Instagram
English
A A A A A
Търсене
Матей 1:18
А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.


Матей 1:20
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: Иосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго;


Матей 3:11
аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;


Матей 3:16
И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.


Матей 4:1
Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола,


Матей 5:3
блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.


Матей 7:25
и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.


Матей 7:27
и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването ѝ беше голямо.


Матей 8:16
А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни,


Матей 10:1
И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.


Матей 10:20
защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас.


Матей 12:18
„ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд;


Матей 12:28
Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие.


Матей 12:31
Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците;


Матей 12:32
и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.


Матей 12:43
Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира;


Матей 12:45
тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род.


Матей 26:41
Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта — немощна.


Матей 27:50
А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.


Матей 28:19
И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,


Марко 1:8
аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светии.


Марко 1:10
И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.


Марко 1:12
Веднага след това Духът Го извежда в пустинята.


Марко 1:23
Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза:


Марко 1:26
Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него.


Марко 1:27
И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват?


Марко 2:8
Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си?


Марко 3:11
И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: Ти си Син Божий!


Марко 3:29
но който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.


Марко 3:30
Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух.


Марко 5:2
И когато Той излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечист дух;


Марко 5:8
Защото Иисус бе му казал: излез ти, дух нечисти, от човека.


Марко 5:13
Иисус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди; и се издавиха в морето.


Марко 6:7
Като повика дванайсетте, начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.


Марко 7:25
Защото чу за Него една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, и като дойде, падна пред нозете Му;


Марко 9:17
Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух:


Марко 9:20
И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен.


Марко 9:22
и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.


Марко 9:25
А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него!


Марко 9:26
И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло.


Марко 12:36
Понеже сам Давид каза чрез Духа Светаго: „рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти“.


Марко 13:11
Кога пък ви поведат, за да ви предават, недейте се грижи отнапред, какво ще говорите, и не обмисляйте; а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете; понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светии.


Марко 14:38
Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта — немощна.


Лука 1:15
защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си;


Лука 1:17
и ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви Господу народ съвършен.


Лука 1:35
Ангелът ѝ отговори и рече: Дух Светии ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.


Лука 1:41
Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго,


Лука 1:47
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,


Лука 1:67
И Захария, баща му, се изпълни с Духа Светаго и пророкува, казвайки:


Лука 1:80
А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.


Лука 2:25
Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Светий беше върху него.


Луки 2:26
Нему бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.


Луки 2:40
А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.


Луки 3:16
Иоан на всички отговори и рече: аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата: Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън.


Луки 3:22
и Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!


Луки 4:1
Иисус, изпълнен с Духа Светаго, върна се от Иордан, и поведен беше от Духа в пустинята;


Луки 4:14
И върна се Иисус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна.


Луки 4:18
„Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените,


Луки 4:33
В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас:


Луки 4:36
И ужас обвзе всички, и разсъждаваха помежду си и казваха: какво значи това, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?


Луки 6:18
бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха.


Луки 6:20
И Той, като подигна очи към учениците Си, казваше: блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие.


Луки 7:21
А в тоя час Той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове и на мнозина слепи дарува зрение.


Луки 8:2
и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове и болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса,


Луки 8:29
Защото Иисус бе заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек; понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше оковите, и гонен биваше от беса по пущинаците.


Луки 8:55
И възвърна се духът ѝ; тя веднага стана; и Той заповяда да ѝ дадат да яде.


Луки 9:39
прехваща го дух, и той изведнъж закрещява, и го сгърча тъй, че се запеня; и, мъчейки го, едвам го напуща;


Луки 9:42
А когато той още идеше, бесът го повали и почна да го тръшка; но Иисус запрети на нечистия дух, и изцери момчето, и го предаде на баща му.


Луки 9:55
Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: не знаете, от какъв дух сте вие;


Луки 10:20
обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.


Луки 10:21
В оня час се зарадва духом Иисус и рече: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.


Луки 11:13
И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светии на ония, които Му искат?


Луки 11:24
Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и, като не намира, казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох;


Луки 11:26
тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.


Луки 12:10
И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на оногова, който каже хула против Духа Светаго, няма да се прости.


Луки 12:12
защото Дух Светий ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.


Луки 12:55
а кога видите да духа южен вятър, казвате: жега ще бъде; и бива.


Луки 13:11
и ето една жена с немощен дух от осемнайсет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.


Луки 18:1
Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом,


Луки 23:46
Иисус, като извика с висок глас, рече: Отче! в Твоите ръце предавам духа Си. И това като каза, издъхна.


Луки 24:37
Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух;


Луки 24:39
Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.


Йоан 1:12
Но всем тем, кто Его принял и кто поверил в Него, Он дал власть стать духовными детьми Всевышнего.


Йоан 1:32
И Яхия подтвердил свои слова: - Я видел, как Дух спускался на Него с небес в виде голубя и как Он остался на Нём.


Йоан 1:33
Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне: "На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет погружать людей в Святого Духа".


Йоан 3:5
Иса ответил: - Говорю тебе истину: никто не сможет войти в Царство Всевышнего, если не будет рождён от воды и Духа.


Йоан 3:6
От плоти рождается плоть, а Дух рождает дух.


Йоан 3:8
Ветер дует, где хочет. Ты слышишь звук, но не можешь определить, откуда он приходит и куда уходит. Так же и с каждым рождённым от Духа.


Йоан 3:34
Посланный Всевышним говорит слова Всевышнего, и Всевышний даёт Ему Своего Духа без всякого ограничения.


Йоан 4:23
Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет Себе Отец.


Йоан 4:24
Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.


Йоан 6:63
Только Дух даёт жизнь, человеческие же усилия - не могут. В словах, которые Я вам говорил, есть Дух, дающий жизнь.


Йоан 7:39
Иса имел в виду Духа, Которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух ещё не был дан верующим, так как Иса ещё не был прославлен.


Йоан 10:36
то как же вы смеете говорить, что Тот, Кого Всевышний посвятил на служение Себе и послал в мир, оскорбляет Всевышнего, потому что Я сказал: "Я - (духовный) Сын Всевышнего"?


Йоан 11:52
и не только за иудейский народ, но и за то, чтобы рассеянных повсюду духовных детей Всевышнего собрать воедино.


Йоан 14:17
Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живёт с вами и будет внутри вас.


Йоан 14:26
Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлёт вам во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, о чём Я вам говорил.


Йоан 15:26
Когда придёт Заступник - Дух истины, Которого Я пошлю к вам и Который исходит от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне.


Йоан 16:13
Вот когда Дух истины придёт, Он введёт вас во всю полноту истины. Он не будет говорить от Себя, но будет передавать то, что Сам слышит, и скажет вам, что должно произойти.


Йоан 16:15
Всё, что принадлежит Отцу, принадлежит Мне. Поэтому Я говорю, что Дух возвестит вам Моё.


Йоан 19:30
Иса попробовал вино и сказал: - Совершилось! Сказав это, Он уронил голову на грудь и предал дух.


Йоан 20:22
С этими словами Он дунул на них и сказал: - Примите Святого Духа.


Деяния 1:2
до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите, които бе избрал,


Деяния 1:5
защото Иоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светии.


Деяния 1:8
но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя.


Деяния 1:16
(а бяха се събрали около сто и двайсет души): мъже братя! Трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекъл Дух Светии чрез устата Давидови за Иуда, водача на ония, които хванаха Иисуса,


Деяния 2:4
И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.


Деяния 2:17
„и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища;


Деяния 2:18
и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват.


Деяния 2:33
И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате.


Деяния 2:38
А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.


Деяния 4:8
Тогава Петър, като се изпълни с Дух Светии, им рече: началници народни и стареи израилски!


Деяния 4:25
Ти си, Който чрез Духа Светаго с устата на отца ни Давида, Твоя раб, си казал: „защо се развълнуваха народите, и людете замислиха суетни неща?


Деяния 4:31
И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Светий и с дръзновение говореха словото Божие.


Деяния 5:3
Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата?


Деяния 5:9
Но Петър ѝ каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти; и тебе ще изнесат.


Деяния 5:16
Стичаха се в Иерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха.


Деяния 5:32
За тия думи свидетели сме Му ние и Дух Светий, Когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.


Деяния 6:3
Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба;


Деяния 6:5
Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия,


Деяния 6:10
ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.


Деяния 7:51
Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши! Вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие.


Деяния 7:55
А Стефан, изпълнен с Дух Светий, като погледна към небето, видя славата Божия и Иисуса да стои отдясно на Бога,


Деяния 7:59
и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Иисусе, приеми духа ми!


Деяния 8:7
нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха хванати от тях, а мнозина разслабени и хроми се изцериха.


Деяния 8:15
които слязоха и се помолиха за тях, за да приемат Дух Светий.


Деяния 8:17
Тогава възлагаха върху им ръце, и те приемаха Духа Светаго.


Деяния 8:18
А Симон, като видя, че Дух Светий се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им пари


Деяния 8:19
и рече: дайте и мене тая власт, та, комуто възложа ръце, да приема Духа Светаго.


Деяния 8:29
А Духът каза на Филипа: приближи се и се допри до тая колесница.


Деяния 8:39
Когато пък излязоха из водата, Дух Светии слезе върху скопеца, а Филипа грабна Ангел Господен; и скопецът го вече не видя, и радостен продължи пътя си.


Деяния 9:17
Анания отиде и влезе в къщата и, като възложи върху му ръце, рече: брате Савле! Господ Иисус, Който ти се яви по пътя, по който дохождаше ти, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Светий.


Деяния 9:31
А църквите по цяла Иудея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен; и с утехата на Светаго Духа умножаваха се.


Деяния 10:19
И докато Петър размисляше за видението, Духът му рече: ето, търсят те трима души.


Деяния 10:38
как Бог помаза с Дух Светий и със сила Иисуса от Назарет, Който изходи Иудея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.


Деяния 10:44
Докато Петър още говореше тия думи, Дух Светий слезе върху всички, които слушаха словото.


Деяния 10:45
А вярващите от обрязаните, които бяха дошли с Петра, се смаяха, че и върху езичници се изля дарът на Светаго Духа;


Деяния 10:47
може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Светий, както и ние?


Деяния 11:12
А Духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима братя, и влязохме в къщата на оня човек.


Деяния 11:15
И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Светии, както и върху нас отначало.


Деяния 11:16
Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше: „Иоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Светий“.


Деяния 11:24
защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.


Деяния 11:28
И един от тях, по име Агав, стана и предвести чрез Духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия.


Деяния 13:2
Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Светии каза: отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал.


Деяния 13:4
И тъй, изпратени от Духа Светаго, те слязоха в Селевкия, а оттам отплуваха за Кипър.


Деяния 13:9
Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Светий, устреми върху му поглед


Деяния 13:52
А учениците се изпълняха с радост и с Дух Светий.


Деяния 15:8
и Сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде Дух Светий, както и нам;


Деяния 15:28
Защото, угодно бе на Светаго Духа и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща:


Деяния 16:6
Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват словото в Асия.


Деяния 16:7
А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния; но Духът ги не пусна.


Деяния 16:16
И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си.


Деяния 16:18
Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час.


Деяния 17:16
Докато Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки тоя град, пълен с идоли.


Деяния 18:5
А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелствува пред иудеите, че Иисус е Христос.


Деяния 18:25
Той беше наставен в пътя Господен и, разпален духом, говореше и поучаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Иоановото кръщение.


Деяния 19:2
каза им: като повярвахте, приехте ли Светаго Духа? А те му отговориха: нито сме и чули, дали има Дух Светии.


Деяния 19:6
И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Светий, и те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват.


Деяния 19:12
тъй че донасяха и полагаха върху болните кърпи и убруси от снагата му, и болестите им се махваха, и злите духове излизаха из тях.


Деяния 19:13
Някои пък от иудейските заклинатели-скитници наченаха да изговарят името на Господа Иисуса над ония, които имаха зли духове, и казваха: заклеваме ви в Иисуса, Когото Павел проповядва.


Деяния 19:15
А злият дух отговори и рече: Иисуса познавам и Павла зная; но вие кои сте?


Деяния 19:16
И скочи върху им човекът, у когото имаше зъл дух и, като ги завладя, прояви срещу тях такава сила, че те, голи и ранени, избягаха от оная къща.


Деяния 20:22
И ето сега, свързан от Духа, аз отивам в Иерусалим, без да зная, какво ще ми се случи там —


Деяния 20:23
освен онова, което Дух Светий свидетелствува по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби.


Деяния 20:28
Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв.


Деяния 21:4
И като намерихме учениците, останахме там седем дена. Те, по внушение от Духа, думаха на Павла, да не възлиза в Иерусалим.


Деяния 21:11
и като дойде при нас, взе пояса Павлов, върза си ръцете и нозете и рече: това казва Дух Светии: така ще свържат иудеите в Иерусалим оня мъж, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръце езически.


Деяния 22:23
И понеже те крещяха, размятваха си дрехите и хвърляха прах във въздуха,


Деяния 23:8
Защото садукеите казват, че няма възкресение, ни Ангел, ни дух; а фарисеите признават и едното и другото.


Деяния 23:9
Настана голяма врява; и станаха книжниците от фарисейската страна и се запрепираха, думайки: нищо лошо не намираме у тоя човек; ако пък е говорил нему дух или Ангел, да се не противим Богу.


Деяния 27:13
Но подухна юг, и те, като помислиха, че са получили желаното, тръгнаха и плуваха покрай Крит.


Деяния 28:13
Оттам отплувахме и стигнахме в Ригия; а след един ден, понеже духна юг, стигнахме на втория ден в Потиоли;


Деяния 28:25
Понеже бяха несъгласни помежду си, те взеха да се разотиват; и в това време Павел им каза тия думи: добре е рекъл Дух Светий на отците ни чрез пророк Исаия, говорейки:


Римляни 1:4
и открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите) Иисуса Христа, Господа нашего,


Римляни 1:9
Бог, Комуто служа с духа си, като благовестявам за Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас


Римляни 1:11
защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване,


Римляни 2:29
а онзи е иудеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква: нему похвалата иде не от човеци, а от Бога.


Римляни 5:5
а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий.


Римляни 7:6
но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква.


Римляни 7:14
Защото знаем, че законът е духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха.


Римляни 8:1
И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Иисуса и живеят не по плът, а по дух,


Римляни 8:2
защото законът на духа, който дава живот в Христа Иисуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта.


Римляни 8:4
та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.


Римляни 8:5
Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух за духовно.


Римляни 8:6
Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване — живот и мир;


Римляни 8:9
Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов.


Римляни 8:10
Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда.


Римляни 8:11
Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.


Римляни 8:13
защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи,


Римляни 8:14
понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии;


Римляни 8:15
защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче!


Римляни 8:16
Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии.


Римляни 8:23
и не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение — изкупване на нашето тяло.


Римляни 8:26
Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.


Римляни 8:27
А Оня, Който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.


Римляни 9:1
Истина говоря в Христа, не лъжа, — свидетелствува ми моята съвест чрез Духа Светаго, —


Римляни 11:8
както е писано: „Бог им даде дух на безчувствие, очи — да не виждат и уши — да не чуват, дори до днешен ден“.


Римляни 12:1
И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу, и това ще бъде вашето духовно богослужение,


Римляни 12:11
в усърдието не бивайте лениви; духом бъдете пламенни; Господу служете;


Римляни 14:17
Защото царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа.


Римляни 15:13
А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда.


Римляни 15:16
да бъда служител на Иисуса Христа между езичниците и свещенодействено да извършвам Божието благовестие, та приносът на езичниците, осветен от Духа Светаго, да бъде благоприятен.


Римляни 15:19
със силата на поличби и чудеса, със силата на Божия Дух, тъй че разпространих благовестието Христово от Иерусалим и околността дори до Илирик.


Римляни 15:27
Благоволиха, па и длъжни им са. Понеже, ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага.


Римляни 15:30
Прочее, моля ви, братя, заради Господа нашего Иисуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога,


1 Коринтяни 1:10
Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл.


1 Коринтяни 2:4
И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила,


1 Коринтяни 2:10
А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.


1 Коринтяни 2:11
Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух.


1 Коринтяни 2:12
Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога;


1 Коринтяни 2:13
това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно.


1 Коринтяни 2:14
Душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух: за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно.


1 Коринтяни 2:15
Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва.


1 Коринтяни 3:1
И аз, братя, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа.


1 Коринтяни 3:16
Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?


1 Коринтяни 4:21
Какво искате? С палица ли да дойда при вас или с любов и кротък дух?


1 Коринтяни 5:3
Аз пък, макар отсъствуващ тялом, но присъствуващ духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който е извършил това нещо, —


1 Коринтяни 5:4
в името на Господа нашего Иисуса Христа, като Се съберете вие и моят дух, със силата на Господа нашего Иисуса Христа, —


1 Коринтяни 5:5
да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Иисуса Христа.


1 Коринтяни 6:11
И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог.


1 Коринтяни 6:17
А който се съединява с Господа, един дух е с Него.


1 Коринтяни 6:19
Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си?


1 Коринтяни 7:34
Има разлика между жена и девица; неомъжената се грижи за Господни работи — как да угоди Господу, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи — как да угоди на мъжа си.


1 Коринтяни 7:40
Но тя е по-блажена, ако си остане тъй, според моето мнение; а мисля, че и аз имам Дух Божий.


1 Коринтяни 9:11
Ако ние сме посеяли у вас духовното, много ли е, ако пожънем у вас телесното?


1 Коринтяни 9:26
Прочее, аз тичам не като след нещо неизвестно, удрям не като да бия въздух;


1 Коринтяни 10:3
и всички ядоха една и съща духовна храна;


1 Коринтяни 10:4
и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.


1 Коринтяни 12:1
А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете.


1 Коринтяни 12:3
Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Иисуса, и никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго.


1 Коринтяни 12:4
Има различни дарби, ала Духът е един и същ;


1 Коринтяни 12:7
Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза;


1 Коринтяни 12:8
защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму — слово на знание, чрез същия Дух;


1 Коринтяни 12:9
едному — вяра, чрез същия Дух; другиму — дарби за лекуване, чрез същия Дух;


1 Коринтяни 12:10
едному — чудодействия, другиму пророчество, едному — да различава духовете, другиму — разни езици, а другиму да тълкува езици.


1 Коринтяни 12:11
Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму поотделно, както си иска.


1 Коринтяни 12:13
Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени.


1 Коринтяни 14:1
Стремете се към любовта; показвайте ревност за духовни дарби, а особено — да пророчествувате.


1 Коринтяни 14:2
Защото, който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога; понеже никой го не разбира, а духом говори тайни;


1 Коринтяни 14:12
Тъй и вие, бидейки ревнители към духовни дарби, залягайте да ги получите в изобилие, за поука на църквата.


1 Коринтяни 14:14
Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден.


1 Коринтяни 14:15
И тъй, какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум; ще пея с дух, ще пея и с ум.


1 Коринтяни 14:16
Защото, ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благодарение „амин“ оня, който е от простолюдието, когато не разбира, какво казваш?


1 Коринтяни 14:32
И пророчески духове се покоряват на пророци;


1 Коринтяни 14:37
Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди.


1 Коринтяни 15:44
сее се тяло душевно — възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно.


1 Коринтяни 15:45
Тъй е и писано: „първият човек Адам стана жива душа“, а последният Адам — животворен дух.


1 Коринтяни 15:46
Но първом не иде духовното, а душевното, и после духовното.


1 Коринтяни 16:18
защото успокоиха моя дух и вашия; прочее, почитайте такива.


2 Коринтяни 1:22
Той ни и запечата и даде залога на Духа в сърцата ни.


2 Коринтяни 2:13
духът ми нямаше покой, понеже не намерих там моя брат Тита; а като се простих с тях, заминах за Македония.


2 Коринтяни 3:3
вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.


2 Коринтяни 3:6
Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.


2 Коринтяни 3:8
то как не ще бъде много по-славно служението на духа!


2 Коринтяни 3:17
А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода.


2 Коринтяни 3:18
А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен.


2 Коринтяни 4:1
Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом;


2 Коринтяни 4:13
А като имаме същия дух на вярата, както е писано: „повярвах и затова говорих“, и ние вярваме, затова и говорим,


2 Коринтяни 4:16
Затова ние не падаме духом; макар външният ни човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява.


2 Коринтяни 5:5
Бог, Който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залога на Духа.


2 Коринтяни 6:6
с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна любов,


2 Коринтяни 7:1
И тъй, възлюбени, имайки такива обещания, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страх Божий.


2 Коринтяни 7:13
Затова се утешихме с вашата утеха; а още повече се зарадвахме с радостта на Тита, задето вие всички сте успокоили духа му,


2 Коринтяни 11:4
Защото, ако някой дойдеше да проповядва другиго Иисуса, когото ние не сме проповядвали; или, ако получехте друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, — вие с право щяхте да го търпите.


2 Коринтяни 12:18
Аз помолих Тита и пратих с него едного от братята: да не би Тит. да ви е изкористил в нещо? Не в същия ли дух ходихме? Не по същите ли стъпки?


2 Коринтяни 13:13
Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин.


Галатяни 3:2
Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа или чрез послушание на вярата?


Галатяни 3:3
Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с дух, с плът ли сега свършвате?


Галатяни 3:5
Тоя, прочее, Който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?


Галатяни 3:14
та благословението Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.


Галатяни 4:6
А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч Отче!


Галатяни 4:29
Но, както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, тъй и сега.


Галатяни 5:5
а ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа.


Галатяни 5:16
Аз казвам: живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта.


Галатяни 5:17
Защото плътта желае противното на духа, а духът — противното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали.


Галатяни 5:18
Ако се водите по дух, вие не сте под закон.


Галатяни 5:22
А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,


Галатяни 5:25
Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме.


Галатяни 6:1
Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени.


Галатяни 6:8
който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.


Галатяни 6:18
Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин.


Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата,


Ефесяни 1:13
чрез Него и вие, като чухте словото на истината — благовестието за вашето спасение, и като повярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Светии Дух,


Ефесяни 1:17
щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,


Ефесяни 2:2
в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,


Ефесяни 2:18
защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.


Ефесяни 2:22
върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.


Ефесяни 3:5
която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа Светаго.


Ефесяни 3:13
Поради това моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава.


Ефесяни 3:16
да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,


Ефесяни 4:3
и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.


Ефесяни 4:4
Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;


Ефесяни 4:23
да се обновите с духа на своя ум


Ефесяни 4:30
И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.


Ефесяни 5:9
защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина —


Ефесяни 5:18
И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълняйте с Дух,


Ефесяни 5:19
като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа,


Ефесяни 6:12
защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата.


Ефесяни 6:17
вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието слово;


Ефесяни 6:18
с всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии


Филипяни 1:19
защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов,


Филипяни 1:27
Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра,


Филипяни 2:1
И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, —


Филипяни 2:19
А надявам се в Господа Иисуса наскоро да пратя при вас Тимотея, та и аз, като узная как сте, да се утеша духом.


Филипяни 3:3
защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Иисуса, и не на плътта се уповаваме,


Колосяни 1:8
Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух Всевышнего.


Колосяни 1:9
Поэтому с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Всевышний дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание.


Колосяни 2:5
Пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радуют ваша сплочённость и ваша твёрдая вера в Масиха.


Колосяни 2:11
В Нём вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершённым Масихом.


Колосяни 2:13
Когда-то вы были духовно мертвы из-за ваших грехов, так как ваша греховная природа ещё не была обрезана, но Всевышний оживил вас вместе с Масихом. Он простил все наши грехи,


Колосяни 2:15
Всевышний обезоружил начальства и власти духовного мира и выставил их на позор, восторжествовав над ними через то, что сделал Масих.


Колосяни 3:16
Пусть в вас живёт учение Масиха во всём его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Всевышнему песни из Забура, хвалебные и духовные песнопения.


1 Солунци 1:5
защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност: сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.


1 Солунци 1:6
И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,


1 Солунци 4:8
И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.


1 Солунци 4:17
после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.


1 Солунци 5:19
Духа не угасяйте.


1 Солунци 5:23
А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.


2 Солунци 2:2
да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.


2 Солунци 2:13
Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,


2 Солунци 3:13
А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.


1 Тимотей 3:16
И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.


1 Тимотей 4:1
А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения


1 Тимотей 4:12
Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.


2 Тимотей 1:7
Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.


2 Тимотей 1:14
Запази добрия залог чрез Духа Светаго, Който живее в нас.


2 Тимотей 4:22
Господ Иисус Христос да е с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.


Тит 3:5
Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго,


Филимон 1:24
Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух. Амин.


Евреи 1:14
Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?


Евреи 2:4
когато Бог потвърдяваше свидетелството им с поличби и чудеса, с различни сили и с раздаване даровете на Светаго Духа по Своя воля?


Евреи 3:7
Поради това, както Светий Дух казва: „днес, кога чуете гласа Му,


Евреи 4:12
Защото словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни.


Евреи 6:4
Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния дар, станали са причастници на Светаго Духа


Евреи 9:8
Чрез това Дух Светий показва, че не се е още отворил пътят за светилището, докле стои първата скиния,


Евреи 9:14
колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!


Евреи 10:15
А свидетелствува ни и Дух Светий; защото, след като по-рано рече:


Евреи 10:29
колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи пък оня, който е потъпкал Сина Божий и счел за нечиста кръвта на завета, чрез която е осветен, и е похулил Духа на благодатта?


Евреи 12:5
и сте забравили увещанието, което вам като на синове говори: „сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, кога те изобличава.


Евреи 12:9
При това, ние бивахме наказвани от нашите по плът бащи и се свеняхме от тях; не ще ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи?


Евреи 12:23
към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство,


Яков 2:26
Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.


Яков 4:5
Или мислите, че напразно говори Писанието: „до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас“?


1 Петрово 1:2
по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва!


1 Петрово 1:11
като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава;


1 Петрово 1:12
тям бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Духа Светаго, пратен от небесата, и в което желаят да надникнат Ангелите.


1 Петрово 1:22
След като сте очистили душите си с послушност на истината чрез Духа, за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един други от чисто сърце,


1 Петрово 2:5
и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа.


1 Петрово 3:4
а вътрешно — скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога.


1 Петрово 3:18
понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух,


1 Петрово 3:19
с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница,


1 Петрово 4:6
Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.


1 Петрово 4:14
Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша — прославян.


2 Петрово 1:21
Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светии просветявани са говорили светите Божии човеци.


1 Йоаново 3:24
И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той — в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.


1 Йоаново 4:1
Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.


1 Йоаново 4:2
По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.


1 Йоаново 4:3
А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.


1 Йоаново 4:6
Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.


1 Йоаново 4:13
Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух.


1 Йоаново 5:6
Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) — не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е. Който свидетелствува, понеже Духът е истина.


1 Йоаново 5:7
Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светии Дух; и Тия Тримата са Едно.


1 Йоаново 5:8
И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват.


Юда 1:19
Те са човеци, които се лъчат (от единството на вярата), те са душевни — и нямат дух.


Юда 1:20
А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светии,


Откровение 1:4
Иоан — до седемте църкви, които са в Асия: благодат вам и мир от Оногова, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол,


Откровение 1:10
Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният;


Откровение 2:7
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай.


Откровение 2:11
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт.


Откровение 2:17
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровената мана, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава.


Откровение 2:29
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Откровение 3:1
И на ангела на сардийската църква напиши: тъй казва Оня, Който има седемте духове Божии и седемте звезди: зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртъв.


Откровение 3:6
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Откровение 3:13
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Откровение 3:22
Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите.


Откровение 4:2
И веднага бях обзет от дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше Някой;


Откровение 4:5
И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове;


Откровение 5:6
Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя.


Откровение 7:1
След туй видях четири Ангела да стоят на четирите ъгли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво.


Откровение 9:2
тя отвори кладенеца на бездната, и излезе дим от кладенеца като дим от голяма пещ; слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладенеца.


Откровение 11:8
а труповете им ще остави по стъгдите на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, дето и Господ наш биде разпнат.


Откровение 11:11
Но след трите и половина дни у тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе ония, които ги гледат.


Откровение 13:15
И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ.


Откровение 14:13
И чух глас от небето да ми казва: напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях.


Откровение 16:13
И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби:


Откровение 16:14
това са бесовски духове, които вършат личби; те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя.


Откровение 16:17
Седмият Ангел изля чашата си на въздуха; и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се!


Откровение 17:3
И ме отнесе духом в пустиня; и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.


Откровение 18:2
И силно извика той, като казваше с висок глас: падна, падна Вавилон — великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици; защото от виното на яростното блудство пиха всички народи,


Откровение 19:10
И паднах пред нозете му да му се поклоня: но той ми рече: стой, не прави това! аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Иисусово; Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството.


Откровение 21:10
Па ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето — от Бога,


Откровение 22:17
И Духът и невестата казват: дойди! и който чува, да каже: дойди! и който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016