A A A A A


Търсене

Матей 4:10
Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“


Матей 12:26
Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?


Матей 16:23
А Той се обърна и каза на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.


Марко 1:13
Той беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.


Марко 3:23
Но Той, като ги повика, им говореше с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?


Марко 3:26
И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му.


Марко 4:15
А онези край пътя, където се сее Словото, са тези, които, като чуят, Сатана веднага идва и грабва посятото в тях Слово.


Лука 10:18
А Той им каза: Видях Сатана да пада от небето като светкавица.


Лука 11:18
Също така, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му, понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевул?


Лука 13:16
А тази Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден?


Лука 22:3
Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който се числеше към дванадесетте;


Лука 22:31
И Господ каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;


Йоан 13:27
И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.


Деяния 5:3
А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата?


Деяния 26:18
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.


Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.


1 Коринтяни 5:5
да се предаде такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус.


1 Коринтяни 7:5
Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.


2 Коринтяни 2:11
да не би Сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.


2 Коринтяни 11:14
И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;


2 Коринтяни 12:7
А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям.


1 Солунци 2:18
Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един-два пъти, но Сатана ни попречи.


2 Солунци 2:9
този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса


1 Тимотей 1:20
от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.


1 Тимотей 5:15
защото някои вече са се отклонили и са последвали Сатана.


Откровение 2:13
Зная къде живееш — там, където е престолът на Сатана; и държиш здраво името Ми и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха сред вас, където живее Сатана.


Откровение 12:9
И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами целия свят; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.


Откровение 20:2
Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за хиляда години;


Откровение 20:7
И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си


Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015