A A A A A


Търсене

Матей 1:23
„Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.


Матей 2:12
А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна.


Матей 2:22
Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в Галилейските околии,


Матей 3:9
и не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.


Матей 4:7
Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“


Матей 4:10
Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“


Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.


Матей 5:34
Но Аз ви казвам: Изобщо да не се кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;


Матей 6:24
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона!


Матей 6:30
Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци?


Матей 9:3
И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулства.


Матей 9:8
А множествата, като видяха това, смаяха се и прославиха Бога, Който беше дал такава власт на човеците.


Матей 13:22
А посятото между тръните е онзи, който чува словото; но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.


Матей 15:4
Защото Бог каза: „Почитай баща си и майка си“; и: „Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви.“


Матей 15:5
Но вие казвате: Който каже на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е дар на Бога,


Матей 15:31
а народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.


Матей 16:16
Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог.


Матей 16:22
Тогава Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Теб.


Матей 19:6
Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.


Матей 19:17
А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.


Матей 19:23
А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.


Матей 19:24
При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.


Матей 19:26
А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.


Матей 20:15
Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?


Матей 22:21
Казаха Му: На Цезаря. Тогава им каза: Като е така, отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.


Матей 22:31
А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори:


Матей 22:32
„Аз съм Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.


Матей 22:37
А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“


Матей 26:27
Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: Пийте от нея всички!


Матей 26:63
Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос, Божият Син?


Матей 26:65
Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза: Той богохулства! Каква нужда имаме вече от свидетели? Ето, сега чухме богохулството. Вие какво мислите?


Матей 27:43
Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.


Матей 27:54
А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се уплашиха и казаха: Наистина този беше Син на Бога.


Матей 27:57
И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея на име Йосиф, който също беше ученик на Исус.


Марко 2:7
Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?


Марко 2:12
И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.


Марко 3:28
Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали;


Марко 4:19
но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно.


Марко 5:7
и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.


Марко 7:11
Но вие казвате: Ако каже човек на баща си или на майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, което значи подарено на Бога,


Марко 10:6
обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена.


Марко 10:9
И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.


Марко 10:18
А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.


Марко 10:23
А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!


Марко 10:24
А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!


Марко 10:25
По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.


Марко 10:27
Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.


Марко 11:22
А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога!


Марко 12:17
Исус им каза: Отдавайте цезаревото на Цезаря и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.


Марко 12:26
А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“?


Марко 12:27
Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.


Марко 12:29
Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ;


Марко 12:30
и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“


Марко 12:32
И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;


Марко 12:41
И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.


Марко 13:19
защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.


Марко 14:64
Чухте богохулството; как ви се вижда? И те всички Го осъдиха, че заслужава смъртно наказание.


Марко 16:19
И така, след като им говорѝ, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.


Лука 1:6
Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всички Господни заповеди и наредби.


Лука 1:8
И той, като свещенодействаше пред Бога по реда на своя отряд,


Лука 1:16
И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа, техния Бог.


Лука 1:19
Ангелът му отговори: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.


Лука 1:26
А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,


Лука 1:32
Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид.


Лука 1:37
Защото за Бога няма нищо невъзможно.


Лука 1:47
и зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой.


Лука 1:53
Гладните напълни с блага, а богатите отпрати празни.


Лука 1:64
И начаса устата му се отвори и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.


Лука 1:68
Благословен Господ, Израилевият Бог, защото посети Своя народ и извърши изкупление за него.


Лука 1:78
поради съкровеното милосърдие на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре,


Лука 2:13
И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите:


Лука 2:14
Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.


Лука 2:20
И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.


Лука 2:28
той Го взе на ръцете си и благослови Бога:


Лука 2:37
и сега вдовица на около осемдесет и четири години), не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем.


Лука 2:38
И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим.


Лука 2:52
А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.


Лука 3:8
Тогава принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си мислите: Имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.


Лука 3:38
Каинан — на Енос; Енос — на Сит; Сит — на Адам; Адам — на Бога.


Лука 4:8
А Исус му отговори: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“


Лука 4:12
А Исус му отговори: Казано е: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“


Лука 4:34
Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти — Святият на Бога.


Лука 5:21
Тогава книжниците и фарисеите започнаха да разискват думите Му, като казваха: Кой е Този, Който богохулства? Кой може да прощава грехове освен един Бог?


Лука 5:25
И начаса той стана пред тях, вдигна това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.


Лука 5:26
И те всички се смаяха и славеха Бога, и изпълнени със страх, казваха: Днес видяхме удивителни неща.


Лука 6:12
През онези дни Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога.


Лука 6:24
Но горко на вас, богатите, защото сте получили вече утехата си.


Лука 7:16
Тогава страх обзе всички и славеха Бога, като казваха: Велик пророк се издигна между нас; и Бог посети Своя народ.


Лука 8:14
Падналото сред тръните са онези, които са слушали и като си отиват, задушават се от грижи, богатства и житейски удоволствия и не дават узрял плод.


Лука 8:28
Той, като видя Исус, извика, падна пред Него и каза със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля Ти се, недей ме мъчи.


Лука 8:39
Върни се у дома си и разкажи какво направи за тебе Бог. И той отиде и разгласи по целия град какво направи за него Исус.


Лука 9:61
А друг каза: Ще дойда след Тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.


Лука 10:27
А той отговори: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си.“


Лука 12:6
Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.


Лука 12:16
И им каза притча: Нивите на един богаташ родиха много плод.


Лука 12:20
А Бог му каза: Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, на кого ще бъде?


Лука 12:21
Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.


Лука 12:24
Наблюдавайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!


Лука 12:28
И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловерци!


Лука 13:13
И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи и славеше Бога.


Лука 14:12
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, недей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.


Лука 16:1
Каза още на учениците Си: Един богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.


Лука 16:9
И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство и когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.


Лука 16:11
И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?


Лука 16:13
Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона!


Лука 16:15
Исус им каза: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.


Лука 16:19
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества.


Лука 16:21
като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа; и кучетата идваха и ближеха раните му.


Лука 16:22
Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан.


Лука 17:15
А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога,


Лука 17:18
Не се ли намериха други да се върнат и въздадат слава на Бога освен този другоплеменник?


Лука 18:2
В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе.


Лука 18:4
Но той за известно време не искаше. А после си каза: Въпреки че не се боя от Бога и човеците не зачитам,


Лука 18:7
А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?


Лука 18:19
А Исус му отвърна: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.


Лука 18:23
И той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.


Лука 18:24
И Исус, като го видя, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!


Лука 18:25
Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.


Лука 18:27
Той отговори: Невъзможното за човеците е възможно за Бога.


Лука 18:43
И той веднага прогледа и тръгна след Него, като славеше Бога. И всички хора, като видяха това, въздадоха хвала на Бога.


Лука 19:2
И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат,


Лука 19:37
А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха:


Лука 20:25
А Той каза: Тогава отдавайте цезаревото на Цезаря, а Божието на Бога.


Лука 20:36
И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението са синове на Бога.


Лука 20:37
А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, където писа за бодливия храст, когато нарече Господа „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“.


Лука 20:38
Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.


Лука 21:1
Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.


Лука 21:4
защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.


Лука 22:17
И като взе чаша, благодари на Бога и каза: Вземете това и го разделете помежду си;


Лука 22:19
И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.


Лука 22:71
А те попитаха: Каква нужда имаме вече от свидетелство? Защото ние сами чухме от устата Му богохулството.


Лука 23:40
А другият в отговор го смъмра: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата присъда?


Лука 23:47
И стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина, този Човек беше праведен.


Лука 24:19
И ги попита: Кое? А те му отговориха: Станалото с Исус Назарянина, Който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ;


Лука 24:53
и прекарваха постоянно в храма, като хвалеха и благославяха Бога.


Йоан 1:1
В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог.


Йоан 1:2
То в начало беше у Бога.


Йоан 1:6
Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.


Йоан 1:13
които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.


Йоан 1:18
Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.


Йоан 3:2
Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.


Йоан 3:16
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.


Йоан 3:17
Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.


Йоан 3:21
но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.


Йоан 3:33
Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен.


Йоан 3:34
Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.


Йоан 4:24
Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.


Йоан 5:18
Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.


Йоан 5:42
но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.


Йоан 5:44
Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единствения Бог.


Йоан 6:27
Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.


Йоан 6:45
Писано е в пророците: „Всички ще бъдат научени от Бога.“ Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мене.


Йоан 6:46
Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.


Йоан 6:69
и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий.


Йоан 7:17
Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.


Йоан 8:40
А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е правил.


Йоан 8:41
Вие вършите делата на баща си. Те му казаха: Ние не сме родени от блудство; имаме един Отец — Бога.


Йоан 8:42
Исус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.


Йоан 8:47
Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.


Йоан 8:54
Исус отговори: Ако Аз славя Себе Си, славата Ми е нищо; Моят Отец е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;


Йоан 9:16
Затова някои от фарисеите казаха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им.


Йоан 9:24
И така, повикаха отново човека, който преди беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.


Йоан 9:29
Ние знаем, че на Моисей Сам Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.


Йоан 9:31
Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.


Йоан 9:33
Ако Този Човек не беше от Бога, не би могъл нищо да направи.


Йоан 10:33
Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.


Йоан 10:34
Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“?


Йоан 10:35
Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,


Йоан 10:36
то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?


Йоан 11:22
Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.


Йоан 12:43
защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога.


Йоан 13:3
Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,


Йоан 13:31
А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;


Йоан 13:32
и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.


Йоан 14:1
Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.


Йоан 16:2
Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.


Йоан 16:30
Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.


Йоан 17:3
А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.


Йоан 20:17
Исус ѝ каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.


Йоан 20:28
Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!


Йоан 21:19
А като каза това, Той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: Върви след Мен.


Деяния 2:17
„И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища.


Деяния 2:22
Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете,


Деяния 2:24
Когото Бог възкреси, като Го освободи от страданията на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.


Деяния 2:30
А тъй като беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал да въздигне от потомството му по плът Христос и да Го постави на престола му,


Деяния 2:32
Бог възкреси този Исус, на което ние всички сме свидетели.


Деяния 2:33
И така, като се възвиси отдясно на Бога и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля това, което виждате и чувате.


Деяния 2:36
И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.


Деяния 2:39
Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.


Деяния 2:47
като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.


Деяния 3:8
И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога.


Деяния 3:9
И целият народ го видя да ходи и да слави Бога;


Деяния 3:13
Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Своя Син Исус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да Го пусне.


Деяния 3:15
убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели.


Деяния 3:18
но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че Неговият Помазаник ще пострада.


Деяния 3:21
Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на Своите святи пророци.


Деяния 3:22
Защото Моисей е казал: „Господ Бог ще ви въздигне измежду братята ви Пророк, както въздигна мене; Него слушайте във всичко, каквото ще ви каже;


Деяния 3:25
Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог сключи с бащите ви, когато каза на Авраам: „В твоето потомство ще се благословят всички земни племена.“


Деяния 3:26
Бог, като възкреси Своя Син, първо до вас Го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви.


Деяния 4:10
да знаете всички вие и целият Израилев народ, че чрез името на Исус Христос Назарянина, Когото вие разпънахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име този човек стои пред вас здрав.


Деяния 4:19
А Петър и Йоан им отвърнаха с думите: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете;


Деяния 4:21
А те, като ги заплашиха отново, ги пуснаха, понеже не знаеха как да ги накажат поради народа, защото всички славеха Бога за станалото.


Деяния 4:24
А те, като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и казаха: Владико, Ти си Бог, Който си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях,


Деяния 5:4
Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.


Деяния 5:29
А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.


Деяния 5:30
Бог на бащите ни възкреси Исус, Когото вие убихте, като Го проковахте на дърво.


Деяния 5:31
Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете.


Деяния 5:32
И ние сме Негови свидетели за тези неща, както и Святият Дух, Когото Бог даде на онези, които Му се покоряват.


Деяния 5:39
но ако е от Бога, няма да можете да го опропастите. Пазете се да не би да се окажете и противници на Бога.


Деяния 6:11
Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога.


Деяния 7:2
А той каза: Братя и бащи, слушайте: Бог на славата се яви на отца ни Авраам, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан, и му каза:


Деяния 7:4
Тогава той излезе от халдейската земя и се засели в Харан. И оттам, след смъртта на баща му, Бог го пресели в тази земя, в която вие сега живеете.


Деяния 7:6
И Бог му говор, че неговите потомци щяха да бъдат преселени в чужда земя, където щяха да ги поробят и притесняват четиристотин години.


Деяния 7:7
Но Аз, каза Бог, ще съдя народа, на който ще робуват; и след това ще излязат и ще Ми служат на това място.


Деяния 7:9
А патриарсите завидяха на Йосиф и го продадоха в Египет; обаче Бог беше с него


Деяния 7:17
А като наближаваше времето да се изпълни обещанието, което Бог беше дал с клетва на Авраам, народът беше нараснал и се беше умножил в Египет,


Деяния 7:25
като мислеше, че братята му ще разберат, че Бог чрез неговата ръка им дава избавление; но те не разбраха.


Деяния 7:32
„Аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исааков и Яковов.“ И Моисей се разтрепери и не смееше да погледне.


Деяния 7:35
Този Моисей, когото бяха отказали да приемат, като му казаха: Кой те постави началник и съдия? Него Бог чрез ръката на ангела, който му се яви в бодливия храст, изпрати и за началник, и за избавител.


Деяния 7:37
Този е същият Моисей, който каза на израилтяните: „Бог ще ви издигне от братята ви Пророк, както издигна и мене.“


Деяния 7:40
като казаха на Аарон: „Направ ни богове, които да ходят пред нас, защото този Моисей, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво му стана.“


Деяния 7:42
Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на пророците: „Доме Израилев, на Мене ли принасяхте заклани животни и жертви четиридесет години в пустинята?“


Деяния 7:43
Напротив, носехте скинията на Молох и звездата на бога Рефан, изображенията, които си направихте, за да им се кланяте; затова ще ви преселя оттатък Вавилон.


Деяния 7:45
която нашите бащи по реда си приеха и внесоха с Исус Навин във владенията на народите, които Бог изгони пред нашите бащи; и така стоеше до дните на Давид,


Деяния 7:46
който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Якововия Бог.


Деяния 7:55
А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога;


Деяния 7:56
и каза: Ето, виждам небесата отворени и Човешкия Син, Който стои отдясно на Бога.


Деяния 8:21
Ти нямаш нито участие, нито дял в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога.


Деяния 10:2
Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на хората и непрестанно се молеше на Бога.


Деяния 10:3
Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: Корнилий!


Деяния 10:4
А Той, като се взря в него, уплашен каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини се издигнаха пред Бога за спомен.


Деяния 10:15
И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.


Деяния 10:22
А те казаха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога и е с добро име между целия юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от тебе.


Деяния 10:28
И им каза: Вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист.


Деяния 10:31
Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се помнят пред Бога.


Деяния 10:33
И така, начаса пратих до теб и ти си направил добре, че дойде. И така, ние всички присъстваме тук пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.


Деяния 10:34
А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице;


Деяния 10:38
как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.


Деяния 10:40
Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви


Деяния 10:41
не на целия народ, а на нас — предварително избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.


Деяния 10:42
И ни заповяда да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.


Деяния 10:46
защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:


Деяния 11:9
Обаче отново глас от небето отвърна: Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно.


Деяния 11:17
И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога?


Деяния 11:18
Като чуха това, те престанаха да възразяват и славеха Бога, като казваха: И на езичниците Бог даде покаяние за живот.


Деяния 12:5
И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.


Деяния 12:23
И понеже не въздаде слава на Бога, в същия миг един ангел от Господа го порази и беше изяден от червеи, и умря.


Деяния 13:16
Така Павел стана, помаха с ръка и каза: Израилтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте.


Деяния 13:17
Бог на този Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната ръка ги изведе от нея.


Деяния 13:21
После поискаха цар; и Бог им даде Саул, сина на Кис, мъж от Вениаминовото племе, за четиридесет години.


Деяния 13:23
От неговото потомство Бог според обещанието Си издигна на Израил Спасител, Исус,


Деяния 13:26
Братя, синове от Авраамовия род, и онези между вас, които се боят от Бога, на нас бе изпратена вестта за това спасение.


Деяния 13:30
Но Бог Го възкреси от мъртвите.


Деяния 13:33
че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус; както е писано и във втория Псалом: „Ти си Мой Син, Аз днес Те родих.“


Деяния 13:37
А Този, Когото Бог възкреси, не видя тление.


Деяния 14:11
А народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, като казваше на ликаонски: Боговете, оприличени на човеци, са слезли при нас.


Деяния 14:15
О, мъже, защо правите това? И ние сме човеци със същото естество като вас и ви благовестяваме да се обърнете от тези суети към живия Бог, Който е направил небето, земята, морето и всичко, което има в тях;


Деяния 14:27
И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което Бог беше извършил чрез тях и как беше отворил врата за езичниците, за да повярват.


Деяния 15:4
А като стигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях.


Деяния 15:7
И след много разисквания Петър стана и им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, така че езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват.


Деяния 15:8
И сърцеведецът Бог им засвидетелства Своята милост, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас;


Деяния 15:10
Ако е тъй, сега защо изпитвате Бога, за да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим?


Деяния 15:12
Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.


Деяния 15:14
Симон обясни как Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях хора за Своето име.


Деяния 15:19
Затова аз съм на мнение да не отегчаваме тези от езичниците, които се обръщат към Бога,


Деяния 16:10
И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях.


Деяния 16:14
И някоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето да внимава в това, което Павел говореше.


Деяния 16:17
Тя вървеше след Павел и нас и викаше: Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.


Деяния 16:25
Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха,


Деяния 16:34
И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.


Деяния 17:18
Също и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него; и едни казаха: Какво иска да каже този празнословец?, а други: Вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исус и възкресението.


Деяния 17:23
Защото, като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: На непознатия Бог. Тъкмо Онзи, на Когото се кланяте, без да Го познавате, ви проповядвам аз.


Деяния 17:24
Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове,


Деяния 17:27
за да търсят Бога, та дано някак биха Го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас;


Деяния 17:30
А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,


Деяния 18:7
И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата.


Деяния 18:13
Този убеждава човеците да се кланят на Бога противно на закона.


Деяния 19:11
При това Бог вършеше особени велики дела чрез ръцете на Павел;


Деяния 19:25
като събра и тях, и онези, които работеха подобни неща, каза: О, мъже, вие знаете, че от тази работа идва нашето богатство.


Деяния 19:26
И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия този Павел е убедил и обърнал големи множества, като казва, че не са богове тези, които са направени от ръка.


Деяния 19:27
И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се смята за нищо, и даже да помръкне величието на онази, на която цяла Азия и светът се покланят.


Деяния 19:37
Защото сте довели тук тези човеци, които нито са светотатци, нито хулят нашата богиня.


Деяния 20:21
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.


Деяния 20:28
Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв.


Деяния 20:32
И сега ви препоръчвам на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследство между всички осветени.


Деяния 21:19
И като ги поздрави, разказа им едно по едно всичко, което Бог беше извършил между езичниците чрез неговото служение.


Деяния 21:20
А те, като чуха, прославиха Бога. Тогава му казаха: Ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има и те всички ревностно поддържат закона.


Деяния 22:3
Аз съм юдеин, роден в Тарс Киликийски, а възпитан в този град при краката на Гамалиил, изучен строго в предадения от бащите ни закон. И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес;


Деяния 22:14
А той каза: Бог на бащите ни те е предназначил да познаеш Неговата воля и да видиш Праведника, и да чуеш глас от Неговата уста;


Деяния 23:1
И Павел насочи поглед към Синедриона и каза: Братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършено чиста съвест.


Деяния 23:3
Тогава Павел му каза: Бог ще удари тебе, стена варосана; и ти си седнал да ме съдиш по закона, а в нарушение на закона заповядваш да ме ударят!


Деяния 24:14
Но това изповядвам пред тебе, че според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам във всичко, което е по закона и е писано в пророците,


Деяния 24:15
и се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат.


Деяния 24:16
Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците.


Деяния 26:6
И сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни,


Деяния 26:7
до изпълнението на което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите!


Деяния 26:8
Защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите?


Деяния 26:18
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.


Деяния 26:20
но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Йерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им.


Деяния 26:22
Но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден и свидетелствам — пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че ще бъде,


Деяния 26:29
А Павел каза: Бих се молил на Бога, така че, било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, но без тези окови.


Деяния 27:23
защото ангел от Бога, на Когото аз принадлежа и на Когото служа, застана до мене тази нощ и каза:


Деяния 27:24
Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря; и, ето, Бог ти подари всички, които плават с тебе.


Деяния 27:25
Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано.


Деяния 27:35
И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи, и започна да яде.


Деяния 28:6
А те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и виждаха, че не му се случва нищо лошо, промениха мнението си и казваха, че е бог.


Деяния 28:15
откъдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми, за да ни посрещнат; и Павел, като ги видя, благодари на Бога и се ободри.


Римляни 1:1
Павел, слуга на Исус Христос, призован за апостол, отделѐн да проповядва благовестието от Бога


Римляни 1:7
до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.


Римляни 1:8
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят.


Римляни 1:9
Понеже Бог, на Когото служа с духа си в благовестването на Неговия Син, ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си,


Римляни 1:17
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее.“


Римляни 1:19
Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви.


Римляни 1:21
Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но се извратиха чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи.


Римляни 1:23
и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на влечуги.


Римляни 1:24
Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях,


Римляни 1:25
те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, Който е благословен довека. Амин.


Римляни 1:26
Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена.


Римляни 1:28
И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,


Римляни 1:30
клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си,


Римляни 2:3
И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съда на Бога, като вършиш и ти същото?


Римляни 2:4
Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?


Римляни 2:5
Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведният съд на Бога,


Римляни 2:11
Понеже Бог не гледа на лице.


Римляни 2:13
Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога; но изпълнителите на закона ще бъдат оправдани


Римляни 2:16
в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие.


Римляни 2:17
Но ако ти се наричаш юдеин и се облягаш на закон, и се хвалиш с Бога,


Римляни 2:23
Ти, който се хвалиш със закона, опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона?


Римляни 2:29
а юдеин е този, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.


Римляни 3:4
Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: „За да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“


Римляни 3:5
Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво има да кажем? Несправедлив ли е Бог, когато стоварва Своя гняв? (По човешки говоря.)


Римляни 3:6
Да не бъде! Понеже тогава как Бог ще съди света?


Римляни 3:11
няма никой разумен, няма кой да търси Бога.


Римляни 3:18
„Пред очите им няма страх от Бога.“


Римляни 3:19
А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога.


Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,


Римляни 3:25
Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени по-рано, във времето на Божието търпение,


Римляни 3:29
Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е.


Римляни 3:30
Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.


Римляни 4:2
Защото ако Авраам се е оправдал чрез дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога.


Римляни 4:3
Понеже какво казва Писанието: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда.“


Римляни 4:6
Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог вменява правда, независимо от делата:


Римляни 4:17
(както е писано: „Направих те отец на много народи“) пред Бога, на Когото повярва, Който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува.


Римляни 4:20
обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога,


Римляни 4:21
уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.


Римляни 5:1
И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос,


Римляни 5:8
Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.


Римляни 5:10
Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!


Римляни 5:11
И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получихме сега това примирение.


Римляни 6:10
Защото със смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а живота, който живее, живее го за Бога.


Римляни 6:11
Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус.


Римляни 6:13
Нито предоставяйте телесните си части като оръдия на неправдата; а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия на правдата.


Римляни 6:17
Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден,


Римляни 6:22
Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, която води към вечен живот.


Римляни 7:4
И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с Друг, т. е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.


Римляни 7:25
Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта — на греховния закон.


Римляни 8:3
Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта,


Римляни 8:7
Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може;


Римляни 8:8
и тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога.


Римляни 8:17
И ако сме деца, тогава сме и наследници — наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.


Римляни 8:28
Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.


Римляни 8:31
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?


Римляни 8:33
Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?


Римляни 8:34
Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?


Римляни 9:4
които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията,


Римляни 9:5
чиито са и отците и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.


Римляни 9:7
нито са всички Авраамови чеда, понеже са Авраамово потомство; но „в Исаак, казва Бог, ще се наименува твоето потомство“.


Римляни 9:14
И така, какво? Да кажем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!


Римляни 9:16
И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.


Римляни 9:20
Всъщност кой си ти, човече, че спориш с Бога? Нима изделието ще каже на майстора си: „Защо така си ме направил?“


Римляни 9:22
А какво ще кажем, ако Бог, при все че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на Своя гняв, приготвени за погибел,


Римляни 9:23
и е търпял, за да изяви богатството на славата Си върху предметите на милостта Си, които е приготвил отпреди за слава —


Римляни 9:26
И на същото място, където им се казва: „Не сте Мой народ, там ще се нарекат синове на живия Бог.“


Римляни 10:1
Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил.


Римляни 10:2
Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според съвършеното знание.


Римляни 10:3
Понеже, като не познават правдата, която е от Бога, и искат да утвърдят своята собствена правда, те не се покориха на Божията правда.


Римляни 10:9
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.


Римляни 10:12
Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.


Римляни 11:1
И така, казвам: Отхвърлил ли е Бог Своя народ? Да не бъде! Защото и аз съм израилтянин, от Авраамовото потомство, от Вениаминовото племе.


Римляни 11:2
Не е отхвърлил Бог хората Си, които е предузнал. Или не знаете какво казва Писанието за Илия? Как вика към Бога против Израил:


Римляни 11:8
както е писано: „Бог им даде дух на безчувствие, очи — да не виждат, и уши — да не чуват.“


Римляни 11:12
А ако тяхното падане значи богатство за света и тяхната загуба — богатство за езичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване!


Римляни 11:21
Защото ако Бог не пощади естествените клони, няма да пощади и тебе.


Римляни 11:22
Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен.


Римляни 11:23
Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.


Римляни 11:29
Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.


Римляни 11:30
Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,


Римляни 11:32
Защото Бог затвори всички в непокорство, за да покаже към всички милост.


Римляни 11:33
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!


Римляни 12:1
И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.


Римляни 12:3
Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.


Римляни 13:1
Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога.


Римляни 14:3
Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.


Римляни 14:6
Който пази деня, за Господа го пази, а който не пази деня, за Господа не го пази; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде и благодари на Бога.


Римляни 14:11
Защото е писано: „ Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен и всеки език ще славослови Бога.“


Римляни 14:12
И така, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.


Римляни 14:18
Понеже който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от човеците.


Римляни 14:22
Вярата, която имаш за тези неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява.


Римляни 15:5
А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.


Римляни 15:6
Така че единодушно и с една уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.


Римляни 15:9
и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: „Затова ще Те хваля между народите; и ще възпея името Ти.“


Римляни 15:13
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.


Римляни 15:15
Но за да ви напомня някои неща, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат


Римляни 15:17
И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Исус.


Римляни 15:30
Но аз ви моля, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мене,


Римляни 15:33
А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.


Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.


Римляни 16:25
А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос, според откриването на тайната, за която Бог е пазел мълчание от вечни времена,


Римляни 16:26
а сега се е явила и чрез пророческите Писания според заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата,


Римляни 16:27
на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос навеки.Амин.


1 Коринтяни 1:3
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.


1 Коринтяни 1:4
Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус,


1 Коринтяни 1:5
защото чрез Него се обогатихте във всичко — във всяко слово и във всяко познание,


1 Коринтяни 1:9
Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.


1 Коринтяни 1:14
Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай,


1 Коринтяни 1:20
Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?


1 Коринтяни 1:21
Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.


1 Коринтяни 1:27
Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните;


1 Коринтяни 1:28
Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо,


1 Коринтяни 1:29
за да не се похвали никое създание пред Бога.


1 Коринтяни 1:30
А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;


1 Коринтяни 2:7
а поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.


1 Коринтяни 2:9
А според както е писано: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“


1 Коринтяни 2:10
А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.


1 Коринтяни 2:11
Защото кой човек знае какво има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух.


1 Коринтяни 2:12
А ние получихме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;


1 Коринтяни 3:9
защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.


1 Коринтяни 3:16
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?


1 Коринтяни 3:17
Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.


1 Коринтяни 3:19
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: „Улавя мъдрите в лукавството им“;


1 Коринтяни 4:5
Затова недейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, Който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.


1 Коринтяни 4:8
Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате, и то без нас. И дано царувате, че и ние да царуваме заедно с вас;


1 Коринтяни 4:9
защото, струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци, осъдени на смърт; защото станахме за показ на света — на ангели и на човеци;


1 Коринтяни 5:13
докато външните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек отсред вас.


1 Коринтяни 6:11
И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.


1 Коринтяни 6:13
Храната е за стомаха и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него, и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото,


1 Коринтяни 6:14
а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.


1 Коринтяни 6:19
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си,


1 Коринтяни 6:20
защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.


1 Коринтяни 7:7
Обаче бих желал всички човеци да бъдат, какъвто съм аз. Но всеки има свой особен дар от Бога — един така, а друг иначе.


1 Коринтяни 7:15
Но ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени под брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир.


1 Коринтяни 7:17
Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така заръчвам по всички църкви.


1 Коринтяни 7:24
Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога.


1 Коринтяни 8:3
Но ако някой обича Бога, той е познат от Него.


1 Коринтяни 8:4
И така, относно яденето от идоложертвеното знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг Бог освен Един.


1 Коринтяни 8:5
Защото, ако и да има така наричани богове, било на небето или на земята (както има много богове и много господари),


1 Коринтяни 8:6
то за нас има само един Бог — Отец, от Когото е всичко, и ние предназначени за Него, и един Господ — Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него.


1 Коринтяни 8:8
А това, което ядем, не ни прави угодни на Бога; нито ако не ядем, губим нещо; нито ако ядем, печелим нещо.


1 Коринтяни 9:9
Защото в Моисеевия закон е писано: „Да не обвързваш устата на вола, когато вършее.“ За воловете ли тук се грижи Бог,


1 Коринтяни 9:21
За онези, които нямат този закон, бях като да нямам закона — макар пред Бога да не съм без закон, понеже съм под закона на Христос, за да спечеля онези, които нямат закона.


1 Коринтяни 10:5
пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повали с мор в пустинята.


1 Коринтяни 10:13
Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.


1 Коринтяни 10:20
Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.


1 Коринтяни 10:30
Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)


1 Коринтяни 11:3
Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.


1 Коринтяни 11:7
Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.


1 Коринтяни 11:12
защото както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога.)


1 Коринтяни 11:13
Сами в себе си съдете: Прилично ли е жената да се моли на Бога гологлава?


1 Коринтяни 12:6
Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.


1 Коринтяни 12:18
Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както Му е било угодно.


1 Коринтяни 12:24
А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава;


1 Коринтяни 12:28
И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на подпомагане, на управляване, на говорене разни езици.


1 Коринтяни 14:2
Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни.


1 Коринтяни 14:18
Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви;


1 Коринтяни 14:25
тайните на сърцето му стават явни; и така, той ще падне на лицето си, ще се поклони на Бога и ще изповяда, че наистина Бог е между вас.


1 Коринтяни 14:28
Но ако няма тълкувател, такъв нека да мълчи в църква и нека говори на себе си и на Бога.


1 Коринтяни 14:33
Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всички църкви на светиите.


1 Коринтяни 15:15
При това ние се оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, Когото Той не е възкресил, ако мъртвите не се възкресяват.


1 Коринтяни 15:24
Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.


1 Коринтяни 15:27
защото Бог „е покорил всичко под краката Му“. А когато казва, че всичко е вече покорено (очевидно с изключение на Този, Който Му е покорил всичко),


1 Коринтяни 15:28
когато Му бъде покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко.


1 Коринтяни 15:34
Отрезвете се, за да живеете според правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да се засрамите.


1 Коринтяни 15:38
но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.


1 Коринтяни 15:57
но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.


2 Коринтяни 1:2
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.


2 Коринтяни 1:3
Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха,


2 Коринтяни 1:4
Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.


2 Коринтяни 1:9
даже ние самите бяхме приели в себе си смъртна присъда, за да не уповаваме на себе си, но на Бога, Който възкресява мъртвите.


2 Коринтяни 1:12
Защото нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас, със святост и искреност пред Бога, не с плътска мъдрост, а с Божия благодат.


2 Коринтяни 1:18
Бог ми е свидетел, че нашите думи към вас не са били и „да“, и „не“,


2 Коринтяни 1:21
А Този, Който ни утвърждава заедно с вас в Христос и Който ни е помазал, е Бог,


2 Коринтяни 1:23
Но аз призовавам Бога за свидетел на моята душа, че за да ви пощадя, въздържах се да дойда в Коринт;


2 Коринтяни 2:14
Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.


2 Коринтяни 2:15
Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.


2 Коринтяни 2:17
Ние сме, защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, а говорим искрено в Христос, като от Бога пред Бога.


2 Коринтяни 3:3
и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът — на сърцето.


2 Коринтяни 3:4
Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос.


2 Коринтяни 3:5
Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога,


2 Коринтяни 4:2
но се отрекохме от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.


2 Коринтяни 4:4
за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.


2 Коринтяни 4:6
Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос.


2 Коринтяни 4:7
А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.


2 Коринтяни 5:1
Защото знаем, че ако се разруши земният ни дом, телесното ни жилище, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.


2 Коринтяни 5:5
А Бог е, Който ни е направил точно за това и ни е дал Духа в залог.


2 Коринтяни 5:11
И така, като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати; надявам се още, че и на вашите съвести сме познати.


2 Коринтяни 5:13
Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога; или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас.


2 Коринтяни 5:18
А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение;


2 Коринтяни 5:19
т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението.


2 Коринтяни 5:20
И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,


2 Коринтяни 5:21
Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.


2 Коринтяни 6:1
И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.


2 Коринтяни 6:10
като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.


2 Коринтяни 6:16
Каква връзка има между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: Ще се заселя сред тях и ще вървя с тях, и ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ


2 Коринтяни 7:1
И така, възлюбени, като имаме тези обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога.


2 Коринтяни 7:6
Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с идването на Тит;


2 Коринтяни 7:9
Сега се радвам не заради наскърбяването ви, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога, така че да не претърпявате никаква вреда от нас.


2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.


2 Коринтяни 7:11
Защото, ето, това, че се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво наказание на злото! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.


2 Коринтяни 7:12
И така, ако и да ви писах това, не го писах заради оскърбителя, нито заради оскърбения, но за да стане явна пред Бога нашата грижа за вас.


2 Коринтяни 8:2
че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.


2 Коринтяни 8:9
Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.


2 Коринтяни 8:16
Да благодарим на Бога, Който влага в сърцето на Тит същото усърдие за вас, което имаме и ние;


2 Коринтяни 9:7
Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.


2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;


2 Коринтяни 9:11
За да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога.


2 Коринтяни 9:12
Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива в изобилие и пред Бога;


2 Коринтяни 9:13
понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето обещание към тях и към всички.


2 Коринтяни 9:15
Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!


2 Коринтяни 10:4
Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.


2 Коринтяни 10:5
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.


2 Коринтяни 10:13
А ние няма да се похвалим с това, което е вън от мярката ни, но според мярката на областта, която Бог ни е определил, като мярка, която да достигне дори до вас.


2 Коринтяни 11:11
Защо? Защото не ви обичам ли? Знае Бог!


2 Коринтяни 11:31
Бог и Отец на Господ Исус Христос, Който е благословен до века, знае, че не лъжа.


2 Коринтяни 12:2
Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае) бе занесен до третото небе.


2 Коринтяни 12:3
И такъв човек познавам (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),


2 Коринтяни 12:19
Още ли мислите, че ние се защитаваме пред вас? Не, пред Бога говорим това в Христос, и то всичко, възлюбени мои, за ваше назидание.


2 Коринтяни 12:21
да не би, когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предали.


2 Коринтяни 13:7
и моля Бога да не извършите никакво зло, не за да се покажем ние одобрени, а за да правите вие това, което е честно, ако и да бъдем ние порицани.


2 Коринтяни 13:11
Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.


2 Коринтяни 13:14
Благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бога, и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин.


Галатяни 1:1
Павел, апостол не от човеци, нито чрез човек, а чрез Исус Христос и Бог Отец, Който Го е възкресил от мъртвите,


Галатяни 1:3
Благодат и мир да бъде на вас от Бог Отец и от нашия Господ Исус Христос,


Галатяни 1:4
Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от злото на сегашния свят, по волята на нашия Бог и Отец,


Галатяни 1:10
У хора ли търся сега благоволение или у Бога? Или на хора искам да угаждам? Ако бях още угаждал на хора, нямаше да бъда Христов слуга.


Галатяни 1:15
А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат,


Галатяни 1:20
А за това, което ви пиша, ето, пред Бога ви уверявам, че не лъжа.


Галатяни 1:24
И славеха Бога поради мене.


Галатяни 2:6
А тези, които се смятаха за нещо (каквито и да са били, за мен е все едно; Бог не гледа на лицето на човека), тези, по-видните, казвам, не прибавиха нищо повече към моето учение;


Галатяни 2:19
Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога.


Галатяни 3:6
както Авраам, който повярва в Бога и му се вмени за правда?


Галатяни 3:8
и Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: „В тебе ще се благославят всички народи.“


Галатяни 3:11
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че „праведният чрез вяра ще живее“;


Галатяни 3:17
И това казвам, че завѐт, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, станал четиристотин и тридесет години по-късно, така че да се унищожи обещанието.


Галатяни 3:18
Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраам Бог го дарява по обещание.


Галатяни 3:20
Но ходатаят не ходатайства за един; а Бог, Който дава обещание, е един.


Галатяни 4:4
а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,


Галатяни 4:6
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!


Галатяни 4:8
Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове;


Галатяни 4:9
а сега, когато познахте Бога, или по-добре — като бяхте познати от Бога, как се връщате назад към слабите и жалки първоначални учения, на които отново желаете да робувате?


Галатяни 6:7
Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.


Ефесяни 1:2
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.


Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;


Ефесяни 1:7
в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат,


Ефесяни 1:11
в Него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля,


Ефесяни 1:14
Който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава.


Ефесяни 1:16
непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си,


Ефесяни 1:17
дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете,


Ефесяни 1:18
и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство


Ефесяни 2:4
Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,


Ефесяни 2:7
за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.


Ефесяни 2:8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;


Ефесяни 2:10
Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.


Ефесяни 2:12
в онова време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.


Ефесяни 2:16
и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.


Ефесяни 3:8
На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство


Ефесяни 3:9
и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко,


Ефесяни 3:10
така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,


Ефесяни 3:16
да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,


Ефесяни 4:6
един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.


Ефесяни 4:24
и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.


Ефесяни 4:32
и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.


Ефесяни 5:1
И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда


Ефесяни 5:2
и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.


Ефесяни 5:5
Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христос и на Бога.


Ефесяни 5:20
и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,


Ефесяни 6:23
Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и Господ Исус Христос.


Филипяни 1:2
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.


Филипяни 1:3
Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,


Филипяни 1:8
Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви със сърдечната любов на Христос Исус.


Филипяни 1:11
изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога.


Филипяни 1:28
и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната гибел, а на вас — за спасение, и то от Бога;


Филипяни 2:6
Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,


Филипяни 2:9
Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,


Филипяни 2:11
и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.


Филипяни 2:13
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.


Филипяни 2:27
И наистина, той боледува почти до смърт; но Бог му показа милост — и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.


Филипяни 3:9
и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос, т. е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра,


Филипяни 3:14
впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.


Филипяни 3:15
И така, ние, които сме зрели, нека мислим така; и ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и него.


Филипяни 3:19
чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща.


Филипяни 4:6
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;


Филипяни 4:9
Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.


Филипяни 4:18
Но получих всичко и имам изобилно; наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.


Филипяни 4:19
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.


Филипяни 4:20
А на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин.


Колосяни 1:2
до святите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос.


Колосяни 1:3
Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос (като се молим винаги за вас,


Колосяни 1:9
Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране,


Колосяни 1:10
за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;


Колосяни 1:15
в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;


Колосяни 1:25
на която аз станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,


Колосяни 1:27
на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т. е. Христос между вас, надеждата на славата.


Колосяни 2:2
за да се утешат сърцата им и, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване, да познаят Божията тайна, т. е. Христос,


Колосяни 2:12
погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.


Колосяни 2:19
а не държи главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога.


Колосяни 2:23
Тези неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото.


Колосяни 3:1
И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога.


Колосяни 3:3
защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога.


Колосяни 3:16
Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си;


Колосяни 3:17
и каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.


Колосяни 4:3
Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за словото, така че да говоря тайната, която е в Христос, за която съм и в окови,


1 Солунци 1:1
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господ Исус Христос: Благодат и мир да бъде на вас.


1 Солунци 1:2
Винаги благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,


1 Солунци 1:3
като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.


1 Солунци 1:4
Понеже знаем, възлюбени от Бога братя, че Той ви е избрал;


1 Солунци 1:8
Защото Господнето слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея.


1 Солунци 1:9
Защото тези неща сами носят вестта за нас — какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог


1 Солунци 2:2
а като бяхме пострадали и бяхме опозорени преди това във Филипи, както знаете, одързостихме се в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие всред голяма борба.


1 Солунци 2:4
но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим не като да угаждаме на човеците, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.


1 Солунци 2:5
Защото, както знаете, никога не сме употребили ласкателни думи или прикрито сребролюбие (Бог е свидетел);


1 Солунци 2:10
Свидетели сте вие и Бог, как свято, праведно и безукорно се отнасяхме към вас, вярващите,


1 Солунци 2:12
и ви заръчахме да водите живот, достоен за Бога, Който ви призовава в Своето царство и слава.


1 Солунци 2:13
И затова ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.


1 Солунци 2:15
които убиха и Господ Исус, и пророците, и нас прогониха, на Бога не угаждат и на всички човеци са противни,


1 Солунци 3:9
Защото как можем достатъчно да благодарим на Бога за вас, за цялата тази радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог?


1 Солунци 3:11
А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано насочи пътя ни към вас.


1 Солунци 3:13
за да утвърди сърцата ви непорочни в святост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всички Негови светии.


1 Солунци 4:1
И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.


1 Солунци 4:5
не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;


1 Солунци 4:6
и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме.


1 Солунци 4:7
Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост.


1 Солунци 4:8
Който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бога, Който ви дава Святия Си Дух.


1 Солунци 4:9
А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг,


1 Солунци 4:14
Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.


1 Солунци 5:9
Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос,


1 Солунци 5:23
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.


2 Солунци 1:1
Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос:


2 Солунци 1:2
Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господ Исус Христос.


2 Солунци 1:3
Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви нараства твърде много и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг;


2 Солунци 1:6
Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват,


2 Солунци 1:8
в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.


2 Солунци 1:11
Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;


2 Солунци 1:12
за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.


2 Солунци 2:4
който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.


2 Солунци 2:11
И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа,


2 Солунци 2:13
А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината,


2 Солунци 2:16
А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,


1 Тимотей 1:1
Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда,


1 Тимотей 1:2
до Тимотей, истинското ми чедо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ.


1 Тимотей 1:11
според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено.


1 Тимотей 1:17
А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.


1 Тимотей 1:20
от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.


1 Тимотей 2:3
Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,


1 Тимотей 2:5
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците — Човекът Христос Исус,


1 Тимотей 3:15
в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.


1 Тимотей 4:3
които забраняват жененето и повеляват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината.


1 Тимотей 4:4
Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение,


1 Тимотей 4:10
понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.


1 Тимотей 5:4
Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.


1 Тимотей 5:5
А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и молитви нощем и денем;


1 Тимотей 5:21
Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.


1 Тимотей 6:9
А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.


1 Тимотей 6:13
Заръчвам ти пред Бога, Който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, Който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед,


1 Тимотей 6:17
На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме;


1 Тимотей 6:18
да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни,


2 Тимотей 1:2
до Тимотей, възлюбеното ми чедо: Благодат, милост, мир да бъде с теб от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ.


2 Тимотей 1:3
Благодаря на Бога, на Когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си


2 Тимотей 1:6
По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.


2 Тимотей 1:7
Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.


2 Тимотей 1:8
И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене — затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога,


2 Тимотей 2:15
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.


2 Тимотей 2:19
Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата.


2 Тимотей 2:25
с кротост да увещава противниците, та дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината


2 Тимотей 3:4
предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога,


2 Тимотей 3:16
Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата,


2 Тимотей 4:1
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, Който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването Му и царуването Му:


Тит 1:1
Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието,


Тит 1:2
в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,


Тит 1:3
а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене, по заповед на Бога, нашия Спасител,


Тит 1:4
до Тит, истинското ми чедо по общата ни вяра: Благодат и мир да бъде с теб от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител.


Тит 1:16
Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело.


Тит 2:10
да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.


Тит 2:13
като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,


Тит 3:4
Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците,


Тит 3:8
Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това с цел онези, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.


Филимон 1:3
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос.


Филимон 1:4
Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,


Евреи 1:1
Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците,


Евреи 1:5
Защото на кого от ангелите Бог е казал някога: „Ти си Мой Син, Аз днес Те родих“; и пак: „Аз ще Му бъда Отец и Той ще ми бъде Син“?


Евреи 1:9
Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост повече от Твоите събратя.“


Евреи 2:4
като му свидетелстваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване даровете на Святия Дух по волята Си?


Евреи 2:13
и пак: „Аз на Него ще уповавам“; и пак: „Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог.“


Евреи 2:17
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.


Евреи 3:4
Защото всяка къща се строи от някого; а Този, Който е устроил всичко, е Бог.


Евреи 3:12
Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;


Евреи 4:3
Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка; както каза Бог: „Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка“; ако и да са били свършени делата Му още при създаването на света.


Евреи 4:4
Защото някъде си е говорил за самия ден така: „И почина си Бог на седмия ден от всичките Си дела“;


Евреи 4:8
Защото ако Исус Навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден.


Евреи 4:10
Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.


Евреи 4:13
И няма създание, което да не е явно пред Бога; а всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме.


Евреи 5:1
Защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците,


Евреи 5:4
А както никой не взема на себе си тази почит, освен когато бъде призван от Бога, както беше Аарон,


Евреи 5:7
По време на земния Си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, Който можеше да го спаси от смърт, и като бе послушан поради благоговението Си,


Евреи 5:10
наречен от Бога Първосвещеник според Мелхиседековия чин.


Евреи 6:1
Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,


Евреи 6:3
И това ще направим, ако Бог позволи.


Евреи 6:7
Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда трева, полезна на тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога;


Евреи 6:10
Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.


Евреи 6:13
Защото когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, като каза:


Евреи 6:17
така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,


Евреи 6:18
така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда;


Евреи 7:1
Защото този Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови,


Евреи 7:19
(понеже законът не е усъвършенствал нищо), а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.


Евреи 7:25
Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.


Евреи 8:5
(които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисей, когато щеше да направи скинията; защото: „Внимавай, му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината“),


Евреи 8:7
Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори.


Евреи 8:10
Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом: След онези дни, казва Господ, ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.


Евреи 9:1
А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище.


Евреи 9:6
И когато тези неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението;


Евреи 9:14
то колко повече кръвта на Христос, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!


Евреи 9:20
„Това е кръвта, пролята при завета, който Бог е заповядал спрямо вас.“


Евреи 10:12
но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога


Евреи 10:31
Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.


Евреи 11:4
С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори.


Евреи 11:5
С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога.


Евреи 11:6
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.


Евреи 11:7
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра.


Евреи 11:10
Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.


Евреи 11:16
Но на дело желаят едно по-добро отечество, т. е. небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.


Евреи 11:17
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син,


Евреи 11:19
като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно.


Евреи 11:21
С вяра Яков, на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си.


Евреи 11:26
като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше към бъдещата награда.


Евреи 11:40
да не би да постигнат съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо по-добро.


Евреи 12:7
Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове; защото кой е този син, когото баща му не го наказва?


Евреи 12:22
Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към безбройни множества ангели,


Евреи 12:23
към тържествения събор и църквата на първородните, чиито имена са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, достигнали съвършенство,


Евреи 12:28
Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание;


Евреи 12:29
защото нашият Бог е огън, който поглъща.


Евреи 13:4
Женитбата нека бъде на почит у всички и леглото — неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.


Евреи 13:5
Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“;


Евреи 13:15
И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. е. плод от устни, които изповядват Неговото име.


Евреи 13:16
А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога.


Евреи 13:20
А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус,


Яков 1:1
Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, до дванадесетте пръснати племена: Поздрав!


Яков 1:5
Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.


Яков 1:10
а богатият — когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата.


Яков 1:11
Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът ѝ окапва и красотата на нейния изглед изчезва; така и богатият ще повехне в пътищата си.


Яков 1:13
Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.


Яков 1:27
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.


Яков 2:5
Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?


Яков 2:6
А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и те ви влачат по съдилища?


Яков 2:19
Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.


Яков 2:23
и се изпълни Писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда“; и се нарече Божий приятел.


Яков 4:4
Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.


Яков 4:5
Или мислите, че без нужда казва Писанието, че „Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас“?


Яков 4:6
Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат.“


Яков 4:7
И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.


Яков 4:8
Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи.


Яков 5:1
Елате сега, вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас.


Яков 5:2
Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.


1 Петрово 1:2
избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи.


1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,


1 Петрово 1:21
които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.


1 Петрово 2:4
при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен,


1 Петрово 2:5
и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос.


1 Петрово 2:9
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина;


1 Петрово 2:12
да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.


1 Петрово 2:17
Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.


1 Петрово 2:19
защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо.


1 Петрово 2:20
Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.


1 Петрово 3:4
а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.


1 Петрово 3:5
Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,


1 Петрово 3:18
Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;


1 Петрово 3:21
Тя в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест) чрез възкресението на Исус Христос,


1 Петрово 3:22
Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, власти и сили.


1 Петрово 4:6
понеже затова благовестието беше проповядвано и на мъртвите, така че като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.


1 Петрово 4:11
Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на Когото е славата и господството до вечни векове. Амин.


1 Петрово 4:14
Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя.


1 Петрово 4:16
Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.


1 Петрово 5:2
Пасете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го не с принуждение, а доброволно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;


1 Петрово 5:5
Така и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.


1 Петрово 5:6
И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно;


1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.


2 Петрово 1:1
Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:


2 Петрово 1:2
Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ.


2 Петрово 1:17
Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“


2 Петрово 1:21
защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.


2 Петрово 2:4
Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд;


1 Йоаново 1:5
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.


1 Йоаново 1:10
Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.


1 Йоаново 2:5
Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.


1 Йоаново 3:9
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.


1 Йоаново 3:10
По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.


1 Йоаново 3:20
относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.


1 Йоаново 3:21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;


1 Йоаново 3:24
И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог — в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас — по Духа, който ни е дал.


1 Йоаново 4:1
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.


1 Йоаново 4:2
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойдѐ в плът, е от Бога;


1 Йоаново 4:3
а всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света.


1 Йоаново 4:4
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.


1 Йоаново 4:6
Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.


1 Йоаново 4:7
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.


1 Йоаново 4:8
Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.


1 Йоаново 4:9
В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.


1 Йоаново 4:10
В това се състои любовта — не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.


1 Йоаново 4:11
Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.


1 Йоаново 4:12
Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.


1 Йоаново 4:15
Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога.


1 Йоаново 4:16
И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог — в него.


1 Йоаново 4:20
Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.


1 Йоаново 4:21
И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.


1 Йоаново 5:1
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.


1 Йоаново 5:2
По това познаваме, че обичаме Божиите чеда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди,


1 Йоаново 5:3
защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.


1 Йоаново 5:4
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е нашата вяра.


1 Йоаново 5:9
Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина Си.


1 Йоаново 5:10
Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва на Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за Своя Син.


1 Йоаново 5:11
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.


1 Йоаново 5:16
Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт — не казвам за него да се моли.


1 Йоаново 5:18
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.


1 Йоаново 5:19
Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.


1 Йоаново 5:20
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.


2 Йоаново 1:3
Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.


2 Йоаново 1:9
Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в учението, той има и Отца, и Сина.


3 Йоаново 1:6
които свидетелстваха пред църквата за твоята любов. Добре ще направиш да ги изпратиш, както подобава пред Бога;


3 Йоаново 1:11
Възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро, е от Бога; който върши зло, не е видял Бога.


Юда 1:1
Юда, слуга на Исус Христос и брат на Яков, до призваните, възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос:


Юда 1:4
Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш Владетел и Господ Исус Христос.


Юда 1:25
на единствения Бог, наш Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт преди всички векове и сега, и до всички векове.Амин.


Откровение 1:1
Откровението от Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати и го яви чрез ангела Си на своя слуга Йоан,


Откровение 1:6
и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин.


Откровение 1:8
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.


Откровение 2:9
Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинско сборище.


Откровение 3:2
Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.


Откровение 3:12
Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на моя Бог, новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.


Откровение 3:14
До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински Свидетел, Начинателят на всичко, което Бог е създал.


Откровение 3:17
Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол,


Откровение 3:18
то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш.


Откровение 4:8
И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.


Откровение 5:9
Те пееха нова песен, като казваха: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите ѝ; защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе,


Откровение 5:10
и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на земята.


Откровение 5:12
и казваха с висок глас: Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.


Откровение 6:15
И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;


Откровение 7:2
И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза:


Откровение 7:3
Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.


Откровение 7:10
и викаха с висок глас: Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола, и от Агнеца!


Откровение 7:11
И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха:


Откровение 7:12
Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.


Откровение 7:15
Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.


Откровение 7:17
защото Агнецът, Който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.


Откровение 8:2
Тогава видях, че на седемте ангела, които стояха пред Бога, бяха дадени седем тръби.


Откровение 8:4
А кадилният дим се издигна пред Бога от ръката на ангела заедно с молитвите на светиите.


Откровение 9:13
И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога,


Откровение 10:7
но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците.


Откровение 11:11
А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дихание от Бога и те се изправиха на краката си; и голям страх обзе онези, които ги гледаха.


Откровение 11:13
И в онзи час стана голям земетръс и десетата част от града падна и измряха в земетръса седем хиляди човека; а останалите се уплашиха и отдадоха слава на небесния Бог.


Откровение 11:16
И двадесет и четиримата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха:


Откровение 12:5
И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязна тояга; и нейното дете беше грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.


Откровение 12:6
Тогава жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.


Откровение 12:10
И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.


Откровение 13:1
И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, а на главите му богохулни имена.


Откровение 13:5
И даде му се уста да говори горделиво и богохулно; дадена му бе още власт да действа четиридесет и два месеца.


Откровение 13:6
Той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и небесното Му жилище и онези, които живеят на небесата.


Откровение 13:16
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им,


Откровение 14:4
Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени; те са, които следват Агнеца, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца.


Откровение 14:7
Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.


Откровение 15:7
А едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове.


Откровение 15:8
И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да приключат седемте язви на седемте ангела.


Откровение 16:9
И голяма жега обгори човеците; и те похулиха името на Бога, Който има власт над тези язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.


Откровение 16:11
и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, и не се покаяха за делата си.


Откровение 16:14
защото те са духове на бесове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата земя, за да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.


Откровение 16:19
А великият град се раздели на три части и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв.


Откровение 16:21
И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците и човеците похулиха Бога поради напастта на града, защото тази напаст беше твърде голяма.


Откровение 17:3
Тогава той ме отнесе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.


Откровение 17:17
Защото Бог вложи в сърцата им желание да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.


Откровение 18:3
защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош.


Откровение 18:5
защото греховете ѝ стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди.


Откровение 18:8
Затова в един ден ще дойдат наказанията ѝ: смърт, печал и глад и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди.


Откровение 18:15
Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч поради страх от мъките ѝ, ще плачат и ще ридаят, като казват:


Откровение 18:17
защото в един час запустя толкова богатство! И всеки морски капитан, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч


Откровение 18:19
И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя!


Откровение 18:20
Веселете се за него, небеса, и вие, светии, вие, апостоли и пророци, защото Бог му е отсъдил възмездие за всичко, което той ви е сторил.


Откровение 19:1
След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог;


Откровение 19:4
И двадесет и четиримата старейшини и четирите живи същества паднаха и се поклониха на Бога, Който седи на престола, и казаха: Амин! Алилуя!


Откровение 19:5
А от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се боите, малки и големи.


Откровение 19:6
И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари.


Откровение 19:10
Тогава аз паднах пред краката му, за да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм служител заедно с теб и братята ти, които имат свидетелството на Исус; поклони се на Бога; защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството.


Откровение 19:15
От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Всемогъщия Бог.


Откровение 20:6
Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.


Откровение 20:9
И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; но огън падна от Бога от небето и ги погълна.


Откровение 21:2
Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.


Откровение 21:3
И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях — техен Бог.


Откровение 21:7
Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син.


Откровение 21:10
И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога,


Откровение 21:22
А храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът.


Откровение 22:1
След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца и течеше насред улицата му.


Откровение 22:3
Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите слуги ще Му служат.


Откровение 22:5
Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от осветяване от светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.


Откровение 22:6
И ми каза: Тези думи са верни и истинни; и Господ Бог, Който вдъхновява пророческите духове, изпрати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.


Откровение 22:9
Но той ми каза: Недей! Аз съм служител заедно с теб и с братята ти, пророците, и с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога.


Откровение 22:18
Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, описани в тази книга,


Откровение 22:19
и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тази книга.


Bulgarian Protestant Revised Bible - (BPB) 2015
Copyright by © Българско библейско дружество 2015