A A A A A


Kërkim

Ma-thi-ơ 5:20
Ja, unë po ju them: nëse drejtësia juaj nuk do të jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisenjve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve.»


Aktet 28:4
Kur e panë vendasit gjarprin që varej në dorën e tij, i thanë njëri-tjetrit: «Ky njeri duhet të jetë vrasës. Edhe pse i shpëtoi detit, drejtësia hyjnore nuk e lejoi të jetojë».


Romakëve 3:5
Por, nëse padrejtësia jonë nxjerr në pah drejtësinë e Perëndisë, çfarë të themi atëherë? Po të arsyetoja si njeri, do të shtroja pyetjen: Mos vallë është i padrejtë Perëndia kur na ndëshkon?


2 Korintianëve 9:9
Sikurse thotë Shkrimi i shenjtë: Ai shpërndan me zemërgjerësi, u jep të varfërve dhe drejtësia e tij qëndron në amshim.


Efesianëve 5:9
sepse fryti i dritës është mirësia, drejtësia dhe e vërteta.


2 Pjetri 1:1
Unë, Simon Pjetri, shërbëtor dhe apostull i Jezu Krishtit, po ju shkruaj juve që nga drejtësia e Perëndisë tonë dhe e Shpëtimtarit Jezu Krisht keni marrë të njëjtin besim me ne:


2 Pjetri 3:13
Sipas premtimit të tij, ne presim qiej të rinj dhe tokë të re, ku banon drejtësia.


Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002