A A A A A


Търсене

Матей 5:8
Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.


Матей 5:28
Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена и я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.


Матей 6:21
защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“


Матей 11:29
Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си!


Матей 12:34
Змийски изчадия! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата.


Матей 12:35
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.


Матей 12:40
Защото, както Йона остана в корема на рибата три дена и три нощи, така и Синът човешки ще бъде в сърцето на земята три дена и три нощи.


Матей 13:15
Защото сърцето на този народ е закоравяло — с уши трудно слушат и са затворили очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, и да се обърнат, и Аз да ги спася.


Матей 13:19
при всеки, който чува словото за Царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му: ето какво означава посятото край пътя.


Матей 15:8
„Този народ се доближава до Мене с думи и с устни Ме почита, но държи сърцето си далеч от Мене;


Матей 15:18
А онова, което излиза от устата, идва от сърцето; то именно осквернява човека.


Матей 15:19
Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, богохулство.


Матей 18:35
Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на своя брат прегрешенията му.“


Матей 22:37
А Иисус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и с целия си разум:


Матей 24:48
Ако пък слугата е лош и рече в сърцето си: „Ще се забави господарят ми“ —


Марко 6:52
Защото те не разбраха станалото с хлябовете, понеже сърцето им беше закоравяло.


Марко 7:6
А Той им рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ с устните си Ме почита, но сърцето му стои далече от Мене.“


Марко 7:19
Защото то не влиза в сърцето му, а в корема и излиза навън.“ Така Той очисти всяка храна.


Марко 7:21
Защото отвътре, от човешкото сърце, излизат зли помисли, прелюбодейства, блудства, убийства,


Марко 8:17
А Иисус узна за това и им каза: „Защо обсъждате, че нямате хляб? Нима не забелязвате и не разбирате? Още ли е вкаменено вашето сърце?


Марко 11:23
Истината ви казвам: ако някой рече на тази планина „Вдигни се и се хвърли в морето“ и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще се сбъдне, каквото и да каже.


Марко 12:30
и възлюби Господ, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и с целия си разум, и с цялата си сила. Тази е първата заповед.


Марко 12:33
и че да Го обичаш с цялото си сърце и с целия си разум, и с цялата си душа, и с цялата си сила, и да обичаш ближния като самия себе си е повече от всички всеизгаряния и жертви.“


Лука 1:51
Той вдигна силната Си ръка, разпръсна онези, които имаха надменни помисли в сърцето си,


Лука 1:66
Всички, които чуха това, съхраниха го в сърцето си и казваха: „Какво ли ще стане от това дете?“ И ръката на Господа беше с него.


Лука 2:19
А Мария пазеше всички тези думи в сърцето си и размишляваше върху тях.


Лука 2:51
Той тръгна с тях и дойде в Назарет. И живееше с тях в послушание. Майка Му съхраняваше всички тези думи в сърцето си.


Лука 6:45
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошото; защото от онова, което преизпълва сърцето, говорят устата му.


Лука 8:12
Зърната, паднали край пътя, са онези, които слушат словото, но след време идва дяволът и го грабва от сърцето им, за да не би да повярват и да се спасят.


Лука 8:15
А падналото на добра почва са онези, които са чули словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение.


Лука 9:47
Иисус, като разбра мисълта на сърцето им, взе едно дете, постави го до Себе Си


Лука 10:27
Онзи отговори: „Възлюби Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила, и с целия си разум; обичай и ближния си като себе си.“


Лука 12:34
Защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.


Лука 12:45
Ако пък този слуга рече в сърцето си: „Господарят ми ще се забави да се върне“, и започне да бие слуги и слугини, да яде и пие и да се напива —


Лука 22:15
и им рече: „От сърце пожелах да ям с вас тази пасхална вечеря, преди да пострадам.


Лука 24:32
И те си казаха един на друг: „Не гореше ли у нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше Писанието?“


Йоан 2:25
и не се нуждаеше някой да свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в сърцето на човека.


Йоан 12:40
„Той ослепи очите им и вкамени сърцата им, така че с очи да не видят и със сърце да не разберат, за да не се обърнат и да ги изцеля.“


Йоан 13:2
Това стана по време на вечеря. Тогава дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Искариот, син на Симон, да Го предаде.


Йоан 14:1
„Да не се смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.


Йоан 14:27
Мир ви оставям — Своя мир ви давам. Аз ви давам не така, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.


Деяния 2:26
Затова сърцето ми е радостно и думите — весели, а също и плътта ми ще почива в надежда.


Деяния 2:41
И тъй, които приеха на драго сърце думите му, се кръстиха. В онзи ден се присъединиха около три хиляди души.


Деяния 2:46
И всеки ден прекарваха в единомислие в храма, разчупваха хляб по къщите, хранеха се весело и с чисто сърце,


Деяния 4:32
Множеството вярващи имаха едно сърце и една душа; и никой не наричаше свое нищо от имота си, а всичко им беше общо.


Деяния 5:3
Но Петър го попита: „Анания, защо Сатана изпълни сърцето ти да излъжеш Светия Дух и да скриеш цената на нивата?


Деяния 5:4
Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, не разполагаш ли и с парите си? Защо сложи на сърцето си това нещо? Ти излъга не хора, а Бога.“


Деяния 8:21
Ти нямаш дял, нито участие в това дело, защото сърцето ти не е чисто пред Бога.


Деяния 8:22
Покай се за това твое зломислие и се помоли на Бога, може би ще ти бъде простен помисълът на твоето сърце.


Деяния 8:37
А Филип му отвърна: „Можеш да се кръстиш, ако вярваш с цялото си сърце.“ Той каза: „Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.“


Деяния 11:23
Като пристигна и видя Божията благодат, той се зарадва и призоваваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа,


Деяния 13:22
А след като го отхвърли, издигна им за цар Давид, за когото изрече свидетелство: „Намерих мъж по сърцето Си — Давид, сина на Йесей. Той ще изпълни всичко, което искам.“


Деяния 16:14
Слушаше и една богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатира, която продаваше пурпурни платове. И Господ ѝ отвори сърцето внимателно да се вслушва в това, което говореше Павел.


Деяния 21:13
Но Павел отговори: „Защо плачете и съкрушавате сърцето ми? Аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим в името на Господ Иисус.“


Деяния 28:27
Защото сърцето на този народ е закоравяло — с уши трудно слушат и са затворили очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, и да се обърнат, и Аз да ги спася“.


Римляни 1:21
понеже познаха Бога, но не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи.


Римляни 2:5
Но с твоята упоритост и сърце, чуждо на покаянието, ти събираш гняв против себе си за деня на гнева, когато се открие праведният съд на Бога.


Римляни 2:29
а юдеин е онзи, който вътрешно е такъв, и обрязване е онова, което е в сърцето — по дух, а не по буква. Похвалата за него идва не от хората, а от Бога.


Римляни 6:17
Но нека благодарим на Бога, че макар и да бяхте роби на греха, вие станахте от сърце послушни на онова учение, на което се отдадохте.


Римляни 9:2
голяма е скръбта ми и непрестанна е мъката на сърцето ми!


Римляни 10:1
Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните са те да бъдат спасени.


Римляни 10:6
А за оправдаването чрез вярата говори така: „Не казвай в сърцето си: „Кой ще се въздигне на небето?“, тоест да доведе долу Христос,


Римляни 10:8
И какво добавя Писанието? „Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест словото на вярата, което проповядваме.


Римляни 10:9
Защото, ако с устата си изповядваш, че Иисус е Господ, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш;


Римляни 10:10
със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме, за да получим спасение.


1 Коринтяни 7:37
Който обаче е непоколебимо твърд в сърцето си, няма такава нужда и е властен над волята си, щом е решил в сърцето си да пази своята девица, той добре прави.


1 Коринтяни 14:25
и така се разкриват тайните на сърцето му. Тогава той ще падне по очи да се поклони на Бога и ще изповяда: „Наистина Бог е с вас!“


2 Коринтяни 2:4
Наистина ви писах от голяма мъка и с болка на сърце, както и с много сълзи, но не за да се наскърбите, а за да разберете колко голяма е любовта ми към вас.


2 Коринтяни 8:16
Да благодарим на Бога, Който вложи в сърцето на Тит същото усърдие за вас,


2 Коринтяни 9:7
Всеки да отделя, колкото му дава сърцето, без да му се свиди или да го принуждават, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.


2 Коринтяни 11:4
Защото, ако някой беше дошъл да проповядва друг Иисус, какъвто ние не сме проповядвали, или ако бяхте получили друг дух, какъвто не сте получили, или друго благовестие, каквото не сте приели, на драго сърце щяхте да го търпите.


2 Коринтяни 12:15
Аз на драго сърце ще пожертвам всичко, ще пожертвам дори и себе си за душите ви. Макар че аз ви обичам толкова много, вие ме обичате по-малко.


Ефесяни 1:18
и да просветли очите на сърцето ви, за да разберете каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото славно наследство


Ефесяни 4:18
понеже са помрачени в разума и поради своето невежество и ожесточението на сърцето си са отчуждени от живота, който е в Бога.


Ефесяни 4:23
да обновите вашето сърце и ум,


Ефесяни 6:5
Вие, роби, бъдете послушни на вашите земни господари със страх и трепет, с искрено сърце, както на Христос,


Филипяни 1:7
Оправдано е да мисля така за всички вас, защото сте в сърцето ми, тъй като всички вие сте съпричастни заедно с мене в благодатта — и когато съм в окови, и когато защитавам и утвърждавам благовестието.


Колосяни 3:23
Каквото и да вършите, правете го от сърце, като за Господа, а не за хора.


1 Солунци 2:17
А ние, братя, отделени от вас за кратко време — външно, но не в сърцето си, с още по-голямо желание се стараехме да ви видим.


1 Тимотей 1:5
А целта на поръчението е да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра.


2 Тимотей 2:22
Отбягвай също и младежки пристрастия и се стреми към правда, вяра, любов и мир заедно с онези, които призовават Господа от чисто сърце.


Филимон 1:20
И така, брате, успокой сърцето ми в името на Господа и това ще е моята полза от тебе заради Него.


Евреи 3:12
Внимавайте, братя, да не би някой сред вас да има лукаво безверно сърце, че да отстъпи от живия Бог,


Евреи 4:12
Защото Божието слово е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч. То пронизва до разделяне на душа и на дух, на стави и на мозък и то е съдник на помисли и желания на сърцето.


Евреи 10:22
нека пристъпваме с искрено сърце и пълна вяра, като очистим сърцата си от лукава съвест и умием тялото си с чиста вода.


Евреи 10:38
А праведният ще живее чрез вярата си. Ако отстъпи, сърцето Ми няма да благоволи към него.“


Евреи 13:9
Не се увличайте от различни и чужди учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не получиха полза онези, които ги спазваха.


Яков 1:26
Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, той мами сърцето си и неговото благочестие е суетно.


Яков 3:14
Но ако в сърцето си имате горчива завист и сте свадливи, не се самоизтъквайте и не се противопоставяйте на истината.


1 Петрово 1:22
След като с послушание към истината чрез Духа сте очистили душите си за нелицемерна братска обич, обичайте се трайно един друг от чисто сърце,


1 Петрово 3:4
а скритата в сърцето ви същност с нетленната красота на благия и кротък нрав. Това е истински ценното пред Бога.


1 Петрово 5:2
пасете Божието стадо, което ви е поверено, като го надзиравате не по принуда, а доброволно — както Бог иска, и не от корист, а от сърце.


1 Йоаново 3:17
А който има благата на света и вижда брат си в нужда, но затвори сърцето си за него, как ще пребъдва у него любовта към Бога?


Откровение 18:7
Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъка и скръб ѝ въздайте, понеже тя казва в сърцето си: „Като царица съм възвеличена на трона си, вдовица не съм и скръб никога няма да изпитам.“


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013