A A A A A


Търсене

Матей 6:6
А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.


Матей 26:42
Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.


Марко 14:39
И пак като отиде, помоли се и каза същите думи.


Деяния 8:22
И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу: може би, ще ти се прости помисълът на твоето сърце;


Деяния 9:40
Петър отпрати всички вън и, като коленичи, помоли се, па се обърна към тялото и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си и, като видя Петра, седна.


Деяния 28:8
И случи се, че бащата на Поплия лежеше, страдайки от огница и коремна болка; Павел влезе при него, помоли се и, като възложи върху му ръце, изцери го.


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016