Instagram
English
A A A A A
Търсене
Деяния 2:26
затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;


Деяния 16:19
А когато господарите видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците.


Деяния 23:6
А когато Павел позна, че едната част са садукеи, а другите фарисеи, извика в Синедриона: Братя, аз съм фарисей, син на фарисеи; съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите.


Деяния 26:6
И сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни,


Деяния 26:7
до изпълнението на което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите!


Деяния 27:20
И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени.


Римляни 4:18
Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното: „Толкова ще бъде твоето потомство.“


Римляни 5:2
посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава.


Римляни 5:4
а твърдостта — изпитана правда, а изпитаната правда — надежда.


Римляни 5:5
А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.


Римляни 8:21
с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите деца.


Римляни 8:24
Защото с тази надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда?


Римляни 12:12
Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва — постоянни.


Римляни 15:4
Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.


Римляни 15:13
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.


1 Коринтяни 9:10
или го казва несъмнено заради нас? Да; заради нас е писано това; защото който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода.


1 Коринтяни 13:13
И така, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.


2 Коринтяни 1:7
И надеждата ни за вас е твърда; понеже знаем, че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.


2 Коринтяни 3:12
И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност


2 Коринтяни 10:15
И не се хвалим с това, което е вън от мярката ни, т. е. с чужди трудове, а имаме надежда, че с растежа на вярата ви ние ще имаме по-голяма област за работа между вас, и то премного,


Ефесяни 1:18
и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство


Ефесяни 2:12
в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.


Ефесяни 4:4
Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:


Филипяни 1:20
според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега ще възвелича Христос в тялото си — с пълно дръзновение било чрез живот, или чрез смърт.


Колосяни 1:23
ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.


Колосяни 1:27
на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата.


1 Солунци 1:3
като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.


1 Солунци 2:19
Понеже коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие — пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие?


1 Солунци 4:13
А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.


1 Солунци 5:8
а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение.


2 Солунци 2:16
А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,


1 Тимотей 1:1
Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда,


Евреи 3:6
а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си.


Евреи 6:11
И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай;


Евреи 6:18
така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда;


Евреи 7:19
(понеже законът не е усъвършенствал нищо), а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.


Евреи 10:23
нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това;


1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,


१ पतरस १:१३
Затова препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.


१ पतरस १:२१
които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.


१ पतरस ३:१५
А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.


1 Йоаново 3:3
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.


Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015