Instagram
English
A A A A A


Търсене

Матей 1:23
„Ето, девицата ще зачене и ще роди син. Ще го нарекат Емануил,“ което означава „Бог с нас“.


Матей 2:12
И тъй като Бог ги бе предупредил в сън да не се връщат при Ирод, те си тръгнаха за своята страна по друг път.


Матей 2:22
Но когато чу, че Архелай управлява като цар на Юдея на мястото на баща си Ирод, той се уплаши да отиде там. Но след като беше предупреден от Бога в сън, Йосиф тръгна към Галилейската област.


Матей 3:9
И не мислете, че ви е достатъчно да си кажете: «Авраам е нашият баща.» Казвам ви: Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам!


Матей 3:15
Исус му отговори: „Нека бъде така сега. Редно е за нас по този начин да извършим всичко, което Бог изисква.“ Тогава Йоан се съгласи да кръсти Исус.


Матей 4:4
А Исус му отговори: „Писано е: «Никой не може да живее само с хляб. Животът на човека зависи от всичко, което Бог казва.»“


Матей 4:7
Исус му каза: „Но писано е също: «Не поставяй на изпитание Господа, твоя Бог!»“


Матей 4:10
Тогава Исус му каза: „Иди си, Сатана! Писано е: «Покланяй се на Господа, твоя Бог, и само на него служи!»“


Матей 5:4
Благословени са хората, които скърбят, защото Бог ще ги утеши.


Матей 5:6
Благословени са хората, които гладуват и жадуват да вършат Божията воля, защото Бог напълно ще ги насити.


Матей 5:7
Благословени са хората, които са милостиви към другите, защото Бог ще се смили над тях.


Матей 5:8
Благословени са хората, които имат чисти сърца, защото те ще видят Бога.


Матей 5:9
Благословени са миротворците, защото Бог ще ги нарече свои деца.


Матей 5:20
Защото казвам ви: ако не вършите това, което Бог изисква, по-добре от законоучителите и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.“


Матей 6:24
„Никой не може да служи едновременно на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще бъде предан на единия и ще презира другия. Не можете да служите и на Бога, и на Парите. “


Матей 6:30
И ако Бог облича така полската трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, няма ли много повече да облече вас? Много малка ви е вярата!


Матей 6:33
Затова преди всичко друго търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и всички тези неща ще ви бъдат дадени в добавка.


Матей 9:3
Някои от законоучителите чуха това и си казаха: „Този човек богохулства!“


Матей 9:8
Като видяха това, тълпите се изпълниха със страхопочитание и прославиха Бога, че бе дал такава власт на хората.


Матей 10:13
Ако семейството е достойно, помолете се Бог да го благослови. Но ако не е достойно, вземете обратно молитвата си за благословение.


Матей 10:19
Когато ви арестуват, не се тревожете за това какво ще кажете или как ще го кажете, защото в този час Бог ще ви даде нужните думи.


Матей 12:4
Той влезе в Божия дом и яде от хлябовете, принесени в дар на Бога, въпреки че беше против закона Давид и другите с него да ядат от тях. Това беше позволено само на свещениците.


Матей 12:31
Така че, казвам ви: на хората може да им се прости всеки грях, който извършват, и всяко богохулство, което изричат. Но ако някой говори срещу Духа, няма да му се прости.


Матей 13:22
Семената, паднали сред трънливи плевели, са като човек, който чува словото, но грижите на този свят и лъжливият блясък на богатствата не позволяват на словото да се развие и даде плодове.


Матей 14:19
След това нареди на хората да насядат върху тревата и като взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благодари на Бога. После разчупи хляба и го даде на учениците, а те го раздадоха на хората.


Матей 14:23
След като се сбогува с тях, Исус се качи на хълма сам да се моли. С настъпването на вечерта той все още беше там сам.


Матей 15:4
Защото Бог е казал: «Уважавай баща си и майка си!» и «Който обиди баща си или майка си, трябва да бъде убит!»


Матей 15:5
А вие учите, че човек може да каже на баща си или майка си: «Всичко, което имам, ще принеса в дар на Бога.»


Матей 15:24
Исус отвърна: „Бог ме изпрати само при изгубените овце от народа на Израел.“


Матей 15:31
И народът бе удивен, виждайки как глухонемите проговарят, сакатите оздравяват, куците прохождат и слепите проглеждат. Всички прославяха Бога на Израел.


Матей 15:36
Взе седемте хляба и рибата и благодари на Бога. След това разчупи хляба и го даде на учениците, а те го раздадоха на хората.


Матей 16:1
Фарисеите и садукеите дойдоха при Исус и за да го изпитат, поискаха от него да извърши знамение като доказателство, че е дошъл от Бога.


Матей 16:16
Симон Петър отговори: „Ти си Месията, Синът на живия Бог.“


Матей 16:22
Петър го отведе настрана и започна да го укорява, като казваше: „Бог да те пощади, Господи! Това никога няма да ти се случи.“


Матей 16:23
Тогава Исус се обърна и каза на Петър: „Махни се от мен, Сатана! Ти ме изкушаваш да съгреша, защото мислиш не както мисли Бог, а както мислят хората.“


Матей 19:4
Исус отговори: „Не сте ли чели, че при сътворението «Бог ги създаде мъжки и женски пол»


Матей 19:6
Така че те вече са не двама души, а едно цяло. Бог ги е свързал и никой не трябва да ги разделя!“


Матей 19:11
Той им отговори: „Не всеки може да приеме това учение, а само тези, на които е дадено от Бога.


Матей 19:23
Тогава Исус се обърна към учениците си: „Истина ви казвам: трудно ще бъде за богатия да влезе в небесното царство.


Матей 19:24
Да, казвам ви: по-лесно е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“


Матей 19:26
Исус ги погледна и каза: „За хората това е невъзможно, но за Бога няма невъзможни неща.“


Матей 19:28
Исус им каза: „Истина ви казвам: в новия свят, който Бог ще установи, Човешкият Син ще седне на своя славен престол и всички вие, които ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола и ще съдите дванадесетте племена на Израел.


Матей 21:25
Кажете ми: кръщението на Йоан от Бога ли дойде или от хората?“ Главните свещеници и старейшините започнаха да се съветват помежду си: „Ако отговорим: «От Бога», той ще ни попита: «Защо тогава не му повярвахте?»


Матей 22:21
Те отговориха: „На цезаря.“ Тогава Исус им каза: „Давайте цезаровото на цезаря, а Божието – на Бога!“


Матей 22:31
А що се отнася до възкресението на мъртвите, нима не сте чели какво ви е казал Бог? Той каза:


Матей 22:32
«Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.» Той е Бог на живи, а не на мъртви хора.“


Матей 22:37
Исус отговори: „«Обичай Господа, твоя Бог! Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си разум!»


Матей 23:23
Горко ви, лицемерни законоучители и фарисеи! Вие давате на Бога една десета от всичко, което имате, дори от джоджена, копъра и кимиона. Но не спазвате онова, което е наистина важно в закона – да сте справедливи, милостиви и честни. Тези неща трябваше да спазвате, като не забравяте и другите.


Матей 23:37
„Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни посрещаш онези, които Бог ти изпраща! Колко пъти исках да събера децата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си! Но вие отказахте.


Матей 24:22
И ако Бог не бе решил да съкрати онези дни, никой не би оцелял. Но заради своите избрани той ще съкрати онези дни.


Матей 24:24
Казвам ви това, защото ще се появят лъжемесии и лъжепророци и ще извършат велики знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, дори и избраните от Бога.


Матей 26:26
Докато се хранеха, Исус взе хляба, благодари на Бога и го разчупи. После го даде на учениците си и каза: „Вземете и яжте. Това е моето тяло.“


Матей 26:27
След това взе чашата, благодари на Бога и я даде на учениците, като им каза: „Нека всеки от вас пие,


Матей 26:28
защото това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора, за да бъдат простени греховете им.


Матей 26:63
Но Исус не отговори. Първосвещеникът отново му каза: „Заклевам те в живия Бог! Кажи ни, ти ли си Месията, Божият Син?“


Матей 26:65
Тогава първосвещеникът разкъса дрехите си и каза: „Този човек богохулства! Нима ни са нужни други свидетели? Току-що чухте богохулството.


Матей 27:43
Като толкова уповаваше на Бога, нека сега Бог го избави, ако наистина му е скъп. Нали сам казваше: «Аз съм Божият Син!»“


Матей 27:57
Същата вечер в Ерусалим дойде един богат човек от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик на Исус.


Марко 1:4
Тогава дойде Йоан, който кръщаваше хората в пустинята и проповядваше да се покаят и да се кръстят, за да прости Бог греховете им.


Марко 1:14
След като Йоан беше хвърлен в затвора, Исус дойде в Галилея и започна да проповядва Благата вест от Бога.


Марко 1:24
„Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Да ни погубиш ли дойде? Аз зная кой си – Святият на Бога.“


Марко 2:7
„Как може да говори така? Той богохулства! Единствено Бог може да прощава грехове.“


Марко 2:12
И човекът се изправи, веднага си взе носилката и излезе от стаята пред очите на всички. Хората бяха смаяни и славеха Бога, казвайки: „Това е най-изумителното нещо, което сме виждали.“


Марко 2:26
По времето на първосвещеника Авиатар той влезе в Божия дом и яде от хлябовете, принесени в дар на Бога, които според закона на Моисей никой освен свещениците не може да яде, и даде даже и на онези, които бяха с него.“


Марко 3:28
Истина ви казвам: всички грехове на хората и всички богохулства, които са изрекли, могат да им се простят.


Марко 3:29
Но ако някой богохулства срещу Святия Дух, за него прошка никога няма да има – той е извършил вечен грях.“


Марко 4:12
Защото «Непрестанно слушат, но не разбират. Непрестанно гледат, но не проумяват това, което виждат. Иначе щяха да се обърнат към Бога и той щеше да им прости.»“


Марко 4:19
но после житейските грижи, измамата на богатствата и желанията за други неща навлизат и го задушават, и то не дава плод.


Марко 5:8
А той изкрещя с висок глас: „Какво искаш от мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, недей да ме мъчиш!“


Марко 6:41
Исус взе петте хляба и двете риби, вдигна поглед към небето и благодари на Бога. След това разчупи хляба и го даде на учениците да го раздадат на хората. А също раздели двете риби между всички.


Марко 7:11
А вие учите, че ако човек каже на баща си или майка си: «Това, което имам и може да ти е от полза, е Курбан, тоест отделено като дар за Бога»,


Марко 7:13
Така с традицията си, която предавате от поколение на поколение, и с много други неща, които вършите, вие зачерквате онова, което Бог е казал.“


Марко 8:6
Тогава Исус нареди на хората да седнат на земята, после взе седемте хляба, благодари на Бога, разчупи ги и даде на учениците си да ги разпределят на народа и те ги раздадоха.


Марко 8:7
Имаха и няколко рибки, за които той отново благодари на Бога и каза да раздадат и тях.


Марко 8:11
При Исус дойдоха фарисеите, които започнаха да му задават въпроси. За да го изпитат, те поискаха от него да извърши знамение като доказателство, че е дошъл от Бога.


Марко 8:33
Но Исус се обърна и като огледа учениците си, строго отвърна на Петър: „Махни се от мен, Сатана! Защото мислиш не както мисли Бог, а както мислят хората.“


Марко 10:6
Но от сътворението на света «Бог ги създаде мъжки и женски пол».


Марко 10:9
Бог ги е свързал и никой не трябва да ги разделя!“


Марко 10:18
Исус му отговори: „Защо ме наричаш «добър»? Никой не е добър освен един единствен – Бог.


Марко 10:23
Исус погледна наоколо и каза на учениците си: „Колко трудно ще е за богатите да влязат в Божието царство!“


Марко 10:25
По-лесно е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“


Марко 10:27
Исус ги погледна и каза: „За хората това е невъзможно, но не и за Бога, защото за него няма невъзможни неща.“


Марко 11:22
Исус отговори: „Вярвайте в Бога.


Марко 11:30
Откъде беше Йоановото кръщение – от Бога или от хората? Отговорете ми!“


Марко 11:31
Те взеха да обсъждат това помежду си, разсъждавайки: „Ако отговорим «От Бога», той ще каже: «Защо тогава не му повярвахте?»


Марко 12:17
Тогава Исус им каза: „Давайте цезаровото на цезаря, а Божието – на Бога.“ Хората се удивиха на отговора му.


Марко 12:26
А за възкръсването не сте ли чели в книгата на Моисей, където Бог му казва при горящия храст: «Аз съм Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.»


Марко 12:27
Той е Бог на живи, а не на мъртви хора. Вие много се заблуждавате!“


Марко 12:29
Исус отговори: „Най-важна от всички е тази заповед: «Слушай, Израеле! Господ, нашият Бог, е един.


Марко 12:30
Обичай Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум и с цялата си сила!»


Марко 12:32
Законоучителят каза на Исус: „Добре отговори, Учителю. Прав си, че Бог е един и няма друг Бог освен него.


Марко 12:41
Седнал срещу кутията за събиране на дарения, Исус наблюдаваше как хората пускаха пари в нея. Мнозина богати пускаха много.


Марко 13:19
Защото онези дни ще бъдат изпълнени с такива страшни беди, каквито досега не е имало от началото, когато Бог създаде света, а и никога вече няма да има.


Марко 14:22
И докато ядяха, Исус взе хляба, благодари на Бога, разчупи го и като го раздаде на учениците си, каза: „Вземете, това е моето тяло.“


Марко 14:23
После взе чашата и като благодари на Бога, я подаде на учениците си и всички пиха от нея.


Марко 14:24
Исус им каза: „Това е моята кръв на завета, който Бог сключва с вас. Тя се пролива за много хора.


Марко 14:61
Но Исус мълчеше и не отговаряше. Първосвещеникът отново го попита: „Ти ли си Месията, Синът на Благословения Бог?“


Марко 14:64
Чухте богохулството. Какво ще кажете?“ И те всички решиха, че е виновен и трябва да бъде изпратен на смърт.


Марко 16:19
И след като разговаря с учениците си, Господ Исус се възнесе в небето и седна отдясно на Бога.


Лука 1:6
Захарий и Елисавета бяха праведни пред Бога и изпълняваха безукорно всички Господни заповеди и предписания.


Лука 1:8
Веднъж, когато Захарий изпълняваше задълженията си на свещеник, по времето, когато неговата група служеше пред Бога,


Лука 1:16
Йоан ще върне много израелтяни към Господа, техния Бог.


Лука 1:19
Ангелът му отговори: „Аз съм Гавриил и стоя в присъствието на Бога. Той ме изпрати да разговарям с теб и да ти предам тази радостна вест.


Лука 1:32
Той ще бъде велик и хората ще го нарекат Син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престола на неговия праотец Давид.


Лука 1:37
За Бога няма невъзможни неща.“


Лука 1:42
и тя възкликна: „Няма друга сред жените, благословена като теб! И Бог ще благослови детето, което ще родиш.


Лука 1:47
„Душата ми възхвалява Господа. Духът ми се радва, защото Бог е моят Спасител.


Лука 1:50
От поколение на поколение Бог е милостив към онези, които се боят от него.


Лука 1:53
Наситил е гладните с блага, а богатите е отпратил с празни ръце.


Лука 1:54
Бог е помогнал на народа на Израел, който му служи, и не забрави да покаже милост,


Лука 1:64
В този момент говорът му се възстанови и той започна да слави Бога.


Лука 1:68
„Благословен да бъде Господ, Богът на Израел, защото дойде да помогне и освободи своя народ.


Лука 1:72
Бог обеща да показва милост на дедите ни и не забравя своя свят завет –


Лука 1:78
заради нежната милост на нашия Бог, която ще дойде при нас от висините като изгряващо слънце,


Лука 2:13
Внезапно към ангела се присъедини многобройно небесно войнство, което славеше Бога с думите:


Лука 2:14
„Слава на Бога във висините, а на земята мир между хората, в които Бог намира голяма радост!“


Лука 2:20
А овчарите се върнаха при стадата си, славеха Бога и му благодаряха за всичко чуто и видяно; беше станало точно както ангелът им каза.


Лука 2:25
В Ерусалим живееше човек на име Симеон, който беше праведен и благочестив. Той очакваше Бог да спаси Израел и Святият Дух беше с него


Лука 2:28
Симеон прегърна детето и благодари на Бога:


Лука 2:37
а после остана вдовица до осемдесет и четиригодишна възраст. Тя никога не напускаше храма и ден и нощ служеше на Бога с пост и молитва.


Лука 2:38
Точно в този миг Анна се приближи и започна да благодари на Бога и да разказва за Исус на тези, които очакваха Бог да освободи Ерусалим.


Лука 2:52
Исус израстваше, ставаше все по-мъдър и печелеше одобрението на Бога и хората.


Лука 3:2
По това време първосвещеници бяха Анна и Каяфа. Бог говори на живеещия в пустинята Йоан, сина на Захарий.


Лука 3:8
Ако наистина сте се покаяли, докажете това с делата си. И не започвайте да се успокоявате с думите: «Авраам е нашият баща.» Казвам ви, че Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам.


Лука 3:38
Каинан беше син на Енос. Енос беше син на Сит. Сит беше син на Адам. Адам беше син на Бога.


Лука 4:8
Исус му отвърна: „Писано е: «Покланяй се на Господа, твоя Бог, и само на него служи!»“


Лука 4:12
Исус му отговори: „Но е казано също: «Не поставяй на изпитание Господа, твоя Бог!»“


Лука 4:34
„Хей! Какво искаш от нас, Исусе от Назарет? Да ни погубиш ли дойде? Аз зная кой си – Святият на Бога.“


Лука 5:9
И той, и всички рибари с него се смаяха от богатия улов.


Лука 5:21
Законоучителите и фарисеите си помислиха: „Кой е този, който така богохулства? Кой освен Бог може да прощава грехове?“


Лука 5:25
В същия миг човекът се изправи пред тях, взе си постелката и си тръгна, славейки Бога.


Лука 5:26
Всички се удивляваха и славеха Бога. Изпълнени със страхопочитание, те казваха: „Днес видяхме изумителни неща!“


Лука 6:12
През онези дни Исус се качи на хълма, за да се моли, и прекара цялата нощ в молитва към Бога.


Лука 6:24
Но горко на вас, богатите, защото вече сте имали лесен живот.


Лука 6:35
Вие обаче обичайте враговете си, правете им добро и давайте назаем, без да очаквате някаква отплата. Тогава наградата ви ще бъде голяма и вие ще бъдете деца на Всевишния. Защото Бог е добър дори към неблагодарните и злите хора.


Лука 7:16
Всички се изпълниха със страхопочитание и славеха Бога, като казваха: „Велик пророк се появи сред нас! Бог дойде да помогне на своя народ!“


Лука 8:13
Семената, паднали върху каменистата почва, са хората, които чуват Божието слово, приемат го с радост и за известно време имат вяра. Но нямат корени и щом дойдат изпитания, губят вярата си и обръщат гръб на Бога.


Лука 8:14
Семената, паднали сред трънливите плевели, са хората, които чуват Божието слово, но грижите, богатствата и удоволствията на живота ги задушават и спират растежа им и плодът им никога не узрява.


Лука 8:29
Той се хвърли в краката на Исус и извика: „Какво искаш от мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Умолявам те, не ме измъчвай!“


Лука 8:39
„Върни се у дома си и разкажи всичко, което Бог стори за теб.“ И човекът тръгна из града и разказваше навсякъде за това, което Исус направи за него.


Лука 9:16
Тогава Исус взе петте хляба и двете риби, вдигна поглед към небето и благодари на Бога. След това раздели храната, даде я на апостолите и им каза да я раздадат на хората.


Лука 9:20
Тогава Исус ги попита: „А според вас кой съм?“ Петър му отговори: „Ти си Месията, изпратен от Бога.“


Лука 9:61
Друг човек каза: „Аз ще те последвам, Господи, но нека първо се сбогувам със семейството си.“


Лука 10:27
Той отговори: „«Обичай Господа, твоя Бог! Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и с целия си разум И също: «Обичай ближния си както себе си!»


Лука 11:20
Но ако прогонвам демоните, като използвам силата, дадена ми от Бога, това доказва, че Божието царство вече е дошло при вас.


Лука 11:42
Горко ви, фарисеи! Вие давате една десета от джоджена, седефчето и всяко растение в градината ви, а забравяте да бъдете справедливи и да обичате Бога. Тези неща трябваше да правите, като не забравяте и останалите.


Лука 11:52
Горко ви, законоучители! Вие скрихте ключа към познанието за Бога. Не само че самите вие не пожелахте да се сдобиете с това познание, но попречихте и на други да учат.“


Лука 12:6
Нима не се продават пет врабчета само за два асария? И въпреки това Бог не забравя нито едно от тях!


Лука 12:10
Ако някой говори против Човешкия Син, може да му се прости. Но ако богохулства срещу Святия Дух, няма да му се прости.


Лука 12:15
След това каза на хората: „Внимавайте и се пазете от всяка алчност, защото животът на човека не се състои в голямото му богатство.“


Лука 12:16
После Исус им разказа следната притча: „Един богаташ събрал богата реколта от земята си


Лука 12:20
Но Бог му казал: «Глупако, тази вечер ти ще умреш. Какво ще стане с това, което си натрупал? На кого ще го оставиш?»


Лука 12:21
Така е с всеки, който трупа богатства за себе си, а не богатее с това, което Бог иска.“


Лука 12:24
Вижте враните! Те не сеят, и не жънат, нямат нито склад, нито хамбар, но Бог ги храни. А колко по-ценни сте вие от птиците!


Лука 12:28
Ако Бог облича така полската трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, колко по-хубаво ще облече вас! Колко малко вяра имате!


Лука 12:30
За всичко това се безпокоят онези, които не вярват в Бога, но вашият Баща знае, че се нуждаете от тези неща.


Лука 13:1
По това време там присъстваха няколко души, които разказаха на Исус за галилейците, които Пилат убил, докато те се покланяли на Бога, и смесил кръвта им с тази на животните, принесени в жертва.


Лука 13:13
После положи ръцете си върху нея и тя веднага се изправи и започна да слави Бога.


Лука 13:34
Ерусалиме, Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни посрещаш онези, които Бог ти изпраща! Колко пъти исках да събера децата ти, както кокошката събира своите пиленца под крилата си! Но вие отказахте.


Лука 14:12
Тогава Исус каза на фарисея, който го беше поканил: „Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите, братята, роднините и богатите си съседи, защото и те на свой ред ще те поканят.


Лука 14:14
и ще бъдеш благословен, понеже тези хора нямат с какво да ти се отплатят, но Бог ще те възнагради, когато праведните хора възкръснат от мъртвите.“


Лука 15:18
Ще стана, ще отида при баща ми и ще му кажа: «Татко, съгреших пред Бога и пред теб.


Лука 15:21
Синът казал: «Татко, съгреших пред Бога и пред теб. Не съм достоен да се наричам повече твой син.»


Лука 16:1
Исус каза на учениците си: „Един богаташ имал иконом, за когото му докладвали, че пилее парите му.


Лука 16:9
Казвам ви: спечелете си приятели чрез земното си богатство, така че когато то свърши, да ви приемат във вечните домове.


Лука 16:11
Затова, ако не могат да ви поверят земното богатство, кой тогава ще ви повери истинското?


Лука 16:13
„Никой не може да бъде едновременно слуга на двама господари, защото или ще мрази единия и ще обича другия, или ще е предан на единия и ще презира другия. Не можете да служите и на Бога, и на Парите. “


Лука 16:15
Той им каза: „Вие се правите на праведни пред хората, но Бог познава сърцата ви. Онова, което хората ценят, Бог презира.


Лука 16:19
Исус каза: „Живял един богаташ, който винаги се обличал в скъпи дрехи и всеки ден устройвал разточителни пиршества.


Лука 16:21
Той копнеел да се насити с трохите, които падали от масата на богатия. Даже кучетата идвали да ближат раните му.


Лука 16:22
След време беднякът умрял и ангелите го завели при Авраам. Богатият също умрял и го погребали.


Лука 16:23
В ада, където го измъчвали, богаташът вдигнал поглед и видял в далечината Авраам да държи Лазар в обятията си.


Лука 16:24
Богаташът извикал: «Отче Аврааме, смили се над мен! Изпрати Лазар да натопи върха на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото страдам ужасно в този огън!»


Лука 16:27
Богатият казал: «Моля те тогава, отче, прати Лазар в бащината ми къща.


Лука 16:30
Но богаташът отвърнал: «Не, отче Аврааме, ако при тях дойде някой възкръснал от мъртвите, те ще повярват и ще се покаят. »“


Лука 17:15
Но един от тях, веднага щом видя, че е излекуван, се върна при Исус, възхвалявайки Бога със силен глас,


Лука 17:18
Единствено този чужденец ли се върна да благодари на Бога?“


Лука 18:2
„Живеел в един град съдия, който нито се страхувал от Бога, нито уважавал хората.


Лука 18:4
Но съдията не искал и да чуе за това. След време обаче си помислил: «Не ме е страх от Бога и не уважавам хората.


Лука 18:7
Нима Бог няма да отсъди в полза на своите избрани, които викат към него ден и нощ? Нима ще се бави с отговора си?


Лука 18:8
Казвам ви: Бог начаса ще отсъди в тяхна полза. Но когато Човешкият Син дойде, ще намери ли вяра на земята?“


Лука 18:14
Казвам ви, че този човек, а не другият, след молитвата си се прибрал вкъщи оправдан пред Бога. Защото всеки, който величае себе си, ще бъде смирен, а всеки, който смирява себе си, ще бъде възвеличан.“


Лука 18:19
Исус му отговори: „Защо ме наричаш «добър»? Никой не е добър освен един единствен – Бог.


Лука 18:23
Но като чу това, човекът се натъжи, защото беше много богат.


Лука 18:24
Исус видя, че се е натъжил и каза: „Колко трудно е за богатите да влязат в Божието царство!


Лука 18:25
По-лесно е камила да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.“


Лука 18:27
Исус отговори: „Невъзможното за хората за Бога е възможно.“


Лука 18:43
И зрението му веднага се възвърна и той тръгна след Исус, славейки Бога. И всички видяха това и отдадоха хвала на Бога.


Лука 19:2
В този град имаше един богат човек на име Закхей. Той беше началник на бирниците.


Лука 19:37
Виждайки го да се приближава, цялото множество ученици се събра в подножието на Елеонската планина и всички радостни започнаха гръмогласно да прославят Бога за всички чудеса, които бяха видели:


Лука 19:44
Те ще те сринат до основи и ще избият жителите ти. Камък върху камък няма да остане, защото не позна времето, когато Бог те посети.“


Лука 20:4
Йоановото кръщение от Бога ли беше или от хората?“


Лука 20:5
Те започнаха да обсъждат помежду си: „Ако отговорим: «От Бога», той ще каже: «Защо тогава не му повярвахте?»


Лука 20:25
Исус им каза: „Тогава давайте цезаровото на цезаря, а Божието – на Бога.“


Лука 20:36
Те ще бъдат като ангели и за тях вече няма да има смърт. Те са деца на Бога, защото са били възкресени от мъртвите.


Лука 20:37
А че мъртвите възкръсват, го каза ясно още Моисей, когато говореше за горящия храст и нарече Господа «Бога на Авраам, Бога на Исаак и Бога на Яков».


Лука 20:38
Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото всички хора, които принадлежат на Бога, са живи.“


Лука 21:1
След това Исус се огледа и като наблюдаваше как богатите пускат даренията си в кутията за събиране на пари,


Лука 21:5
Някои от учениците разговаряха за храма: „Този храм е красив, построен е от най-добрия камък и е украсен с много дарове, принесени на Бога.“ Но Исус им каза:


Лука 22:17
После Исус взе чаша вино и като благодари на Бога, каза: „Вземете тази чаша и я разделете помежду си.


Лука 22:19
После взе хляб и като благодари на Бога, го разчупи, раздаде го на всички и каза: „Това е моето тяло, което се дава за вас. Правете това, за да ме помните.“


Лука 22:69
Но от днес нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Всемогъщия Бог.“


Лука 23:40
Но другият го смъмри и каза: „Страх от Бога нямаш ли! Та ти си със същата присъда.


Лука 23:47
Когато стотникът видя станалото, той прослави Бога и каза: „Този човек наистина бе праведен!“


Лука 24:19
Исус попита: „Какво?“ „Това с Исус от Назарет – казаха те. – Той беше човек, който чрез делата и думите си показа, че е велик пророк пред Бога и хората.


Лука 24:30
Исус седна с тях на масата, взе хляба и като благодари на Бога, разчупи го и им го даде.


Лука 24:47
Вие трябва да проповядвате на всички хора в моето име, започвайки от Ерусалим. Кажете им, че трябва да се покаят и Бог ще прости греховете им.


Лука 24:53
И бяха постоянно в храма, възхвалявайки Бога.


Римляни 1:2
която Бог отдавна беше обещал чрез пророците си в Святите Писания.


Римляни 1:5
Чрез Христос ми бе дадена привилегията да бъда апостол, за да работя сред всички езичници, така че да повярват и да се подчинят на Бога. Върша това заради Христос.


Римляни 1:7
Пиша до всички вас, живеещи в Рим, които Бог обича и призова да станете негови святи хора. Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


Римляни 1:8
Първо, благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас, защото за вашата вяра се говори по целия свят.


Римляни 1:9
Бог, на когото служа всеотдайно, като проповядвам Благата вест за неговия Син, ми е свидетел, че всеки път ви споменавам в молитвите си


Римляни 1:17
Защото в нея се разкрива как Бог прави хората праведни от вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее.“


Римляни 1:19
Бог изявява гнева си, защото хората знаят всичко, което е известно за Бога, тъй като сам той им го показа.


Римляни 1:20
От сътворението на света невидимата вечна сила и божественост на Бога ясно могат да бъдат разбрани, защото си проличават от Божиите дела. Ето защо хората нямат оправдание,


Римляни 1:21
тъй като, макар и да познаваха Бога, не го почетоха като Бог и не му благодариха, а вместо това се отдадоха на суетни мисли и глупавите им сърца се изпълниха с мрак.


Римляни 1:23
и замениха славата на безсмъртния Бог с идоли, изобразяващи смъртни хора, птици, животни и влечуги.


Римляни 1:24
Затова Бог ги предаде на злите желания на сърцата им и на сексуални грехове и ги остави да оскверняват телата си един с друг.


Римляни 1:25
Те замениха истината за Бога с лъжа и се покланяха и служеха на създаденото, а не на неговия Създател, който е благословен завинаги. Амин.


Римляни 1:26
Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Жените замениха естествените сексуални връзки с противоестествени.


Римляни 1:28
И понеже не счетоха, че си струва да имат истинското познание за Бога, той ги предаде на поквареното им мислене, за да вършат непристойни дела.


Римляни 1:30
клеветят и мразят Бога. Те са грубияни, горделивци, самохвалковци, измислят нови начини да вършат зло, непокорни са към родителите си,


Римляни 2:4
Или презираш богатата доброта, снизхождение и търпение на Бога и не разбираш, че той е добър към теб, защото те чака да се покаеш?


Римляни 2:6
Бог ще възнагради всеки според делата му.


Римляни 2:9
Скръб и страдание ще изпрати Бог на всеки, който върши зло, първо на юдеите, а после и на езичниците.


Римляни 2:11
Защото Бог съди всички безпристрастно.


Римляни 2:13
Защото праведни пред Бога са не тези, които чуват закона, а тези, които го спазват, и те ще бъдат оправдани.


Римляни 2:16
Всички тези неща ще се случат в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните мисли на хората, както казва Благата вест, която проповядвам.


Римляни 2:17
А ти, който наричаш себе си юдеин и уповаваш на закона, и се гордееш с взаимоотношението си с Бога,


Римляни 2:23
Ти, който се хвалиш със закона, защо носиш срам за Бога, като нарушаваш неговия закон?


Римляни 2:29
Истински юдеин е онзи, който е юдеин вътрешно, и истинското обрязване е в сърцето и е извършено от Духа, а не от писания закон. Похвалата, която такъв човек получава, идва не от хората, а от Бога.


Римляни 3:2
Голяма във всяко отношение. Първо, защото на тях Бог повери ученията си.


Римляни 3:3
И какво от това, че някои не бяха верни на Бога? Нима тяхната невярност ще го възпре да изпълни обещаното от него?


Римляни 3:4
Не, разбира се! Бог ще продължи да бъде верен, дори и всеки човек да е лъжец, както казва Писанието: „Ще докажеш, че си прав, когато говориш, и ще спечелиш, когато те съдят.“


Римляни 3:5
И така, какво да кажем, щом като нашите грехове само показват Божията праведност? Нима Бог е несправедлив, когато ни наказва? (Казвам това, което някои хора могат да си помислят.)


Римляни 3:11
Няма нито един, който разбира. Няма нито един, който търси Бога.


Римляни 3:18
„Те нямат страхопочитание към Бога.“


Римляни 3:19
Сега знаем, че това, което законът казва, се отнася за онези, които са под закона, за да се сложи край на всички оправдания, които хората си намират, и да се покаже, че Бог ще съди цялото човечество.


Римляни 3:20
Никой няма да бъде оправдан пред Бога заради подчинение на закона, защото законът само показва греха ни.


Римляни 3:21
Но сега се разкрива как Бог прави хората праведни. Това става отделно от закона, въпреки че законът и пророците свидетелстват за него.


Римляни 3:22
Бог прави хората праведни чрез вярата в Исус Христос и това се отнася за всички, които вярват, понеже няма разлика между хората,


Римляни 3:24
Но Бог ги прави праведни чрез своята благодат даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус.


Римляни 3:25
Чрез кръвта на Исус Бог го представи като изкупителна жертва за греховете на онези, които имат вяра. Така показа, че е бил справедлив, когато, поради снизхождението си, в миналото не е наказал хората за греховете им.


Римляни 3:26
Бог извърши това, за да докаже, че е справедлив в настоящето и че ще продължи да бъде справедлив и същевременно да прави праведен всеки, който вярва в Исус.


Римляни 3:29
И нима Бог принадлежи само на юдеите? Нима той не е Бог и на езичниците? Разбира се, че е.


Римляни 3:30
Тъй като Бог е един, той ще направи праведни както юдеите, така и езичниците чрез вяра.


Римляни 4:2
Защото, ако е станал праведен чрез делата си, той има основание да се хвали, но не пред Бога.


Римляни 4:3
Писанието казва: „Авраам повярва в Бога и той прие вярата му и го счете за праведен.“


Римляни 4:5
Но ако някой се доверява не на делата си, а на Бога, който прави праведни грешните, Бог приема вярата на този човек и го счита за праведен.


Римляни 4:6
Така Давид говори за щастието на онзи, когото Бог приема за праведен, без да гледа делата му:


Римляни 4:8
Благословен е онзи, когото Бог приема така, сякаш не е извършил грехове.“


Римляни 4:9
Дали това щастие се отнася само за обрязаните или и за тези, които не са обрязани? Защото казахме: „Бог прие вярата на Авраам и го счете за праведен.“


Римляни 4:10
А кога бе счетен за праведен? Преди или след като бе обрязан? Бог го счете за праведен преди, а не след обрязването.


Римляни 4:11
По-късно Авраам се обряза като доказателство, че благодарение на вярата той бе праведен пред Бога още преди да бъде обрязан. И така той стана баща на всички, които вярват и са приети от Бога като праведни, въпреки че не са обрязани,


Римляни 4:17
както е писано: „Направих те баща на много народи.“ Това е истина пред Бога, в когото Авраам вярваше – Бога, който дава живот на мъртвите и създава онова, което не е съществувало.


Римляни 4:20
Но той не спря да вярва и не се усъмни в Божието обещание. Напротив: вярата му ставаше все по-силна и той прослави Бога.


Римляни 4:21
Авраам бе напълно сигурен, че Бог може да изпълни онова, което е обещал.


Римляни 4:22
Ето защо е казано: „Бог прие вярата му и го счете за праведен.“


Римляни 4:23
Но не само за него бе писано: „Бог прие вярата му“,


Римляни 4:25
който бе предаден на смърт заради нашите грехове и бе възкресен, за да станем праведни пред Бога.


Римляни 5:1
Тъй като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с него чрез нашия Господ Исус Христос.


Римляни 5:6
Още когато бяхме безсилни да се спасим, в нужното време Христос умря за нас, които живеехме против Бога.


Римляни 5:8
Бог показва любовта си към нас с това, че още докато бяхме грешни, Христос умря за нас.


Римляни 5:10
Защото, ако докато бяхме врагове на Бога, той ни помири със себе си чрез смъртта на Сина си, то със сигурност сега, когато сме помирени, ще ни спаси чрез живота на Христос.


Римляни 5:11
И това не е всичко: ние радостно се хвалим с онова, което Бог е направил чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото сега сме помирени с Бога.


Римляни 5:15
Но Божият подарък не е като греха на Адам. Всички хора умряха заради греха на този един човек, но благодатта на Бога и подаръкът, който бе даден безплатно чрез един човек – Исус Христос – се изляха изобилно върху човечеството.


Римляни 5:16
И Божият дар не може да се сравни по своето влияние с греха на Адам, защото Адам съгреши само веднъж и беше осъден, а Божият подарък дойде след много грехове и направи хората праведни пред Бога.


Римляни 5:19
Както чрез непокорството на един човек всички хора станаха грешни, така чрез покорството на един човек всички хора ще станат праведни пред Бога.


Римляни 6:10
Когато умря с тази смърт, Христос умря за греха веднъж и завинаги, а животът, който сега живее, е живот с Бога.


Римляни 6:11
Така и вие смятайте себе си мъртви за греха, но живи за Бога чрез Христос Исус.


Римляни 6:13
а също и не позволявайте никоя част от вашето тяло да бъде използвана като оръдие на греха в служба на злото. Служете на Бога като хора, възкръснали от мъртвите и живи сега. Нека телата ви бъдат оръдия на Бога в служба на доброто.


Римляни 6:16
Не знаете ли, че когато служите на някого и му се покорявате, сте негови роби – или роби на греха, което води до смърт, или роби, покоряващи се на Бога, което води до оправдание?


Римляни 6:17
Вие бяхте роби на греха, но се подчинихте с цялото си сърце на учението, което ви бе дадено. Благодарим на Бога за това!


Римляни 6:18
Бяхте освободени от греха и станахте роби, които вършат онова, което Бог изисква.


Римляни 6:19
За да стане ясно, използвам пример от живота, защото ви е трудно да разберете. Както бяхте роби на нечистотата и злото и живеехте за злото, така сега трябва да станете роби, които вършат онова, което Бог изисква, и да се посветите на Бога.


Римляни 6:20
Когато бяхте роби на греха, не бяхте задължени да вършите онова, което Бог изисква.


Римляни 6:22
Но сега, когато сте освободени от греха и сте роби на Бога, плодовете, които жънете, водят към посвещение на Бога и накрая – до вечен живот.


Римляни 7:4
Така, братя и сестри, вие също умряхте за закона чрез Христовото тяло, за да можете да принадлежите на друг – на Онзи, който възкръсна от мъртвите, за да принасяме плодове за Бога.


Римляни 7:6
Но сега, след като умряхме за закона, чиито пленници бяхме, ние сме освободени от него. Сега служим на Бога, нашия Господар, по нов начин, ръководени от Духа, а не по стария начин – според писания закон.


Римляни 7:25
Бог го прави чрез нашия Господ Исус Христос и аз съм благодарен! И така, с ума си служа на Божия закон, но с грешната си човешка природа служа на закона, наложен ми от греха.


Римляни 8:3
Бог извърши това, което законът на Моисей, загубил силата си чрез нашата човешка природа, не можа. Като изпрати на земята собствения си Син, който прие тяло, подобно на нашите човешки тела, с които грешим, за да плати за греха, Бог осъди греха чрез това тяло.


Римляни 8:7
Умът, управляван от недуховната човешка природа, е против Бога, защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон


Римляни 8:8
и онези, които живеят според грешната си природа, не могат да се харесат на Бога.


Римляни 8:10
От друга страна, ако Христос е във вас, дори телата ви да са мъртви вследствие на греха, Духът ви дава живот, защото сте станали праведни пред Бога.


Римляни 8:11
Бог възкреси Исус от мъртвите и сега във вас живее Божият Дух. Онзи, който възкреси Христос от мъртвите, ще даде живот на вашите смъртни тела чрез своя Дух, който живее във вас.


Римляни 8:19
Създаденият от Бога свят с нетърпение очаква времето, когато ще се разкрие кои са Божиите деца.


Римляни 8:20
Светът беше променен така, че всичко в него се обезсмисли. Това стана не защото той го искаше, а защото Бог реши да го промени с надеждата,


Римляни 8:22
Защото знаем, че досега всичко, сътворено от Бога, стене и страда като жена в родилни болки.


Римляни 8:23
И не само всичко сътворено, а и ние, които имаме Духа като начало на Божието благословение, стенем в себе си, докато с нетърпение очакваме пълното осиновяване от Бога, когато телата ни ще бъдат освободени.


Римляни 8:27
Бог вижда това, което е в сърцата ни, и знае какво иска Духът, защото той се моли за Божиите святи хора така, както Бог желае.


Римляни 8:28
И знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат, онези, които призова, защото такъв бе планът му.


Римляни 8:30
Бог не само ги отдели предварително, но ги и призова; които призова, направи праведни; и които направи праведни, прослави.


Римляни 8:31
Какво да кажем за това? Ако Бог е за нас, кой може да е против нас?


Римляни 8:33
Кой може да обвини избраните от Бога? Никой! Защото Бог е този, който ги обявява за невинни.


Римляни 8:34
Кой може да ги осъди? Никой! Христос Исус умря и, което е още по-важно, беше възкресен, и сега седи от дясната страна на Бога и се застъпва за нас.


Римляни 9:4
народа на Израел. Те са избрани да бъдат Божии деца. На тях Бог разкри славата си, на тях даде заветите, закона, правилния начин на поклонение и обещанията.


Римляни 9:5
Техни са великите патриарси и те са земният род на Христос, който е Бог над всичко и благословен завинаги! Амин.


Римляни 9:7
И това, че са потомци на Авраам, не означава, че всички са негови истински деца. Както Бог каза на Авраам: „Само чрез Исаак ще придобиеш истински потомци.“


Римляни 9:11
И още преди да се родят синовете й и преди да са извършили каквото и да е добро или зло, Бог каза на Ревека:


Римляни 9:12
„По-големият син ще служи на по-малкия.“ Бог каза това, за да се осъществи планът му, който действа чрез неговия избор и е основан не на делата на човека, а на този, който призовава.


Римляни 9:14
Какво да кажем тогава? Нима Бог е несправедлив?


Римляни 9:16
Така че всичко зависи не от желанието или усърдието на човека, а от Бога, който показва милост.


Римляни 9:17
Защото според Писанието Бог каза на фараона: „Аз те сложих на престола, за да покажа чрез теб властта си и за да се прогласи името ми по целия свят.“


Римляни 9:18
Затова Бог проявява милост към този, когото избере, и закоравява сърцето на онзи, когото поиска.


Римляни 9:19
Сигурно ще ми кажеш: „Щом Бог ръководи делата ни, защо тогава ни вини за тях? Нима някой може да се противопостави на волята му?“


Римляни 9:20
Но кой си ти, човече, за да възразяваш на Бога? И може ли сътвореното да каже на твореца си: „Защо си ме създал такъв?“


Римляни 9:22
Така и Бог, понеже искаше да прояви гнева си и да покаже силата си, понасяше търпеливо онези, които бяха предмет на гнева му и бяха готови за своето унищожение.


Римляни 9:23
Той чакаше, за да покаже богатата си слава на онези, които бяха предмет на милостта му. Те бяха подготвени от Бога да получат неговата слава.


Римляни 9:26
„И на същото място, където Бог им каза: «Вие не сте мой народ», там ще бъдат наречени деца на живия Бог.“


Римляни 9:29
Както Исая предсказа: „Ако Всемогъщият Бог не беше оставил някои хора от народа ни, сега щяхме да бъдем като Содом и да станем като Гомора.“


Римляни 9:30
Какво да кажем тогава? Езичниците, които не търсеха да станат праведни пред Бога, станаха праведни, понеже повярваха.


Римляни 10:1
Братя и сестри, от цялото си сърце желая юдеите да бъдат спасени и се моля за това на Бога,


Римляни 10:2
защото съм им свидетел, че те имат ревност за Бога, но нямат правилното знание.


Римляни 10:3
Те не познаваха начина, по който Бог прави хората праведни, и се опитваха да станат праведни по свой начин, като не приеха Божия начин да станат праведни.


Римляни 10:9
ако изповядаш, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го възкреси от мъртвите, ще бъдеш спасен.


Римляни 10:12
Казано е „всеки“, тъй като няма разлика между юдеи и езичници, понеже същият Господ е Господ за всички и дава богатствата си на всички, които го призовават.


Римляни 10:14
Но как хората да потърсят помощ от Бога, ако не вярват в него? А как да повярват, ако не са чували за него? И как да чуят, ако никой не проповядва сред тях?


Римляни 10:21
Бог каза това чрез Исая за другите народи, а за народа на Израел казва: „По цял ден протягам ръцете си към хора, които отказват да ми се покоряват и да ме следват.“


Римляни 11:1
Питам тогава: „Нима Бог е отхвърлил своя народ?“ Не, разбира се! Нали аз също съм израелтянин, потомък на Авраам, от племето на Вениамин.


Римляни 11:2
Бог не е отхвърлил своя народ, когото предварително е избрал! Или не знаете какво казва Писанието за Илия, който умолявал Бога против народа на Израел:


Римляни 11:4
Но какво му отговорил Бог? – „Запазих за себе си седем хиляди мъже, които не са се поклонили пред Ваал. “


Римляни 11:5
Така и сега са останали няколко души, които Бог е избрал чрез благодатта си.


Римляни 11:7
Ето какво се случи: народът на Израел не успя да намери това, което търсеше. Избраните от Бога го постигнаха, а останалите закоравиха сърцата си.


Римляни 11:8
Както е казано в Писанието: „Бог ги направи безчувствени.“ „Той им даде очи, които не виждат, и уши, които не чуват, и така е и досега.“


Римляни 11:12
И ако тяхното препъване донесе богати благословения на света и тяхната загуба донесе богати благословения на езичниците, то колко повече ще донесе влизането на пълния брой юдеи в Божието царство!


Римляни 11:15
Защото, ако като ги отхвърли, Бог се помири със света, какво би могло да донесе приемането им от Бога, освен живот от мъртвите?


Римляни 11:16
Ако първият залък се даде в дар на Бога, целият хляб се освещава. Ако коренът на дървото е свят, то и клоните му са святи.


Римляни 11:17
И ако някои от клоните са били отчупени, а ти, който си клонка от дива маслина, си бил присаден сред тях и споделяш корена и богатите сокове на дървото,


Римляни 11:21
защото щом Бог не пощади клоните, които по природа принадлежат на дървото, той няма да пощади и теб.


Римляни 11:23
а юдеите ще бъдат присадени обратно, ако не упорстват в неверието си, тъй като Бог е способен да ги присади отново.


Римляни 11:25
Братя и сестри, искам да разберете тази скрита истина (за да не разчитате твърде много на собствената си мъдрост): част от народа на Израел упорито отказа да повярва, но това ще се промени, когато пълният брой езичници дойдат при Бога.


Римляни 11:28
Отказвайки да приемат Благата вест, юдеите стават врагове на Бога заради вас, езичниците, но Бог избра юдеите и ги обича заради обещанията си към предците им.


Римляни 11:29
Защото Бог никога не променя решението си за тези, които призовава, и за това, което дава.


Римляни 11:30
Както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега получихте неговата милост заради непокорството на юдеите,


Римляни 11:31
така сега те станаха непокорни, защото Бог прояви милост към вас, за да могат те също да получат Божията милост.


Римляни 11:32
Защото Бог е заключил всички хора в затвора на непокорството, за да може да покаже милост към всички.


Римляни 11:33
Колко дълбоки са Божиите богатства и неговата мъдрост и знание! Колко необясними са присъдите му и неразбираеми – пътищата му!


Римляни 11:35
„Кой е дал нещо на него, за да е длъжен Бог да му се отплати?“


Римляни 11:36
Защото всичко е създадено от Бога и съществува чрез него и за него. Слава на Бога завинаги! Амин.


Римляни 12:1
Ето защо, братя и сестри, заради великата милост, която Бог ви предложи, ви моля да принесете себе си като жива и свята жертва, угодна на Бога. Това е вашето духовно служение пред него.


Римляни 12:2
И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено.


Римляни 12:3
Бог ми даде специален дар и затова казвам на всички вас: не възвеличавайте себе си повече, отколкото е редно, а разсъждавайте разумно според количеството вяра, която Бог е раздал на всеки от вас.


Римляни 12:6
Ние получаваме различни дарби според благодатта, която Бог ни дава. Който има дарбата да пророкува, трябва да я използва според вярата си.


Римляни 12:11
Не бъдете мързеливи в усърдието и служете на Бога с пламенен дух.


Римляни 12:19
Не отмъщавайте за себе си, скъпи мои, а оставете това на Божия гняв, защото Бог казва в Писанията: „Мое е отмъщението. Аз ще отплатя.“


Римляни 13:1
Всеки трябва да се подчинява на по-висшите власти, защото няма власт, която да не е дадена от Бога, и онези, които сега управляват, са определени от Бога.


Римляни 13:2
Така че, който не се подчинява на властта, се изправя срещу това, което Бог е наредил, и онези, които постъпват така, ще си навлекат наказание.


Римляни 13:6
Затова плащате и данъци – защото управниците служат на Бога и са се посветили на това.


Римляни 14:3
Който яде всичко, не трябва да презира онзи, който не яде някои неща. И този, който не яде някои неща, не трябва да осъжда онзи, който яде всичко, защото Бог го е приел.


Римляни 14:6
Този, който счита някои дни за по-специални, го прави за Господа, и този, който яде всякаква храна, го прави за Господа, защото благодари на Бога. И този, който не яде всякаква храна, също го прави за Господа и благодари на Бога.


Римляни 14:10
Така че ти – защо осъждаш своя брат? Или ти – защо го презираш? Всички ние ще бъдем изправени пред Бога да бъдем съдени от него.


Римляни 14:11
Защото Писанието казва: „Всички ще превият коляно пред мен и ще признаят, че аз съм Бог. И както е истина, че съм жив, така е истина и че това ще се случи – казва Господ.“


Римляни 14:12
И така, всеки от нас ще отговаря пред Бога за своя собствен живот.


Римляни 14:18
Който служи на Христос, като живее така, ще радва Бога и ще има одобрението на другите хора.


Римляни 14:22
Нека убежденията ти бъдат тайна между теб и Бога. Благословен е онзи, който не се чувства виновен, когато постъпва така, както смята за добре.


Римляни 14:23
Но този, който се съмнява дали нещо е правилно или грешно, ще бъде осъден от Бога, ако изяде храна, която смята, че трябва да избягва, защото той не вярва, че това, което върши, е правилно, а всичко, което не се прави от убеждение, е грях.


Римляни 15:5
И нека Богът на търпението и насърчението ви дари с разбирателство помежду ви така, както Христос Исус иска,


Римляни 15:6
и всички заедно в един глас да прославяте Бога и Бащата на нашия Господ Исус Христос.


Римляни 15:7
Затова, приемайте се един друг, както Христос ви прие. Така Бог ще се прослави.


Римляни 15:8
Казвам ви, че Христос стана слуга на юдеите заради Божията истина, за да потвърди, че Бог ще изпълни обещанията си, дадени на предците,


Римляни 15:9
и за да може езичниците да прославят Бога за милостта му към тях. Както казва Писанието: „Затова ще ти благодаря между езичниците и ще възпявам твоето име.“


Римляни 15:10
Казано е също: „Радвайте се, езичници, заедно с онези, които принадлежат на Бога.“


Римляни 15:13
Нека Богът на надеждата ви изпълни с радост и мир, като уповавате на него, за да прелива надеждата ви чрез силата на Святия Дух.


Римляни 15:15
Но аз ви писах открито за някои неща, които искам да ви напомня отново. Направих това, защото Бог ме дари с тази специална дарба


Римляни 15:16
да служа на Христос Исус сред езичниците. Аз служа на Бога, като проповядвам неговата Блага вест. Правя това, за да може езичниците да станат принос, който Бог ще приеме и освети чрез Святия Дух.


Римляни 15:17
Гордея се в Христос Исус с труда си за Бога.


Римляни 15:18
Не се осмелявам да говоря за това, което аз извърших, а за това, което Христос извърши чрез мен, за да доведе езичниците до подчинение на Бога, чрез моите думи и дела,


Римляни 15:30
Моля ви, братя и сестри, чрез нашия Господ Исус Христос и чрез любовта, която Духът ни дава, борете се заедно с мен в молитвите си към Бога за мен


Римляни 15:33
Богът на мира да бъде с всички ви. Амин.


Римляни 16:20
Богът на мира скоро ще смачка Сатана и ще ви даде власт над него. Благодатта на нашия Господ Исус да бъде с вас.


Римляни 16:25
Слава на Бога, който може да укрепи вярата ви чрез Благата вест, която проповядвам. Това е посланието за Исус Христос, тайната истина, която Бог разкри и която векове наред беше скрита.


Римляни 16:26
Но сега тя бе изявена чрез написаното от пророците и според заповедта на вечния Бог се извести на всички народи, за да повярват и да му се подчинят.


Римляни 16:27
На единствено мъдрия Бог да бъде слава завинаги чрез Исус Христос! Амин.


1 Коринтяни 1:2
До църквата на Бога в Коринт, до хората, посветили се на служба в Христос Исус, призовани да бъдат Божий свят народ, заедно с всички, които където и да са, призовават името на нашия Господ Исус Христос – техния и наш Господ.


1 Коринтяни 1:3
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


1 Коринтяни 1:4
Винаги благодаря на моя Бог за вас заради благодатта, която Бог ви е дал чрез Христос Исус,


1 Коринтяни 1:5
защото чрез него бяхте богато благословени: във всяко слово и всяко знание.


1 Коринтяни 1:9
Верен е Бог, който ви призова да имате общение с неговия Син Исус Христос, нашия Господ.


1 Коринтяни 1:14
Благодаря на Бога, че не кръстих никого от вас освен Крисп и Гай,


1 Коринтяни 1:20
Къде е мъдрият човек? Къде е ученият? Къде е философът на този свят? Не е ли направил Бог глупава мъдростта на света?


1 Коринтяни 1:21
Затова, след като светът не позна Бога чрез мъдростта си, Бог в своята мъдрост избра чрез „глупостта“ на посланието, което проповядваме, да спаси онези, които вярват.


1 Коринтяни 1:26
Братя и сестри, помислете какви бяхте, когато Бог ви призова. Малко от вас бяха мъдри според човешките критерии. Малко от вас имаха власт и малко от вас бяха от благородно потекло.


1 Коринтяни 1:27
Но Бог избра това, което светът смята за глупаво, за да засрами мъдрите. Бог избра това, което светът смята за слабо, за да засрами силните.


1 Коринтяни 1:28
Бог избра това, което светът смята за унизено и презряно, това, което е „нищо“, за да премахне онова, което е „нещо“,


1 Коринтяни 1:29
така че никой да не може да се хвали пред Бога.


1 Коринтяни 1:30
Но той е изворът на вашия живот в Христос Исус, който според действието на Бога стана наша мъдрост, праведност, освещение и изкупление,


1 Коринтяни 2:7
Ние учим на тайната Божия мъдрост, която бе скрита от хората и която Бог бе предназначил за наша слава още преди сътворението на света.


1 Коринтяни 2:9
но както казва Писанието: „Нито око е виждало, нито ухо е чувало, нито човешки ум си е представял това, което Бог е подготвил за онези, които го обичат.“


1 Коринтяни 2:10
Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа, който изследва всичко, дори тайните дълбини на Бога.


1 Коринтяни 2:11
Защото никой не знае мислите на друг човек освен духът, който живее в този човек. Така никой освен Божият Дух не знае мислите на Бога.


1 Коринтяни 2:12
Но на нас ни бе даден не духът, който принадлежи на света, а Духът, който идва от Бога, за да разберем всичко, с което Бог ни е дарил.


1 Коринтяни 3:5
Кой е Аполос и кой е Павел? Те са само служители, чрез които вие повярвахте, и извършиха делото си така, както Бог бе възложил на всеки един.


1 Коринтяни 3:6
Аз посях семето, Аполос го поля, но Бог го направи да порасне.


1 Коринтяни 3:7
Ето защо, важен е не този, който сее, нито този, който полива, а Бог, който прави посятото да расте.


1 Коринтяни 3:9
Ние заедно работим за Бога, а вие сте Божията нива и Божията постройка.


1 Коринтяни 3:10
Според дарбата, която Бог ми даде, аз поставих основата като мъдър майстор-строител, а друг гради върху нея, но всеки трябва да внимава как гради.


1 Коринтяни 3:17
Ако някой разруши Божия храм, Бог ще го унищожи, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.


1 Коринтяни 3:19
Защото мъдростта на този свят е глупост в очите на Бога. Писанието казва: „Бог улавя мъдрите в техните хитрувания.“


1 Коринтяни 3:23
а вие принадлежите на Христос, който принадлежи на Бога.


1 Коринтяни 4:5
Затова не съдете за нищо преждевременно, преди да е дошъл Господ. Той ще освети скритото в мрак и ще разкрие намеренията на сърцата. Тогава Бог ще даде на всеки похвалата, която е заслужил.


1 Коринтяни 4:8
Мислите, че сега имате всичко, което ви е нужно, и сте вече богати. Мислите, че сте станали царе без нас. Бих искал наистина да сте царе, за да царуваме и ние с вас!


1 Коринтяни 4:9
Защото мисля, че Бог отреди на нас, апостолите, последното място, като на мъже, обречени на смърт, тъй като станахме зрелище за цял свят – и за ангелите, и за хората.


1 Коринтяни 5:12
Защото нима аз съм този, който трябва да съди хората извън църквата? Тях Бог ще ги съди.


1 Коринтяни 6:11
А такива бяха някои от вас, но бяхте очистени, бяхте отделени за служба на Бога и станахте праведни в името на Господ Исус Христос и чрез Духа на нашия Бог.


1 Коринтяни 6:13
„Храната е за стомаха и стомахът е за храната“ – това е вярно, но Бог ще сложи край и на едното, и на другото. Нашите тела не са за сексуални грехове, а за да служим на Господа, и Господ е за телата ни.


1 Коринтяни 6:14
Бог не само възкреси Господа, но чрез своята власт ще възкреси и нас.


1 Коринтяни 6:19
Нима не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас и който ви е даден от Бога, и че не принадлежите на себе си?


1 Коринтяни 6:20
Бог ви купи и заплати цената; затова прославете Бога с телата си.


1 Коринтяни 7:7
Бих искал всички хора да са като мен, но всеки е получил различен дар от Бога и един живее по един начин, а друг – по друг.


1 Коринтяни 7:15
Но ако невярващият поиска да се разведе, оставете го да направи това. В такъв случай вярващият брат или сестра са свободни. Бог ни призова да живеем в мир.


1 Коринтяни 7:17
Всеки трябва да живее така, както Господ е определил за него и както Бог го е призовал. Така наставлявам във всички църкви.


1 Коринтяни 7:18
Ако някой е бил вече обрязан, когато Бог го е призовал, не трябва да крие обрязването си. Ако някой е бил призован, без да бъде обрязан, не трябва да се обрязва.


1 Коринтяни 7:20
Всеки трябва да остане така, както е бил, когато Бог го е призовал.


1 Коринтяни 7:21
Роб ли си бил, когато Бог те е призовал? Това не трябва да те тревожи. Но ако можеш да станеш свободен, използвай възможността.


1 Коринтяни 7:22
Защото този, който е бил роб, когато Бог го е призовал, е свободен в Господа, така както този, който е бил свободен, когато Бог го е призовал, е роб на Христос.


1 Коринтяни 7:24
Братя и сестри, всеки трябва да остане пред Бога такъв, какъвто е бил, когато Бог го е призовал.


1 Коринтяни 8:3
Но ако някой обича Бога, Бог го познава.


1 Коринтяни 8:4
И така, по въпроса за храната, принесена в жертва на идоли – знаем, че истински идол в света не съществува и че Бог е само един.


1 Коринтяни 8:5
И въпреки че и на небето, и на земята има много „богове“, както хората ги наричат (а наистина има много „богове“ и много „господари“),


1 Коринтяни 8:6
за нас има само един Бог – Отец, от когото идва всичко и за когото живеем, и има само един Господ – Исус Христос, чрез когото съществува всичко и чрез когото живеем.


1 Коринтяни 8:8
Но храната не ни приближава към Бога и нито губим, ако не ядем, нито печелим, ако ядем.


1 Коринтяни 9:9
Защото в закона на Моисей е писано: „Не връзвай устата на вол, който вършее.“ Но нима за воловете се грижи Бог?


1 Коринтяни 9:27
Изтощавам и подчинявам тялото си, за да не стане така, че проповядвайки на други, аз самият да бъда отхвърлен от Бога.


1 Коринтяни 10:5
Но повечето бяха погубени в пустинята, защото Бог им се разгневи.


1 Коринтяни 10:13
Когато сте подложени на изпитание, помнете, че и други са били изпитани по същия начин. Но Бог държи на думата си. Той няма да позволи изпитанието пред вас да е по-голямо, отколкото можете да понесете, и заедно с изпитанието ще ви посочи и изход, за да можете да устоите.


1 Коринтяни 10:20
Напротив – това, което принасят в жертва, е жертвоприношение пред демони, а не пред Бога, и не искам вие да имате общение с демоните!


1 Коринтяни 10:30
И ако се нахраня с благодарност, няма причина да ме обвиняват в богохулство заради нещо, за което благодаря на Бога.


1 Коринтяни 11:3
Но искам да знаете, че Христос е глава на всеки мъж и мъжът е глава на жената, а Бог е глава на Христос.


1 Коринтяни 11:12
защото както жената е създадена от мъжа, така и мъжът е роден от жена, а всичко е от Бога.


1 Коринтяни 11:13
Сами преценете дали е прилично една жена да се моли на Бога с непокрита глава.


1 Коринтяни 12:6
И има различни начини, по които Бог действа, но един и същ Бог върши всичко сред всички хора.


1 Коринтяни 12:18
Но всъщност Бог е поставил всяка една част в тялото така, както той е пожелал, и е определил мястото на всяка от тях.


1 Коринтяни 12:24
защото нашите по-представителни части нямат нужда от такова отношение. Бог е създал тялото по такъв начин, че да даде по-голяма почит на по-несъвършените части, които са лишени от нея,


1 Коринтяни 12:28
Бог постави в църквата първо апостолите, след това пророците, после учителите, после хората със сила да вършат чудеса, после хората с дарба да лекуват, после хората, които помагат с делата си, хората с дарба да ръководят и хората с дарба да говорят други езици.


1 Коринтяни 13:12
Сега виждаме мътно отражение в огледало, но когато дойде съвършенството, ще видим лице в лице. Сега знанието ми е частично, но тогава то ще е пълно, така както Бог ме познава напълно.


1 Коринтяни 14:2
Този, който има дарбата да говори друг език, говори не на хората, а на Бога, защото никой не може да разбере какво казва. Той говори тайни чрез Духа.


1 Коринтяни 14:18
Аз благодаря на Бога, че моята дарба да говоря други езици е по-голяма от тази на всеки един от вас,


1 Коринтяни 14:25
тайните на неговото сърце ще бъдат изявени и тогава той ще падне по очи и ще се поклони на Бога, казвайки: „Бог наистина е сред вас!“


1 Коринтяни 14:28
А ако няма кой да обяснява, те трябва да мълчат в църквата и да говорят на себе си и на Бога.


1 Коринтяни 14:33
Защото Бог носи не безредие, а мир. Както във всички църкви на Божиите святи хора,


1 Коринтяни 14:38
Ако някой не приеме това, и той няма да бъде приет от Бога.


1 Коринтяни 15:15
А се оказваме и лъжесвидетели относно Бога, защото пред него свидетелствахме под клетва, че той е възкресил Христос. Но ако, както казват, мъртвите не възкръсват, то и Бог не е възкресил Христос.


1 Коринтяни 15:24
След това ще дойде краят, когато Христос предаде царството на Бога и Отца, когато унищожи всеки управник, всяка власт и всяка сила.


1 Коринтяни 15:25
Защото Христос трябва да царува, докато Бог не постави всички врагове под краката му.


1 Коринтяни 15:27
Защото „Бог е подчинил всичко на Христос.“ Когато Писанието казва, че „всичко“ е било подчинено, ясно е, че това изключва самия Бог, който е подчинил всичко на Христос.


1 Коринтяни 15:28
И когато всичко е подчинено на Христос, самият Син ще бъде подчинен на Онзи, който подчини всичко на него, за да бъде Бог всичко за всички.


1 Коринтяни 15:34
Елате на себе си, както е редно, и престанете да вършите грехове, защото някои от вас не познават Бога. Казвам това, за да ви засрамя.


1 Коринтяни 15:38
След това Бог му дава тялото, което е избрал: за всяко семе – различно тяло.


1 Коринтяни 15:57
Но да благодарим на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос!


2 Коринтяни 1:2
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


2 Коринтяни 1:3
Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос, милостивият Баща и Богът, който е изворът на всяка утеха.


2 Коринтяни 1:4
Той ни утешава във всички наши скърби, за да утешаваме и ние онези, които скърбят, така както Бог утешава самите нас.


2 Коринтяни 1:9
Да, в сърцата си чувствахме, че смъртната ни присъда вече е произнесена. Това се случи, за да не се доверяваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите.


2 Коринтяни 1:11
ако и вие ни помагате с молитва, така че мнозина да благодарят от наше име за благословението, с което Бог ще ни дари заради многото молитви.


2 Коринтяни 1:12
Ето с какво се гордеем – с това, че можем да кажем с чиста съвест: всичко, което сме извършили в този свят, е било с чистотата и искреността, идваща от Бога. Не с мъдростта на света, а с Божията благодат сме се отнасяли към хората и особено към вас.


2 Коринтяни 1:18
Но Бог държи на думата си и той ще свидетелства, че никога не ви казваме „да“ и „не“ за едно и също нещо.


2 Коринтяни 1:20
И независимо от това колко обещания е дал Бог, в него е потвърждението на всички тях. Ето защо чрез него казваме „Амин “ за слава на Бога.


2 Коринтяни 1:21
Бог е този, който прави вас и нас силни в Христос и който ни помаза.


2 Коринтяни 1:23
Призовавам Бога за свидетел и залагам живота си на това, че не дойдох отново в Коринт, защото исках да ви пощадя.


2 Коринтяни 2:13
но аз много се разтревожих, защото не намерих своя брат Тит. Ето защо се сбогувах с хората там и тръгнах за Македония.


2 Коринтяни 2:14
Но да благодарим на Бога, който чрез Христос винаги ни води в победно шествие и чрез нас разпространява навсякъде благоуханието на знанието за него.


2 Коринтяни 2:15
Защото за Бога ние сме Христовият аромат сред тези, които вървят към спасение, и сред онези, които вървят към гибел.


2 Коринтяни 2:17
Ние не сме амбулантни търговци, които продават Божието слово, за да печелят, както правят мнозина. Не, в Христос говорим искрено пред Бога като хора, изпратени от Бога.


2 Коринтяни 3:3
Вие доказвате, че сте писмо от Христос, изпратено чрез нас и написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни плочи, а върху човешките сърца.


2 Коринтяни 3:4
Чрез Христос имаме увереността да твърдим това пред Бога.


2 Коринтяни 3:5
Не казвам, че ние сами можем да извършим нещо. Не, нищо подобно не твърдим. Бог е този, който ни помага да вършим всичко.


2 Коринтяни 4:2
а сме решили да не вършим никакви тайни и срамни дела. Ние не използваме измами, нито изопачаваме Божието послание, а по-скоро ясно изявяваме истината, така че всеки да знае в сърцето си какви хора сме пред Бога.


2 Коринтяни 4:4
Богът на този свят е заслепил умовете на невярващите, за да не могат да видят светлината на Благата вест за славата на Христос, който е Божият образ.


2 Коринтяни 4:6
Защото Богът, който е казал: „Светлината ще изгрее от мрака“, е същият, който изгря в сърцата ни, за да познаем Божията слава в лицето на Исус Христос.


2 Коринтяни 4:7
Ние имаме това съкровище, но сме само като глинени делви, в които то се пази, за да стане ясно, че надминаващата всички останали сила идва не от нас, а от Бога.


2 Коринтяни 4:9
преследвани сме, но Бог не ни изоставя; повалят ни, но не загиваме.


2 Коринтяни 4:15
Всичко става заради вас, за да може Божията благодат да достигне до все повече и повече хора и да доведе до изобилни благодарствени молитви в прослава на Бога.


2 Коринтяни 5:1
Знаем, че когато тялото ни – палатката, в която живеем тук на земята – бъде унищожено, Бог ни дава дом, вечен дом на небето, който не човешки ръце, а сам той е построил.


2 Коринтяни 5:5
Този, който ни подготви за това, е Бог, който ни даде Духа като залог, че ще получим обещаното от него.


2 Коринтяни 5:11
И понеже знаем какво е страх от Господа, ние убеждаваме хората да приемат истината. Бог ни познава напълно, но аз се надявам, че и вие също ни познавате така.


2 Коринтяни 5:13
Защото ако сме безумци, то е за Бога, и ако сме с ума си, то е за вас.


2 Коринтяни 5:18
И всичко това идва от Бога, който чрез Христос ни помири със себе си и ни повери служението на помирението на хората с Бога.


2 Коринтяни 5:19
Ние носим послание, че Бог помирява света със себе си чрез Христос, без да държи хората отговорни за прегрешенията им. Той ни повери посланието на помирението.


2 Коринтяни 5:20
Така че ние работим като Христови посланици и Бог ви увещава чрез нас. От името на Христос ви умоляваме: „Помирете се с Бога!“


2 Коринтяни 5:21
Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да може чрез него да станем праведни пред Бога.


2 Коринтяни 6:2
Бог казва: „Чух те, когато трябваше. Да, помогнах ти в деня за спасение.“ Чуй! Сега е това време. Виж! Сега е денят за спасение.


2 Коринтяни 6:10
гледат на нас като на скърбящи, въпреки че ние винаги сме радостни; смятат ни за бедни, въпреки че правим богати много хора; мислят, че нямаме нищо, въпреки че притежаваме всичко.


2 Коринтяни 6:16
И могат ли Божият храм и идолите да бъдат на едно и също място? Защото ние сме храмът на живия Бог, както Бог каза: „Ще живея сред тях и ще ходя сред тях, ще бъда техният Бог и те ще бъдат моят народ.“


2 Коринтяни 7:1
Скъпи мои, след като имаме тези обещания, нека се очистим от всичко, което прави тялото и духа ни нечисти, като живеем посветени на Бога поради страхопочитанието си към него.


2 Коринтяни 7:6
Но Бог, който утешава съкрушените, утеши и нас с идването на Тит


2 Коринтяни 7:9
И сега съм радостен, не защото бяхте натъжени, а защото тъгата ви ви накара да се покаете. Вие бяхте натъжени така, както Бог искаше, и не бяхте наранени от нас по никакъв начин.


2 Коринтяни 7:10
Тъгата, която Бог желае да имате, кара човек да се покае. Това води до спасение, за което не трябва да съжаляваме. Тъгата обаче, която светът има, носи смърт.


2 Коринтяни 7:11
Вижте какви ви направи тъгата, която Бог желае да имате: по-сериозни, с голямо желание да оправдаете себе си, възмутени, страхуващи се от последиците, жадуващи да ме видите, загрижени за мен, копнеещи да се постъпва справедливо. Вие доказахте, че сте невинни във всичко това.


2 Коринтяни 7:12
Писах ви не заради този, който е сторил зло, не дори заради този, на когото е сторено злото, а за да разберете пред Бога огромната си загриженост за нас.


2 Коринтяни 8:7
И както сте богати с всякакви дарове – с вяра, със слово, с познание, със загриженост за всичко, с любовта, която научихте от нас, така да сте богати и с този дар – да бъдете милосърдни.


2 Коринтяни 8:9
Знаете благодатта, която нашият Господ Исус Христос прояви: въпреки че беше богат, той стана беден заради вас, за да станете вие богати чрез неговото обедняване.


2 Коринтяни 8:16
Да благодарим на Бога, че вложи в сърцето на Тит същата загриженост за вас.


2 Коринтяни 9:7
Всеки трябва да даде толкова, колкото е решил в сърцето си, не със съжаление или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост.


2 Коринтяни 9:8
А Бог може да ви отрупа с всякакви дарове така, че винаги да имате всичко, от което се нуждаете, и дори повече, за да изобилствате във всякакви добри дела.


2 Коринтяни 9:11
Вие ще станете богати във всичко, за да можете винаги да проявявате щедрост. И като давате чрез нас, хората ще благодарят на Бога.


2 Коринтяни 9:12
Защото служението, което извършвате, не само снабдява нуждите на Божиите хора, но и носи все повече и повече благодарности към Бога.


2 Коринтяни 9:13
Заради това служение, което е доказателство за вярата ви, те ще прославят Бога за покорността ви към Благата вест за Христос, която изповядвате, и за щедростта, с която споделяте с тях и с всички.


2 Коринтяни 9:15
Да благодарим на Бога за този неописуем дар!


2 Коринтяни 10:5
премахваме всяко препятствие, което се изправя срещу познанието за Бога, и пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос.


2 Коринтяни 10:13
Ние обаче няма да се хвалим извън всякакви граници, а само в пределите, които Бог установи за нашето дело. Тези предели включват и вас.


2 Коринтяни 11:2
Аз проявявам към вас ревност, която идва от Бога, защото съм ви сгодил за Христос – той ще бъде вашият съпруг – и искам да ви предам на него като невеста, която се е пазила чиста.


2 Коринтяни 11:7
И нима като ви проповядвах Благата вест от Бога безплатно, извърших грях, смирявайки се, за да бъдете вие възвисени?


2 Коринтяни 11:11
Защо? Защото не ви обичам ли? Бог знае, че ви обичам.


2 Коринтяни 11:31
Богът и Бащата на Господ Исус знае, че говоря истината. Благословено да бъде името му завинаги!


2 Коринтяни 12:2
Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години бе грабнат и отнесен до третото небе. (Дали в тялото си или извън тялото не зная – само Бог знае.)


2 Коринтяни 12:3
И зная, че този човек (дали с тяло или без тялото си не зная – само Бог знае)


2 Коринтяни 12:19
Нима мислите, че през цялото това време се опитваме да се оправдаем пред вас? Ние говорим пред Бога като Христови последователи и всичко, скъпи мои, е за да ви укрепим духовно.


2 Коринтяни 12:21
Боя се, че когато ви посетя отново, моят Бог може да ме унизи пред вас и да скърбя за многото, които в миналото са съгрешили и не са се покаяли, като съжалят за своя нечист живот, сексуални грехове и разгуленост.


2 Коринтяни 13:7
Молим се на Бога да не вършите нищо грешно. Важно е не ние да се покажем издържали, а вие да вършите добро, дори и ние да изглеждаме провалили се.


2 Коринтяни 13:11
Сега, братя и сестри, се сбогувам. Стремете се към съвършенство, насърчавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Богът на любовта и мира ще бъде с вас.


2 Коринтяни 13:14
Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.


Галатяни 1:1
От Павел, призован да бъде апостол не от хора, нито изпратен чрез някой човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, който възкреси Исус от мъртвите.


Галатяни 1:3
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и Господ Исус Христос,


Галатяни 1:4
който принесе в жертва себе си, за да премахне греховете ни и да ни освободи от покварения свят, в който живеем. Това бе волята на Бога, нашия Баща.


Галатяни 1:10
Как мислите: чие одобрение търся – на хората или на Бога? И на хората ли искам да се харесам? Ако все още желаех да се харесам на хората, нямаше да съм слуга на Христос.


Галатяни 1:15
Бог ме избра още преди да се родя и в благодатта си ме призова да му служа.


Галатяни 1:20
Бог ми е свидетел, че това, което пиша, не е лъжа.


Галатяни 1:24
И прославяха Бога заради мен.


Галатяни 2:2
Отидох, защото Бог ми разкри, че трябва да го направя. Когато се срещнах насаме с най-почитаните там хора, аз изложих пред тях Благата вест по същия начин, по който я проповядвам сред езичниците, за да не бъде пропилян трудът, който вече съм положил, нито да отидат напразно сегашните ми усилия.


Галатяни 2:6
Нищо не получих от тези, които бяха считани за видни хора. (За мен няма значение какви са, защото пред Бога всички хора са равни.) Тези уважавани мъже не добавиха нищо към моето послание.


Галатяни 2:9
Така Яков, Кифа и Йоан, които бяха известни като водачи в църквата, признаха правото да бъда апостол, което Бог ми бе дал, ръкуваха се с Варнава и с мен в знак, че ни приемат и са съгласни ние да проповядваме на езичниците, а те – на юдеите.


Галатяни 2:16
но знаем, че човек става праведен пред Бога не като спазва закона, а като вярва в Исус Христос. Затова ние положихме вярата си в Христос Исус, за да станем праведни пред Бога, защото сме повярвали в Христос, а не защото сме спазили закона, понеже никой няма да стане праведен пред Бога, като спазва закона.


Галатяни 2:19
Защото чрез закона аз умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Разпънат бях на кръста заедно с Христос,


Галатяни 2:21
Не отхвърлям Божия дар, защото ако правилното взаимоотношение с Бога се постига чрез закона, Христос умря напразно!


Галатяни 3:5
Нима Бог ви дава Духа и върши чудеса сред вас заради това, че спазвате закона, а не заради това, че чухте и повярвахте в благовестието?


Галатяни 3:6
Точно както Авраам, който според Писанието „повярва в Бога и той прие вярата му и го счете за праведен“.


Галатяни 3:8
Писанието предрече, че Бог ще направи езичниците праведни заради вярата им, и предварително обяви на Авраам Благата вест: „Всички народи ще бъдат благословени чрез теб.“


Галатяни 3:11
Ясно е, че никой няма да стане праведен пред Бога чрез закона, защото, както казва Писанието: „Праведният чрез вяра ще живее.“


Галатяни 3:14
Христос ни освободи, за да може благословението, дадено на Авраам, да бъде дадено на езичниците чрез Христос Исус, така че чрез вяра да получим Духа, обещан ни от Бога.


Галатяни 3:17
Ето какво имам предвид: законът, който дойде четиристотин и тридесет години по-късно, не може да отмени завещанието, вече одобрено от Бога, и така да анулира обещанието.


Галатяни 3:18
Защото ако наследството зависеше от закона, то вече не би зависело от обещанието, но Бог го даде в дар на Авраам въз основа на обещанието.


Галатяни 3:19
Каква, тогава, бе целта на закона? Той бе добавен към обещанието, за да покаже колко често хората престъпват волята на Бога, и бе предназначен за времето, докато дойде този Потомък, на когото бе дадено обещанието. Законът бе даден чрез ангели, които използваха посредник.


Галатяни 3:20
Но когато Бог даде обещанието, нямаше посредник, защото ако е налице само една страна, посредник не е нужен, а Бог е един.


Галатяни 3:29
А щом принадлежите на Христос, вие сте потомци на Авраам и наследници според обещанието, което Бог му даде.


Галатяни 4:4
Но щом дойде времето, Бог изпрати Сина си, който се роди от жена и живя според закона,


Галатяни 4:6
Тъй като сте негови деца, Бог изпрати Духа на Сина си в сърцата ви и той вика: „Авва, Отче!“


Галатяни 4:7
Така ти вече не си роб, а Божие дете. И понеже си негово дете, Бог те е направил и свой наследник.


Галатяни 4:8
По-рано, когато не познавахте Бога, вие служехте на лъжливи богове.


Галатяни 4:9
А сега, когато го познавате (или по-скоро сега, когато Бог ви познава), защо се връщате към онези слаби и безполезни елементи, на които отново се опитвате да робувате?


Галатяни 5:4
Тези от вас, които се опитват да станат праведни пред Бога чрез закона, вече нямат нищо общо с Христос – те са вън от благодатта.


Галатяни 5:5
Но чрез вяра, с помощта на Духа, ние с нетърпение очакваме да станем праведни пред Бога.


Галатяни 5:8
Каквото и да ви е убедило в това, то не идва от Бога, който ви призова.


Галатяни 5:13
А вие, братя и сестри, бяхте призовани от Бога да живеете в свобода. Но нека свободата ви не бъде повод да угаждате на грешната си природа – вместо това с любов служете един на друг.


Галатяни 6:7
Не се заблуждавайте! С Бога не може да се подигравате, защото каквото посеете, това и ще пожънете.


Галатяни 6:14
Що се отнася до мен, да не дава Бог да се гордея с друго освен с кръста на нашия Господ Исус Христос! Чрез него светът е мъртъв за мен и аз съм мъртъв за света.


Ефесяни 1:2
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В Христос Бог ни дари с всяко духовно благословение в небесните владения.


Ефесяни 1:4
В Христос още преди сътворението на света Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред него. И заради любовта си към нас


Ефесяни 1:7
В Христос ние сме изкупени чрез неговата кръв. Греховете ни са простени чрез неговата богата благодат,


Ефесяни 1:9
Бог ни изяви тайния си план, защото така искаше. Той бе замислил да го осъществи чрез Христос.


Ефесяни 1:11
В Христос ние бяхме избрани и вече предопределени от намерението на Бога, който върши всичко според своя план и желание,


Ефесяни 1:13
Чрез Христос вие също бяхте запечатани със Святия Дух, обещан от Бога, когато чухте посланието на истината, Благата вест за вашето спасение, и повярвахте в Христос.


Ефесяни 1:14
Святият Дух е само гаранцията, че ще получим своето наследство, докато Бог даде окончателно изкупление на онези, които му принадлежат. Целта на това е да възхвалим Божията слава.


Ефесяни 1:15
Затова винаги ви споменавам в молитвите си и не спирам да благодаря на Бога за вас.


Ефесяни 1:17
Моля се на славния Отец, Бога на нашия Господ Исус Христос, да ви дари с дух на мъдрост и откровение, за да можете да го познаете напълно.


Ефесяни 1:18
Моля се очите на сърцата ви да се просветят, за да разберете към каква надежда ви е призовал, колко богато и славно е наследството, което той ще дари на всички свои святи хора,


Ефесяни 1:21
Бог постави Христос над всеки управник, над всяка власт, сила и господар и над всяко име, което съществува не само в сегашния свят, а и в бъдещия.


Ефесяни 1:22
Бог сложи всичко под неговата власт и го направи глава на всичко в църквата.


Ефесяни 2:4
Но Бог е богат на благодат и благодарение на великата любов, с която ни обикна,


Ефесяни 2:6
Бог ни възкреси заедно с Христос и ни постави заедно с него на своя престол в небесните владения – нас, които сме в Христос Исус.


Ефесяни 2:7
Бог извърши това, за да покаже във всички бъдещи времена несравнимото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христос Исус.


Ефесяни 2:8
Защото по Божията благодат сте спасени чрез вярата и това не идва от вас самите, а е дар от Бога.


Ефесяни 2:10
Бог ни направи това, което сме сега. Той ни създаде в Христос Исус за добрите дела, които вече бе подготвил, за да ги вършим в живота си.


Ефесяни 2:12
по онова време бяхте без Христос, бяхте изключени от общността на Израел, бяхте чужди на заветите, свързани с Божието обещание, и живеехте в този свят без надежда и без Бог.


Ефесяни 2:13
Но сега в Христос Исус вие, които някога бяхте далеч от Бога, сте близо до него заради Христовата кръв.


Ефесяни 2:16
Чрез смъртта си на кръста той унищожи враждебността между двете групи, за да ги помири с Бога в едно тяло.


Ефесяни 2:17
И дойде и проповядваше Благата вест за мир сред вас, които бяхте далеч от Бога, и сред онези, които бяха близо до него,


Ефесяни 2:22
В него вие сте вграждани заедно с останалите, за да бъдете дома, в който Бог живее чрез Духа.


Ефесяни 3:2
Вие сигурно сте чули за това дело, което Бог ми даде чрез своята благодат за ваша полза.


Ефесяни 3:6
Тайната истина е, че чрез Благата вест езичниците са наследници заедно с юдеите, те са част от същото тяло и заедно участват в обещанието, което Бог даде в Христос Исус.


Ефесяни 3:7
Чрез благодатта, с която Бог ме дари, като използва силата си, станах служител, който проповядва Благата вест.


Ефесяни 3:8
И макар да съм по-незначителен и от най-незначителните сред Божиите хора, на мен бе даден този дар да проповядвам на езичниците Благата вест за неизчерпаемото богатство на Христос


Ефесяни 3:9
и да обяснявам на всички хора плана за тайната истина. Още от самото начало тази тайна истина бе останала скрита в Бога, който създаде всичко,


Ефесяни 3:12
Чрез вяра в Христос в него ние имаме смелостта и увереността да се приближим до Бога.


Ефесяни 3:16
Моля се той, според богатството на своята слава, да ви даде сила чрез Духа си да се укрепите вътрешно


Ефесяни 3:20
Със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или си представяме.


Ефесяни 4:1
Аз, който съм затворник, защото принадлежа на Господа, ви умолявам да живеете по начин, достоен за призванието, което сте получили от Бога.


Ефесяни 4:4
Има едно тяло и един Дух, също както една е надеждата, към която Бог ви е призовал.


Ефесяни 4:6
Има един Бог и Баща на всички, който е над всичко, чрез всичко и във всичко.


Ефесяни 4:18
Умовете им тънат в мрак и те са отделени от живота, който идва от Бога, защото са невежи и са закоравили сърцата си.


Ефесяни 4:30
И не наскърбявайте Божия Свят Дух, защото той е доказателство, че принадлежите на Бога, до деня, в който Бог ще ви освободи.


Ефесяни 4:32
Бъдете благи и състрадателни един към друг и винаги си прощавайте, така както Бог ви прости в Христос.


Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни обикна и даде живота си за нас, като се принесе в благоуханна жертва пред Бога.


Ефесяни 5:5
Знайте, че няма да наследи царството на Христос и на Бога този, който върши сексуални грехове или морално нечисти постъпки и който е алчен, което е същото като да е идолопоклонник.


Ефесяни 5:20
и винаги за всичко благодарете на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос.


Ефесяни 6:6
Работете не само когато ви гледат, сякаш търсите одобрение от хората, а работете като слуги на Христос, които с целите си сърца вършат това, което Бог иска.


Ефесяни 6:11
Носете пълното снаряжение, дадено от Бога, за да можете да устоите на хитрите планове на дявола.


Ефесяни 6:13
Затова вземете пълното снаряжение, осигурено от Бога, за да сте способни да устоите, когато дойде злият ден, и да продължите да стоите, след като сте направили всичко възможно.


Ефесяни 6:23
Мир и любов на вас, братя и сестри, а също и вяра от Бог Отец и от Господ Исус Христос.


Филипяни 1:2
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


Филипяни 1:3
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,


Филипяни 1:8
Бог ми е свидетел, че копнея да ви видя всички и ви обичам с любовта на Христос Исус.


Филипяни 1:11
да извършите много добри дела чрез Исус Христос, за слава и възхвала на Бога.


Филипяни 1:16
защото имат любов в сърцата си и знаят, че Бог ми повери да защитавам Благата вест.


Филипяни 1:28
и че не се боите по никакъв начин от онези, които ви се противопоставят. Вашата смелост е доказателство за тяхната гибел, а за вас тя е доказателство за спасението ви и това доказателство идва от Бога.


Филипяни 2:6
Макар и да бе Бог в самото си естество, той не сметна, че равенството с Бога е нещо, за което трябва да се държи здраво.


Филипяни 2:9
Ето защо и Бог го издигна на най-високото място и му даде името, което е над всички имена,


Филипяни 2:11
и всеки открито да признае, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец.


Филипяни 2:12
Скъпи мои, така, както винаги сте се покорявали на Бога – не само когато съм с вас, а още повече сега, когато съм далеч – продължавайте делото си и постигнете вашето спасение със страх и треперене.


Филипяни 2:13
Защото Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва, и ви дава сили да го осъществите.


Филипяни 2:15
Така ще сте невинни, неопетнени и безупречни деца на Бога. И въпреки че живеете сред поколение извратено и заблудено от правия път, вие греете като звезди в този тъмен свят


Филипяни 2:17
И въпреки че собствената ми кръв ще трябва да се пролее на олтара заедно с вашата жертва – вярата ви – която принасяте, като живеете, служейки на Бога, аз съм щастлив и се радвам заедно с всички вас.


Филипяни 2:27
Той наистина беше болен и близо до смъртта, но Бог се смили над него (и не само над него, а също и над мен), за да не ми причинява още една мъка.


Филипяни 3:3
Защото ние сме истински обрязаните, ние се покланяме на Бога с Духа му и се гордеем с Христос Исус, и не се доверяваме на човешките предимства,


Филипяни 3:9
и да бъда намерен в него не с моята праведност, основана на закона, а с праведност, която идва чрез вярата в Христос, праведността, която идва от Бога и чрез вярата.


Филипяни 3:12
Не мисля, че вече съм това, което Бог би искал да бъда, че съм станал съвършен, но продължавам да се стремя да спечеля наградата, заради която бях спечелен от Христос Исус.


Филипяни 3:14
Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която чрез Христос Исус Бог ме призова към живот в небесата.


Филипяни 3:15
И нека всеки от нас, който е духовно зрял, също мисли така. А ако за нещо мислите по друг начин, Бог ще ви разкрие и това.


Филипяни 3:19
Животът им ги води към гибел, техен бог е коремът им, гордеят се с това, от което трябва да се срамуват, и мислят само за земни неща.


Филипяни 4:6
Не се тревожете за нищо, а винаги чрез молитва, молба и благодарност представяйте нуждите си пред Бога.


Филипяни 4:7
И мирът, идващ от Бога, мир, който надхвърля всяка човешка представа, ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус.


Филипяни 4:9
Вършете онова, което сте научили, получили, чули или видели от мен, и Богът на мира ще бъде с вас.


Филипяни 4:18
Имам всичко, от което се нуждая, и дори повече. Имам предостатъчно, защото получих от Епафродит нещата, изпратени от вас. Те са благоуханен дар, жертва, приета от Бога, която го радва.


Филипяни 4:19
Моят Бог ще използва славните си богатства, за да ви снабди с всичко, от което се нуждаете. Той ще извърши това чрез Христос Исус.


Филипяни 4:20
Слава на нашия Бог и Баща за вечни векове! Амин.


Колосяни 1:2
До святите и верни братя и сестри в Христос, които живеят в Колос. Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща.


Колосяни 1:3
Когато се молим за вас, винаги благодарим на Бога, Бащата на нашия Господ Исус Христос,


Колосяни 1:10
да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога;


Колосяни 1:11
да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост


Колосяни 1:13
Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пренесе в царството на своя възлюбен Син,


Колосяни 1:15
Той е видимият образ на невидимия Бог и стои над всичко сътворено.


Колосяни 1:19
Защото в него Бог избра да живее в цялата си пълнота


Колосяни 1:21
Имаше време, когато заради помислите си и злите си дела вие се бяхте отдалечили от Бога и бяхте негови врагове.


Колосяни 1:22
Но сега чрез физическата си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред него святи, неопетнени и безупречни.


Колосяни 1:25
Бог ми възложи задачата да стана един от служителите й заради вашето благо: да съобщавам Божието послание.


Колосяни 1:26
Това послание е тайната истина, скрита от векове и поколения, която сега Бог изяви на своите святи хора.


Колосяни 1:27
Той реши да им извести колко велико е славното богатство на тази тайна истина. Тя е за всички народи и е самият Христос, който е във вас и е нашата надежда, че ще споделим Божията слава.


Колосяни 1:28
Ето защо ние продължаваме да го проповядваме. Наставляваме и поучаваме всеки с пълна мъдрост, за да може всички да бъдат представени пред Бога зрели в Христос.


Колосяни 2:2
за да бъдат сърцата им утешени и да са свързани в любов, да бъдат богати с увереността, която идва от разбирането, и да познаят напълно Христос – Божията тайна истина,


Колосяни 2:7
Нека той бъде основата ви и в него израствайте, укрепвайте във вярата, както бяхте научени, и винаги благодарете на Бога.


Колосяни 2:9
Защото Бог в своята пълнота живее в този, който прие човешки образ,


Колосяни 2:12
Това се случи, когато бяхте кръстени – старата ви същност умря и бе погребана заедно с Христос, и вие бяхте също и възкресени заедно с Христос чрез вярата си в силата на Бога, която той показа, възкресявайки Христос от мъртвите.


Колосяни 2:13
Вие бяхте духовно мъртви поради греховете си и поради това, че не бяхте обрязани, но Бог ви съживи заедно с Христос и щедро ни прости всички грехове.


Колосяни 2:15
Бог обезоръжи духовните управници и власти и с кръста ги поведе като пленници в победно шествие.


Колосяни 3:1
И така, след като бяхте възкресени заедно с Христос, стремете се към нещата, които са горе, където Христос седи отдясно на Бога.


Колосяни 3:3
Защото умряхте и животът ви е скрит заедно с Христос в Бога.


Колосяни 3:10
и сте си сложили новата същност, която непрекъснато се обновява по образа на своя Създател до пълно познаване на Бога.


Колосяни 3:12
Затова, като избраници на Бога, святи и обичани, правете всичко със състрадание, доброта, смирение, тактичност и търпение.


Колосяни 3:15
И нека мирът, който идва от Христос, властва в сърцата ви. Всички бяхте призовани в едно тяло, за да имате мир. Винаги благодарете на Бога.


Колосяни 3:16
Христовото слово трябва да живее във вас в цялото си богатство. С пълна мъдрост се поучавайте и се съветвайте един друг. Пейте псалми, химни и духовни песни с благодарност към Бога в сърцата си.


Колосяни 3:17
И всичко, което казвате или правите, трябва да е в името на Господ Исус, като благодарите чрез него на Бог Отец.


Колосяни 3:25
Защото който върши зло, ще бъде съответно наказан за злото, а Бог е безпристрастен.


Колосяни 4:3
Същевременно се молете и за нас: Бог да ни даде възможност да проповядваме Благата вест и да говорим тайната истина за Христос, заради която съм в затвора.


Колосяни 4:12
Поздравява ви и Епафрас, един от вашите, който служи на Христос Исус. Той винаги горещо се моли да станете духовно зрели и да сте твърдо убедени относно всичко, което Бог иска.


1 Солунци 1:1
От Павел, Силуан и Тимотей, до църквата на солунците, които принадлежат на Бог Отец и на Господ Исус Христос. Благодат и мир на вас.


1 Солунци 1:2
Винаги благодарим на Бога за всички вас и ви споменаваме в молитвите си.


1 Солунци 1:3
Непрекъснато помним пред нашия Бог и Баща това, което постигнахте поради вярата си, усилията ви, породени от любовта ви, и постоянството ви, вдъхновено от надеждата в нашия Господ Исус Христос.


1 Солунци 1:4
Братя и сестри, Бог ви обича; знаем, че той ви е избрал,


1 Солунци 1:9
Защото хората навсякъде говорят за това как добре ни приехте и как обърнахте гръб на идолите, за да служите на живия и истински Бог


1 Солунци 1:10
и да очаквате неговия Син, който ще дойде от небето – Сина, когото Бог възкреси от мъртвите, Исус, който ни спасява от идващия Божий гняв.


1 Солунци 2:2
но както знаете, преди това бяхме понесли страдания и обиди във Филипи. И все пак, въпреки многото пречки, с Божията помощ имахме смелостта да ви кажем Благата вест от Бога.


1 Солунци 2:4
Точно обратното: говорим като хора, избрани от Бога да им бъде поверена Благата вест, и не се опитваме да се харесаме на хората, а на Бога, който изпитва нашите мотиви.


1 Солунци 2:5
Както знаете, никога не се обърнахме към вас с ласкателства, нито използвахме посланието си, за да прикрием някаква алчност. Бог ни е свидетел за това!


1 Солунци 2:8
Чувствахме се толкова привързани към вас, че бяхме готови да споделим с вас не само Благата вест от Бога, а и собствените си души, защото ни станахте много скъпи.


1 Солунци 2:9
Братя и сестри, вие помните нашия упорит труд. Ние работехме ден и нощ, за да не сме в тежест на никого от вас, докато ви проповядвахме Благата вест от Бога.


1 Солунци 2:10
И вие, и Бог сте свидетели колко предано, праведно и безукорно бе поведението ни към вас, вярващите,


1 Солунци 2:12
Насърчавахме ви, утешавахме ви и ви подтиквахме да живеете по начин, достоен за Бога, който ви призовава в своето славно царство.


1 Солунци 2:13
Ние непрекъснато благодарим на Бога и за това, че когато получихте Божието послание, което чухте от нас, вие го приехте не като послание от хора, а като Божие послание, каквото то наистина е и действа във вас, вярващите.


1 Солунци 2:15
които убиха Господ Исус и пророците, а нас прогониха, които разгневяват Бога и са против всички хора.


1 Солунци 3:2
и изпратихме Тимотей, наш брат, който заедно с нас работи за Бога и проповядва Благата вест за Христос. Изпратихме го, за да ви укрепи и насърчи във вашата вяра,


1 Солунци 3:9
Как да се отблагодарим на Бога за вас и за цялото щастие, което изпитваме пред Бога заради вас?


1 Солунци 3:11
Нека сам нашият Бог и Баща, а също и нашият Господ Исус ни доведат при вас


1 Солунци 3:13
така както ние преливаме от любов към вас, за да укрепи сърцата ви и да ги направи безгрешни и святи пред нашия Бог и Баща, когато нашият Господ Исус дойде с всички свои святи хора.


1 Солунци 4:1
И накрая, братя и сестри, искам да ви кажа още някои неща. Вие научихте от нас как да живеете живот, който радва Бога, и всъщност така и живеете, но ви молим и ви увещаваме в името на Господ Исус все повече да се стараете да го правите.


1 Солунци 4:3
Ето какво иска Бог: да му се посветите. Иска да се пазите от сексуални грехове


1 Солунци 4:5
а не в похотливи страсти като езичниците, които не познават Бога.


1 Солунци 4:7
Защото Бог ни призова да живеем свято, а не в нечистота.


1 Солунци 4:8
Така че, който отхвърля това учение, отхвърля не хора, а Бога, който ви дава и своя Свят Дух.


1 Солунци 4:9
За любовта към братята и сестрите в Христос не е нужно ние да ви пишем нещо, защото самите вие сте научени от Бога да се обичате един друг


1 Солунци 4:14
Защото щом вярваме, че Исус умря и след това възкръсна, така също Бог ще възкреси чрез Исус онези от нас, които са умрели, и ще ни събере с него, когато дойде.


1 Солунци 5:9
Защото Бог ни избра не за да изпитаме гнева му, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,


1 Солунци 5:18
Каквото и да се случи, бъдете благодарни. Така иска Бог да живеете в Христос Исус.


1 Солунци 5:23
И нека самият Бог, Богът на мира, да ви освети съвършено и опази цялото ви същество – дух, душа и тяло – безукорно, когато дойде нашият Господ Исус Христос.


2 Солунци 1:1
От Павел, Силуан и Тимотей, до църквата на солунците, които принадлежат на Бога, нашия Баща, и на Господ Исус Христос.


2 Солунци 1:2
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


2 Солунци 1:3
Винаги трябва да благодарим на Бога за вас, братя и сестри, и е редно да го правим, защото вярата ви расте все повече и повече и любовта, която всички вие имате един към друг, става все по-голяма и по-голяма.


2 Солунци 1:5
Това е доказателство, че Бог е прав, като е отсъдил, че може да бъдете счетени за достойни да влезете в Божието царство, за което сега страдате.


2 Солунци 1:6
И е правилно в очите на Бога да отвърне със страдания на онези, които ви карат да страдате,


2 Солунци 1:8
в пламтящ огън и ще донесе наказание на онези, които не познават Бога и които не се покоряват на Благата вест за нашия Господ Исус.


2 Солунци 1:11
Ето защо винаги се молим за вас нашият Бог да ви счете за достойни за живота, който ви е призовал да живеете, и със своята власт да доведе до изпълнение всяко добро, което искате да извършите, и всяко дело, което идва от вашата вяра,


2 Солунци 1:12
така че името на нашия Господ Исус да бъде почитано чрез вас и вие да бъдете почитани чрез него. Това може да стане единствено чрез благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.


2 Солунци 2:4
Той ще се противи и ще се превъзнася над всичко, което се нарича „Бог“, и над всичко, на което хората се покланят – до такава степен, че ще влезе в Божия храм, ще седне на престола и сам ще се провъзгласи за Бог.


2 Солунци 2:11
Затова Бог изпраща непреодолимо заблуждение да работи в тях и те да повярват в онова, което е лъжа,


2 Солунци 2:13
Братя и сестри, вие сте хора, които Господ обича, и ние винаги трябва да благодарим на Бога за вас, защото ви е избрал да бъдете сред първите спасени чрез Духа, който ви прави святи, и чрез вярата ви в истината.


2 Солунци 2:14
Към това спасение Бог ви призова чрез Благата вест, която ви проповядвахме, за да получите славата, която принадлежи на нашия Господ Исус Христос.


2 Солунци 2:16
Молим се сам нашият Господ Исус Христос и Бог, нашият Баща, който показа своята любов към нас и чрез благодатта си ни даде вечна утеха и добра надежда,


2 Солунци 3:5
Молим се Господ да води сърцата ви да обичате като Бога и да бъдете търпеливи като Христос.


1 Тимотей 1:1
От Павел, апостол на Христос Исус според заповедта на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда.


1 Тимотей 1:2
До Тимотей, мой истински син във вярата. Благодат, милост и мир на теб от Бог Отец и Христос Исус, нашия Господ.


1 Тимотей 1:11
Това учение е част от поверената ми Блага вест, чрез която виждаме славата на Бога, който е източникът на всички благословения.


1 Тимотей 1:17
На вечния Цар, на безсмъртния и невидимия, на единствения Бог – чест и слава за вечни векове! Амин.


1 Тимотей 1:20
Сред тях са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.


1 Тимотей 2:2
за царе и за всички управници. Молете се да водим спокоен и мирен живот, изцяло посветен на Бога и изпълнен с почит към него.


1 Тимотей 2:3
Това е добро и радва Бога, нашия Спасител,


1 Тимотей 2:5
Защото има само един Бог и само един е посредникът между Бога и хората: Христос Исус, който сам бе човек.


1 Тимотей 2:8
Искам мъжете навсякъде да се молят и да вдигат ръце в молитва, посветени на Бога, без гняв и препирни.


1 Тимотей 2:10
а с добри дела, както е редно за жени, които твърдят, че почитат Бога.


1 Тимотей 3:8
Така също дяконите трябва да са достойни за уважение и на думите им да може да се вярва. Те не трябва да са склонни към прекомерно пиене и не трябва да се стремят да забогатеят по нечестен път.


1 Тимотей 3:15
така че ако се забавя, да знаеш как трябва да се държи човек в Божия дом, който е църквата на живия Бог, опората и основата на истината.


1 Тимотей 4:3
Те забраняват на хората да се женят и им говорят, че трябва да избягват някои храни, които Бог създаде, за да се приемат с благодарност от онези, които вярват и знаят истината.


1 Тимотей 4:4
Защото всичко, създадено от Бога, е добро и нищо не трябва да се отхвърля, ако се приема с благодарност,


1 Тимотей 4:7
Избягвай светските глупави митове и непрекъсното се учи да служиш на Бога.


1 Тимотей 4:8
Физическите упражнения са полезни в известно отношение, а посвещението към Бога е полезно във всяко отношение, защото обещава благословение и в сегашния живот, и в бъдещия.


1 Тимотей 4:10
затова се трудим упорито и се борим, защото сме положили надеждата си в живия Бог, който е Спасителят на всички хора и най-вече на онези, които вярват.


1 Тимотей 5:4
Но ако една вдовица има деца или внуци, нека те първо се научат да засвидетелстват посвещението си към Бога, като се грижат за собственото си семейство. Така ще отплатят дължимото на родителите си, а това радва Бога.


1 Тимотей 5:5
Вдовицата, в пълния смисъл останала сама, се надява на Бога и ден и нощ отправя молби и молитви.


1 Тимотей 5:21
Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели те заклевам да спазваш тези неща без предразсъдъци и да не вършиш нищо от пристрастие.


1 Тимотей 6:3
Ако някой поучава нещо друго и не смята за вярно посланието на нашия Господ Исус Христос, а също и не се съгласява с учението за посветен на Бога живот,


1 Тимотей 6:5
и безкрайните раздори от хора с развратен ум, които са лишени от истината и мислят, че посвещението към Бога е начин да забогатеят.


1 Тимотей 6:6
Посвещението към Бога наистина носи голямо богатство на човека, когато той е доволен от това, което има.


1 Тимотей 6:9
А онези, които искат да са богати, се изкушават и се хващат в капана на многото глупави и вредни желания, които потапят хората в гибел и разруха.


1 Тимотей 6:10
Защото любовта към парите е коренът на всички злини и в стремежа си към богатство някои хора се отклониха от вярата и сами си навлякоха много страдания.


1 Тимотей 6:11
Но ти, като Божий човек, стой далеч от тези неща и се стреми да живееш праведно, да служиш на Бога, да имаш вяра, любов и търпение, да бъдеш любезен и внимателен към останалите.


1 Тимотей 6:13
Заклевам те пред Бога, който дава живот на всичко, и пред Христос Исус, който изповяда великата истина пред Пилат Понтийски:


1 Тимотей 6:15
Бог ще направи това да стане, когато дойде времето. Той е благословеният и единствен Владетел, Царят на царете, Господарят на господарите.


1 Тимотей 6:17
Наставлявай онези, които са богати с благата на този свят, да не се възгордяват и да не уповават на парите, които са нещо толкова несигурно, а да положат надеждата си в Бога, който щедро ни снабдява с всичко за наша наслада.


1 Тимотей 6:18
Нека да вършат добро, да са богати с добри дела, да са щедри и с готовност да споделят с другите онова, което имат.


1 Тимотей 6:20
Тимотей, съхрани това, което ти е било поверено. Отбягвай богохулното празнодумство и хората, които са против истината и говорят за нещо, което те – лъжливо – наричат „познание“.


2 Тимотей 1:2
До Тимотей, мой скъп син. Благодат, милост и мир на теб от Бог Отец и от Христос Исус, нашия Господ.


2 Тимотей 1:3
Благодаря на Бога, на когото служа с чиста съвест както прадедите ми. Непрекъснато те споменавам в молитвите си ден и нощ.


2 Тимотей 1:7
Защото Духът, който Бог ни даде, не ни прави плахи, а ни изпълва със сила, любов и себевладение.


2 Тимотей 1:8
Така че не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мен, който съм затворник заради него, а бъди готов да страдаш за Благата вест заедно с мен, като разчиташ на силата, която Бог ти дава.


2 Тимотей 1:18
Моля се Господ Исус да даде той да получи милост от Господ Бог в онзи Ден! Ти най-добре знаеш колко много ми беше полезен, когато бях в Ефес.


2 Тимотей 2:14
Продължавай да напомняш на хората за тези неща. Заклевай ги пред Бога да не се препират заради думи, защото от това няма никаква полза, а само вреди на онези, които слушат.


2 Тимотей 2:15
Прави всичко възможно да заслужиш одобрението на Бога като работник, който няма от какво да се срамува и вярно поучава истинското послание.


2 Тимотей 2:16
Но отбягвай безбожните празнодумства, защото те само отдалечават хората от Бога


2 Тимотей 2:19
Обаче здравата основа, положена от Бога, стои стабилно и на нея е написано: „Господ познава онези, които му принадлежат“и „Всеки, който казва, че вярва в Господа, трябва да се отвърне от злото.“


2 Тимотей 2:25
Той трябва тактично да наставлява онези, които му се противопоставят, с надеждата, че Бог може да им даде възможност да се покаят, за да познаят напълно истината


2 Тимотей 3:4
предатели, избухливи, надменни и обичащи по-скоро удоволствията, отколкото Бога.


2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е вдъхновено от Бога и е полезно за поучаване на истината, изобличаване на заблудите, поправяне на грешките и наставляване към праведен живот,


2 Тимотей 4:1
Заклевам те пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите; заклевам те също и в идването и царуването му:


Тит 1:1
От Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, изпратен да укрепва вярата на избраните от Бога хора, да им помага напълно да познаят истината, която води към посвещение на Бога,


Тит 1:2
и да им даде надеждата за вечен живот. Бог, който не лъже, им обеща този живот преди началото на времето,


Тит 1:3
а когато настъпи определеният момент, той разкри своето послание чрез проповядването, което ми бе поверено според заповедта на Бога, нашия Спасител.


Тит 1:4
До Тит, мой истински син във вярата, която споделяме. Благодат и мир на теб от Бог Отец и от Христос Исус, нашия Спасител.


Тит 1:7
Защото епископът, като човек, който отговаря за Божието дело, трябва да бъде безукорен, да не бъде неотстъпчив и избухлив, да не е пристрастен към пиенето и да не обича да се бие, да не се стреми да забогатее по нечестен начин.


Тит 1:16
Те твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от него. Те са противни, непокорни и неспособни за никакви добри дела.


Тит 2:10
да не крадат от тях, а да им засвидетелстват пълна вярност, за да покажат с поведението си, че учението на Бога, нашия Спасител, е добро.


Тит 2:12
Тя ни учи да се откажем от неблагочестивия начин на живот и светските желания и да живеем в този свят мъдро и праведно, за да покажем, че служим на Бога.


Тит 2:13
Така трябва да живеем, докато чакаме благословената надежда, която е славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос.


Тит 3:4
Но когато се откри благостта на Бога, нашия Спасител, и любовта му към хората,


Тит 3:5
той ни спаси. Това стана не заради някакви дела, които ние сме извършили, за да бъдем оправдани от Бога, а защото той е милостив. Той ни спаси чрез умиването, в което се родихме отново, и обновлението, извършено от Святия Дух,


Тит 3:6
който Бог щедро изля върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител,


Тит 3:7
така че сега, когато сме оправдани от Бога чрез неговата благодат, да станем наследници и да получим вечния живот, за който се надяваме.


Тит 3:8
Това, което казвам, е вярно и аз искам да затвърждаваш тези неща в хората, като поучаваш настойчиво, така че онези, които са повярвали в Бога, да си поставят за цел да вършат добри дела. Тези неща са добри и полезни за хората.


Филимон 1:3
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща, и от Господ Исус Христос.


Филимон 1:4
Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,


Евреи 1:1
В миналото много пъти и по различни начини Бог говори на прадедите ни чрез пророците.


Евреи 1:4
Бог го направи да превъзхожда ангелите, също както и името, което наследи, превъзхожда тяхното.


Евреи 1:5
Защото нима има ангел, на когото Бог някога е казвал: „Ти си моят Син. Днес аз станах твой Баща“? Или пък е казвал: „Аз ще му бъда Баща, а той ще ми бъде Син“?


Евреи 1:6
Когато представя на света своя първороден Син, Бог казва: „Всички Божии ангели да му се поклонят.“


Евреи 1:9
Ти винаги си обичал правдата и си мразил неправдата. Затова Бог, твоят Бог, те е помазал с по-голяма радост, отколкото онези, които са с теб.“


Евреи 1:10
Бог казва още: „В началото ти положи основите на земята, Господи, небесата са дело на твоите ръце.


Евреи 1:13
Нима има ангел, на когото Бог някога е казвал: „Седни от дясната ми страна, докато подчиня твоите врагове на властта ти “?


Евреи 1:14
Нали всички ангели са духове, които служат на Бога и са изпратени да помагат на онези, които ще наследят спасение?


Евреи 2:4
Към тяхното свидетелство Бог добави своето, като вършеше знамения, чудеса и различни чудотворства, и даваше на хората различни дарби на Святия Дух според волята си.


Евреи 2:5
Не на ангелите Бог подчини бъдещия свят, за който говорим.


Евреи 2:8
и всичко подчини на властта му.“ Като подчини всичко на властта му, Бог не остави нищо, което да не му е подвластно. Но засега все още не виждаме той да управлява така.


Евреи 2:10
Бог е този, за когото и чрез когото всичко съществува. Той искаше да има много синове и дъщери, които да споделят неговата слава. И извърши онова, което трябваше – направи съвършен Онзи, който ги поведе към спасение. Бог направи Исус истински Спасител чрез неговото страдание.


Евреи 2:13
И отново: „На Бога ще се надявам.“ И още: „Ето ме: мен и децата, които Бог ми даде.“


Евреи 2:17
Затова той трябваше по всичко да прилича на братята и сестрите си, за да стане милостив и верен първосвещеник в служба на Бога и да заличи греховете на хората.


Евреи 3:2
Той беше верен на Бога, който го постави на този пост, също както бе поставил Моисей, и направи всичко, което Бог искаше от него в Божия дом.


Евреи 3:4
Всеки дом е построен от някого, а строителят на всичко е Бог.


Евреи 3:5
Моисей беше верен като служител в целия Божий дом и свидетелстваше за онова, което Бог щеше да каже в бъдеще.


Евреи 3:8
не закоравявайте сърцата си както в миналото, когато се разбунтувахте срещу Бога, както в онзи ден на изкушение в пустинята.


Евреи 3:12
И така, братя и сестри, внимавайте никой от вас да няма зло, невярващо сърце и да изостави живия Бог.


Евреи 3:15
Както е казано: „Ако днес чуете Божия глас, не закоравявайте сърцата си както в миналото, когато се разбунтувахте срещу Бога.“


Евреи 3:18
За кои Бог се закле, че никога няма да влязат в неговата почивка? Не бяха ли това непокорните?


Евреи 4:3
А ние, които повярвахме, можем да влезем в тази почивка, както Бог каза: „И в гнева си се заклех: «Никога няма да влязат в моята почивка!»“ Той каза това, въпреки че със сътворението на света бе свършил делото си.


Евреи 4:4
Някъде в Писанията ето какво казва за седмия ден: „И в седмия ден Бог си почина от всичките си дела.“


Евреи 4:7
Ето защо Бог отново определя ден, наричайки го „днес“, за който говори много години по-късно чрез Давид в цитирания по-горе откъс: „Ако днес чуете Божия глас, не закоравявайте сърцата си.“


Евреи 4:8
Ако Исус Навин ги беше завел в обещаната от Бога почивка, по-късно Бог не би говорил за друг ден.


Евреи 4:10
Защото всеки, който влезе в Божията почивка, също си почива от своя труд, точно както Бог си почина от своя.


Евреи 4:14
Имаме велик първосвещеник, който е преминал през небесата – това е Исус, Синът на Бога – затова нека се държим здраво за вярата, която изповядваме.


Евреи 5:1
Всеки първосвещеник се избира измежду хората, за да служи на Бога от тяхно име и да принася дарове и жертви за грехове.


Евреи 5:4
Да бъдеш първосвещеник е чест, която никой не си присвоява сам. Бог удостоява с нея единствено онзи, когото призовава, както беше Аарон.


Евреи 5:5
Така и Христос не си присвои сам славата на първосвещеничеството, а Бог го избра, като каза: „Ти си моят Син. Днес аз станах твой Баща.“


Евреи 5:10
Тогава Бог го издигна за първосвещеник, също като Мелхиседек.


Евреи 6:1
Затова да оставим зад гърба си началните уроци за Христос и да продължим напред към зрелостта. Да не се връщаме пак към онова, с което започнахме. Започнахме с това, че се покаяхме от делата, водещи към смърт, и повярвахме в Бога.


Евреи 6:10
Защото Бог е справедлив и няма да забрави труда ви и любовта ви към него, изразена в служението, което оказахте и продължавате да оказвате към хората му.


Евреи 6:12
да не ставате мързеливи, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията, дадени от Бога.


Евреи 6:13
Когато Бог даде своето обещание на Авраам, той се закле в себе си, тъй като нямаше друг по-велик, в когото да се закълне.


Евреи 6:17
Бог искаше ясно да покаже на наследниците на обещанието неизмеността на намерението си и затова даде гаранция, като се закле.


Евреи 6:18
Направи го, така че чрез тези две неотменими действия, в които е невъзможно Бог да лъже, ние, които сме прибягнали при него, търсейки безопасност, да бъдем силно насърчени да се държим за надеждата, която ни се предлага.


Евреи 7:1
Този Мелхиседек беше цар на Салим и свещеник на Всевишния Бог. Той посрещна Авраам, който се връщаше след победата си над царете, и го благослови.


Евреи 7:19
Законът не доведе до съвършенство, а сега ни се дава по-добра надежда, чрез която да се приближим до Бога.


Евреи 7:21
Исус бе издигнат за свещеник с даване на клетва от страна на Бога, който му каза: „Господ се закле и няма да измени на думата си: «Ти си свещеник завинаги.»“


Евреи 7:25
Затова той може завинаги да спаси онези, които идват при Бога чрез него, защото винаги живее да се застъпва за тях.


Евреи 8:5
Тяхната служба е само подобие или сянка на небесните неща. Затова Бог предупреди Моисей, когато той се готвеше да издигне скинията: „Постарай се да направиш всичко по образеца, който ти беше показан в планината.“


Евреи 8:8
Но Бог обвини хората с думите: „Виж! Идва времето, казва Господ, когато ще сключа нов завет с народа на Израел и народа на Юда.


Евреи 8:10
Това е заветът, който ще сключа с народа на Израел след онези дни, казва Господ. В умовете им ще вложа законите си и върху сърцата им ще ги напиша. Аз ще бъда техният Бог и те ще бъдат моят народ.


Евреи 8:13
Бог нарече този завет „нов“, като с това призна първия за стар, а всичко, изживяло времето си и вече остаряло, скоро изчезва.


Евреи 9:1
Първият завет имаше правила, по които да се служи на Бога, и земно светилище за поклонение.


Евреи 9:2
Издигната бе скиния, в чиято първа част, наречена „Святото Място“, бяха поставени светилникът и масата за присъствените хлябове, принесени на Бога.


Евреи 9:6
Когато тези неща бяха подредени по описания начин, свещениците всеки ден влизаха в първата част, където извършваха богослужението.


Евреи 9:7
А във втората част имаше право веднъж годишно да влиза само първосвещеникът, който винаги трябваше да носи жертвена кръв и да я принася пред Бога за своите грехове и за греховете, извършени от хората поради незнание.


Евреи 9:10
защото се отнасят само до ястия и питиета, и различни ритуални измивания. Това са само външни правила, които Бог постанови, докато дойде новият ред.


Евреи 9:14
колко по-голяма сила ще има тогава кръвта на Христос! Чрез вечния Дух той предложи на Бога себе си като съвършена жертва. Неговата кръв ще очисти съвестта ни от делата, водещи до смърт, за да можем да служим на живия Бог.


Евреи 9:15
Затова Христос е посредникът на един нов завет, като със смъртта си изкупи греховете, извършени по време на първия, за да могат сега призованите от Бога да получат обещаното им вечно наследство.


Евреи 9:20
като каза: „Това е кръвта на завета, който Бог ви заповяда да спазвате.“


Евреи 9:21
По същия начин той напръска скинията и всичко, което се използва при богослужението.


Евреи 9:24
Христос не влезе в светилище, издигнато от човешки ръце – подобие на истинското, а отиде в самото небе да застане сега пред Бога от наше име.


Евреи 10:1
Законът ни дава само неясни контури на бъдещите блага, а не истинския им образ, и никога не може с едни и същи жертви, принасяни постоянно година след година, да направи съвършени онези, които идват с тях да се поклонят на Бога.


Евреи 10:12
А Христос принесе една единствена жертва за греховете и тази жертва е достатъчна за всички времена. След това той седна отдясно на Бога.


Евреи 10:22
Затова, след като сърцата ни са напръскани, за да се очистим от виновна съвест, и след като сме измили телата си с чиста вода, да се приближим към Бога с искрени сърца и непоколебима вяра.


Евреи 10:27
Остава ни само ужасяващото очакване на съда и яростния огън, който ще погълне онези, които се противопоставят на Бога.


Евреи 10:31
Ужасно е да попаднеш в ръцете на живия Бог.


Евреи 10:35
Не губете смелостта си и ще бъдете богато възнаградени.


Евреи 11:2
Заради тази вяра Бог похвали хората, живели в древността.


Евреи 11:3
Защото вярваме, ние разбираме, че вселената е сътворена по заповедта на Бога и видимото се е родило от невидимото.


Евреи 11:4
Защото вярваше, Авел принесе на Бога по-добра жертва от тази на Каин. Бог одобри даровете му и го нарече праведен; и сега, макар и мъртъв, той все още ни говори чрез вярата си.


Евреи 11:5
Защото вярваше, Енох бе пренесен в друг живот, без някога да умре. Тялото му не беше открито – Бог бе пренесъл Енох, и съществува свидетелството, че преди да бъде пренесен, той е радвал Бога.


Евреи 11:6
Ако човек няма вяра, е невъзможно да радва Бога. Който отива при Бога, трябва да вярва, че той съществува и възнаграждава всеки, който наистина го търси.


Евреи 11:8
Защото вярваше, Авраам послуша Бога, когато той го призова да тръгне към обещаната му в наследство земя, и замина, макар че не знаеше къде всъщност отива.


Евреи 11:10
защото очакваше града с вечни основи, чийто архитект и строител е Бог.


Евреи 11:16
Но те копнееха за по-добра – тоест за небесна страна. Заради това Бог не се срамува да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.


Евреи 11:17
Защото вярваше, Авраам бе готов да принесе в жертва Исаак, когато Бог поиска да го изпита. Да, този, който получи обещанията, бе готов да принесе в жертва единствения си син,


Евреи 11:18
за когото Бог му бе казал: „Чрез Исаак ще дойдат потомците ти.“


Евреи 11:19
Авраам разсъди, че Бог може дори да възкресява от мъртвите, и в известен смисъл сякаш си върна Исаак оттам, когато Бог го възпря да извърши това жертвоприношение.


Евреи 11:21
Защото вярваше, Яков благослови всеки от синовете на Йосиф, когато умираше, и се поклони на Бога, подпирайки се на бастуна си.


Евреи 11:33
Тези хора имаха вяра и затова побеждаваха царства, раздаваха правосъдие, получаваха обещания от Бога, затваряха усти на лъвове,


Евреи 11:40
За нас Бог бе предопределил нещо по-добро, така че само заедно с нас да могат да станат съвършени.


Евреи 12:5
Нима сте забравили насърчителните думи, с които Бог се обръща към вас като към синове: „Сине мой, не гледай лекомислено на възпитанието от Господа. Не се отчайвай, когато той те изобличава.


Евреи 12:7
Търпеливо понасяйте възпитанието, защото то показва, че Бог се отнася към вас като към синове. Нима има син, чийто баща да не го възпитава?


Евреи 12:10
Нашите земни бащи ни възпитаваха за кратко и така, както считаха за най-добре, а Бог ни възпитава за наше добро, за да можем да станем святи като него.


Евреи 12:22
Не, вие сте дошли при планината Сион, при града на живия Бог, при небесния Ерусалим, при десетките хиляди ангели, събрали се с радост,


Евреи 12:23
при църквата на първородните, чиито имена са записани в небесата, при Бога, съдията на всички хора, при духовете на праведните, които са станали съвършени.


Евреи 12:28
И така, щом получаваме непоклатимо царство, нека се изпълним с признателност, за да служим на Бога по начин, който го радва, с уважение и страхопочитание,


Евреи 12:29
защото нашият Бог е всепоглъщащ огън.


Евреи 13:4
Бракът трябва да се почита от всички и брачното легло да се пази неопетнено, защото Бог ще съди сексуално неморалните и прелюбодейците.


Евреи 13:5
Не робувайте на любовта към парите и се задоволявайте с това, което имате, защото Бог е казал: „Никога няма да те изоставя. Никога няма да те напусна.“


Евреи 13:15
И нека чрез Исус непрестанно принасяме на Бога жертва на възхвала, тоест плода на устните ни, изповядващи неговото име.


Евреи 13:16
Не пропускайте да вършите добро и да споделяте каквото имате, защото именно такива жертви радват Бога.


Евреи 13:20
Нека Богът на мира, който чрез кръвта на вечния завет възкреси от мъртвите великия пастир на овцете – нашия Господ Исус,


Яков 1:1
Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, поздравява Божиите хора, пръснати по целия свят.


Яков 1:5
Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде.


Яков 1:9
Бедният брат да се радва на това, че Бог го смята за важен,


Яков 1:10
а пък богатият брат – на това, че се случват лоши неща, които го смиряват, защото ще изчезне, както цветът на полската трева.


Яков 1:11
Слънцето изгрява и с палещите си лъчи изсушава растението. Цветът му окапва и хубостта му загива. Така е и с богатия: докато крои планове за работата си, ще повехне.


Яков 1:12
Какви благословения има за онзи, който бъде изпитан и остане верен! След като успешно издържи изпитанието, той ще получи венеца на живота, обещан от Бога на хората, които го обичат.


Яков 1:13
Никой, когато е изкушен да извърши зло, не трябва да казва: „Това изкушение идва от Бога“, защото Бог не може да бъде изкушен от злото и той никого не изкушава.


Яков 1:20
защото той пречи на човек да живее така, както иска Бог.


Яков 1:27
Поклонението, което Бог приема за чисто и непорочно, се изразява в това да се грижиш за сираци и вдовици, когато са в нужда, и да останеш неосквернен от светското влияние.


Яков 2:3
и ако към богато облечения покажете специално отношение и кажете: „Седни на това хубаво място“, а на бедно облечения кажете: „Стой там прав“ или „Седни при краката ми“,


Яков 2:5
Чуйте, скъпи братя и сестри! Нали Бог избра бедните в очите на света да бъдат богати с вяра и да наследят царството, обещано от него на онези, които го обичат?


Яков 2:6
А вие унижавате бедняка! Нали богатите са тези, които ви потискат и ви влачат по съдилищата?


Яков 2:16
и ако някой от вас им каже: „Бог да ви благослови! Дано да се стоплите и нахраните!“, без да им даде онова, от което се нуждаят, ще им помогне ли с това?


Яков 2:19
Ти вярваш, че Бог е един. Добре! Но демоните също вярват това – и треперят от страх.


Яков 2:23
Така се изпълни Писанието, което казва: „Авраам повярва на Бога и заради вярата му Бог го прие за праведен“и Авраам беше наречен „приятел на Бога“.


Яков 2:25
Друг пример е Раав, която беше проститутка, но Бог я оправда чрез делата й: тя подслони съгледвачите и им помогна да избягат по друг път.


Яков 4:2
Желаете, но нямате и затова убивате и завиждате на другите, но пак не можете да се сдобиете с желаното и тогава се карате и се биете. Нямате, защото не молите Бога да ви даде,


Яков 4:4
Вие, неверни на Бога хора, не знаете ли, че да обичаш света означава да мразиш Бога и всеки, който иска да е приятел със света, става враг на Бога?


Яков 4:5
Или може би мислите, че Писанието напразно казва: „Духът, който Бог е вложил да живее в нас, копнее ревностно да бъдем само негови“?


Яков 4:6
Но Бог ни дава по-голяма благодат и затова Писанието казва: „Бог е против горделивите, а на смирените дава благодат.“


Яков 4:7
Така че, подчинете се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще избяга от вас.


Яков 4:8
Приближете се към Бога и той ще се приближи към вас. Отмийте греха от живота си, вие, грешници! Очистете мисленето си, вие, които непрекъснато се двоумите!


Яков 5:1
Чуйте вие, които сте богати: ридайте и плачете с глас заради нещастията, които ще ви сполетят.


Яков 5:2
Богатството ви ще изгние и молци ще изядат дрехите ви.


1 Петрово 1:2
Според плана, който Бог Отец отдавна бе предначертал, вие бяхте избрани да станете негов свят народ чрез действието на Духа, да му се покорявате и да бъдете очистени чрез жертвената смърт на Исус Христос. Благодат и мир да изобилстват над вас.


1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господ Исус Христос! В голямата си милост той ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите


1 Петрово 1:21
Чрез него вие повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, за да е в Бога вярата и надеждата ви.


1 Петрово 2:4
Приближете се към него, живия камък, отхвърлен от хората, но безценен за Бога и избран от него.


1 Петрово 2:5
Вие също сте като живи камъни, които Бог използва, за да изгради духовен храм, където да му служите като свято свещенство и да принасяте духовни жертви, които Бог ще приеме чрез Исус Христос.


1 Петрово 2:9
Но вие сте избран род, царски свещеници, свят народ, хора, които принадлежат на Бога, за да възвестявате могъщите дела на Онзи, който ви призова от тъмнина в своята чудна светлина.


1 Петрово 2:12
Нека поведението ви сред езичниците бъде толкова добро, че макар да ви обвиняват в злосторничество, като видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на идването му.


1 Петрово 2:17
Уважавайте всеки човек, обичайте братята и сестрите си в Христос, бойте се от Бога и почитайте царя.


1 Петрово 2:19
Похвално е, ако някой, с мисълта за Бога, понесе болката на несправедливи страдания.


1 Петрово 3:2
защото ще видят чистия ви и богобоязлив живот.


1 Петрово 3:4
Красотата ви трябва да идва отвътре – неувяхващата красота на един нежен и спокоен дух, защото това е много ценно в очите на Бога.


1 Петрово 3:5
Такава беше красотата на святите жени от миналото, които се надяваха на Бога. Те се подчиняваха на мъжете си,


1 Петрово 3:18
Защото и самият Христос, за да ни отведе при Бога, умря за греховете ни веднъж завинаги – праведният умря за неправедните, като тялото му беше умъртвено, но той оживя в духа.


1 Петрово 3:20
които бяха непокорни в миналото, когато Бог търпеливо чакаше, а Ной строеше своя кораб. Само няколко души, и по-точно осем, влязоха в него и се спасиха през водата.


1 Петрово 3:21
Тази вода е символ на кръщението, което днес спасява и вас. Кръщението не е отстраняване на нечистотата на тялото, а молба към Бога за чиста съвест. То ви спасява чрез възкресението на Исус Христос.


1 Петрово 3:22
Той се възнесе на небето и е отдясно на Бога, като на него са подчинени и ангелите, и властите, и силите.


1 Петрово 4:6
Затова Благата вест бе проповядвана и на мъртвите, така че макар да са били осъдени на физическа смърт, както всички хора, чрез Духа да живеят вечно, както Бога.


1 Петрово 4:11
Който говори, да говори думи от Бога. Който служи, да служи със силата, която Бог осигурява, така че във всичко да се прославя Бог чрез Исус Христос. На него принадлежи славата и силата за вечни векове! Амин.


1 Петрово 4:16
Но ако някой страда за това, че е християнин, да не се срамува, че носи това име, а да прослави Бога за него.


1 Петрово 4:17
Дойде времето за съд и той започва от Божието семейство. А щом започва с нас, какъв ще е краят за онези, които отхвърлят Благата вест от Бога?


1 Петрово 5:2
грижете се за Божието стадо, което ви е поверено. Пазете го не по принуда, а доброволно, както Бог иска. И го правете не от алчност за пари, а от стремеж да служите.


1 Петрово 5:5
По същия начин вие, по-младите, се подчинявайте на презвитерите и се отнасяйте със смирение един към друг, защото: „Бог е против горделивите, а на смирените дава благодат.“


1 Петрово 5:10
След тези краткотрайни страдания сам Бог ще оправи всичко. Бог, който е източник на всяка благодат и който ви призова да споделите вечната му слава в Христос Исус, ще ви подкрепи, ще ви даде сила и ще ви предпази от падане.


2 Петрово 1:1
От Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, до всички вас, които благодарение на праведността на нашия Бог и Спасител Исус Христос получихте вяра толкова ценна, колкото и нашата:


2 Петрово 1:2
Благодат и мир да изобилстват над вас чрез пълното ви познаване на Бога и на Исус, нашия Господ.


2 Петрово 1:3
Божествената сила ни даде всичко, което ни е нужно, за да живеем и служим предано на Бога, защото напълно познаваме Онзи, който ни призова чрез славата и могъщите си дела.


2 Петрово 1:17
Исус получи чест и слава от Бог Отец, когато от великия и славен Бог до него стигна глас, който каза: „Това е моят възлюбен Син. Той е избраникът ми.“


2 Петрово 1:21
Защото по волята на човека никога не се е раждало пророчество, а водени от Святия Дух, хората са изричали послания от Бога.


2 Петрово 2:4
Бог не пожали ангелите, които съгрешиха, а ги запрати в мрачните подземия на ада, където да бъдат държани до съда.


2 Петрово 3:11
Щом всичко това ще бъде унищожено, какви хора трябва да сте вие тогава? Трябва да живеете свято и да служите на Бога,


2 Петрово 3:13
Но ние очакваме обещаните от Бога нови небеса и нова земя, където ще живее праведността.


2 Петрово 3:14
Затова, скъпи мои, след като очаквате тези неща, постарайте се да се изправите пред Бога неопетнени, непорочни и да бъдете в мир с него.


2 Петрово 3:15
Не забравяйте, че сме спасени, защото Господ е търпелив. Същото ви писа с дадената му от Бога мъдрост и нашият любим брат Павел.


1 Йоаново 1:5
Посланието, което чухме от него и известяваме на вас, е, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина.


1 Йоаново 1:6
Ако казваме, че имаме общение с Бога, но продължаваме да живеем в тъмнината, значи сме лъжци и не следваме истината.


1 Йоаново 1:9
Но ако признаваме греховете си, Бог ще ни прости. Той ще ни очисти от всички злини, които сме извършили, защото държи на думата си и е справедлив.


1 Йоаново 1:10
Ако казваме, че не сме съгрешавали, обявяваме Бога за лъжец и словото му няма място в живота ни.


1 Йоаново 2:3
Ако изпълняваме заповедите му, можем да бъдем сигурни, че наистина познаваме Бога.


1 Йоаново 2:5
Но ако човек се подчинява на словото му, значи любовта му към Бога наистина е достигнала съвършенство в него. Ето как можем да бъдем сигурни, че сме в Бога:


1 Йоаново 3:1
Помислете само каква любов е показал към нас Отец, щом ни е позволил да се наречем деца на Бога! И наистина сме такива! Но светът не разбира това, защото не е познал него.


1 Йоаново 3:2
Скъпи мои, сега сме деца на Бога. Какви ще бъдем в бъдеще, още не ни е разкрито, но знаем, че когато Христос се яви, ще бъдем като него, защото ще го видим такъв, какъвто е.


1 Йоаново 3:9
Всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да съгрешава, защото новият живот, който Бог му е дал, остава в него. Той не може да продължава да съгрешава, защото е станал Божие дете.


1 Йоаново 3:10
Децата на Бога и децата на дявола се разпознават по това: който не постъпва праведно и не обича брат си, не принадлежи на Бога.


1 Йоаново 3:17
Ако някой има материални блага, но като види своя брат в нужда, не се смили над него, как може да твърди, че обича Бога?


1 Йоаново 3:19
По това ще се уверим, че принадлежим на истината, и ще успокоим сърцата си пред Бога,


1 Йоаново 3:20
когато съвестта ни осъжда; защото Бог е по-голям от съвестта ни и знае всичко.


1 Йоаново 3:21
Скъпи мои, ако съвестта ни не ни осъжда, то с увереност можем да пристъпим към Бога


1 Йоаново 3:24
Който спазва Божиите заповеди, живее в Бога и Бог живее в него. Ето как можем да разберем, че Бог живее в нас: по Духа, който ни е дал.


1 Йоаново 4:1
Скъпи мои, не вярвайте на всеки дух. Винаги проверявайте духовете, за да видите дали са от Бога, защото по света наизлязоха много лъжепророци.


1 Йоаново 4:2
Ето как ще разпознаете Божия Дух: всеки дух, който признава, че Исус е Христос, дошъл на земята в човешко тяло, е от Бога.


1 Йоаново 4:3
А всеки дух, който не признава Исус, не е от Бога. Той е духът на антихриста, за когото сте чули, че идва, а сега е вече в света.


1 Йоаново 4:4
Дечица, вие принадлежите на Бога и сте победили лъжепророците, защото Онзи, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.


1 Йоаново 4:6
Но ние принадлежим на Бога и който познава Бога, слуша нас, а който не принадлежи на Бога, не ни слуша. По това можем да разпознаем духа на истината и духа на заблудата.


1 Йоаново 4:7
Нека се обичаме, скъпи мои, защото любовта идва от Бога и който обича, е станал дете на Бога и познава Бога.


1 Йоаново 4:8
Който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов.


1 Йоаново 4:9
Ето как Бог показа любовта си към нас: той изпрати в света своя единствен Син, за да ни даде живот чрез него.


1 Йоаново 4:10
Истинска любов е не нашата любов към Бога, а Божията любов към нас, която той показа, като изпрати своя Син да бъде изкупителна жертва за греховете ни.


1 Йоаново 4:11
Скъпи мои, щом Бог ни обича така, значи и ние трябва да се обичаме един друг.


1 Йоаново 4:12
Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог живее в нас и любовта му е станала съвършена в нас.