A A A A A


Търсене

Матей 1:23
„ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“, което ще рече: с нас е Бог.


Матей 3:9
и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму;


Матей 4:7
Иисус му рече: писано е също: „няма да изкусиш Господа, Бога твоего“.


Матей 4:10
Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: „Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш“.


Матей 5:8
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.


Матей 6:24
Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.


Матей 6:30
и ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци!


Матей 6:33
Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде.


Матей 9:3
Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулствува.


Матей 9:8
А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците.


Матей 13:22
А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.


Матей 15:4
Защото Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.


Матей 15:5
А вие казвате: който каже на баща или майка: това, с което би се ти ползувал от мене, е Богу дар, —


Матей 15:31
тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.


Матей 16:16
Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог.


Матей 16:22
И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: милостив Бог към Тебе, Господи! това няма да стане с Тебе.


Матей 19:6
Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.


Матей 19:17
А Той му отговори: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите.


Матей 19:23
А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;


Матей 19:24
и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.


Матей 19:26
А Иисус, като погледна, рече им: за човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.


Матей 22:21
Отговарят Му: на кесаря. Тогава им казва: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.


Матей 22:31
А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва:


Матей 22:32
„Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов“. Бог не е Бог на мъртви, а на живи.


Матей 22:37
А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум:


Матей 26:63
Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът Му рече: заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий?


Матей 26:65
Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и рече: Той богохулствува! Каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството Му!


Матей 27:43
надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм.


Матей 27:57
А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Иосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса;


Марко 2:7
какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?


Марко 2:12
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.


Марко 4:19
но у които грижите на тоя век, примамливото богатство и други пожелания, като влязат в тях, заглушават словото, и то бива безплодно.


Марко 5:7
и като извика с висок глас, каза: какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!


Марко 7:11
А вие казвате: ако някой каже на баща или на майка: корбан, сиреч, дар Богу, е онова, с което би се ти ползувал от мене, —


Марко 7:22
кражби, користолюбие (обиди) лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство.


Марко 10:6
Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена.


Марко 10:9
И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.


Марко 10:18
Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.


Марко 10:23
И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците Си: колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!


Марко 10:24
А учениците се смаяха от думите Му. Но Иисус пак им отговаря и казва: чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие!


Марко 10:25
По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.


Марко 10:27
Иисус, като ги погледна, казва: за човеците това е невъзможно, ала не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.


Марко 11:23
имайте вяра в Бога. Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, — ще му се сбъдне, каквото и да каже.


Марко 12:17
Иисус им отговори и рече: отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. И те Му се почудиха.


Марко 12:26
А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея, как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов“?


Марко 12:27
Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.


Марко 12:29
А Иисус му отговори: първа от всички заповеди е: „слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ,


Марко 12:30
и възлюби Господа, Бога твоето, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила“. Тази е първа заповед.


Марко 12:32
Книжникът Му рече: добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него;


Марко 12:41
И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много.


Марко 13:19
Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде.


Марко 14:64
Чухте богохулството; как ви се струва? И те всички признаха, че заслужава смърт.


Марко 16:19
А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.


Лука 1:6
И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни.


Лука 1:8
Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога,


Лука 1:16
и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог;


Лука 1:19
Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това;


Лука 1:26
А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет,


Лука 1:30
И рече ѝ Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога;


Лука 1:32
Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида;


Лука 1:37
защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.


Лука 1:47
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,


Лука 1:53
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;


Лука 1:64
И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога.


Лука 1:68
благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ


Лука 1:78
поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,


Лука 2:13
И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше:


Лука 2:14
слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!


Лука 2:20
И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.


Лука 2:28
той Го прегърна, благослови Бога и рече:


Лука 2:37
тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем.


Лука 2:52
Иисус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците.


Лука 3:8
Прочее, сторете плодове, достойни за покаяние, и не начевайте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Аврааму чеда.


Лука 4:8
Иисус му отговори и рече: махни се от Мене, сатана! защото писано е: „Господу, Богу твоему се покланяй, и Нему едному служи“.


Лука 4:12
Иисус му отговори и рече: казано е: „няма да изкусиш Господа, Бога твоего“.


Лука 5:21
Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: кой е Тоя, Който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?


Лука 5:25
И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.


Лука 5:26
И ужас обвзе всички, и славеха Бога; и като бяха изпълнени със страх, казваха: чудни работи видяхме днес.


Лука 6:12
През ония дни Той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.


Лука 6:24
Обаче, горко вам, богати, защото си получавате утехата.


Лука 7:16
И страх обвзе всички, и славеха Бога и казваха: велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ.


Лука 7:25
Но какво излязохте да видите? Човек ли, облечен в меки дрехи? Ето, ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати.


Лука 7:29
И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Иоана;


Лука 8:14
а това, що падна между тръните, са ония, които чуят словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод;


Лука 8:28
Той, като видя Иисуса, извика, падна пред Него и с висок глас рече: какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Моля Ти се, не ме мъчи!


Лука 8:39
върни се в къщата си и разказвай, какво ти стори Бог. Той отиде и разправяше по целия град, какво му бе сторил Иисус.


Лука 10:27
Той отговори и рече: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си“.


Лука 12:6
Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога.


Лука 12:16
И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила;


Лука 12:20
Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?


Лука 12:21
Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.


Лука 12:24
Погледнете враните, че не сеят, нито жънат; те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни; а колко сте вие по-ценни от птиците!


Лука 12:28
И ако пък тревата на полето, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци!


Лука 13:13
И сложи ръцете Си върху нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога.


Лука 14:12
А и на тогова, който Го бе поканил, рече: кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата.


Лука 16:1
А каза и на учениците Си: един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му;


Лука 16:9
И Аз ви казвам: придобийте си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища.


Лука 16:11
И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското?


Лука 16:13
Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.


Лука 16:15
Той им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.


Лука 16:19
Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво.


Лука 16:21
и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпите му.


Лука 16:22
Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово; умря и богаташът, и го погребаха;


Лука 17:15
А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас,


Лука 17:18
Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец?


Лука 18:2
като рече: в един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше.


Лука 18:4
Но той дълго време не рачи. А сетне рече си сам: макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам,


Лука 18:7
Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити?


Лука 18:19
А Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог;


Лука 18:23
А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат.


Лука 18:24
Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: колко мъчно ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство!


Лука 18:25
Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.


Лука 18:27
Но Той рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога.


Лука 18:43
И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.


Лука 19:2
И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек,


Лука 19:37
А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели,


Лука 20:25
Той им рече: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.


Лука 20:37
А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при къпината, когато нарече Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов.


Лука 20:38
Но Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи.


Лука 21:1
А като подигна очи, Той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата;


Лука 21:4
защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.


Лука 23:40
А другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: та и от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото?


Лука 23:47
А стотникът, като видя станалото, прослави Бога и рече: наистина, Тоя Човек е бил праведник.


Лука 24:19
И попита ги: кое? Те Му отговориха: което стана с Иисуса Назарееца, Който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ;


Лука 24:53
И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.


Йоан 1:1
В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.


Йоан 1:2
То беше в начало у Бога.


Йоан 1:6
Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан;


Йоан 1:13
те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.


Йоан 1:18
Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни.


Йоан 3:2
Той дойде при Иисуса нощем и Му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.


Йоан 3:16
Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.


Йоан 3:17
Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.


Йоан 3:21
А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.


Йоан 3:33
Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.


Йоан 3:34
Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа.


Йоан 4:24
Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.


Йоан 5:18
Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу.


Йоан 5:44
Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единаго Бога, не търсите?


Йоан 6:27
Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син Човеческий; защото върху Него е положил Своя печат Отец Бог.


Йоан 6:45
У пророците е писано: „и ще бъдат всички от Бога научени“. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене.


Йоан 6:46
Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен Онзи, Който е от Бога; Тоя именно е видял Отца.


Йоан 6:69
и ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът на Бога Живий.


Йоан 7:17
който иска да върши волята Му, ще разбере, дали учението Ми е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.


Йоан 8:40
А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви каза истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил.


Йоан 8:41
Вие вършите делата на баща си. На това Му рекоха: ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога.


Йоан 8:42
Иисус им рече: да беше Бог ваш Отец, щяхте да Ме обичате, понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога; защото Аз не съм дошъл от Себе Си, а Той Ме прати.


Йоан 8:47
Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога.


Йоан 8:54
Иисус отговори: ако Аз се славя Сам, славата Ми е нищо. Моят Отец е, Който Ме прославя и за Когото вие казвате, че е ваш Бог,


Йоан 9:16
Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра.


Йоан 9:24
Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник.


Йоан 9:29
Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.


Йоан 9:31
Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, тогова слуша.


Йоан 9:33
Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо.


Йоан 10:33
Иудеите Му отговориха и рекоха: не за добро дело с камъни Те замеряме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог.


Йоан 10:34
Иисус им отговори: не е ли писано в Закона ви: „Аз рекох: богове сте“?


Йоан 10:35
Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието),


Йоан 10:36
на Тогова ли, Когото Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божий?


Йоан 11:22
Но и сега зная, че, каквото и да поискаш от Бога, ще Ти даде Бог.


Йоан 13:3
Иисус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива,


Йоан 13:31
Когато той излезе, Иисус рече: сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него.


Йоан 13:32
Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.


Йоан 14:1
Да се не смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.


Йоан 16:2
Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба.


Йоан 16:27
защото Сам Отец ви обича, задето вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл.


Йоан 16:30
Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязъл.


Йоан 17:3
А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа;


Йоан 20:17
Иисус ѝ казва: не се допирай до Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог.


Йоан 20:28
Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!


Йоан 21:19
А това Той рече, като даваше да се разбере, с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: върви подире Ми.


Деяния 2:17
„и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища;


Деяния 2:22
Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете,


Деяния 2:24
но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.


Деяния 2:30
А бидейки пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да Го постави на престола му,


Деяния 2:32
Тогова Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.


Деяния 2:36
И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.


Деяния 2:39
Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.


Деяния 2:47
като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха.


Деяния 3:8
и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога.


Деяния 3:9
И цял народ го видя да ходи и хвали Бога;


Деяния 3:13
Бог на Авраама, на Исаака и на Иакова, Бог на отците ни, прослави Своя Син Иисуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да Го пусне.


Деяния 3:15
а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.


Деяния 3:18
а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни.


Деяния 3:21
Когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека.


Деяния 3:22
Моисей бе казал на отците: „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви Пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже;


Деяния 3:25
Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: „и в твоето, семе ще бъдат благословени всички земни племена“.


Деяния 3:26
Бог, като възкреси Сина Си Иисуса, най-напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.


Деяния 4:10
то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израилски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него тоя стои пред вас здрав.


Деяния 4:19
Но Петър и Иоан им отговориха и рекоха: съдете, дали е справедливо пред Бога — вас да слушаме повече, нежели Бога;


Деяния 4:21
А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат; защото всички прославяха Бога за станалото.


Деяния 4:24
А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, Ти си Бог, Който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях;


Деяния 5:4
Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога.


Деяния 5:29
А Петър и апостолите отговориха и казаха: трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци.


Деяния 5:30
Бог на отците ни възкреси Иисуса, Когото вие умъртвихте, като Го повесихте на дърво.


Деяния 5:31
Бог с десницата Си възвиси Него, Началника и Спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете.


Деяния 5:32
За тия думи свидетели сме Му ние и Дух Светий, Когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.


Деяния 5:39
ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да не би да излезете и богоборци.


Деяния 6:11
Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога.


Деяния 7:2
А той отговори: мъже братя и отци, чуйте! Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан,


Деяния 7:4
Тогава той излезе от земята Халдейска и се засели в Харан, а оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете.


Деяния 7:6
И говори Бог така: „потомците ти ще бъдат пришълци в чужда земя, и ще бъдат поробени и притеснени четиристотин години.


Деяния 7:9
Патриарсите завидяха на Иосифа и го продадоха в Египет; ала Бог беше с него,


Деяния 7:17
И като наближаваше време да се изпълни обетът, за който Бог се бе клел на Авраама, народът растеше и се умножаваше в Египет,


Деяния 7:20
В това време се роди Моисей, който беше Богу мил. Три месеца го отглеждаха в бащиния му дом.


Деяния 7:25
Той мислеше, че братята му ще разберат, какво Бог чрез неговата ръка ще им даде спасение, но те не разбраха.


Деяния 7:32
„Аз съм Бог на твоите отци, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов“. Моисей се разтрепери и не смееше да погледне.


Деяния 7:35
Тоя Моисей, когото те бяха отхвърлили, казвайки: „кой те е поставил началник и съдия“, — него Бог, чрез явилия му се в къпината Ангел, проводи за началник и избавител.


Деяния 7:37
Това е онзи Моисей, който бе казал на синовете Израилеви: „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам измежду братята ви Пророк като мене; Него ще слушате“.


Деяния 7:40
като рекоха на Аарона: „направи ни богове, които да вървят пред нас; защото не знаем, какво се е случило на тоя Моисей, който ни изведе из Египетската земя“.


Деяния 7:42
А Бог се отвърна и ги остави да служат на войнството небесно, както е писано в книгата на пророците: „доме Израилев, принасяхте ли Ми вие заколения и жертви през четирийсет години в пустинята?


Деяния 7:43
Вие възприехте скинията Молохова и звездата на вашия бог Ремфана, образи, които направихте, за да им се покланяте; и Аз ще ви преселя оттатък Вавилон“.


Деяния 7:45
Нея нашите отци с Иисуса наследиха и внесоха във владенията на ония народи, които Бог бе прогонил от лицето на отците ни. Тъй беше до дните на Давида,


Деяния 7:46
който намери благоволение пред Бога и поиска да намери жилище на Бога Иаковов.


Деяния 7:55
А Стефан, изпълнен с Дух Светий, като погледна към небето, видя славата Божия и Иисуса да стои отдясно на Бога,


Деяния 7:56
и каза: ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои отдясно на Бога.


Деяния 8:21
Ти нямаш дял, ни жребие в тоя дар, защото сърцето ти не е право пред Бога.


Деяния 8:22
И тъй, покай се за това си зломислие и помоли се Богу: може би, ще ти се прости помисълът на твоето сърце;


Деяния 10:2
мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом; той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу.


Деяния 10:4
А той се вгледа в него и уплашен каза: какво, Господи? Ангелът му отговори: твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога.


Деяния 10:15
И повторно глас биде към него: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.


Деяния 10:22
А те отговориха: стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ иудейски, получи от Ангел светий откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи.


Деяния 10:28
И каза им: вие знаете, че не е простено на човек иудеин да се събира или да се сближава с другоплеменник; но мене Бог ми яви да не считам никой човек мръсен или нечист.


Деяния 10:31
и рече: Корнилие, твоята молитва е чута, и твоите милостини се спомниха пред Бога.


Деяния 10:33
Начаса пратих за тебе, и ти добре стори, че дойде. Сега, прочее, ние всички стоим пред Бога, за да чуем всичко, що ти е заповядано от Бога.


Деяния 10:34
Петър проговори и рече: наистина, признавам, че Бог не гледа на лице;


Деяния 10:38
как Бог помаза с Дух Светий и със сила Иисуса от Назарет, Който изходи Иудея, правейки добрини и изцерявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с Него.


Деяния 10:40
Него Бог възкреси на третия ден и даде Му да се явява —


Деяния 10:41
не на целия народ, а нам, на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след възкресението Му от мъртвите.


Деяния 10:42
И заповяда ни да проповядваме на людете и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога Съдия над живи и мъртви.


Деяния 10:46
защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава Петър каза:


Деяния 11:9
А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не считай за нечисто.


Деяния 11:17
Ако, прочее, Бог им даде равен дар, какъвто и нам, които повярвахме в Господа Иисуса Христа, кой съм аз, за да можех попречи Богу?


Деяния 11:18
Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот.


Деяния 12:5
И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него.


Деяния 12:23
Но изведнъж Ангел Господен го порази, задето не въздаде Богу слава; и той, изяден от червеи, умря.


Деяния 13:16
Павел, като стана и даде знак с ръка, каза: мъже израилтяни и вие, които се боите от Бога! послушайте!


Деяния 13:17
Бог на израилския народ избра отците ни; тия люде Той въздигна през пребиванието им в Египетската земя, и с висока мишца ги изведе из нея,


Деяния 13:21
После поискаха цар, и Бог им даде Саула, Кисов син, мъж от Вениаминово коляно, за през четирийсет години.


Деяния 13:23
От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Иисуса,


Деяния 13:26
Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение.


Деяния 13:30
Но Бог Го възкреси от мъртвите;


Деяния 13:32
И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Иисуса,


Деяния 13:37
но Онзи, Когото Бог възкреси, тление не видя.


Деяния 14:11
А тълпите народ, като видяха, какво стори Павел, издигнаха глас и казваха по ликаонски: боговете в образ човешки са слезли при нас.


Деяния 14:15
мъже, защо това правите? И ние сме подобострастни вам човеци и ви благовестим, да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога Живий, Който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях,


Деяния 14:27
Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.


Деяния 15:4
А като пристигнаха в Иерусалим, бидоха приети от църквата, от апостолите и презвитерите, и разказаха всичко, що Бог бе сторил с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците.


Деяния 15:7
След дълго съвместно разискване стана Петър и им рече: мъже братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват;


Деяния 15:8
и Сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде Дух Светий, както и нам;


Деяния 15:10
Сега, прочее, защо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем.


Деяния 15:12
Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла, които разказваха, какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците.


Деяния 15:14
Симон обясни, как Бог изпърво посети езичниците да Си избере от тях народ за Свое име;


Деяния 15:18
Познати са Богу отвека всичките Му дела.


Деяния 15:19
Затова аз съм на мнение да се не правят мъчнотии на ония от езичниците, които се обръщат към Бога,


Деяния 16:14
И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ ѝ отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел.


Деяния 16:17
Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение.


Деяния 16:25
Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха.


Деяния 16:34
и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.


Деяния 17:4
И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, — голямо множество богобоязливи елини, а също и немалко видни жени.


Деяния 17:23
Защото, като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано: Незнайному Богу. За Тогова прочее, Когото вие, без да знаете, почитате, за Него аз ви проповядвам.


Деяния 17:24
Бог, Който сътвори света и всичко, що е в него, Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове,


Деяния 17:30
Бог, прочее, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят;


Деяния 18:7
И като се дигна оттам, дойде у някого си, на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата.


Деяния 18:13
като казваха, че той придумва човеците да почитат Бога не по закона.


Деяния 18:21
а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещия празник в Иерусалим; и, ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там.


Деяния 19:11
А Бог правеше немалки чудеса чрез ръцете Павлови,


Деяния 19:26
а пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, тоя Павел убеди и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки.


Деяния 19:27
Тъй че има опасност, не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богиня Артемида да се не смята за нищо, и да загине величието на същата, която цяла Асия и вселената почита.


Деяния 19:35
А градският писар, като усмири народа, каза: мъже ефесци, кой човек не знае, че град Ефес е служител на великата богиня Артемида и на падналия от Зевса неин идол?


Деяния 19:37
А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидин са обрали, нито богинята ви хулят.


Деяния 20:21
като проповядвах на иудеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа.


Деяния 20:28
Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв.


Деяния 20:32
А сега ви предавам, братя, на Бога и на словото на благодатта Му; Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени.


Деяния 21:19
И като ги поздрави Павел, разказа им едно по едно всичко, що Бог бе сторил между езичниците чрез неговата служба.


Деяния 21:20
А те, като чуха, славеха Бога; и рекоха му: виждаш, брате, колко десетки хиляди са повярвалите иудеи, и те всички са ревнители на Закона.


Деяния 22:3
аз съм човек иудеин, родом от Тарс Киликийски, но възпитан в тоя град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес.


Деяния 22:14
А той ми каза: Бог на нашите отци те е отредил да познаеш волята Му, да видиш Праведника и да чуеш глас от устата Му,


Деяния 23:1
Павел устреми поглед към синедриона и каза: мъже братя! Живял съм с най-добра съвест пред Бога до тоя ден.


Деяния 23:3
Тогава Павел му рече: Бог ще тебе да удари, стено варосана; ти седиш, за да ме съдиш по Закона, а против Закона заповядваш да ме бият.


Деяния 23:9
Настана голяма врява; и станаха книжниците от фарисейската страна и се запрепираха, думайки: нищо лошо не намираме у тоя човек; ако пък е говорил нему дух или Ангел, да се не противим Богу.


Деяния 24:14
Но признавам ти се в това, че според учението, което те наричат ерес, аз тъй служа на Бога на отците ни, че вярвам на всичко, що е писано в Закона и в пророците,


Деяния 24:15
и се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртви, на праведни и на неправедни, което и те сами очакват.


Деяния 24:16
Затова и сам залягам да имам винаги непорочна съвест пред Бога и пред човеците.


Деяния 26:6
а сега стоя пред съд заради надеждата в обещанието, дадено на отците ни от Бога,


Деяния 26:7
което нашите дванайсет колена се надяват да постигнат, служейки усърдно Богу денем и нощем. За тая надежда, царю Агрипа, ме обвиняват иудеите.


Деяния 26:8
Що? Нима вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртви?


Деяния 26:18
да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, та чрез вярата в Мене да получат прошка на греховете и наследие между осветените.


Деяния 26:20
но първом на жителите в Дамаск и Иерусалим, после на цялата Иудейска земя и на езичниците, проповядвах да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела, достойни за покаяние.


Деяния 26:22
Но, като получих помощ от Бога, стоя си доднес и свидетелствувам на мало и голямо, като говоря само онова, за което са говорили пророците и Моисей, че щеше да стане,


Деяния 26:29
А Павел рече: молил бих се Богу, щото, още малко, или още много, не само ти, но и всички, които ме слушате днес, да станете такива, какъвто съм и аз — но без тия окови.


Деяния 27:23
Защото нощес ми се яви Ангел от Бога, Комуто принадлежа и Комуто служа,


Деяния 27:25
Затова, братя, бъдете бодри, защото вярвам на Бога, че тъй ще стане, както ми бе речено.


Деяния 27:35
Като каза това, взе хляб, поблагодари Богу пред всички, разчупи и начена да яде;


Деяния 28:6
А те очакваха да му се яви оток, или веднага да падне мъртъв. Но, като чакаха дълго време и видяха, че му не ставаше никакво зло, измениха мнение и думаха, че той е бог.


Деяния 28:15
Тамошните братя, като чуха за нас, излязоха да ни посрещнат до Апиевия площад и до Три кръчми. Като ги видя Павел, поблагодари на Бога и се ободри.


Римляни 1:2
което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си, в светите Писания,


Римляни 1:7
благодат и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа на всички вас, които сте в Рим възлюбени Божии, призвани светии.


Римляни 1:8
Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят;


Римляни 1:9
Бог, Комуто служа с духа си, като благовестявам за Сина Му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас


Римляни 1:19
тъй като онова, що може да се знае за Бога, тям е явно, понеже Бог им го откри.


Римляни 1:21
Понеже те, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите помисли, и неразумното им сърце се помрачи;


Римляни 1:23
и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги, —


Римляни 1:24
затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си;


Римляни 1:26
Затова Бог ги предаде на срамотии страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено;


Римляни 1:28
А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум — да вършат онова, що не прилича,


Римляни 1:30
бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители,


Римляни 2:4
Или нехаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние?


Римляни 2:5
Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога,


Римляни 2:11
защото Бог не гледа на лице.


Римляни 2:13
(защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани;


Римляни 2:16
в деня, когато, съгласно моето благовестие, Бог чрез Иисуса Христа ще съди тайните на човеците.


Римляни 2:17
Ето, ти се казваш иудеин, и на закона се облягаш, и с Бога се хвалиш,


Римляни 2:23
който се хвалиш със закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона?


Римляни 2:29
а онзи е иудеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква: нему похвалата иде не от човеци, а от Бога.


Римляни 3:4
Съвсем не! Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано: „за да се оправдаеш в думите Си, и да победиш, когато си в съд“.


Римляни 3:5
Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв (по човешки говоря)?


Римляни 3:6
Съвсем не! Защото, инак, как Бог ще съди света?


Римляни 3:11
няма кой да разбира; няма кой да търси Бога,


Римляни 3:19
А знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста, и цял свят да стане виновен пред Бога,


Римляни 3:25
Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прошението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение,


Римляни 3:29
Или Бог е Бог само на иудеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците;


Римляни 3:30
защото един е Бог, Който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.


Римляни 4:2
Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога.


Римляни 4:3
Защото, какво казва Писанието? „Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание“.


Римляни 4:6
Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва:


Римляни 4:17
според както е писано: „поставих те баща на много народи“, пред Бога, Комуто той повярва, Който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо.


Римляни 4:20
а в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава,


Римляни 5:1
И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа,


Римляни 5:8
Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.


Римляни 5:10
Защото ако, бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му;


Римляни 5:11
и не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Когото получихме сега помирение.


Римляни 6:10
Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога.


Римляни 6:11
Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.


Римляни 6:13
и не предоставяйте членовете си на греха за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, и членовете си — Богу, за оръдия на правдата.


Римляни 6:17
Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте.


Римляни 6:22
Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят — живот вечен.


Римляни 7:4
Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите Другиму, Който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Богу.


Римляни 7:6
но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква.


Римляни 7:25
Благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта — на греховния закон.


Римляни 8:3
Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и Той осъди греха в плътта,


Римляни 8:7
защото плътското мъдруване е вражда против Бога: на закона Божий то се не покорява, нито пък може.


Римляни 8:8
А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу.


Римляни 8:27
А Оня, Който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.


Римляни 8:28
При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро;


Римляни 8:31
Какво, прочее, ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?


Римляни 8:33
Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, Който ги оправдава.


Римляни 8:34
Кой е, който ще осъжда? Христос Иисус, Който умря, но още и възкръсна, Който е и отдясно на Бога, Който и ходатайствува за нас.


Римляни 9:4
които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания;


Римляни 9:5
техни са и отците, от тях е и Христос по плът, Който е над всички Бог, благословен вовеки, амин.


Римляни 9:14
Какво, прочее, ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не.


Римляни 9:16
И тъй, това зависи не от оногова, който желае, нито от оногова, който тича, а от Бога, Който милува.


Римляни 9:20
Ами ти, човече, кой си, та спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си: защо си ме тъй направил?


Римляни 9:22
Какво от туй, ако Бог, желаейки да покаже гнева Си и да яви мощта Си с голямо дълготърпение, понесе някои съдове на гняв, приготвени за погибел?


Римляни 9:23
и ако Той, за да яви богатството на Своята слава над някои съдове на милосърдие, приготвени от Него за слава,


Римляни 9:26
„И на онова място, дето им е казано: вие сте не Мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия Бог“.


Римляни 10:1
Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните е да бъдат спасени.


Римляни 10:2
Свидетелствувам им, че те имат ревност за Бога, ала не по разум.


Римляни 10:9
защото, ако с устата си изповядваш Господа Иисуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш,


Римляни 10:12
Няма разлика между иудеин и елин, защото един и същ е Господ на всички, богат за всички, които Го призовават.


Римляни 11:1
И тъй, казвам: нима Бог отхвърли Своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм израилтянин, от семе Авраамово, от коляно Вениаминово.


Римляни 11:2
Бог не отхвърли Своя народ, който бе предузнал. Или не знаете, какво казва Писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля, думайки:


Римляни 11:8
както е писано: „Бог им даде дух на безчувствие, очи — да не виждат и уши — да не чуват, дори до днешен ден“.


Римляни 11:12
Ако пък падането им е богатство за света, и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях!


Римляни 11:21
Защото, ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади.


Римляни 11:23
Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присадени, защото Бог е мощен пак да ги присади.


Римляни 11:28
Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас; но в избора те са обични Богу поради отците.


Римляни 11:30
Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани, поради тяхното непокорство,


Римляни 11:32
Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилува.


Римляни 11:33
О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища!


Римляни 12:1
И тъй, в името на милосърдието Божие ви моля, братя, да представите телата си в жертва жива, света и благоугодна Богу, и това ще бъде вашето духовно богослужение,


Римляни 12:3
По дадената мене благодат всекиму от вас казвам: не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите; а мислете скромно наспоред вярата, каквато Бог е отмерил всекиму.


Римляни 13:1
Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени.


Римляни 14:3
Който яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел.


Римляни 14:4
Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи.


Римляни 14:6
Който различава дните, различава ги за Господа; и който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.


Римляни 14:11
Защото писано е: „жив съм Аз, казва Господ, пред Мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога“.


Римляни 14:12
И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си.


Римляни 14:18
Който служи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците.


Римляни 14:22
Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява.


Римляни 14:25
а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, —


Римляни 14:26
на Тогова единаго премъдраго Бога, чрез Иисуса Христа, слава вовеки, амин.


Римляни 15:5
А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду си според учението на Христа Иисуса,


Римляни 15:6
та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа.


Римляни 15:9
а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието Му, както е писано: „за това ще Те прославя, Господи, между езичниците и ще възпея Твоето име“.


Римляни 15:13
А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда.


Римляни 15:15
но писах ви, братя, малко по-смеличко, за да ви напомня за дадената мене от Бога благодат


Римляни 15:17
И тъй, мога да се похваля в Христа Иисуса с това, що се отнася до Бога,


Римляни 15:30
Прочее, моля ви, братя, заради Господа нашего Иисуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога,


Римляни 15:33
А Бог на мира да бъде с всички вас, амин.


Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.


1 Коринтяни 1:3
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


1 Коринтяни 1:4
Благодаря на моя Бог винаги за вас заради даруваната вам в Христа Иисуса Божия благодат;


1 Коринтяни 1:5
защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание,


1 Коринтяни 1:9
Верен е Бог, чрез Когото сте призвани за общение със Сина Му Иисуса Христа, Господа нашего.


1 Коринтяни 1:14
Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,


1 Коринтяни 1:20
Де е мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят?


1 Коринтяни 1:21
Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта.


1 Коринтяни 1:25
защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.


1 Коринтяни 1:27
ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните;


1 Коринтяни 1:28
Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, —


1 Коринтяни 1:29
та никоя плът да се не похвали пред Бога.


1 Коринтяни 1:30
От Него сте и вие в Христа Иисуса, Който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление,


1 Коринтяни 2:7
а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава,


1 Коринтяни 2:9
Но, както е писано: „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат“.


1 Коринтяни 2:10
А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.


1 Коринтяни 2:12
Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога;


1 Коринтяни 3:6
Аз насадих, Аполос полива, ала Бог направи да израсте;


1 Коринтяни 3:7
тъй че нито който сади е нещо, нито който полива, а всичко е Бог, Който прави да расте.


1 Коринтяни 3:9
Защото ние сме съработници на Бога, вие пък сте Божия нива, Божие здание.


1 Коринтяни 3:10
По дадената ми от Бога благодат, аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея; ала всеки нека внимава, как зида.


1 Коринтяни 3:17
Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие.


1 Коринтяни 3:19
Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога, както е писано: „Той улавя мъдрите в тяхното хитруване“.


1 Коринтяни 4:5
Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, Който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога.


1 Коринтяни 4:8
Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас; о, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас!


1 Коринтяни 4:9
Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт; понеже станахме зрелище на света на Ангели и човеци.


1 Коринтяни 5:13
Външните пък ще съди Бог. Махнете, прочее, злия изпомежду си.


1 Коринтяни 6:11
И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог.


1 Коринтяни 6:13
Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ — за тялото.


1 Коринтяни 6:14
Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.


1 Коринтяни 6:19
Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си?


1 Коринтяни 6:20
Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.


1 Коринтяни 7:7
Защото желая, всички човеци да са като мене; ала всеки си има своя дарба от Бога, един — тъй, други — инак.


1 Коринтяни 7:15
Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; за мир ни е повикал Бог.


1 Коринтяни 7:17
Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви.


1 Коринтяни 7:24
Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога.


1 Коринтяни 8:3
Ако пък някой люби Бога, той е познат от Него.


1 Коринтяни 8:4
— Колкото за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и че други бог няма, освен Единаго Бога.


1 Коринтяни 8:5
Защото, макар и да има само по име богове, било на небето, било на земята (както и има много богове и много господевци),


1 Коринтяни 8:6
ние обаче имаме един Бог Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него.


1 Коринтяни 8:8
Храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито ако не ядем, губим.


1 Коринтяни 9:9
Защото в Моисеевия закон е писано: „не вързвай устата на вол, който вършее“. Нима за воловете се грижи Бог?


1 Коринтяни 9:21
за нямащите закон станах като да съм без закон (макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа), за да придобия нямащите закон;


1 Коринтяни 10:5
Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята.


1 Коринтяни 10:13
Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко; верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите.


1 Коринтяни 10:20
Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу; пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете.


1 Коринтяни 11:3
Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог.


1 Коринтяни 11:12
Защото, както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога.


1 Коринтяни 11:13
Разсъдете сами в себе си: прилично ли е жена да се моли Богу гологлава?


1 Коринтяни 12:6
има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.


1 Коринтяни 12:18
Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както Му било угодно.


1 Коринтяни 12:24
и неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото, като на несъвършената му част отдал по-голяма чест,


1 Коринтяни 12:28
И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици.


1 Коринтяни 14:2
Защото, който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога; понеже никой го не разбира, а духом говори тайни;


1 Коринтяни 14:18
Благодаря на моя Бог, задето повече от всинца ви говоря езици;


1 Коринтяни 14:25
тъй че тайните на сърцето му стават явни, и той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже: „наистина, с вас е Бог“.


1 Коринтяни 14:28
Ако пък няма тълковник, те да мълчат в църква, а да говорят на себе си и на Бога.


1 Коринтяни 14:33
защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй е по всички църкви между светиите.


1 Коринтяни 15:10
Но с благодатта на Бога съм това, което съм; и Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих — ала не аз, а Божията благодат, която е с мене.


1 Коринтяни 15:15
При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;


1 Коринтяни 15:24
а след това ще бъде краят, когато Той предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила.


1 Коринтяни 15:28
Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе всичко подчинил, за да бъде Бог всичко у всички.


1 Коринтяни 15:34
Свестете се, както трябва, и не грешете; защото някои от вас нямат познание за Бога — за ваш срам го казвам.


1 Коринтяни 15:38
но Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му тяло.


1 Коринтяни 15:57
Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа.


2 Коринтяни 1:2
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.


2 Коринтяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха,


2 Коринтяни 1:4
Който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас!


2 Коринтяни 1:9
Но сами в себе си носехме смъртната присъда, за да се не надяваме на себе си, а на Бога, Който възкресява мъртвите,


2 Коринтяни 1:12
Защото нашата похвала е тая: свидетелството на съвестта ни, че в простота и искреност пред Бога, не с плътско мъдруване, а с благодат Божия, живяхме на света, особено пък между вас.


2 Коринтяни 1:18
Вярвайте Бога, нашето слово до вас не беше „да“ и „не“.


2 Коринтяни 1:21
А Тоя, Който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог;


2 Коринтяни 1:23
Аз призовавам Бога за свидетел на душата ми, че, щадейки вас, не съм дошъл досега в Коринт;


2 Коринтяни 2:14
Но да благодарим Богу, Който всякога ни дава да тържествуваме в Христа и Който навред чрез нас проявява благоуханието, по което познаваме Самия Него.


2 Коринтяни 2:15
Защото ние сме Христово благоухание пред Бога за онези, които се спасяват, и за онези, които гинат:


2 Коринтяни 2:17
Защото ние не изопачаваме словото Божие, както мнозина, а проповядваме искрено, като от Бога, пред Бога, в Христа.


2 Коринтяни 3:3
вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.


2 Коринтяни 3:4
Такава увереност в Бога имаме чрез Христа,


2 Коринтяни 3:5
но не затова, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни иде от Бога:


2 Коринтяни 4:2
но ние отхвърлихме скришните срамотни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изопачаваме словото Божие, а като се препоръчваме всекиму на съвестта пред Бога чрез откриване истината.


2 Коринтяни 4:4
на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, Който е образ на невидимия Бог.


2 Коринтяни 4:6
Бог, Който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Иисуса Христа.


2 Коринтяни 4:7
Но това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам.


2 Коринтяни 5:1
Знаем, че, когато земното наше жилище, тая хижа, се разруши, ние имаме от Бога дом на небесата, жилище неръкотворно, вечно.


2 Коринтяни 5:5
Бог, Който ни е създал тъкмо за това, Той ни и даде залога на Духа.


2 Коринтяни 5:11
И тъй, като знаем страха Господен, ние вразумяваме човеците, а за Бога сме явни; надявам се, че сме явни и за вашите съвести.


2 Коринтяни 5:13
Ако сме прекалили в хвалбите си, то е зарад Бога; ако сме умерени, то е зарад вас.


2 Коринтяни 5:18
А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Иисуса Христа и ни даде служението на това примирение,


2 Коринтяни 5:19
защото Бог примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението.


2 Коринтяни 5:20
И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!


2 Коринтяни 5:21
Защото Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.


2 Коринтяни 6:10
огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.


2 Коринтяни 6:16
Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: „ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ“.


2 Коринтяни 7:6
Но Бог, Който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита,


2 Коринтяни 7:9
Сега се радвам не затова, че се наскърбихте, но че се наскърбихте за покаяние, понеже се наскърбихте по Бога, та никаква вреда да не претърпите от нас.


2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение, а световната скръб докарва смърт.


2 Коринтяни 7:11
Защото, ето на, това дето се наскърбихте по Бога, какво усърдие докара у вас, какво извинение, какво негодуване, какъв страх, какъв копнеж, каква ревност, какво отмъщение! С всичко показахте себе си, че сте чисти в това дело.


2 Коринтяни 7:12
И тъй, ако ви и писах, то не заради оскърбителя, нито заради оскърбения, а за да ви стане явна нашата за вас грижа пред Бога.


2 Коринтяни 8:2
че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилна; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие;


2 Коринтяни 8:9
Защото вие знаете милостта на Господа нашего Иисуса Христа, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.


2 Коринтяни 8:16
Да благодарим Богу, Който вложи в сърцето на Тита същото усърдие за вас:


2 Коринтяни 9:7
Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава.


2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело,


2 Коринтяни 9:11
та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас извиква благодарност към Бога.


2 Коринтяни 9:12
Защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и у мнозина извиква обилни благодарности към Бога;


2 Коринтяни 9:13
и те, опитвайки плодовете от туй служение, прославят Бога, задето се покорявате на изповядваното от вас благовестие Христово и щедро общувате с тях и с всички,


2 Коринтяни 9:15
Да благодарим на Бога за неизказания Негов дар!


2 Коринтяни 10:13
Ние, обаче, не без мярка ще се похвалим, а според мярката на определения нам от Бога дял за достигане дори и до вас.


2 Коринтяни 11:11
А защо постъпвам тъй? Затова ли, че ви не обичам? Знае Бог! Но което правя, ще правя,


2 Коринтяни 11:31
Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който е благословен вовеки, знае, че не лъжа.


2 Коринтяни 12:2
Зная един човек в Христа, който преди четиринайсет години (с тяло ли, не зная; без тяло ли, не зная: Бог знае) беше грабнат и отнесен до трето небе.


2 Коринтяни 12:3
И зная тоя човек (с тяло ли, или без тяло, не зная: Бог знае),


2 Коринтяни 12:14
Ето, трети път се готвя да дойда при вас, и няма да ви дотегна; понеже аз търся не вашето, а вас: не децата са длъжни да събират богатство за родителите, а родителите за децата.


2 Коринтяни 12:19
Пак ли мислите, че се оправдаваме пред вас? Ние говорим пред Бога, в Христа, и всичко това, възлюбени, за ваше назидание.


2 Коринтяни 12:21
да не би пак, кога дойда, да ме унизи у вас моят Бог и да оплаквам мнозина, които са съгрешили преди и не са се покаяли за нечистотата, блудството и разпътството, що са вършили.


2 Коринтяни 13:7
Молим Бога да не вършите никакво зло, не за да се покажем ние достойни, но за да вършите вие добро, та ние да бъдем като недостойни.


2 Коринтяни 13:11
И тъй, братя, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир, — и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.


2 Коринтяни 13:13
Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин.


Галатяни 1:1
Павел апостол, призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Иисуса Христа и Бога Отца, Който Го възкреси от мъртвите,


Галатяни 1:3
благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего Иисуса Христа,


Галатяни 1:4
Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от сегашния лукав век, по волята на Бога и Отца нашего,


Галатяни 1:10
У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб.


Галатяни 1:15
А когато Бог, Който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи


Галатяни 1:20
А за това, що ви пиша, ето, пред Бога казвам, че не лъжа.


Галатяни 1:24
И прославяха Бога за мене.


Галатяни 2:6
А що се отнася до най-видните (каквито и да са били те някогаш, мене е все едно: Бог не гледа човека по лице), те нищо не ми прибавиха.


Галатяни 2:19
чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога. Разпнах се с Христа,


Галатяни 3:6
Тъй, Авраам повярва на Бога, и това му се вмени за оправдание.


Галатяни 3:8
И Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благовести на Авраама: „в тебе ще бъдат благославяни всички народи“.


Галатяни 3:11
А че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото „праведният чрез вяра ще бъде жив“.


Галатяни 3:17
Аз пък казвам, че законът, който се яви след четиристотин и трийсет години, не отменя утвърдения по-преди от Бога завет за Христа, та обещанието да изгуби сила.


Галатяни 3:18
Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраама Бог го дарува по обещание.


Галатяни 3:20
Но посредникът не бива посредник само на едного, а Бог е един.


Галатяни 4:4
но, когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син (Единороден), Който се роди от жена и се подчини на закона,


Галатяни 4:6
А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч Отче!


Галатяни 4:8
Но тогава, понеже не знаехте Бога, служехте на богове, които по естество не са богове;


Галатяни 4:9
а сега, като познахте Бога, или, по-добре, като бидохте познати от Бога, как се връщате пак към немощните и оскъдни стихии и искате пак изново да им служите?


Галатяни 6:7
Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне:


Ефесяни 1:2
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


Ефесяни 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата,


Ефесяни 1:7
в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.


Ефесяни 1:11
Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си,


Ефесяни 1:16
не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си,


Ефесяни 1:17
щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,


Ефесяни 1:18
и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите,


Ефесяни 2:4
Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,


Ефесяни 2:7
за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.


Ефесяни 2:10
Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.


Ефесяни 2:16
и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;


Ефесяни 2:19
И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,


Ефесяни 3:3
именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко,


Ефесяни 3:8
На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат — да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово


Ефесяни 3:9
и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,


Ефесяни 3:12
у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.


Ефесяни 3:16
да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,


Ефесяни 4:6
един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.


Ефесяни 4:24
и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.


Ефесяни 4:32
но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.


Ефесяни 5:1
И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени,


Ефесяни 5:2
и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.


Ефесяни 5:5
Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога.


Ефесяни 5:10
и изпитвайте, що е благоугодно Богу.


Ефесяни 5:20
като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа,


Ефесяни 6:23
Мир на братята и любов с вяра от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа.


Филипяни 1:2
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


Филипяни 1:3
Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас,


Филипяни 1:8
Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Иисус Христова.


Филипяни 1:28
и не се стряскайте в нищо от противниците: това е тям доказателство за погибел, а вам — за спасение. И това е от Бога,


Филипяни 2:6
Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу;


Филипяни 2:9
Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име,


Филипяни 2:11
и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.


Филипяни 2:13
защото Бог е, Който ви прави и да искате, и да действувате според благата Му воля.


Филипяни 2:27
Защото той боледува до умиране; но Бог го помилува, и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб.


Филипяни 3:3
защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Иисуса, и не на плътта се уповаваме,


Филипяни 3:9
и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра;


Филипяни 3:14
тичам към целта — към наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса.


Филипяни 3:15
Които, прочее, сме съвършени, това да мислим; ако ли за нещо инак мислите, Бог и него ще ви разкрие.


Филипяни 3:19
техният край е погибел, техният бог — коремът, а славата — в срама им; те мислят за земното.


Филипяни 4:6
Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, —


Филипяни 4:9
Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, — и Бог на мира ще бъде с вас.


Филипяни 4:18
Получих всичко и имам излишно; преизпълних се с блага, като приех пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу.


Филипяни 4:19
Бог мой, по Своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Иисуса.


Филипяни 4:20
А на Бога, нашия Отец, слава вовеки веков. Амин.


Колосяни 1:2
до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.


Колосяни 1:3
Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас,


Колосяни 1:10
та да постъпвате достойно за Бога, като Му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога,


Колосяни 1:12
като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината,


Колосяни 1:15
и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар;


Колосяни 1:21
И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,


Колосяни 1:27
на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;


Колосяни 2:2
за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,


Колосяни 2:12
като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.


Колосяни 2:19
и не се придържа о Главата — Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.


Колосяни 3:1
И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога;


Колосяни 3:3
Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога;


Колосяни 3:17
И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.


Колосяни 3:22
Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога.


Колосяни 4:3
молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на словото да разгласим Христовата тайна, заради която съм и в окови,


1 Солунци 1:1
Павел, Силуан и Тимотей — до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


1 Солунци 1:2
Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си


1 Солунци 1:3
и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.


1 Солунци 1:4
Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране,


1 Солунци 1:8
Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пронесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.


1 Солунци 1:9
Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог,


1 Солунци 2:2
макар и пострадали и поругани попреди във Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд.


1 Солунци 2:4
но както Бог ни удостои да ни повери благовестието, тъй и говорим — не за да угаждаме на човеци, а на Бога, Който изпитва сърцата ни.


1 Солунци 2:5
Защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с користна умисъл: Бог е свидетел!


1 Солунци 2:10
Свидетели сте вие и Бог, как свето, праведно и безукорно постъпвахме пред вас, вярващите,


1 Солунци 2:12
ние подканяхме, молехме и убеждавахме да постъпва достойно за Бога, Който ви призва в Своето царство и слава.


1 Солунци 2:13
Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.


1 Солунци 2:15
които убиха и Господа Иисуса, и Неговите пророци, и нас изгониха, и Богу не угаждат, и на всички човеци се противят,


1 Солунци 3:9
Каква благодарност, наистина, можем да въздадем Богу за вас, за всичката радост, с която се радваме поради вас пред нашия Бог,


1 Солунци 3:11
А Сам Бог и Отец наш и Господ наш Иисус Христос да насочи пътя ни към вас.


1 Солунци 3:13
за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочни в светост пред Бога и Отца нашего, при дохождането на Господа нашего Иисуса Христа с всичките Му светии. Амин.


1 Солунци 4:1
И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това;


1 Солунци 4:5
а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога,


1 Солунци 4:7
Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.


1 Солунци 4:8
И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.


1 Солунци 4:9
А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго,


1 Солунци 4:14
Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него.


1 Солунци 5:9
защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа,


1 Солунци 5:23
А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.


2 Солунци 1:1
Павел, Силуан и Тимотей — до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:


2 Солунци 1:2
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


2 Солунци 1:3
Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,


2 Солунци 1:6
Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,


2 Солунци 1:8
в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа


2 Солунци 1:11
За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,


2 Солунци 1:12
та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа.


2 Солунци 2:4
който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.


2 Солунци 2:11
И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата,


2 Солунци 2:13
Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,


2 Солунци 2:16
А Сам Господ наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, Който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда,


1 Тимотей 1:1
Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда, —


1 Тимотей 1:2
до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ.


1 Тимотей 1:11
по славното благовестие на блажения Бог, що ми бе поверено.


1 Тимотей 1:17
А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог чест и слава вовеки веков. Амин.


1 Тимотей 1:20
от тях са Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулствуват.


1 Тимотей 2:3
защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога,


1 Тимотей 2:5
Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци — Човекът Христос Иисус,


1 Тимотей 3:15
в случай, че се позабавя, да знаеш, как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината.


1 Тимотей 3:16
И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.


1 Тимотей 4:3
които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните, и ония, които са познали истината.


1 Тимотей 4:10
Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.


1 Тимотей 5:4
Ако ли пък някоя вдовица има деца или внуци, нека те се научат първом да почитат своите домашни и да се отплащат на родителите си, защото това е добро и угодно пред Бога.


1 Тимотей 5:5
А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем;


1 Тимотей 5:21
Заклевам те пред Бога, пред Господа Иисуса Христа и пред избраните Ангели, да спазваш това без предубеждение и да не вършиш нищо по пристрастие.


1 Тимотей 6:9
А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел.


1 Тимотей 6:13
Наръчвам ти пред Бога, Който всичко животвори, и пред Христа Иисуса, Който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата,


1 Тимотей 6:17
Наръчвай на богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, Който ни дава всичко в изобилие за наслада;


1 Тимотей 6:18
да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри и общителни,


2 Тимотей 1:2
до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего.


2 Тимотей 1:3
Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем,


2 Тимотей 1:7
Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.


2 Тимотей 1:8
И тъй, не се срамувай от страданията на Господа нашего Иисуса Христа, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога,


2 Тимотей 2:15
Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.


2 Тимотей 2:25
с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, да познаят истината


2 Тимотей 3:4
предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци,


2 Тимотей 3:16
Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата,


2 Тимотей 4:1
И тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, Който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му:


Тит 1:2
с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена,


Тит 1:3
а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога, —


Тит 1:4
до Тита, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, нашия Спасител.


Тит 1:16
Те изповядват, че познават Бога, а с делата си Го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело.


Тит 2:10
не крадат, а показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител, Бога, във всичко.


Тит 2:13
и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос,


Тит 3:4
А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,


Тит 3:8
Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците.


Филимон 1:3
благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.


Филимон 1:4
Благодаря на моя Бог винаги, кога те споменувам в молитвите си,


Евреи 1:1
Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците,


Евреи 1:5
Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих“. И пак: „Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син“?


Евреи 1:9
Ти обикна правдата и намрази беззаконието; затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници“.


Евреи 1:13
А кому от Ангелите някога Бог е казал: „седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти“?


Евреи 2:4
когато Бог потвърдяваше свидетелството им с поличби и чудеса, с различни сили и с раздаване даровете на Светаго Духа по Своя воля?


Евреи 2:5
Защото не на Ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим;


Евреи 2:13
И пак: „Аз ще се уповавам Нему“. И пак: „ето Ме Мене и децата, които Бог Ми даде“.


Евреи 2:17
затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.


Евреи 3:4
защото всеки дом се съгражда от някого; а Тоя, Който е сътворил всичко, е Бог.


Евреи 3:12
Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог.


Hebreo 4:4
Защото нейде е казано за седмия ден тъй: „и в седмия ден Бог си почина от всичките Си дела“.


Hebreo 4:10
Защото, който е влязъл в покоището Му, той и сам е починал от делата си, както Бог от Своите.


Hebreo 4:13
И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Оногова, пред Когото ние ще отговаряме.


Hebreo 5:1
Защото всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове,


Hebreo 5:4
И никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон.


Hebreo 5:10
като бе наречен от Бога Първосвещеник по чина Мелхиседеков.


Hebreo 6:1
Затова, като оставим първоначалното Христово учение, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме пак основа на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога,


Hebreo 6:3
И това ще направим, ако Бог позволи.


Hebreo 6:7
Земя, която попива валящия често върху нея дъжд и ражда злак, полезен за ония, за които се и обработва, получава от Бога благословия;


Hebreo 6:10
Защото Бог не е неправеден, та да забрави делото ви и труда на любовта, що показахте към Неговото име, като послужихте и служите на светиите.


Hebreo 6:13
Бог, когато даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в Себе Си,


Hebreo 6:17
Затова Бог, като особено искаше да покаже към наследниците на обещанието неизменната Си воля, си послужи с клетва,


Hebreo 6:18
та чрез две неизменни неща. в които не е възможно Бог да излъже, да имаме твърда утеха ние, които прибягнахме да се хванем о предстоящата нам надежда,


Hebreo 7:1
Защото тоя Мелхиседек — цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови,


Hebreo 7:19
защото законът не докара нищо до съвършенство; а въведе се по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога.


Hebreo 7:25
Затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за тях.


Hebreo 8:10
Но този е заветът, който ще завещая на дома Израилев след ония дни, казва Господ: ще вложа законите Си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ.


Hebreo 9:1
Тъй и в първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище;


Hebreo 9:6
При такава направа, в първата част на скинията всякога влизат свещениците, да извършват богослужението;


Hebreo 9:14
колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!


Hebreo 9:20
думайки: „тази е кръвта на завета, който ви завеща Бог“.


Hebreo 9:21
Също поръси с кръв и скинията и всички богослужебни съдове.


Hebreo 10:12
а Той, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно Богу,


Hebreo 10:31
Страшно е да попадне човек в ръцете на живия Бог!


Hebreo 11:4
С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин; чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог засвидетелствува за даровете му; чрез нея, ако и да е умрял, още говори.


Hebreo 11:5
Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт; и не се намери, понеже Бог го пресели. Защото преди преселянето си той получи свидетелство, че е угодил Богу.


Hebreo 11:6
А без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят.


Hebreo 11:10
защото той очакваше оня град, който има основи и чийто художник и строител е Бог.


Hebreo 11:16
но сега желаят по-добро, сиреч, небесно; затова и Бог не се срами за тях да се нарича техен Бог: защото им приготви град.


Hebreo 11:19
защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси Исаака, поради което го и прие назад като предобраз на възкресението.


Hebreo 11:26
и охулването Христово счете за по-голямо богатство, отколкото египетските съкровища; защото имаше пред очи наградата.


Hebreo 11:40
защото Бог предвидя за нас нещо по-добро, та без нас да не постигнат съвършенство.


Hebreo 12:7
Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?


Hebreo 12:22
Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Иерусалим, и към десетки хиляди Ангели,


Hebreo 12:23
към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство,


Hebreo 12:28
И тъй, ние, като приемаме царство непоколебимо, нека пазим благодатта, с която да служим благоугодно Богу с благоговение и страх,


Hebreo 12:29
защото нашият Бог е огън, който изтребя.


Hebreo 13:4
Бракът е нещо честно у всички, и брачното легло — чисто; а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог.


Hebreo 13:5
Не бивайте сребролюбци и задоволявайте се с онова, що имате. Защото Сам Бог е казал: „няма да те оставя, нито ще те напусна“;


Hebreo 13:15
Прочее, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч, плода на устните, които прославят името Му.


Hebreo 13:16
А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.


Hebreo 13:20
А Бог на мира, Който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия Пастир на овците — Господа нашего Иисуса (Христа),


1 Петрово 1:2
по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва!


1 Петрово 1:3
Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда,


1 Петрово 1:21
повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата ви и надеждата ви да бъдат в Бога.


1 Петрово 1:23
като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки.


1 Петрово 2:4
Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен,


1 Петрово 2:5
и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа.


1 Петрово 2:12
имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.


1 Петрово 2:17
Всекиго почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте.


1 Петрово 2:19
Защото това е угодно Богу, ако някой, от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо.


1 Петрово 2:20
Та и каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но, ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу.


1 Петрово 3:2
като видят вашия чист богобоязлив живот.


1 Петрово 3:4
а вътрешно — скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога.


1 Петрово 3:5
Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;


1 Петрово 3:15
Господа Бога светете в сърцата си; бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда,


1 Петрово 3:18
понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух,


1 Петрово 3:21
образът на тая вода — кръщението (което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест) спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа,


1 Петрово 3:22
Който, като се възнесе на небето, е отдясно Богу, и Комуто се покориха Ангели и Власти и Сили.


1 Петрово 4:6
Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.


1 Петрово 4:11
Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, Чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин.


1 Петрово 4:16
но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.


1 Петрово 4:19
И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като на верен Създател, душите си, правейки добро.


1 Петрово 5:2
пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно (и богоугодно), не заради гнусна корист, но от усърдие,


1 Петрово 5:5
Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите; а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смиреномъдрие, защото „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“.


1 Петрово 5:10
А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната Си слава в Иисуса Христа, Сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенствува, утвърди, укрепи и направи непоколебими.


2 Петрово 1:1
Симон Петър, раб и апостол Иисус Христов, до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас еднаква по стойност вяра:


2 Петрово 1:2
благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа Иисуса, нашия Господ.


2 Петрово 1:17
Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава дойде към Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“.


2 Петрово 2:4
Защото, ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд,


1 Juan 1:5
И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.


1 Juan 3:9
Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.


1 Juan 3:10
Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.


1 Juan 3:20
защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.


1 Juan 3:21
Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога,


1 Juan 4:1
Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.


1 Juan 4:2
По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.


1 Juan 4:3
А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.


1 Juan 4:4
Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света.


1 Juan 4:6
Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.


1 Juan 4:7
Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;


1 Juan 4:8
който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,


1 Juan 4:9
Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.


1 Juan 4:10
В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.


1 Juan 4:11
Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.


1 Juan 4:12
Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.


1 Juan 4:15
Който изповяда, че Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той — в Бога.


1 Juan 4:16
И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог — в него.


1 Juan 4:20
Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?


1 Juan 4:21
И ние имаме от Него тая заповед: който люби Бога, да люби и брата си.


1 Juan 5:1
Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.


1 Juan 5:2
По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.


1 Juan 5:3
Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.


1 Juan 5:4
Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света — нашата вяра.


1 Juan 5:9
Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.


1 Juan 5:10
Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син.


1 Juan 5:11
А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син.


1 Juan 5:16
Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, — сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.


1 Juan 5:18
Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.


1 Juan 5:19
Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото.


1 Juan 5:20
Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога — Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.


3 Йоаново 1:6
които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога,


3 Йоаново 1:11
Възлюбений, не подражавай на злото, а на доброто. Който прави добро, от Бога е, а който прави зло, не е видял Бога.


Юда 1:1
Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова — до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа:


Юда 1:4
Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничния Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа.


Юда 1:25
на Едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.


Откровение 1:1
Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана,


Откровение 1:6
и Който ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници, — слава и владичество вовеки веков! Амин.


Откровение 2:9
зная твоите дела, скръб и сиромашия (но ти си богат), и хулите на ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище.


Откровение 3:2
Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.


Откровение 3:12
Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън; и ще напиша върху него името на Моя Бог и името на града на Моя Бог, на новия Иерусалим, който слиза от небето от Моя Бог, и Моето ново име.


Откровение 3:17
Защото казваш: богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет сиромах, сляп и гол, —


Откровение 3:18
съветвам те да си купиш от Мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш; и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш.


Откровение 4:8
И четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, Който е бил, Който е и Който иде.


Откровение 5:9
и пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите ѝ, защото Ти бе заклан и със Своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе,


Откровение 5:10
и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; и ще царуваме на земята.


Откровение 5:12
които говореха с висок глас: достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението.


Откровение 6:15
и земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали,


Откровение 7:2
И видях друг Ангел да възлиза от изгрев-слънце, който имаше печат на Живия Бог. И той извика с висок глас към четирите Ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки:


Откровение 7:3
не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог.


Откровение 7:10
И възклицаваха с висок глас, думайки: спасението дължим на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнеца!


Откровение 7:11
А всички Ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу,


Откровение 7:12
думайки: амин! благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог вовеки веков! Амин.


Откровение 7:15
Затова са пред престола на Бога, Комуто и служат денем и нощем в Неговия храм; и Тоя, Който седи на престола, ще се всели в тях;


Откровение 7:17
защото Агнецът, Който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им.


Откровение 8:2
И видях седемте Ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби.


Откровение 8:4
Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на Ангела пред Бога.


Откровение 9:13
И шестият Ангел затръби, и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, що е пред Бога;


Откровение 10:7
но в дните, когато седмият Ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил Той на Своите раби — пророците.


Откровение 11:4
Това са двете маслинени дървета и двата светилника, що стоят пред Бога, Господа на земята.


Откровение 11:11
Но след трите и половина дни у тях ще влезе дух на живот от Бога и те ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обземе ония, които ги гледат.


Откровение 11:13
В оня час ще стане голям трус, и десетата част на града ще падне; а от труса ще загинат седем хиляди имена човешки; останалите пък ще се изплашат и ще въздадат слава на Небесния Бог.


Откровение 11:16
И двайсет и четирите старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха ничком и се поклониха Богу,


Откровение 11:19
Тогава на небето се отвори храмът на Бога, и се яви ковчегът на завета Му в Неговия храм; след това се явиха светкавици и гласове, гръмотевици и трус и голяма градушка.


Откровение 12:5
И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и детето ѝ бе грабнато и занесено при Бога и престола Му.


Откровение 12:6
А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шейсет дена.


Откровение 12:10
И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.


Откровение 13:1
След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му — богохулни имена.


Откровение 13:5
Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.


Откровение 13:6
Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.


Откровение 13:16
И той ще направи, щото на всички — малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби — да се даде белег на дясната им ръка или на челата им,


Откровение 14:4
Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени; тия са, които вървят след Агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и Агнеца,


Откровение 14:7
той говореше с висок глас: бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд, и поклонете се на Оногова, Който е сътворил небето и земята, морето и водните извори.


Откровение 15:7
И едно от четирите животни даде на седемте Ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее вовеки веков.


Откровение 15:8
И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата Му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте Ангели.


Откровение 16:9
И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да Му въздадат слава.


Откровение 16:11
и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си.


Откровение 16:14
това са бесовски духове, които вършат личби; те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя.


Откровение 16:19
Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха; а Вавилон великий биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева Му.


Откровение 16:21
едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците; а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма.


Откровение 17:3
И ме отнесе духом в пустиня; и видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.


Откровение 17:17
защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята Му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии.


Откровение 18:3
и царете земни блудствуваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия ѝ разкош.


Откровение 18:5
защото нейните грехове стигнаха до небето, и Бог си спомни неправдите ѝ.


Откровение 18:8
Затова в един ден ще ѝ се струпат поразите: смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, Който я съди.


Откровение 18:15
Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките ѝ, като плачат, ридаят


Откровение 18:17
защото в един час пропадна толкова голямо богатство! И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалеч


Откровение 18:19
И посипаха с пепел главите си, и с плач и ридание викаха и казваха: горко ти, горко ти, граде велики, с чиито драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море: защото в един час запустя!


Откровение 18:20
Весели се за това, небе, и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него.


Откровение 19:1
След това чух висок глас като от много народ на небето, който казваше: алилуия, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог,


Откровение 19:4
Тогава паднаха двайсет и четирите старци и четирите животни, та се поклониха Богу, Който седеше на престола, като казваха: амин, алилуия!


Откровение 19:5
И от престола излезе глас, който казваше: хвалете нашия Бог всички Негови раби и вие, които Му се боите, малки и големи.


Откровение 19:6
И чух глас като че ли от много народ, глас като че от много води, и глас като че от силни гръмотевици, които казваха: алилуия, защото се възцари Господ, Бог Вседържител;


Откровение 19:10
И паднах пред нозете му да му се поклоня: но той ми рече: стой, не прави това! аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Иисусово; Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството.


Откровение 19:15
От устата Му излизаше остър меч, за да поразява с него народите; Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя.


Откровение 20:6
Блажен и свет е, който има дял в първото възкресение: над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него хиляда години.


Откровение 20:9
Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град; падна от Бога огън небесен и ги погълна;


Откровение 20:12
След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога; отвориха се книги; отвори се и друга книга — книгата на живота; и съдени бяха мъртвите по записаното в книгите, според делата си.


Откровение 21:2
Тогава аз, Иоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.


Откровение 21:3
И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях — техен Бог.


Откровение 21:4
И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина.


Откровение 21:7
Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син.


Откровение 21:10
Па ме отнесе духом на голяма и висока планина, и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето — от Бога,


Откровение 21:22
Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм.


Откровение 22:1
И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца.


Откровение 22:3
И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите раби ще Му служат


Откровение 22:5
И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява; и ще царуват вовеки веков.


Откровение 22:6
И рече ми: тия думи са верни и истински; Господ, Бог на светите пророци, изпрати Ангела Си, за да покаже на Своите раби, какво трябва да стане наскоро.


Откровение 22:9
а той ми казваше: стой, не прави това! Понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци и на ония, които пазят думите на тая книга; Богу се поклони.


Откровение 22:18
И аз свидетелствувам всекиму, който слуша пророчествените думи на тая книга: ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга;


Откровение 22:19
и ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга.


Bulgarian Bible 2016 (BOB) - Orthodox Bible Синодално Издание
Copyright by © Българско библейско дружество 2016