A A A A A


Търсене

Матей 1:18
Ето как се роди Исус Христос: майка му, Мария, беше сгодена за Йосиф, но преди бракът да се състои, тя разбра, че е бременна от Святия Дух.


Матей 1:20
Но докато обмисляше това, един ангел, изпратен от Господа, му се яви насън и каза: „Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да вземеш Мария за своя жена, защото детето, което очаква, е от Святия Дух.


Матей 3:11
Колкото до мен, аз ви кръщавам с вода, което показва, че сте решили да се покаете. Този, който идва след мен, е по-силен от мен и аз не съм достоен и сандалите му да събуя. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.


Матей 3:16
Исус беше кръстен и веднага щом излезе от водата, небесата се отвориха и той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да каца на него.


Матей 4:1
После Духът отведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.


Матей 5:3
„Благословени са хората, които знаят, че са духовно бедни, защото небесното царство им принадлежи.


Матей 7:25
Дъждът завалял и реките придошли; ветровете задухали и заблъскали по тази къща. Но тя не се срутила, защото основата й била върху скала.


Матей 7:27
Дъждът завалял и реките придошли; ветровете задухали и заблъскали по тази къща и тя се срутила с голям грохот.“


Матей 8:16
Когато настъпи вечерта, доведоха при Исус много хора, обладани от демони, и само с една своя дума той прогони духовете и излекува всички болни.


Матей 10:1
Исус повика дванадесетте си ученика и им даде власт да прогонват злите духове и да лекуват всякаква болест и всякакво заболяване.


Матей 10:20
Всъщност не вие ще говорите, а Духът на вашия Баща ще говори чрез вас.


Матей 12:18
„Ето моят служител, когото съм избрал, този, когото обичам и в когото намирам голяма радост. Ще положа Духа си върху него и той ще провъзгласи справедливост за народите.


Матей 12:28
Но ако прогонвам демоните, като използвам силата на Божия Дух, това доказва, че Божието царство вече е дошло при вас.


Матей 12:31
Така че, казвам ви: на хората може да им се прости всеки грях, който извършват, и всяко богохулство, което изричат. Но ако някой говори срещу Духа, няма да му се прости.


Матей 12:32
На всеки, който говори против Човешкия Син, може да му се прости, но на онзи, който говори против Святия Дух, няма да му се прости нито в сегашния свят, нито в бъдещия.“


Матей 12:43
„Когато един зъл дух излезе от човек, той се скита по безводни места да търси покой, но не може да намери.


Матей 12:45
Тогава излиза и довежда със себе си други седем духа, по-зли и от него. Всички те влизат и заживяват там. Така положението на този човек тогава става по-лошо, отколкото е било преди. Същото ще се случи и с днешното лукаво поколение.“


Матей 22:43
Исус им каза: „Защо тогава, вдъхновен от Духа, Давид го нарича «Господ», като казва:


Матей 26:41
Бъдете нащрек и се молете, за да не се поддадете на изкушение. Духът ви иска да извърши онова, което е правилно, но тялото ви е слабо.“


Матей 28:19
Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Святия Дух.


Марко 1:8
Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух.“


Марко 1:10
Веднага щом излезе от водата, Исус видя небесата да се разтварят и Духът да слиза върху него в образа на гълъб.


Марко 1:12
Веднага след това Духът заведе Исус в пустинята.


Марко 1:23
В синагогата им имаше един човек, обладан от зъл дух, който започна да вика:


Марко 1:25
Исус строго заповяда на злия дух: „Млъкни и излез от него!“


Марко 1:26
Тогава злият дух разтърси тялото на човека и със силен вик излезе от него.


Марко 1:27
Всички бяха смаяни и се питаха един друг: „Какво е това? Що за ново учение е? Той проповядва с власт и дори злите духове се подчиняват на заповедите му!“


Марко 2:8
Исус веднага прозря в духа си какво си мислеха те и им каза: „Защо таите такива мисли?


Марко 3:11
Имаше и такива, в които се бяха вселили зли духове. Щом видеха Исус, злите духове падаха в краката му и викаха: „Ти си Божият Син!“


Марко 3:29
Но ако някой богохулства срещу Святия Дух, за него прошка никога няма да има – той е извършил вечен грях.“


Марко 3:30
Исус каза всичко това, защото говореха, че в него се е вселил зъл дух.


Марко 5:2
Веднага щом Исус слезе от лодката, към него се приближи един човек, който идваше откъм гробниците и беше обладан от зъл дух.


Марко 5:7
Исус каза на злия дух в човека: „Излез от него!“


Марко 5:10
А злите духове в човека отново и отново молеха Исус да не ги прогонва вън от тази област.


Марко 5:12
Злите духове молеха Исус и казваха: „Прати ни в свинете, нека влезем в тях!“


Марко 5:16
Тези, които бяха видели как стана всичко, разказваха за случилото се с обладания от зли духове и със свинете.


Марко 5:18
Когато Исус се качваше в лодката, освободеният от зли духове го молеше да му разреши да тръгне с него.


Марко 6:7
Той извика при себе си дванадесетте апостола и започна да ги изпраща по двама, като им даваше власт над злите духове.


Марко 6:48
Той видя, че учениците му трудно гребат, защото духаше насрещен вятър. Някъде между три и шест часа сутринта Исус ги настигна, ходейки по водата с намерение да ги отмине.


Марко 7:25
Случи се така, че една жена, чиято дъщеря беше обладана от зъл дух, чу за Исус, веднага дойде при него и падна в краката му.


Марко 9:17
Един човек от тълпата му отговори: „Учителю, доведох сина си при теб, защото в него се е вселил зъл дух и не му позволява да говори.


Марко 9:18
Всеки път, когато го завладее, духът го тръшва на земята, от устата на сина ми започва да излиза пяна, той скърца със зъби и се вцепенява. Помолих учениците ти да прогонят духа, но те не успяха.“


Марко 9:20
Доведоха го и щом видя Исус, злият дух разтресе момчето, то падна на земята и започна да се търкаля наоколо, като от устата му излизаше пяна.


Марко 9:22
Духът често го хвърля в огън или във вода, за да го погуби. Ако можеш да направиш нещо, смили се над нас и ни помогни!“


Марко 9:25
Като видя, че край тях започнаха да се събират много хора, Исус се обърна към злия дух и му каза: „Душе, пречещ на това момче да чува и говори, заповядвам ти да излезеш от момчето и никога вече да не влизаш в него!“


Марко 9:26
Злият дух изкрещя, сгърчи силно момчето и излезе от него. То лежеше като мъртво и много от хората си помислиха, че е умряло.


Марко 9:28
После, когато влезе в къщата и остана насаме с учениците си, те го попитаха: „Защо ние не можахме да прогоним духа?“


Марко 12:36
Самият Давид, вдъхновен от Святия Дух, каза: «Господ каза на моя Господ: Седни от дясната ми страна, докато сложа твоите врагове в краката ти.»


Марко 13:11
А когато ви арестуват и предадат на съд, не обмисляйте предварително какво ще говорите, а кажете онова, което в този час ви бъде внушено – защото не вие ще говорите, а Святият Дух.


Марко 14:38
Стойте будни и се молете да не бъдете изкушени. Духът ви иска да извърши това, което е правилно, но тялото ви е слабо“.


Лука 1:15
Той ще бъде велик пред Господа. Не трябва да пие вино или спиртно питие и още от зачатието си ще бъде изпълнен със Святия Дух.


Лука 1:17
В силата и духа на Илия той ще върви пред Господа, за да обърне сърцата на бащите към децата им и мислите на непокорните – към мъдростта на праведните, и така да представи на Господа един приготвен народ.“


Лука 1:35
Ангелът й отговори: „Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото дете, което ще родиш, ще се нарича Божий Син.


Лука 1:41
Когато Елисавета чу поздрава на Мария, детето се развълнува в утробата й, Святият Дух я изпълни


Лука 1:47
„Душата ми възхвалява Господа. Духът ми се радва, защото Бог е моят Спасител.


Лука 1:67
Бащата на Йоан, Захарий, се изпълни със Святия Дух и изрече следното пророчество:


Лука 1:80
Момчето растеше и укрепваше по дух и живееше в пустинята до деня, когато се появи пред народа на Израел.


Лука 2:25
В Ерусалим живееше човек на име Симеон, който беше праведен и благочестив. Той очакваше Бог да спаси Израел и Святият Дух беше с него


Лука 2:27
Подбуден от Духа, Симеон отиде в храма точно когато Мария и Йосиф доведоха малкия Исус там, за да изпълнят предписанията на Моисеевия закон.


Лука 3:16
Йоан отговори на всички така: „Аз ви кръщавам с вода, но идва друг, който е по-силен от мен. Аз не съм достоен дори сандалите му да развържа. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.


Лука 3:22
Святият Дух слезе върху него в телесен образ на гълъб и от небето се чу глас: „Ти си моят възлюбен Син. Ти си избраникът ми.“


Лука 4:1
Исус беше изпълнен със Святия Дух и когато се върна от река Йордан, Духът го заведе в пустинята.


Лука 4:14
Исус се върна в Галилея, изпълнен със силата на Духа, и мълвата за него се разпространи из цялата околност.


Лука 4:18
„Духът на Господа е върху мен, защото ме е помазал да съобщя на бедните Благата вест. Изпратил ме е да провъзглася освобождение на пленниците, проглеждане на слепите, избавление на подтиснатите


Лука 4:33
В синагогата имаше един човек, обладан от зъл дух. Той изкрещя:


Лука 4:35
Исус строго заповяда на злия дух: „Млъкни и излез от човека!“ Злият дух повали мъжа на земята пред всички и излезе от него, без да му стори нищо лошо.


Лука 4:36
Всички хора бяха изумени и се питаха един друг: „Какво значи това? С власт и сила той заповядва на злите духове и те излизат!“


Лука 6:18
Те бяха дошли да чуят Исус и да бъдат излекувани от болестите си. Измъчваните от зли духове също бяха излекувани.


Лука 7:21
Точно тогава Исус излекува много хора от болести, недъзи и зли духове и върна зрението на много слепи.


Лука 8:2
както и няколко жени, които той беше излекувал от зли духове и болести. Една от тях беше Мария от град Магдала, от която Исус бе прогонил седем демона.


Лука 8:28
Демонът често го завладяваше. Тогава оковаваха ръцете и краката на човека и го държаха затворен. Но той късаше веригите и демонът го принуждаваше да отива по необитаеми места. Тогава Исус заповяда на злия дух да излезе от човека.


Лука 8:55
Духът й се върна и в същия миг тя се изправи. Исус нареди: „Дайте й нещо за ядене.“


Лука 9:39
Зъл дух внезапно влиза в него и той изведнъж закрещява. Духът го кара да се гърчи и на устата му излиза пяна. Не си отива от него, докато напълно не го е изтощил.


Лука 9:42
Докато момчето се приближаваше, демонът го повали на земята и го накара да се гърчи. Но Исус смъмри злия дух, излекува момчето и го върна на баща му.


Лука 10:20
Да, духовете ви се подчиняват. Радвайте се! Но не затова, че ви се подчиняват, а защото имената ви са записани в небесата.“


Лука 10:21
В този миг Святият Дух изпълни Исус с радост и той каза: „Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за това, че скри тези неща от мъдрите и учените и ги разкри на неуките. Да, Отче, защото това ти достави голяма радост.


Лука 11:13
Щом вие, колкото и да сте зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече небесният Баща ще даде Святия Дух на онези, които поискат от него!“


Лука 11:24
„Когато един зъл дух излезе от човек, той се скита по безводни места да търси покой, но не може да намери и казва: «Ще се върна обратно в дома си, който напуснах.»


Лука 11:26
Тогава излиза и довежда други седем духа, по-зли от него. Всички те влизат и заживяват там. Така положението на този човек тогава става по-лошо, отколкото е било преди.“


Лука 12:10
Ако някой говори против Човешкия Син, може да му се прости. Но ако богохулства срещу Святия Дух, няма да му се прости.


Лука 12:12
защото в онзи момент Святият Дух ще ви научи какво трябва да кажете.“


Лука 12:55
Като задуха южнякът, казвате: «Ще бъде горещо.» Така и става.


Лука 13:11
Там имаше прегърбена жена, която от осемнадесет години не можеше да се изправи, защото в нея се беше вселил зъл дух.


Лука 16:8
По-късно господарят похвалил недобросъвестния служител за неговата находчивост. Светските хора са по-находчиви със себеподобните си, отколкото духовните хора.


Лука 23:46
Исус извика високо: „Отче, в твоите ръце предавам духа си!“ и издъхна.


Лука 24:37
Те се стреснаха и се изплашиха, защото помислиха, че виждат дух.


Лука 24:39
Погледнете ръцете и нозете ми – това наистина съм аз. Докоснете ме и ще се уверите. Нима духът има плът и кости, както виждате, че имам аз?“


Йоан 1:32
Тогава Йоан даде това свидетелство: „Видях Духа да се спуска от небето като гълъб и да остава върху него.


Йоан 1:33
Самият аз все още не знаех кой е той, но Онзи, който ме изпрати да кръщавам с вода, ми каза: «Ще видиш Духа да се спуска и да остава върху някого. Той е този, който кръщава със Святия Дух.»


Йоан 3:5
Исус отговори: „Уверявам те: ако човек не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.


Йоан 3:6
Това, което се ражда от плътта, е плът, а това, което се ражда от Духа, е дух.


Йоан 3:8
Вятърът духа където си иска. Можеш да го чуеш, но не знаеш откъде идва и къде отива. Същото е с всеки, който е роден от Духа.“


Йоан 3:34
Този, когото Бог е изпратил, говори Божиите думи и Бог му дава Духа неограничено.


Йоан 4:23
Но идва времето – то вече е настъпило – когато истинските поклонници ще се покланят на Отца в дух и в истина. Именно такива хора Отец иска да му се покланят.


Йоан 4:24
Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва да се покланят в дух и в истина.“


Йоан 6:18
Духаше силен вятър и вълните ставаха все по-големи.


Йоан 6:63
Не плътта дава живот, а духът. Думите, които ви говорих, са дух и те дават живот,


Йоан 7:39
Той говореше за Духа, който щяха да получат тези, които вярваха в него. Духът още не беше даден, защото Исус още не беше издигнат в слава.


Йоан 14:17
Духа на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда и не го познава. Но вие го познавате, защото той живее с вас и ще бъде във вас.


Йоан 14:26
но Защитникът, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което съм ви казвал.


Йоан 15:26
Когато дойде Защитникът, когото ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който идва от Отца, той ще свидетелства за мен.


Йоан 16:13
Но когато дойде Духът на истината, той ще ви води към цялата истина, защото няма да говори от себе си, а ще говори това, което чува, и ще ви известява какво предстои да се случи.


Йоан 16:15
Всичко, което Отец има, е мое и затова казах, че Духът ще взима от това, което е мое, и ще ви го известява.“


Йоан 20:22
След тези думи той духна върху тях и им каза: „Приемете Святия Дух.


Деяния 1:2
Описах целия му живот до деня, когато се възнесе на небето, след като чрез Святия Дух даде напътствия на избраните от него апостоли.


Деяния 1:5
Йоан кръщаваше с вода, а скоро вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.“


Деяния 1:8
Но ще получите сила, когато Святият Дух дойде върху вас, и ще свидетелствате за мен в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария, и по всички краища на света.“


Деяния 1:16
„Братя, трябваше да се изпълни Писанието, в което Святият Дух предрече чрез думите на Давид,


Деяния 2:4
Те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на различни езици, както Духът им даде сила да говорят.


Деяния 2:17
«Бог казва: В последните дни ще излея Духа си върху всеки човек. Синовете и дъщерите ви ще пророкуват и младежите ви ще имат видения, а старците ви ще сънуват особени сънища.


Деяния 2:18
Да, в онези дни ще излея Духа си върху хората, които ми служат – мъже и жени, и те ще пророкуват.


Деяния 2:33
След като беше издигнат отдясно на Бога, Исус получи от Отца обещания Свят Дух, а после изля това, което вие виждате и чувате.


Деяния 2:38
Петър им каза: „Покайте се! Всеки един от вас трябва да се кръсти в името на Исус Христос, за да му се простят греховете, и ще получите дара на Святия Дух.


Деяния 3:20
за да ви дари Господ времена на духовна отмора; за да ви прати Исус – Този, когото той определи да бъде за вас Месия.


Деяния 4:8
Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, каза: „Водачи на народа и старейшини!


Деяния 4:25
Твои са думите, които слугата ти Давид, нашият баща, изрече, воден от Святия Дух: «Защо беснееха народите? Защо заговорничеха безсмислено?


Деяния 4:31
В края на молитвата им мястото, където бяха събрани, се разтресе. Всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят Божието слово без страх.


Деяния 5:3
Тогава Петър му каза: „Анания, защо позволи на Сатана така да завладее сърцето ти, че да излъжеш Святия Дух и да задържиш част от парите от продажбата на земята?


Деяния 5:9
Тогава Петър й каза: „Защо вие двамата сте се наговорили да подлагате на изпитание Духа на Господа? Виж! Онези, които погребаха мъжа ти, са стъпили вече на прага; и теб така ще изнесат.“


Деяния 5:16
В Ерусалим идваха и много хора от околните градове. Те водеха болни и хора, измъчвани от зли духове, и всички оздравяваха.


Деяния 5:32
Ние сме свидетели на тези неща, свидетел е и Святият Дух, който Бог е дал на онези, които му се подчиняват.“


Деяния 6:3
Затова, братя, изберете между вас седем души с добра репутация, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тази служба.


Деяния 6:5
Това предложение се хареса на всички. Те избраха Стефан (мъж, изпълнен с вяра и със Святия Дух), Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, прозелит от Антиохия.


Деяния 6:10
но бяха безсилни пред мъдростта и Духа, с които той говореше.


Деяния 7:51
Тогава Стефан им каза: „Вие, твърдоглави хора, които не отдавате сърцата си на Бога и не се вслушвате в думите му! Винаги сте против това, което ви казва Святият Дух. Правите също както правеха прадедите ви.


Деяния 7:55
А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, застанал отдясно на Бога,


Деяния 7:59
Докато хвърляха камъни по него, Стефан се молеше: „Господи Исусе, приеми духа ми!“


Деяния 8:7
В много случаи зли духове със силен вик излизаха от хората, които бяха обладани от тях. Много парализирани и сакати бяха излекувани.


Деяния 8:15
Щом пристигнаха, те се помолиха вярващите да получат Святия Дух,


Деяния 8:17
Тогава двамата апостола започнаха да полагат ръцете си върху тях и те получаваха Святия Дух.


Деяния 8:18
Когато Симон видя, че всеки, върху когото апостолите полагаха ръцете си, получаваше Духа, той им предложи пари


Деяния 8:19
и каза: „Дайте и на мен такава власт, за да може всеки, върху когото положа ръцете си, да получи Святия Дух.“


Деяния 8:29
Тогава Духът каза на Филип: „Иди до тази колесница и остани там.“


Деяния 8:39
След като излязоха от водата, Господният Дух грабна Филип и евнухът повече не го видя, но радостно продължи пътя си.


Деяния 9:17
Анания излезе, отиде в къщата и като положи ръцете си върху Савел, каза: „Братко Савле, Господ Исус, който ти се яви, докато идваше насам, ме изпрати, за да можеш отново да виждаш и да се изпълниш със Святия Дух.“


Деяния 9:31
За църквата в цяла Юдея, Галилея и Самария настъпи мирно време. Вярващите живееха в страх от Господа, а Святият Дух ги насърчаваше и с негова помощ броят им растеше и църквата укрепваше.


Деяния 10:19
Петър все още си мислеше за видението, когато Духът му каза: „Чуй! Търсят те трима души.


Деяния 10:38
Знаете как Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и с власт и той обиколи цяла Юдея, като вършеше добрини и лекуваше онези, които бяха под властта на дявола, защото Бог беше с него.


Деяния 10:44
Още докато Петър казваше тези думи, Святият Дух слезе върху всички, които чуха посланието.


Деяния 10:45
Вярващите юдеи, които бяха дошли с Петър, останаха смаяни, защото дарът на Святия Дух се бе излял и върху езичниците,


Деяния 10:47
„Може ли някой да попречи тези хора да бъдат кръстени във вода? И те като нас получиха Святия Дух.“


Деяния 11:12
Духът ми каза да тръгна с тях, без да се колебая. С мен дойдоха и тези шест братя. Всички заедно влязохме в къщата на онзи човек Корнилий.


Деяния 11:15
Едва бях започнал да говоря, когато Святият Дух се спусна върху тях така, както и върху нас в началото.


Деяния 11:16
Тогава си спомних какво бе казал Господ: «Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.»


Деяния 11:24
тъй като беше добър човек, изпълнен със Святия Дух и с вяра. И много хора станаха последователи на Господа.


Деяния 11:28
Един от тях на име Агав се изправи и чрез Духа предрече, че по целия свят ще настъпи голям глад. (Това се сбъдна по времето на император Клавдий.)


Деяния 13:2
Един път, докато служеха на Господа и постеха, Святият Дух им каза: „Отделете ми Варнава и Савел, за да изпълнят делото, за което съм ги призовал.“


Деяния 13:4
И така, пратени от Святия Дух, Варнава и Савел отидоха в Селевкия, а оттам отплаваха за Кипър.


Деяния 13:9
Тогава Савел, наречен още Павел, се изпълни със Святия Дух и като се вгледа в Елима,


Деяния 13:52
А последователите на Исус в Антиохия бяха изпълнени с радост и със Святия Дух.


Деяния 15:8
Бог, който познава всяко сърце, показа, че приема тези хора, като им даде Святия Дух също както на нас.


Деяния 15:28
Святият Дух, както и ние, счита за правилно да не ви обременяваме с друго, освен със следните необходими неща:


Деяния 16:6
Те преминаха през областта Фригия и Галатия, защото Святият Дух им попречи да проповядват словото в Азия.


Деяния 16:7
Като стигнаха границите на Мизия, те се опитаха да влязат във Витиния, но Духът на Исус не им позволи.


Деяния 16:16
Веднъж, когато отивахме към мястото за молитва, срещнахме една робиня, в която се беше вселил дух, предсказващ бъдещето. Господарите й печелеха много от нейните гадателски способности.


Деяния 16:18
Това продължаваше много дни, докато Павел се ядоса, обърна се и каза на духа: „В името на Исус Христос ти заповядвам да излезеш от нея!“ И духът мигновено излезе.


Деяния 19:2
и ги попита: „Получихте ли Святия Дух, когато повярвахте?“ „Не сме и чували за Свят Дух“ – отговориха му те.


Деяния 19:6
Тогава Павел положи ръцете си върху тях и Святият Дух дойде върху тях. Те започнаха да говорят на различни езици и да пророкуват.


Деяния 19:12
Някои хора отнасяха със себе си носни кърпи и престилки, които Павел беше използвал, слагаха ги върху болните, те оздравяваха и злите духове ги напускаха.


Деяния 19:13
Някои юдеи също обикаляха из околностите и прогонваха зли духове. Те се опитваха да използват името на Господ Исус, за да прогонват вселилите се в хората демони, като казваха: „В името на Исус, когото Павел проповядва, ви заповядвам да излезете!“


Деяния 19:15
Но веднъж един зъл дух им каза: „Исус познавам и за Павел зная, но вие кои сте?“


Деяния 19:16
Тогава човекът, който беше обладан от злия дух, скочи върху тях, надви ги и разкъса дрехите им. Те избягаха от онази къща голи и ранени.


Деяния 20:22
А сега трябва да се подчиня на Святия Дух и да ида в Ерусалим, без да зная какво ме очаква там.


Деяния 20:23
Зная само, че във всеки град Святият Дух ме предупреждава, че в Ерусалим ме очакват затвор и страдания.


Деяния 20:28
Бъдете внимателни по отношение на себе си и на цялото стадо, което Святият Дух ви е поверил. Бъдете пастири на Божията църква, която той купи със собствената си кръв.


Деяния 21:4
Намерихме последователите от този град и останахме при тях седем дни, а те, предупредени от Духа, казаха на Павел да не отива в Ерусалим.


Деяния 21:11
Той дойде при нас, взе колана на Павел и като завърза с него ръцете и краката си, рече: „Ето какво казва Святият Дух: «Така юдеите в Ерусалим ще завържат собственика на този колан и ще го предадат в ръцете на езичниците. »“


Деяния 22:23
Те крещяха, мятаха палтата си и хвърляха прах във въздуха.


Деяния 23:8
(Садукеите не вярват, че има възкресение, и не вярват в ангели и духове, а фарисеите вярват във всичко това.)


Деяния 23:9
Вдигна се голям шум. Тогава станаха законоучители от групата на фарисеите и започнаха да спорят, казвайки: „За нас този човек не е извършил нищо лошо. Може наистина да му е говорил дух или ангел.“


Деяния 27:13
Задуха лек южен вятър и хората на кораба си помислиха: „На това се надявахме, за да постигнем целта си.“ Вдигнаха котва и заплавахме много близо покрай Крит.


Деяния 27:14
Не след дълго обаче откъм острова задуха бурен вятър, наречен Евроклидон.


Деяния 28:13
Оттам отплавахме за Ригия. На другия ден, след като задуха южен вятър, продължихме и ден по-късно пристигнахме в Потиоли.


Деяния 28:25
Спорейки помежду си, те започнаха да се разотиват, но Павел им каза още нещо: „Истината изрече Святият Дух, когато чрез пророк Исая каза на предците ви:


Римляни 1:4
но вследствие възкресението от мъртвите беше обявен за могъщия Божий Син в царството на Святия Дух.


Римляни 1:11
Защото жадувам да ви видя и да ви предам някой духовен дар, за да станете силни


Римляни 2:29
Истински юдеин е онзи, който е юдеин вътрешно, и истинското обрязване е в сърцето и е извършено от Духа, а не от писания закон. Похвалата, която такъв човек получава, идва не от хората, а от Бога.


Римляни 5:5
Надеждата няма да ни разочарова, защото Божията любов се изля в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни беше даден.


Римляни 7:6
Но сега, след като умряхме за закона, чиито пленници бяхме, ние сме освободени от него. Сега служим на Бога, нашия Господар, по нов начин, ръководени от Духа, а не по стария начин – според писания закон.


Римляни 7:14
Знаем, че законът е нещо духовно, а аз не съм. Аз съм човек от плът и бях продаден в робство на греха.


Римляни 7:18
Да, зная, че нищо добро не живее вътре в мен, тоест в моята недуховна човешка природа. Имам желание за добри дела, но нямам силата да ги върша.


Римляни 8:2
Защото законът на Духа, който носи живот, в Христос Исус те освободи от закона на греха, който води до смърт.


Римляни 8:4
Той направи това, за да станем праведни според изискванията на закона и сега ние живеем, като следваме Духа, а не грешната си човешка природа.


Римляни 8:5
Защото онези, които живеят според грешната си природа, следват желанията на грешната си природа, а тези, които живеят според Духа, следват желанията на Духа.


Римляни 8:6
Умът, управляван от недуховната човешка природа, води към духовна смърт, а умът, управляван от Духа, води към живот и мир.


Римляни 8:7
Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога, защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон


Римляни 8:9
Но ако Божият Дух наистина живее във вас, ръководи ви не грешната природа, а Духът. А ако някой няма Христовия Дух, този човек не принадлежи на Христос.


Римляни 8:10
От друга страна, ако Христос е във вас, дори телата ви да са мъртви вследствие на греха, Духът ви дава живот, защото сте станали праведни пред Бога.


Римляни 8:11
Бог възкреси Исус от мъртвите и сега във вас живее Божият Дух. Онзи, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите смъртни тела чрез своя Дух, който живее във вас.


Римляни 8:13
Онези, които живеят според грешната си природа, ще умрат, а онези, които чрез Духа умъртвят греховните си желания, ще живеят,


Римляни 8:14
защото истинските Божии деца са онези, които са ръководени от Божия Дух.


Римляни 8:15
Вие приехте не дух, който ви прави роби и отново ви кара да се страхувате, а Духа, който ви прави Божии деца. Чрез него викаме „Авва, Отче!“


Римляни 8:16
и същият този Дух заедно с нашия дух свидетелства, че сме Божии деца.


Римляни 8:23
И не само всичко сътворено, а и ние, които имаме Духа като начало на Божието благословение, стенем в себе си, докато с нетърпение очакваме пълното осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени.


Римляни 8:26
Духът идва на помощ в слабостта ни. Ние не знаем за какво и как да се молим, а той самият се моли за нас със стенания, които не могат да се изразят с думи.


Римляни 8:27
Бог вижда това, което е в сърцата ни, и знае какво иска Духът, защото той се моли за Божиите святи хора така, както Бог желае.


Римляни 8:38
Защото твърдо вярвам, че нито смъртта, нито животът, нито ангелите, нито управляващите духове, нито нещо в настоящето, нито нещо в бъдещето, нито други сили,


Римляни 9:1
Говоря истината в Христос. Не лъжа и съвестта ми, водена от Святия Дух, ми е свидетел,


Римляни 12:1
Ето защо, братя и сестри, заради великата милост, която Бог ви предложи, ви моля да принесете себе си като жива и свята жертва, угодна на Бога. Това е вашето духовно служение пред него.


Римляни 12:11
Не бъдете мързеливи в усърдието и служете на Бога с пламенен дух.


Римляни 14:17
Защото в Божието царство са важни не храната и питието, а праведността, мирът и радостта, които дава Святият Дух.


Римляни 15:13
Нека Богът на надеждата ви изпълни с радост и мир, като уповавате на него, за да прелива надеждата ви чрез силата на Святия Дух.


Римляни 15:16
да служа на Христос Исус сред езичниците. Аз служа на Бога, като проповядвам неговата Блага вест. Правя това, за да може езичниците да станат принос, който Бог ще приеме и освети чрез Святия Дух.


Римляни 15:19
чрез силата на знамения и чудеса и чрез властта на Духа. Проповядвах Благата вест за Христос по всички земи от Ерусалим до Илирик и вече завърших това свое дело.


Римляни 15:27
Да, те решиха да направят това, а имат и задължения към тях, защото както юдеите споделиха с езичниците духовните си блага, така и езичниците трябва да споделят с тях материалните си блага.


Римляни 15:30
Моля ви, братя и сестри, чрез нашия Господ Исус Христос и чрез любовта, която Духът ни дава, борете се заедно с мен в молитвите си към Бога за мен


1 Коринтяни 2:4
и поучавах и проповядвах не с мъдри думи, които убеждават хората, а със силни доказателства от Духа,


1 Коринтяни 2:10
Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа, който изследва всичко, дори тайните дълбини на Бога.


1 Коринтяни 2:11
Защото никой не знае мислите на друг човек освен духът, който живее в този човек. Така никой освен Божият Дух не знае мислите на Бога.


1 Коринтяни 2:12
Но на нас ни бе даден не духът, който принадлежи на света, а Духът, който идва от Бога, за да разберем всичко, с което Бог ни е дарил.


1 Коринтяни 2:13
Когато говорим за тези неща, ние не го правим с думи, научени от човешката мъдрост, а с думи, на които Духът ни научи, и обясняваме духовните неща на онези, които имат Духа.


1 Коринтяни 2:14
Без Духа човек не приема истините, които Божият Дух разкрива, защото за него те са глупост и той не може да ги разбере, тъй като те могат да бъдат преценени само духовно.


1 Коринтяни 2:15
А който има Духа, преценява всичко, но него никой не може да го прецени, защото, както казва Писанието:


1 Коринтяни 3:1
Но аз, братя и сестри, в миналото не можех да ви говоря като на хора, които имат Духа, а трябваше да ви говоря като на хора от този свят, като на бебета в Христос.


1 Коринтяни 3:16
Нима не знаете, че вие сте Божият храм и Божият Дух живее във вас?


1 Коринтяни 4:21
Кое предпочитате: с пръчка в ръка ли да дойда при вас, за да ви накажа, или с любов и кротък дух?


1 Коринтяни 5:3
Що се отнася до мен, въпреки че тялом не съм с вас, аз присъствам духом и вече съм осъдил човека, който е извършил този грях.


1 Коринтяни 5:4
Съберете се заедно в името на нашия Господ Исус. Моят дух ще бъде сред вас. Със силата на нашия Господ Исус


1 Коринтяни 5:5
трябва да предадете такъв човек на Сатана, за да се погуби грешната му човешка природа, така че в Господния Ден духът му да бъде спасен.


1 Коринтяни 6:11
А такива бяха някои от вас, но бяхте очистени, бяхте отделени за служба на Бога и станахте праведни в името на Господ Исус Христос и чрез Духа на нашия Бог.


1 Коринтяни 6:17
А този, който се свързва с Господа, се слива в един дух с него.


1 Коринтяни 6:19
Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си?


1 Коринтяни 7:34
и затова е раздвоен. Така неомъжената жена или девойка се грижи за Господните дела, за да бъде тя свята в тяло и в дух, а омъжената жена се грижи за житейските неща и как да угоди на мъжа си.


1 Коринтяни 7:40
Но според мен тя ще е по-щастлива, ако остане така, както е, а мисля, че и аз имам Божия Дух.


1 Коринтяни 9:11
А нима е твърде много ние, които посяхме у вас зърното на духовното, да искаме да пожънем от вас материални блага?


1 Коринтяни 9:26
Ето така бягам аз – като човек, който има цел, и така се боксирам – като човек, който не нанася удари във въздуха.


1 Коринтяни 10:3
Всички ядоха една и съща духовна храна


1 Коринтяни 10:4
и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който ги съпровождаше, и този камък беше Христос.


1 Коринтяни 12:1
Сега за духовните дарби, братя и сестри – не искам да останете в неведение.


1 Коринтяни 12:3
Затова искам да ви осведомя, че никой, който говори чрез Божия Дух, няма да каже: „Проклет да е Исус!“ И само чрез Святия Дух човек може да каже: „Исус е Господ!“


1 Коринтяни 12:4
Има различни духовни дарби, но Духът, който дава тези дарби, е един и същ.


1 Коринтяни 12:7
На всеки е дадено да се прояви у него Духът за всеобщо благо.


1 Коринтяни 12:8
На един чрез Духа е дадена способността да говори с мъдрост, а на друг, чрез същия Дух – способността да говори със знание.


1 Коринтяни 12:9
На един е дадена вяра чрез същия Дух, а на друг, също чрез него – дарби да лекува.


1 Коринтяни 12:10
На някого е дадена силата да върши чудеса, а на друг – да пророкува. На един е дадена способността да различава добрите от лошите духове, на друг – да говори различни езици, а на трети – да обяснява езиците.


1 Коринтяни 12:11
Но един и същ е Духът, който върши всичко това и определя различно за всеки – така, както пожелае.


1 Коринтяни 12:13
Защото всички бяхме кръстени от действието на един Дух, за да станем част от едно тяло, независимо дали сме юдеи или езичници, роби или свободни, и от този един Дух всички бяхме напоени.


1 Коринтяни 14:1
Стремете се към любовта и ревностно желайте духовни дарби, и особено дарбата да пророкувате.


1 Коринтяни 14:2
Този, който има дарбата да говори друг език, говори не на хората, а на Бога, защото никой не може да разбере какво казва. Той говори тайни чрез Духа.


1 Коринтяни 14:12
Същото се отнася и за вас: след като се стремите към духовни дарби, постарайте се да получите колкото можете повече от тях за укрепването на църквата.


1 Коринтяни 14:14
Защото ако се моля на друг език, духът ми се моли, но умът ми остава безплоден.


1 Коринтяни 14:15
Какво да правя тогава? Ще се моля с духа си, но също и с ума си. Ще пея песни на възхвала с духа си, но също и с ума си.


1 Коринтяни 14:16
Защото ако изречеш благословение само с духа си, как обикновеният слушател ще каже „Амин “ на твоята благодарствена молитва, ако не разбира това, което казваш?


1 Коринтяни 14:32
Духовете, които вдъхновяват пророците, са под контрола на пророците.


1 Коринтяни 14:37
Ако някой смята, че е пророк или че има духовна дарба, трябва да разпознае, че това, което ви пиша, е заповед от Господа.


1 Коринтяни 15:44
Това, което се заравя в земята, е физическо тяло, а това, което възкръсва – духовно. Както има физическо тяло, така има и духовно тяло.


1 Коринтяни 15:45
Така казва Писанието: „Първият човек, Адам, стана живо същество.“ А последният Адам е животворен дух.


1 Коринтяни 15:46
Не духовното, а физическото е първо, а след него – духовното.


1 Коринтяни 16:18
Те успокоиха и моя, и вашия дух – признавайте хора като тях.


2 Коринтяни 1:22
Той ни беляза като своя собственост и ни даде Духа, който е в сърцата ни като гаранция, че ще получим онова, което ни е обещал.


2 Коринтяни 3:3
Вие доказвате, че сте писмо от Христос, изпратено чрез нас и написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни плочи, а върху човешките сърца.


2 Коринтяни 3:6
Той дори ни направи способни да служим на нов завет, който е основан не на писан закон, а на Духа, защото писаният закон убива, а Духът дава живот.


2 Коринтяни 3:8
нима служението на Духа няма да бъде още по-славно?


2 Коринтяни 3:17
Този „Господ“, за когото говоря, е Духът, а там, където е Духът на Господа, има свобода.


2 Коринтяни 3:18
Тогава всички ние с открити лица, докато съзерцаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът.


2 Коринтяни 5:5
Този, който ни подготви за това, е Бог, който ни даде Духа като залог, че ще получим обещаното от него.


2 Коринтяни 6:6
Показваме го с чистотата на живота си, с познанията си, с търпението и добротата си, с даровете от Святия Дух, с искрената си любов,


2 Коринтяни 7:1
Скъпи мои, след като имаме тези обещания, нека се очистим от всичко, което прави тялото и духа ни нечисти, като живеем посветени на Бога поради страхопочитанието си към него.


2 Коринтяни 10:8
И ако съм се хвалил малко повече с властта, която Господ ни даде, за да ви помогнем да укрепнете духовно, а не да ви сринем, не се срамувам.


2 Коринтяни 11:4
Щом сте така търпеливи към хора, които проповядват друг Исус, не този, когото ние проповядвахме, и приемате дух или благовестие, различни от Духа и Благата вест, които приехте, значи можете да сте търпеливи и с мен!


2 Коринтяни 12:18
Помолих Тит да дойде при вас и изпратих един от братята с него. Нима Тит ви използва? Не вършихме ли ние едно и също нещо с един и същ дух?


2 Коринтяни 12:19
Нима мислите, че през цялото това време се опитваме да се оправдаем пред вас? Ние говорим пред Бога като Христови последователи и всичко, скъпи мои, е за да ви укрепим духовно.


2 Коринтяни 13:14
Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.


Галатяни 3:2
Едно искам да разбера от вас: като спазвахте закона ли получихте Духа или като чухте и повярвахте в благовестието?


Галатяни 3:3
Как може да сте толкова глупави, че да се опитвате да усъвършенствате с човешки усилия живота, който започнахте с Духа?


Галатяни 3:5
Нима Бог ви дава Духа и върши чудеса сред вас заради това, че спазвате закона, а не заради това, че чухте и повярвахте в благовестието?


Галатяни 3:14
Христос ни освободи, за да може благословението, дадено на Авраам, да бъде дадено на езичниците чрез Христос Исус, така че чрез вяра да получим Духа, обещан ни от Бога.


Галатяни 4:6
Тъй като сте негови деца, Бог изпрати Духа на Сина си в сърцата ви и той вика: „Авва, Отче!“


Галатяни 4:29
Но и сега, както и тогава, роденият по естествения начин преследва родения чрез силата на Духа.


Галатяни 5:5
Но чрез вяра, с помощта на Духа, ние с нетърпение очакваме да станем праведни пред Бога.


Галатяни 5:16
Казвам ви: нека Духът ви направлява и тогава няма да следвате желанията на грешната си природа.


Галатяни 5:17
Защото това, което грешната ни природа желае, е против Духа и това, което Духът желае, е против грешната ни природа. Това са две напълно противоположни неща, следователно не може да правите каквото си поискате.


Галатяни 5:18
Но ако ви направлява Духът, вие не сте подчинени на закона.


Галатяни 5:22
А плодът на Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност,


Галатяни 5:25
Тъй като Духът е източникът на нашия нов живот, нека следваме него.


Галатяни 6:1
Братя и сестри, ако откриете, че някой е съгрешил, вие, които живеете според Духа, трябва да му помогнете да се поправи, като се отнасяте тактично към него. Но внимавай и за себе си, да не би ти също да бъдеш изкушен.


Галатяни 6:8
Който сее в нивата на грешната си природа, ще пожъне от нея разруха, а който сее в нивата на Духа, ще пожъне от него вечен живот.


Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В Христос Бог ни дари с всяко духовно благословение в небесните владения.


Ефесяни 1:13
Чрез Христос вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, Благата вест за вашето спасение, и повярвахте в Христос.


Ефесяни 1:14
Святият Дух е само гаранцията, че ще получим своето наследство, докато Бог даде окончателно изкупление на онези, които му принадлежат. Целта на това е да възхвалим Божията слава.


Ефесяни 1:17
Моля се на славния Отец, Бога на нашия Господ Исус Христос, да ви дари с дух на мъдрост и откровение, за да можете да го познаете напълно.


Ефесяни 2:1
В миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си,


Ефесяни 2:5
още докато бяхме мъртви духовно поради престъпленията си, той ни даде живот заедно с Христос. Вие сте спасени чрез Божията благодат.


Ефесяни 2:18
защото чрез него ние всички се приближаваме до Отца в един Дух.


Ефесяни 2:22
В него вие сте вграждани заедно с останалите, за да бъдете дома, в който Бог живее чрез Духа.


Ефесяни 3:5
Тази тайна истина не бе изявена на хората от предишните поколения така, както е разкрита сега чрез Духа на неговите святи апостоли и пророци.


Ефесяни 3:16
Моля се той, според богатството на своята слава, да ви даде сила чрез Духа си да се укрепите вътрешно


Ефесяни 4:3
Старайте се да запазите единството, в което Духът ви е свързал. Нека мирът ви сплотява.


Ефесяни 4:4
Има едно тяло и един Дух, също както една е надеждата, към която Бог ви е призовал.


Ефесяни 4:23
да се обновите в своя ум и дух


Ефесяни 4:29
Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат.


Ефесяни 4:30
И не наскърбявайте Божия Свят Дух, защото той е доказателство, че принадлежите на Бога, до деня, в който Бог ще ви освободи.


Ефесяни 5:18
И не се напивайте вече с вино, защото това ще ви унищожи духовно, а се изпълвайте с Духа.


Ефесяни 5:19
Поучавайте се един друг с псалми, химни и духовни песни. Пейте и съчинявайте мелодии на Господа със сърцата си


Ефесяни 6:12
Защото ние се борим не срещу човешки същества, а срещу управниците, срещу властите, срещу могъщите владетели на този тъмен век, срещу злите духовни сили в небесните владения.


Ефесяни 6:17
Вземете спасението като шлем, а също и меча, който дава Духът. Този меч е Божието послание.


Ефесяни 6:18
Молете се в Духа по всяко време с всяка молитва и искайте всичко, от което се нуждаете. За да извършите това, винаги бъдете нащрек и никога не преставайте да се молите за всички Божии хора.


Филипяни 1:19
защото зная, че вашите молитви и подкрепата на Духа на Исус Христос ще доведат до моето освобождаване.


Филипяни 1:25
И понеже съм убеден в това, зная, че ще остана тук и ще продължавам да работя с всички вас за духовния ви напредък и за радостта, която идва от вярата.


Филипяни 2:1
Ако има някакво насърчение в Христос, ако има някаква утеха, идваща от любов, ако има някакво общение с Духа, ако има някакво милосърдие и състрадание,


Филипяни 2:2
направете щастието ми пълно, като мислите по един и същ начин, обичате се еднакво един друг, единни сте по дух и имате обща цел.


Филипяни 3:3
Защото ние сме истински обрязаните, ние се покланяме на Бога с Духа му и се гордеем с Христос Исус, и не се доверяваме на човешките предимства,


Филипяни 3:15
И нека всеки от нас, който е духовно зрял, също мисли така. А ако за нещо мислите по друг начин, Бог ще ви разкрие и това.


Колосяни 1:8
Той ни каза за вашата любов, вдъхновена от Духа.


Колосяни 1:9
Ето защо от деня, в който чухме за това, ние също не спираме да се молим за вас, като искаме: да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща;


Колосяни 2:5
Защото макар и тялом да не съм с вас, аз съм с вас духом и съм щастлив да видя реда във вашия живот и твърдата ви вяра в Христос.


Колосяни 2:13
Вие бяхте духовно мъртви поради греховете си и поради това, че не бяхте обрязани, но Бог ви съживи заедно с Христос и щедро ни прости всички грехове.


Колосяни 2:15
Бог обезоръжи духовните управници и власти и с кръста ги поведе като пленници в победно шествие.


Колосяни 3:16
Христовото слово трябва да живее във вас в цялото си богатство. С пълна мъдрост се поучавайте и се съветвайте един друг. Пейте псалми, химни и духовни песни с благодарност към Бога в сърцата си.


Колосяни 3:21
Бащи, не раздразняйте децата си, за да не паднат духом.


Колосяни 4:12
Поздравява ви и Епафрас, един от вашите, който служи на Христос Исус. Той винаги горещо се моли да станете духовно зрели и да сте твърдо убедени относно всичко, което Бог иска.


1 Солунци 1:5
защото ви донесохме Благата вест не само с думи, но и със сила, със Святия Дух и с дълбоко убеждение. Вие знаете как живеехме, когато бяхме сред вас. Правехме го за ваше добро.


1 Солунци 1:6
Вие подражавахте на нас и на Господа и сред много страдание приехте посланието с радост, която идва от Святия Дух.


1 Солунци 4:8
Така че, който отхвърля това учение, отхвърля не хора, а Бога, който ви дава и своя Свят Дух.


1 Солунци 4:17
След това ние, още живите, които сме оцелели, ще бъдем грабнати в облаците заедно с тях, за да срещнем Господа във въздуха и така ще бъдем с Господа завинаги.


1 Солунци 5:19
Не подтискайте действието на Духа.


1 Солунци 5:23
И нека самият Бог, Богът на мира, да ви освети съвършено и опази цялото ви същество – дух, душа и тяло – безукорно, когато дойде нашият Господ Исус Христос.


2 Солунци 2:2
да не загубите изведнъж разума си или да не бъдете непрекъснато тревожени от някого, който претендира, че има пророчески дух, или от нечие учение или от писмо, което уж е писано от нас, където се твърди, че Господният Ден е вече дошъл.


2 Солунци 2:13
Братя и сестри, вие сте хора, които Господ обича, и ние винаги трябва да благодарим на Бога за вас, защото ви е избрал да бъдете сред първите спасени чрез Духа, който ви прави святи, и чрез вярата ви в истината.


1 Тимотей 3:16
Неоспоримо велика е тайната истина на нашата религия: Христос се яви в човешки образ, Духът доказа правотата му, видян бе от ангели, Благата вест за него бе проповядвана сред народите, светът повярва в него, издигнат бе в слава.


1 Тимотей 4:1
Духът ясно казва, че в последните времена някои ще изоставят вярата и ще последват измамни духове и учения, идващи от демони


2 Тимотей 1:7
Защото Духът, който Бог ни даде, не ни прави плахи, а ни изпълва със сила, любов и себевладение.


2 Тимотей 1:14
С помощта на Святия Дух, който живее в нас, пази истината, която ти бе поверена.


2 Тимотей 4:22
Господ да бъде с твоя дух. Божията благодат да бъде с вас.


Тит 3:5
той ни спаси. Това стана не заради някакви дела, които ние сме извършили, за да бъдем оправдани от Бога, а защото той е милостив. Той ни спаси чрез умиването, в което се родихме отново, и обновлението, извършено от Святия Дух,


Евреи 1:14
Нали всички ангели са духове, които служат на Бога и са изпратени да помагат на онези, които ще наследят спасение?


Евреи 2:4
Към тяхното свидетелство Бог добави своето, като вършеше знамения, чудеса и различни чудотворства, и даваше на хората различни дарби на Святия Дух според волята си.


Евреи 3:7
Затова, както казва Святият Дух: „Ако днес чуете Божия глас,


Евреи 4:12
Божието слово е живо и действено. То е по-остро от кама – врязва се дълбоко в нас чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък; съди мислите и намеренията на сърцето


Евреи 5:14
А твърдата храна е за зрели хора, които чрез постоянно практикуване са обучили духовните си сетива да различават доброто от злото.


Евреи 6:4
Не е възможно да накараме да се променят онези, които веднъж са били просветени, вкусили са от небесния дар, получили са от Святия Дух,


Евреи 9:8
С тези две отделни части Святият Дух ни учи, че пътят към Най-Святото Място не е бил отворен, докато все още е съществувала първата част,


Евреи 9:14
колко по-голяма сила ще има тогава кръвта на Христос! Чрез вечния Дух той предложи на Бога себе си като съвършена жертва. Неговата кръв ще очисти съвестта ни от делата, водещи до смърт, за да можем да служим на живия Бог.


Евреи 10:15
Святият Дух също ни потвърждава това. Първо той казва:


Евреи 10:29
Помислете тогава какво по-страшно наказание заслужава онзи, който е потъпкал Божия Син, показал е пълно неуважение към кръвта на завета, чрез която е станал свят, и е обидил Духа на благодатта!


Евреи 12:9
Ние всички сме имали земни бащи, които са ни възпитавали, и ние сме ги уважавали. Колко по-голямо тогава трябва да е подчинението ни към нашия духовен Баща, за да живеем!


Евреи 12:23
при църквата на първородните, чиито имена са записани в небесата, при Бога, съдията на всички хора, при духовете на праведните, които са станали съвършени.


Яков 2:26
Както тялото е мъртво без дух, така и вярата е мъртва без дела.


Яков 4:5
Или може би мислите, че Писанието напразно казва: „Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно да бъдем само негови“?


1 Петрово 1:2
Според плана, който Бог Отец отдавна бе предначертал, вие бяхте избрани да станете негов свят народ чрез действието на Духа, да му се покорявате и да бъдете очистени чрез жертвената смърт на Исус Христос. Благодат и мир да изобилстват над вас.


1 Петрово 1:11
Те търсеха да открият какво време и какви обстоятелства сочеше Христовият Дух в тях, когато предричаше предстоящите страдания на Христос и идващата след тях слава.


1 Петрово 1:12
Разкрито им беше, че не на себе си, а на вас служеха, когато говореха за нещата, които сега са ви съобщени от онези, които ви проповядваха Благата вест чрез Святия Дух, изпратен от небето – неща, за които дори ангелите копнеят да узнаят.


1 Петрово 2:2
Като новородени бебета, жадни за мляко, копнейте за чистото учение, което храни духа ви. С него можете да пораснете и бъдете спасени.


1 Петрово 2:5
Вие също сте като живи камъни, които Бог използва, за да изгради духовен храм, където да му служите като свято свещенство и да принасяте духовни жертви, които Бог ще приеме чрез Исус Христос.


1 Петрово 3:4
Красотата ви трябва да идва отвътре – неувяхващата красота на един нежен и спокоен дух, защото това е много ценно в очите на Бога.


1 Петрово 3:18
Защото и самият Христос, за да ни отведе при Бога, умря за греховете ни веднъж завинаги – праведният умря за неправедните, като тялото му беше умъртвено, но той оживя в духа.


1 Петрово 3:19
Чрез този дух той отиде и проповядва на затворените духове,


1 Петрово 4:6
Затова Благата вест бе проповядвана и на мъртвите, така че макар да са били осъдени на физическа смърт, както всички хора, чрез Духа да живеят вечно, както Бога.


1 Петрово 4:14
Благословени сте, ако ви обиждат заради името на Христос, защото Божият славен Дух почива върху вас.


2 Петрово 1:21
Защото по волята на човека никога не се е раждало пророчество, а водени от Святия Дух, хората са изричали послания от Бога.


1 Йоаново 3:24
Който спазва Божиите заповеди, живее в Бога и Бог живее в него. Ето как можем да разберем, че Бог живее в нас: по Духа, който ни е дал.


1 Йоаново 4:1
Скъпи мои, не вярвайте на всеки дух. Винаги проверявайте духовете, за да видите дали са от Бога, защото по света наизлязоха много лъжепророци.


1 Йоаново 4:2
Ето как ще разпознаете Божия Дух: всеки дух, който признава, че Исус е Христос, дошъл на земята в човешко тяло, е от Бога.


1 Йоаново 4:3
А всеки дух, който не признава Исус, не е от Бога. Той е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва, а сега е вече в света.


1 Йоаново 4:6
Но ние принадлежим на Бога и който познава Бога, слуша нас, а който не принадлежи на Бога, не ни слуша. По това можем да разпознаем духа на истината и духа на заблудата.


1 Йоаново 4:13
А ние знаем, че живеем в Бога и Бог живее в нас, защото ни е дал от Духа си.


1 Йоаново 5:6
Този, който дойде при нас чрез вода и кръв, е Исус Христос – не само чрез вода, но чрез вода и кръв. Това свидетелство идва от Духа, защото Духът е истината.


1 Йоаново 5:8
Духът, водата и кръвта, като и трите са в съгласие.


Юда 1:19
Те създават разцепления, управлявани са от инстинктите си и нямат Духа.


Юда 1:20
Но вие, скъпи мои, се изграждайте един друг върху своята най-свята вяра и се молете в Святия Дух.


Откровение 1:4
От Йоан до седемте църкви в Азия: Благодат и мир на вас от Онзи, който е, който беше и който идва, от седемте духа пред неговия престол


Откровение 1:10
В Господния ден Духът ме завладя и чух зад себе си силен, звучащ като тръба глас,


Откровение 2:7
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите. На този, който победи, ще позволя да яде от дървото на живота, което е в Божията градина.»“


Откровение 2:11
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите. Който победи, няма да пострада от втората смърт.»“


Откровение 2:17
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна. Ще му дам и бял камък с написано на него ново име, което ще знае само този, който го получи.»“


Откровение 2:29
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.»“


Откровение 3:1
„До ангела на църквата в Сарди напиши: «Ето думите на Този, който държи седемте Божии духа и седемте звезди: Зная делата ти. За теб говорят, че си жив, но в действителност си мъртъв.


Откровение 3:6
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.»“


Откровение 3:13
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.»“


Откровение 3:22
Който може да чува, да слуша това, което Духът казва на църквите.»“


Откровение 4:2
В същия миг Духът ме завладя. Пред мен в небето имаше престол, на който седеше някой.


Откровение 4:5
От престола идваха светкавици, тътени и гръмотевици, а пред него горяха седем факли. Те са седемте Божии Духа.


Откровение 5:6
Тогава видях едно Агне да стои точно по средата пред престола. То бе заобиколено от четирите живи същества и старейшините и приличаше на заклано. Агнето имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духа, пращани по цялата земя.


Откровение 7:1
След това видях четири ангела, които стояха в четирите краища на земята и държаха четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито върху земята или морето, нито в дърветата.


Откровение 9:2
Тя отключи ямата, водеща към бездната и оттам излезе дим като от огромна пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от този дим.


Откровение 14:13
Тогава чух глас от небето, който каза: „Запиши! Отсега нататък благословени ще са хората, които бяха в Господа, когато умряха“. „Да – казва Духът, – така е. Сега те могат да отпочинат от тежкия си труд, защото делата им ще ги следват.“


Откровение 16:13
Тогава видях три зли духа, приличащи на жаби. Те излязоха от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжепророка.


Откровение 16:14
Те са демонски духове и имат власт да вършат знамения. Те отидоха при царете на целия свят, за да ги съберат за битката във великия Ден на Всемогъщия Бог.


Откровение 16:16
Злите духове събраха царете на мястото, наречено на еврейски Армагедон.


Откровение 16:17
Седмият ангел изля купата си върху въздуха и откъм престола в храма се чу силен глас, който каза: „Свърши се!“


Откровение 17:3
След това бях завладян от Духа и ангелът ме отнесе в пустинята. Там видях жена, възседнала ален звяр със седем глави и десет рога, който бе целият изписан с богохулни имена.


Откровение 18:2
Той извика с мощен глас: „Падна! Падна великата Вавилон и стана жилище на демони и свърталище на всякакви зли духове, свърталище на всякакви нечисти и омразни птици,


Откровение 19:10
Аз паднах в краката му да му се поклоня, но той ми каза: „Не прави това! И аз съм слуга като теб и братята ти, които се държат за истината, която Исус разкри. На Бога се поклони, защото истината, която Исус разкри, е Духът на пророчеството.“


Откровение 21:10
И докато бях завладян от Духа, ангелът ме заведе на голяма, висока планина, където ми показа святия град, Ерусалим, който идваше от Бога и се спускаше от небето.


Откровение 22:6
Ангелът ми каза: „Тези думи са истинни и може да им се вярва. Господ, Богът на духовете на пророците, изпрати своя ангел да покаже на слугите си онова, което скоро трябва да се случи.“


Откровение 22:17
Духът и невестата казват: «Ела!» И нека всеки, който чуе, каже: «Ела!» И жадният нека дойде и който иска, нека вземе даром от животворната вода.


Bulgarian Bible (SPB) 2011
© 2000 Bible League International