A A A A A


Търсене

Матей 8:10
Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.


Матей 9:2
И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете!


Матей 9:22
А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя.


Матей 9:29
Тогава Той се допря до очите им и рече: нека ви бъде по вашата вяра.


Матей 15:28
Тогава Иисус ѝ отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря ѝ оздравя.


Матей 17:20
А Иисус им рече: поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.


Матей 21:21
А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, — ще бъде;


Матей 21:22
и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.


Матей 23:23
Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.


Марко 2:5
Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.


Марко 4:40
И им рече: що сте тъй страхливи? Как нямате вяра!


Марко 5:34
А Той ѝ рече: дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.


Марко 10:52
Иисус му рече: иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя.


Марко 11:23
имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, — ще му се сбъдне, каквото и да каже.


Лука 5:20
И Той, като видя вярата им, рече му: човече, прощават ти се греховете.


Лука 7:9
Като чу това, Иисус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.


Лука 7:50
А Той рече на жената: твоята вяра те спаси; иди си смиром.


Лука 8:25
Тогава Той им рече: де е вярата ви? А те в страх и почуда казваха един другиму: кой ли е Тоя, че и на ветровете и на водата заповядва, и Му се покоряват?


Лука 8:48
А Той ѝ рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром!


Лука 17:5
И рекоха апостолите Господу: усили у нас вярата.


Лука 17:6
А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.


Лука 17:19
И му рече: стани, иди си: твоята вяра те спаси.


Лука 18:8
Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син Човеческий, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?


Лука 18:42
Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси.


Лука 22:32
но Аз се молих за тебе, да не оскъднее вярата ти; и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си.


Деяния 3:16
И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви.


Деяния 6:5
Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия,


Деяния 6:7
И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.


Деяния 6:8
А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа.


Деяния 11:24
защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Светий и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа.


Деяния 13:8
А магьосник Елима (защото името му така се тълкува) се противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсула от вярата.


Деяния 14:9
Той слушаше, когато Павел говореше; а Павел, като се вгледа в него и забележи, че има вяра, за да получи изцеление,


Деяния 14:22
като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и поучаваха, че през много скърби трябва да влезем в царството Божие.


Деяния 14:27
Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.


Деяния 15:4
А като пристигнаха в Иерусалим, бидоха приети от църквата, от апостолите и презвитерите, и разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците.


Деяния 15:9
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вярата сърцата им.


Деяния 16:5
И тъй, църквите се утвърдяваха във вярата и на брой се умножаваха всеки ден.


Деяния 20:21
като проповядвах на иудеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа.


Деяния 24:24
След няколко дни дойде Феликс с жена си Друзила, която беше иудейка, та повика Павла и слуша от него за вярата в Христа Иисуса.


Деяния 26:5
те отдавна ме знаят, — ако искат да свидетелствуват, — че аз, като фарисеин, съм живял според най-строгото учение на нашата вяра;


Деяния 26:18
да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, та чрез вярата в Мене да получат прошка на греховете и наследие между осветените.


Римляни 1:5
чрез Когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи,


Римляни 1:8
Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят;


Римляни 1:12
сиреч, като бъда между вас, да се утешим взаимно чрез общата вяра — ваша и моя.


Римляни 1:17
Защото в него се открива правдата Божия от вяра във вяра, както е писано: „праведният чрез вяра ще бъде жив“.


Римляни 3:22
Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика:


Римляни 3:25
Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прошението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение,


Римляни 3:27
Де е, прочее, хвалбата? тя е изключена. По кой закон? по закона на делата ли? Не, а по закона на вярата.


Римляни 3:28
И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона.


Римляни 3:30
защото един е Бог, Който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.


Римляни 3:31
И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона.


Римляни 4:5
Напротив, ономува, който не работи, а вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание.


Римляни 4:9
И тъй, това блаженство само за обрязани ли е, или и за необрязани? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание.


Римляни 4:11
И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, та и тям да се вмени оправданието,


Римляни 4:12
и отец на обрязаните, ала не на ония, които само обрязване са приели, но които и вървят по стъпките на вярата на отца ни Авраама, що имаше той преди обрязването си.


Римляни 4:13
Защото обещанието към Авраама или към семето му — да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.


Римляни 4:14
Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обезсилена, и обещанието унищожено;


Римляни 4:16
Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, та и обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраама, който е отец на всички ни,


Римляни 4:19
И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло (понеже беше току-речи стогодишен) и утробата Саррина е в омъртвение;


Римляни 4:20
а в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава,


Римляни 5:1
И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа,


Римляни 5:2
чрез Когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава Божия.


Римляни 9:30
Какво, прочее, ще кажем? Езичниците, които не търсеха оправдание, получиха оправдание, и то оправдание чрез вярата.


Римляни 9:32
Защо? Затова че търсеха не от вярата, а като че от делата на закона. Защото се препънаха о Камъка на препъване,


Римляни 10:6
А оправданието от вярата казва тъй: „да не речеш в сърцето си: кой ще възлезе на небето?“ сиреч, да свали Христа,


Римляни 10:8
Но какво казва Писанието? „Близо до тебе е словото, в твоите уста и в твоето сърце“, сиреч, словото на вярата, което проповядваме;


Римляни 10:17
И тъй, вярата иде от слушане, а слушането — от слово Божие.


Римляни 11:20
Добре. Те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш: не мисли високо за себе си, а имай страх.


Римляни 12:3
По дадената мене благодат всекиму от вас казвам: не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите; а мислете скромно наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всекиму.


Римляни 12:6
И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата;


Римляни 14:1
Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения.


Римляни 14:22
Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява.


Римляни 14:23
А който се съмнява, осъден е, ако яде, защото яде не от вяра; а всичко, що не е от вяра, е грях.


Римляни 14:25
а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, —


Римляни 15:13
А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда.


Римляни 15:18
защото не ще се осмеля да кажа нещо, което да не е извършил Христос чрез мене, за да станат езичниците послушни на вярата, със слово и дело,


Римляни 16:19
Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото,


1 Коринтяни 2:5
та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия.


1 Коринтяни 12:9
едному — вяра, чрез същия Дух; другиму — дарби за лекуване, чрез същия Дух;


1 Коринтяни 13:2
Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, — щом любов нямам, нищо не съм.


1 Коринтяни 13:13
А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.


1 Коринтяни 15:14
ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.


1 Коринтяни 15:17
ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;


1 Коринтяни 16:13
Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки;


2 Коринтяни 1:24
не че имаме власт над вярата ви, но спомагаме за радостта ви, понеже във вярата вие сте твърди.


2 Коринтяни 4:13
А като имаме същия дух на вярата, както е писано: „повярвах и затова говорих“, и ние вярваме, затова и говорим,


2 Коринтяни 5:7
(понеже с вяра ходим, а не с виждане)


2 Коринтяни 8:7
Но както изобилва всичко у вас: вяра и слово, познание и всяко усърдие и любовта ви към нас, тъй да изобилва у вас и тая добродетел.


2 Коринтяни 10:15
ние не се хвалим без мярка с чужди трудове, но се надяваме, като расте вярата ви, да се възвеличим премного сред вас според дела ни,


2 Коринтяни 13:5
Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата; сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Иисус Христос е във вас? Не съзнавате, само ако сте недостойни.


Галатяни 1:23
а само бяха слушали, че оня, който някога тях гонеше, сега проповядва вярата, що преди разоряваше.


Галатяни 2:16
обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа, и ние повярвахме в Христа Иисуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя плът.


Галатяни 2:20
и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.


Галатяни 3:2
Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа или чрез послушание на вярата?


Галатяни 3:5
Тоя, прочее, Който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?


Галатяни 3:7
Знайте, прочее, че ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови.


Галатяни 3:8
И Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благовести на Авраама: „в тебе ще бъдат благославяни всички народи“.


Галатяни 3:9
И тъй, ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Авраам,


Галатяни 3:11
А че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото „праведният чрез вяра ще бъде жив“.


Галатяни 3:12
А законът не иска вяра; но говори: „който изпълни тия неща, той ще бъде жив чрез тях“.


Галатяни 3:14
та благословението Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.


Галатяни 3:22
но Писанието заключи всички под грях, та обещанието да се даде на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа.


Галатяни 3:23
Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие.


Галатяни 3:24
И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра;


Галатяни 3:25
а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател.


Галатяни 3:26
Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса;


Галатяни 5:5
а ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа.


Галатяни 5:6
Защото в Христа Иисуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действува чрез любов.


Галатяни 5:10
Аз имам вяра у вас чрез Господа, че вие не ще мислите инак; а оня, който ви смущава, — който и да е той, — ще претърпи осъда.


Галатяни 5:22
А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,


Галатяни 6:10
И тъй, докле имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.


Ефесяни 1:15
Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта към всички светии,


Ефесяни 2:8
Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас — Божий дар е;


Ефесяни 3:12
у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.


Ефесяни 3:17
и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви,


Ефесяни 4:5
един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,


Ефесяни 4:13
докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,


Ефесяни 4:29
Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.


Ефесяни 6:16
а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия;


Ефесяни 6:23
Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа.


Филипяни 1:25
И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата,


Филипяни 1:27
Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра,


Филипяни 2:17
Но, ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и сърадвам всинца ви;


Филипяни 3:9
и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра;


Колосяни 1:4
понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,


Колосяни 1:23
ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.


Колосяни 2:5
защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.


Колосяни 2:7
вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.


Колосяни 2:12
като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.


1 Солунци 1:3
и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.


1 Солунци 1:8
Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.


1 Солунци 3:2
и изпроводихме Тимотея, наш брат и Божий служител и наш сътрудник в Христовото благовестие, за да ви укрепи и утеши във вярата ви,


1 Солунци 3:5
Поради това и аз, като не можех вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би някак да ви е изкусил изкусителят, та да отиде напразно нашият труд.


1 Солунци 3:6
Но сега, след като от вас дойде Тимотей при нас и ни донесе добра вест за вашата вяра и любов, и че винаги имате добър спомен за нас и копнеете да ни видите, както и ние вас, —


1 Солунци 3:7
ние, при всичката ни скръб и нужда, се утешихме за вас, братя, с вашата вяра;


1 Солунци 3:10
като денем и нощем твърде усърдно се молим, за да видим лицето ви и да допълним недостига на вашата вяра!


1 Солунци 5:8
Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение,


2 Солунци 1:3
Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,


2 Солунци 1:4
че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте;


2 Солунци 1:10
когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред Своите светии, и за да Му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство.


2 Солунци 1:11
За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,


2 Солунци 2:13
Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,


2 Солунци 3:2
и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.


1 Тимотей 1:2
до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ.


1 Тимотей 1:4
нито да се занимавате басни и безкрайни родословия, които причиняват поскоро препирни, отколкото назидание Божие във вярата.


1 Тимотей 1:5
А целта на поръчването е — да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра;


1 Тимотей 1:14
а с вяра и любов в Христа Иисуса се преумножи благодатта на нашия Господ.


1 Тимотей 1:19
имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха, и претърпяха корабокрушение във вярата;


1 Тимотей 2:7
за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.


1 Тимотей 2:15
но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.


1 Тимотей 3:9
да пазят тайнството на вярата с чиста съвест.


1 Тимотей 3:13
Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Иисуса.


1 Тимотей 3:16
И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.


1 Тимотей 4:1
А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения


1 Тимотей 4:6
Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Иисуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал.


1 Тимотей 4:12
Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.


1 Тимотей 5:8
Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от неверник.


1 Тимотей 6:10
Защото корен на всички злини е сребролюбието, на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха много мъки.


1 Тимотей 6:11
Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост.


1 Тимотей 6:12
Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.


1 Тимотей 6:21
с която, като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодатта да бъде с тебе. Амин.


2 Тимотей 1:5
и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе.


2 Тимотей 1:13
Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Иисуса.


2 Тимотей 2:18
които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението е вече станало, и разрушават вярата у някои.


2 Тимотей 2:22
Отбягвай също и младежки похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце.


2 Тимотей 3:8
И както Ианий и Иамврий се противиха на Моисея, така и тия се противят на истината, понеже са човеци с извратен ум, невежи във вярата.


2 Тимотей 3:10
А ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето великодушие, любов, търпение,


2 Тимотей 3:15
пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Иисуса.


2 Тимотей 4:7
С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;


Тит 1:1
Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието,


Тит 1:4
до Тита, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, нашия Спасител.


Тит 1:13
Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата,


Тит 2:2
старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението;


Тит 3:15
Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.


Филимон 1:5
понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Иисуса и към всички светии,


Филимон 1:6
и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса.


Евреи 3:14
защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра,


Евреи 4:2
Защото и нам се възвести, както и тям; ала словото, що бяха чули, не им принесе полза, понеже ония, които го бяха чули, не го смесиха с вяра.


Евреи 6:1
Затова, като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога,


Евреи 6:12
за да се не влените, а да подражавате на ония, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията.


Евреи 10:22
нека пристъпваме с искрено сърце, при пълна вяра, след като с поръсване очистим сърцата от лукава съвест и умием тялото с чиста вода;


Евреи 10:38
А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако пък се отклони, душата Ми няма да благоволи към него“.


Евреи 11:1
А вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда.


Евреи 11:3
Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото.


Евреи 11:4
С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин; чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му; чрез нея, ако и да е умрял, още говори.


Евреи 11:5
Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселянето си той получи свидетелство, че е угодил Богу.


Евреи 11:6
А без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.


Евреи 11:7
Чрез вяра Ной, след като получи откровение за онова, що още се не виждаше, с благоговение направи ковчега, за да спаси своя дом; чрез нея осъди той света и стана наследник на праведността по вяра.


Евреи 11:8
С вяра Авраам, бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае, къде отива.


Евреи 11:9
С вяра се пресели той в обетованата земя, като в чужда, и се настани под шатри с Исаака и Иакова, сънаследници на същото обещание;


Евреи 11:11
Чрез вяра и сама Сарра (бидейки неплодна) доби сила да зачене и, въпреки възрастта си, роди, защото счете за верен Оногова, Който се бе обещал.


Евреи 11:13
Всички тия умряха с вяра, без да получат обещанията, а само отдалеч ги видяха и се увериха, приветствуваха ги и изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята;


Евреи 11:17
С вяра Авраам, бидейки изкушаван, принесе в жертва Исаака; и тоя, който бе получил обещанията, принесе единородния си,


Евреи 11:20
С вяра Исаак благослови Иакова и Исава за онова, що имаше да стане.


Евреи 11:21
С вяра Иаков на умиране благослови всекиго от синовете на Иосифа и „се поклони на върха на жезъла му“.


Евреи 11:22
С вяра Иосиф на умиране спомена за излизането на синовете Израилеви от Египет и поръча за костите си.


Евреи 11:23
С вяра Моисей, след като се роди, три месеца биде скриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво, и се не уплашиха от царската заповед.


Евреи 11:24
С вяра Моисей, като порасна, отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря,


Евреи 11:27
С вяра той напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, защото утрая, като да виждаше Невидимия.


Евреи 11:28
С вяра той извърши Пасха и поръсването с кръв, та изтребителят на първородните да се не докосва до тях.


Евреи 11:29
С вяра евреите преминаха като по суша Червено море, което и египтяни се опитаха да преминат, но се издавиха.


Евреи 11:30
Чрез вяра паднаха стените иерихонски, след като бяха заобиколени през седем дни.


Евреи 11:31
С вяра блудницата Раав не загина заедно с неверниците, като прие благосклонно съгледвачите (и ги изпроводи по друг път).


Евреи 11:33
които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове,


Евреи 11:39
И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното,


Евреи 12:2
имайки пред очи началника и завършителя на вярата — Иисуса, Който, заради предстоящата Нему радост, претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.


Евреи 13:7
Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им.


Яков 1:3
като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение;


Яков 1:6
Но да проси с вяра и никак да не се съмнява; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра;


Яков 2:1
Братя мои! Дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.


Яков 2:5
Послушайте, възлюбени мои братя! Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?


Яков 2:14
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата?


Яков 2:17
Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.


Яков 2:18
Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела; покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.


Яков 2:20
Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва?


Яков 2:22
Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена?


Яков 2:24
Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?


Яков 2:26
Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.


Яков 5:15
И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.


1 Петрово 1:5
които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, готово да се открие в последно време.


1 Петрово 1:7
та изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и чрез огън изпитвано злато, за похвала и чест и слава, кога се яви Иисус Христос,


1 Петрово 1:9
като постигате края на вашата вяра — спасението на душите;


1 Петрово 1:21
повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.


1 Петрово 5:9
противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света.


2 Петрово 1:1
Симон Петър, раб и апостол Иисус Христов, до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас еднаква по стойност вяра:


2 Петрово 1:5
затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание,


1 Йоаново 5:4
Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света — нашата вяра.


Юда 1:3
Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля — да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите.


Юда 1:19
Те са човеци, които се лъчат (от единството на вярата), те са душевни — и нямат дух.


Юда 1:20
А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светии,


Откровение 2:13
зная делата ти, и де живееш, там, дето е престолът на сатаната, и държиш името Ми, и не се отрече от вярата Ми дори в дните, когато верният Ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната.


Откровение 2:19
зная твоите дела, и любов, и служба, и вяра, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите.


Откровение 13:3
И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра,


Откровение 13:4
поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?


Откровение 13:10
Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.


Откровение 13:14
И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив.


Откровение 13:17
та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му.


Откровение 13:18
Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест.


Откровение 14:9
И трети Ангел ги последва, като говореше с висок глас: който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката си,


Откровение 14:11
Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков; няма да имат покой ни денем, ни нощем ония, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му.


Откровение 14:12
Тук е търпението на светиите; тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса.


Откровение 15:2
И видях като че ли стъклено море, смесено с огън; а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии.


Откровение 16:2
Отиде първият Ангел, та изля на земята своята чаша; и по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи.


Откровение 16:10
Петият Ангел изля чашата си върху престола на звяра; и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка


Откровение 16:13
И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби:


Откровение 17:12
А десетте рога, що видя, са десет царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно със звяра.


Откровение 17:13
Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра;


Откровение 17:16
А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта ѝ ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят,


Откровение 17:17
защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята Му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии.


Откровение 19:19
Тогава видях звяра и царете земни и техните войнства, събрани, за да воюват против Седналия на коня и воинството Му.


Откровение 19:20
Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел;


Откровение 20:4
И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и заради словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години;


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016