A A A A A


Търсене

Матей 6:6
А ти, когато се молиш, влез в стаята си и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е и на това тайно място. И твоят Отец, Който вижда и тайното, ще ти въздаде наяве.


Деяния 9:40
А Петър отпрати всички навън и като коленичи, помоли се, обърна се към тялото и рече: „Тавито, стани!“ Тя отвори очите си и като видя Петър, седна.


Деяния 28:8
И се случи бащата на Поплий да лежи в треска, страдайки от дизентерия. Павел влезе при него, помоли се и като възложи върху му ръце, го изцели.


Bulgarian 2013 (CBT) - Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Copyright by © Българско библейско дружество 2013