей 10:21
Брат ще предава своя брат на смърт и баща – детето си. Деца ще въстават против собствените си родители и ще ги изпращат на смърт.


Матей 16:18
Казвам ти също, че ти си Петър и върху този камък ще построя църквата си и силите на смъртта няма да могат да я победят.“


Матей 20:18
„Отиваме в Ерусалим, където Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и законоучителите и те ще го осъдят на смърт.


Матей 20:19
Ще го предадат на езичниците, които ще му се подиграват, ще го бичуват и ще го разпънат на кръст. Но на третия ден след смъртта си той ще възкръсне.“


Матей 24:51
Ще го подложи на ужасна смърт и ще определи мястото му да е при лицемерите, където хората ще плачат и скърцат със зъби.“


Матей 27:4
и каза: „Извърших грях, като предадох на смърт невинен човек!“ Те отговориха: „Че какво ни е на нас? Ти му мисли.“


Матей 27:6
Главните свещеници взеха сребърните монети и казаха: „Нашият закон не позволява да сложим тези пари в храмовата кутия за дарения, защото с тях е платена смъртта на човек.“


Матей 27:24
Пилат видя, че няма смисъл да продължава и че се надигат размирици. Тогава взе вода, изми ръцете си пред тълпата и каза: „Не съм виновен за смъртта на този човек. Вие сте тези, които я искат.“


Марко 7:10
Моисей е казал: «Уважавай баща си и майка си!» и «Който обиди баща си или майка си, да бъде наказан със смърт!»


Марко 10:33
„Чуйте! Отиваме към Ерусалим, където Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и законоучителите. Те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците,


Марко 13:12
Брат ще предаде брат си на смърт и баща – детето си, и деца ще се изправят срещу родителите си и ще ги изпратят на смърт.


Марко 14:55
Главните свещеници и всички членове на Синедриона напразно се опитваха да намерят доказателство срещу Исус, за да го осъдят на смърт.


Марко 14:64
Чухте богохулството. Какво ще кажете?“ И те всички решиха, че е виновен и трябва да бъде изпратен на смърт.


Лука 1:79
за да даде светлина на живеещите в мрачната сянка на смъртта и да насочи стъпките ни в пътя на мира!“


Лука 7:2
Там живееше един стотник, чийто слуга бе смъртно болен. Стотникът много обичаше слугата си.


Лука 8:42
защото единствената му дъщеря – момиче на около дванадесет години – беше на смъртно легло. Хората се тълпяха около Исус по пътя му към дома на Яир.


Лука 9:31
които се появиха в слава. Те говореха на Исус за смъртта му в Ерусалим, през която той предстоеше да премине.


Лука 12:46
Господарят му ще се върне в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае. Ще го подложи на ужасна смърт и ще го хвърли там, където са невярващите.


Лука 18:33
Ще го бият с камшик, а след това ще го убият. Но на третия ден след смъртта си той ще възкръсне.“


Лука 20:36
Те ще бъдат като ангели и за тях вече няма да има смърт. Те са деца на Бога, защото са били възкресени от мъртвите.


Лука 22:33
А Петър отговори: „Господи, готов съм да ида с теб и в затвора, и на смърт!“


Лука 23:15
Ирод също го счита за невинен, защото го изпрати обратно при нас. Както виждате, той не е извършил нищо, което да заслужава смъртно наказание.


Лука 24:20
Но нашите главни свещеници и водачи го предадоха, за да бъде осъден на смърт, и го разпънаха на кръст.


Йоан 4:47
Когато този човек чу, че от Юдея Исус е дошъл в Галилея, той отиде при него и го помоли да слезе в Капернаум и да излекува сина му, който е на смъртно легло.


Йоан 5:24
Уверявам ви: който чуе думите ми и повярва в Онзи, който ме е изпратил, има вечен живот и няма да бъде съден. Той вече е преминал от смърт към живот.


Йоан 10:33
Юдеите отвърнаха: „Искаме да те убием с камъни не заради добро, което си извършил, а защото богохулстваш и макар че си простосмъртен, се представяш за Бог.“


Йоан 11:4
Като чу това, Исус каза: „Тази болест не е смъртоносна, а е за слава на Бога, за да може Божият Син да се прослави чрез нея.“


Йоан 11:13
Исус говореше за смъртта на Лазар, но те помислиха, че има предвид естествения сън.


Йоан 11:37
А някои попитаха: „Нима този човек, който върна зрението на слепеца, не можеше да спаси Лазар от смърт?“


Йоан 12:33
(Той каза това, за да посочи с каква смърт ще умре.)


Йоан 18:31
Тогава Пилат им каза: „Вие го вземете и го съдете според вашия закон.“ Юдейските водачи отговориха: „На нас не ни е позволено да наказваме със смърт.“


Йоан 21:19
(Исус каза това, за да покаже с каква смърт Петър ще прослави Бога.) След като изрече това, Исус му каза: „Следвай ме.“


Деяния 1:3
След смъртта си Исус с убедителни доказателства им показа, че е жив. В течение на четиридесет дни им се явяваше и им говореше за Божието царство.


Деяния 2:24
Но Бог го възкреси и го избави от смъртта, защото тя не можеше да има власт над него.


Деяния 3:13
Бог направи това: Богът на Авраам, Исаак и Яков, Богът на нашите предци прослави своя слуга Исус, когото вие предадохте на смърт и от когото се отрекохте пред Пилат, след като беше решил да го освободи.


Деяния 5:28
„Нали строго ви забранихме да поучавате в това име! Защо въпреки това изпълвате Ерусалим с вашето учение и искате върху нас да стоварите вината за смъртта на този човек?“


Деяния 7:4
И Авраам напусна Халдейските земи и се засели в Харан. След смъртта на баща му, Бог го накара да се пресели оттам в земята, където вие живеете сега.


Деяния 7:15
Яков отиде в Египет и там той и дедите ни живяха до смъртта си.


Деяния 13:28
И макар че нямаха никакво основание да го осъдят на смърт, всички те молеха Пилат той да бъде убит.


Деяния 22:4
Гонех до смърт онези, които следваха Пътя. Арестувах мъже и жени и ги хвърлях в затвора.


Деяния 23:29
Открих, че го обвиняват относно спорове върху техния закон, но срещу него няма обвинения, които да заслужават смъртно наказание или затвор.


Деяния 25:11
Ако съм виновен и съм извършил нещо, което заслужава смъртно наказание, готов съм да умра. Но ако в обвиненията на тези хора срещу мен няма нищо вярно, то никой не може да ме предаде в ръцете им. Отнасям се до императора!“


Деяния 25:15
Когато бях в Ерусалим, главните свещеници и старейшините на юдеите ми казаха в какво го обвиняват и поискаха да го осъдя на смърт.


Деяния 25:25
Но аз не открих да е извършил нещо, заслужаващо смъртно наказание. И тъй като той самият се отнесе до императора, реших да го изпратя там.


Деяния 26:31
и излязоха от стаята. Отвън те си говореха помежду си: „Този човек не е извършил нищо, което да заслужава смърт или затвор.“


Римляни 1:23
и замениха славата на безсмъртния Бог с идоли, изобразяващи смъртни хора, птици, животни и влечуги.


Римляни 1:32
Въпреки че знаят праведната Божия заповед, която казва, че такива дела заслужават смърт, те не само ги вършат, а и одобряват, когато други ги вършат.


Римляни 2:7
Ще даде вечен живот на онези, които търсят слава, почест и безсмъртие чрез постоянството си да вършат добро,


Римляни 2:12
Тези, които познават закона, и тези, които никога не са чували за него, са равни, когато извършват грях. Които не познават закона и извършват грях, ще бъдат обречени на смърт, а които познават закона и извършват грях, ще бъдат съдени според него.


Римляни 4:25
който бе предаден на смърт заради нашите грехове и бе възкресен, за да станем праведни пред Бога.


Римляни 5:9
Сега, когато сме станали праведни чрез смъртта на Христос, то чрез него със сигурност ще се спасим от Божия гняв.


Римляни 5:10
Защото, ако докато бяхме врагове на Бога, той ни помири със себе си чрез смъртта на Сина си, то със сигурност сега, когато сме помирени, ще ни спаси чрез живота на Христос.


Римляни 5:12
Така както грехът дойде на света чрез един човек, а чрез греха дойде смъртта, така и чрез греха смъртта се разпространи във всички хора, защото всички съгрешиха.


Римляни 5:14
От времето на Адам до Моисей царуваше смъртта, дори и над тези, които не са извършили грях както Адам, който наруши Божията заповед. Адам беше като Онзи, който трябваше да дойде.


Римляни 5:17
Ако заради един човек смъртта царуваше благодарение на греха на този един човек, много повече онези, които получават изобилната благодат и дара на праведността, ще имат истински живот и ще царуват чрез един човек – Исус Христос.


Римляни 5:21
за да може както грехът царуваше чрез смъртта, така Божията благодат да царува чрез праведността и да донесе вечен живот чрез нашия Господ Исус Христос.


Римляни 6:3
Или не знаете, че ние, които бяхме кръстени в Христос Исус, бяхме кръстени в смъртта му?


Римляни 6:4
И чрез кръщението в неговата смърт бяхме погребани заедно с него, за да може както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние също да живеем нов живот.


Римляни 6:5
Защото ако сме били съединени с него в смърт като неговата, ще бъдем съединени с него и във възкресение като неговото.


Римляни 6:9
защото Христос, който възкръсна от мъртвите, вече няма да умре и смъртта вече не господства над него.


Римляни 6:10
Когато умря с тази смърт, Христос умря за греха веднъж и завинаги, а животът, който сега живее, е живот с Бога.


Римляни 6:16
Не знаете ли, че когато служите на някого и му се покорявате, сте негови роби – или роби на греха, което води до смърт, или роби, покоряващи се на Бога, което води до оправдание?


Римляни 6:21
И какви плодове пожънахте тогава? Дела, от които сега се срамувате и които накрая водят до смърт.


Римляни 6:23
Заплатата за греха е смърт, а Божият подарък е вечен живот чрез Христос Исус, нашия Господ.


Римляни 7:5
Когато живеехме според грешната си човешка природа, нашите греховни страсти, подбудени от закона, вършеха своето дело в телата ни, за да дадат плодове, които водят към смърт.


Римляни 7:10
и аз умрях. Така заповедта, чието предназначение бе да донесе живот, ми донесе смърт,


Римляни 7:13
Означава ли това, че доброто ми донесе смърт? Не, разбира се! За да разбера какво е грях, грехът ми донесе смърт, като се възползва от доброто. Това стана, за да може чрез тази заповед да се покаже колко ужасно грешен е грехът.


Римляни 7:24
Аз съм един окаян човек! Кой ще ме спаси от това тяло, подвластно на смъртта?


Римляни 8:2
Защото законът на Духа, който носи живот, в Христос Исус те освободи от закона на греха, който води до смърт.


Римляни 8:6
Умът, управляван от недуховната човешка природа, води към духовна смърт, а умът, управляван от Духа, води към живот и мир.


Римляни 8:11
Бог възкреси Исус от мъртвите и сега във вас живее Божият Дух. Онзи, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите смъртни тела чрез своя Дух, който живее във вас.


Римляни 8:38
Защото твърдо вярвам, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито управляващите духове, нито нещо в настоящето, нито нещо в бъдещето, нито други сили,


Римляни 14:8
Ако живеем – живеем за Господа, ако умираме – умираме за Господа и му принадлежим и в живота, и в смъртта си.


1 Коринтяни 2:2
Защото реших докато съм сред вас, да забравя всичко освен Исус Христос и неговата смърт на кръста.


1 Коринтяни 3:22
Павел, Аполос и Кифа, светът, животът и смъртта, настоящето и бъдещето. Всичко принадлежи на вас,


1 Коринтяни 4:9
Защото мисля, че Бог отреди на нас, апостолите, последното място, като на мъже, обречени на смърт, тъй като станахме зрелище за цял свят – и за ангелите, и за хората.


1 Коринтяни 10:10
И не се оплаквайте като някои от тях, поради което бяха погубени от ангела на смъртта.


1 Коринтяни 11:26
Защото винаги, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, вие известявате смъртта на Господа, докато той дойде.“


1 Коринтяни 15:21
и ако смъртта дойде чрез човек, чрез човек дойде и възкресението на мъртвите.


1 Коринтяни 15:26
Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта.


1 Коринтяни 15:53
Защото това тленно тяло трябва да се облече в нетленност и това смъртно тяло – в безсмъртие.


1 Коринтяни 15:54
И когато това тленно тяло се облече в нетленност и това смъртно тяло се облече в безсмъртие, ще се изпълни казаното в Писанието: „Смъртта бе погълната, победата е пълна!“


1 Коринтяни 15:55
„Къде е победата ти, смърт? Къде е жилото ти?“


1 Коринтяни 15:56
Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът.


2 Коринтяни 1:9
Да, в сърцата си чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите.


2 Коринтяни 1:10
Той ни избави от ужасна смърт и ще продължава да ни избавя. В него е надеждата ни и той и в бъдеще ще ни избавя,


2 Коринтяни 2:16
За онези, които вървят към гибел, ние сме мирисът, който идва от смъртта и води към смърт. За тези, които вървят към спасение – ухание, което идва от живота и води към живот. И кой е достоен за такава задача?


2 Коринтяни 3:7
Ако служението, което донесе смърт (законът, издълбан върху каменни плочи), бе славно и израелтяните не можеха да задържат поглед върху лицето на Моисей, защото то блестеше с такава слава, макар че това бе слава, която скоро щеше да избледнее,


2 Коринтяни 4:10
Винаги носим в телата си смъртта на Исус, за да се види ясно в тях и животът му.


2 Коринтяни 4:11
Ние, живите, непрекъснато сме излагани на смърт заради Исус, за да се види ясно неговият живот в нашите смъртни тела.


2 Коринтяни 4:12
Следователно смъртта работи в нас, а животът – във вас.


2 Коринтяни 5:4
Онези от нас, които са в земното си тяло, са обременени и стенат. Нашето желание е не да се освободим от земното си тяло, а да се облечем с небесното, за да може смъртното да бъде погълнато от живота.


2 Коринтяни 7:10
Тъгата, която Бог желае да имате, кара човек да се покае. Това води до спасение, за което не трябва да съжаляваме. Тъгата обаче, която светът има, носи смърт.


2 Коринтяни 11:23
Служители на Христос ли са? (Лудост е да говоря така!) Аз съм по-добър служител от тях. Работих много повече, лежах в затвора много повече, биха ме жестоко и много пъти бях излаган на смърт.


Галатяни 3:1
О, глупави галатяни! Някой ви е омагьосал, макар смъртта на Исус Христос на кръста да бе изписана пред очите ви!


Ефесяни 2:16
Чрез смъртта си на кръста той унищожи враждебността между двете групи, за да ги помири с Бога в едно тяло.


Филипяни 1:21
За мен животът е Христос, а смъртта – печалба.


Филипяни 2:8
той се смири и стана покорен до смърт – до смърт на кръст.


Филипяни 2:27
Той наистина беше болен и близо до смъртта, но Бог се смили над него (и не само над него, а също и над мен), за да не ми причинява още една мъка.


Филипяни 3:10
Искам да позная Христос и силата на възкресението му, искам да споделя страданията му и да бъда като него в смъртта му,


Колосяни 1:22
Но сега чрез физическата си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред него святи, неопетнени и безупречни.


1 Тимотей 1:17
На вечния Цар, на безсмъртния и невидимия, на единствения Бог – чест и слава за вечни векове! Амин.


1 Тимотей 6:16
Той единствен е безсмъртен, той живее в светлина, до която хората не могат да се приближат. Никой никога не го е виждал и никой не може да го види. На него да бъдат чест и вечна власт! Амин.


2 Тимотей 1:10
но ни я показа сега с идването на Христос Исус, нашия Спасител. Той сложи край на властта на смъртта и чрез Благата вест разкри вечния живот.


Евреи 2:14
И тъй като тези деца са хора от плът и кръв, той стана точно като всички останали човешки същества, за да може чрез смъртта си да унищожи този, който има власт над нея – дявола,


Евреи 2:15
и да освободи онези, които заради страха си от смъртта цял живот са били държани в робство.


Евреи 5:7
В дните на своя земен живот със силни викове и сълзи Исус отправяше молитви и молби към Онзи, който можеше да го спаси от смърт. Исус беше чут заради своето почтително смирение.


Евреи 6:1
Затова да оставим зад гърба си началните уроци за Христос и да продължим напред към зрелостта. Да не се връщаме пак към онова, с което започнахме. Започнахме с това, че се покаяхме от делата, водещи към смърт, и повярвахме в Бога.


Евреи 7:8
Свещениците, които събират десятък, са смъртни, а за Мелхиседек Писанието твърди, че още е жив.


Евреи 7:23
Другите свещеници бяха много, защото никой от тях не можеше да продължи своята служба, след като смъртта я преустанови.


Евреи 9:14
колко по-голяма сила ще има тогава кръвта на Христос! Чрез вечния Дух той предложи на Бога себе си като съвършена жертва. Неговата кръв ще очисти съвестта ни от делата, водещи до смърт, за да можем да служим на живия Бог.


Евреи 9:15
Затова Христос е посредникът на един нов завет, като със смъртта си изкупи греховете, извършени по време на първия, за да могат сега призованите от Бога да получат обещаното им вечно наследство.


Евреи 9:16
Щом има завещание, трябва да е налице и доказаната смърт на този, който го е направил,


Евреи 9:17
защото завещанието влиза в сила само след смъртта на завещателя и не може да бъде изпълнено, докато той е жив.


Евреи 10:28
Всеки, който отказва да се подчини на закона на Моисей, безмилостно се осъжда на смърт въз основа на показания на двама или трима свидетели.


Евреи 11:12
И така, от този човек, който бе на прага на смъртта, се народиха потомци, многобройни като звездите на небето и неизброими като песъчинките на морския бряг.


Евреи 12:2
Нека винаги пред погледа ни бъде Исус, който ни води в нашата вяра и я прави съвършена. Заради радостта, която го очакваше, той изтърпя смъртта на кръста и презря срама й, и сега е седнал отдясно на Божия престол.


Евреи 12:4
В борбата си против греха вие още не сте се изправяли пред смъртта.


Яков 1:15
После желанието зачева и ражда грях, а грехът, когато се развие напълно, ражда смърт.


Яков 3:8
ала никое човешко същество не може да укроти езика. Той е необуздан и зъл, пълен със смъртоносна отрова.


Яков 5:20
нека знае, че всеки, който върне един грешник от лъжливия му път, спасява душата му от вечна смърт и помага да бъдат простени много грехове.


1 Петрово 1:2
Според плана, който Бог Отец отдавна бе предначертал, вие бяхте избрани да станете негов свят народ чрез действието на Духа, да му се покорявате и да бъдете очистени чрез жертвената смърт на Исус Христос. Благодат и мир да изобилстват над вас.


1 Петрово 1:23
Защото се възродихте не от смъртно, а от безсмъртно семе – Божието слово, което дава живот и пребъдва вечно.


1 Петрово 4:6
Затова Благата вест бе проповядвана и на мъртвите, така че макар да са били осъдени на физическа смърт, както всички хора, чрез Духа да живеят вечно, както Бога.


2 Петрово 1:15
Ще направя всичко възможно, така че и след смъртта ми винаги да помните тези неща.


1 Йоаново 3:14
Ние знаем, че сме преминали от смърт към живот, защото обичаме братята и сестрите си. Който не обича, остава в смъртта.


1 Йоаново 5:16
Ако някой види свой брат да извършва грях – но не смъртен грях – нека да се моли за него и Бог ще му даде живот. Говоря за тези, които не са извършили смъртен грях. Има смъртен грях и не казвам да се молите за него.


1 Йоаново 5:17
Всяка неправда е грях, но има грях, който не е смъртен.


Откровение 1:18
Този, който живее. Бях мъртъв, но погледни – сега съм жив за вечни векове и държа ключовете на смъртта и ада.


Откровение 2:10
Изобщо не се плаши от страданията, които те очакват. Казвам ти, че дяволът ще хвърли някои от вас в затвора, за да ви изпита, и ще страдате десет дни. Но бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота.


Откровение 2:11
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите. Който победи, няма да пострада от втората смърт.»“


Откровение 6:8
Погледнах и видях пред себе си блед кон. Името на ездача му беше „Смърт“и зад него следваше адът. На тях бе дадена власт над една четвърт от земята, власт да убиват, като използват войни, глад, напасти и дивите земни зверове.


Откровение 6:10
„Докога, святи и истинни Господарю? – викаха силно те. – Колко още ще чакаш, за да осъдиш хората на земята и ги накажеш за смъртта ни?“


Откровение 9:6
През онези дни хората ще търсят смъртта, но няма да я намерят; ще копнеят да умрат, но смъртта ще им се изплъзва.


Откровение 12:11
Те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез истината, която известиха. Те не милееха за живота си и не се страхуваха от смъртта.


Откровение 13:3
Една от главите на звяра изглеждаше като смъртноранена, но смъртоносната рана заздравя и цялата земя се смая и тръгна след звяра.


Откровение 13:12
Този звяр стоеше пред първия звяр и имаше същата власт и я използваше така, че да накара земята и нейните жители да се поклонят на първия звяр – онзи, чиято смъртоносна рана беше заздравяла.


Откровение 18:8
Затова в един ден ще я сполетят напастите, определени за нея: смърт, ридание и глад, и огън ще я погълне, защото силен е Господ Бог, който я съди!“


Откровение 20:6
Благословени и святи са онези, които участват в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. Те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с него хиляда години.


Откровение 20:13
Морето предаде мъртвите, които бяха в него, смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и всеки беше съден според делата си.


Откровение 20:14
Тогава смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Огненото езеро е втората смърт.


Откровение 21:4
Той ще изтрие всяка сълза от очите им и смърт вече няма да има, нито ридание, плач или болка, защото старото изчезна.“


Откровение 21:8
Но страхливите и невярващите, онези, които вършат гнусни неща, убийците, онези, които вършат сексуални грехове, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци ще намерят дела си в огненото езеро с горяща сяра. Това е втората смърт.“


Bulgarian Bible (SPB) 2011
© 2000 Bible League International