Instagram
English
A A A A A
Soek
Romeine 1:1
Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God --


Romeine 1:4
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,


Romeine 1:6
onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus


Romeine 1:7
aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!


Romeine 1:8
In die eerste plek dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld.


רומים 2:16
in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.


רומים 3:22
die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;


רומים 5:1
Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;


רומים 5:11
En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het.


רומים 5:15
Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die ,,n baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword.


רומים 5:17
Want as ten gevolge van die misdaad van die ,,n die dood geheers het deur die ,,n, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die ,n, Jesus Christus.


רומים 5:21
sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.


רומים 7:25
Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! [ (Romans 7:26) So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. ]


רומים 13:14
Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.


רומים 15:6
sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.


רומים 15:8
En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig;


רומים 15:16
om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.


רומים 15:30
Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God,


רומים 16:20
En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.


רומים 16:24
Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.


רומים 16:25
Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is,


רומים 16:27
aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.


Hebrew Bible (MHB) 2010
Israeli Hebrew, Modern Israeli Hebrew compilation from Westmister (OT) and Modern Hebrew(NT)