Ukukhethwa iBhayibheli
Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Mathewu 13

1

Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini.

2

Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu.

3

Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, wathi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela.

4

Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyeloyawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda.

5

Kodwa enye yawela emhlabathini olamatshe, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi;

6

kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa; njalo ngoba yayingelampande yabuna.

7

Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisa.

8

Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo.

9

Olendlebe zokuzwa, akezwe.

10

Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso?

11

Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga.

12

Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa.

13

Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, futhi kabaqedisisi.

14

Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise;

15

ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni.

16

Kodwa abusisiwe amehlo enu.

17

Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abaprofethi abanengi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kaba zi bonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kaba zi zwanga.

18

Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli.

19

Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi.

20

Kodwa ohlanyelwe emhlabathini olamatshe, nguye olizwayo ilizwi, ahle alemukele ngentokozo;

21

kodwa kalampande phakathi kwakhe.

22

Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso.

23

Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

24

Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe.

25

Kodwa abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba.

26

Kodwa kwathi selumilile usungulo lwathela isithelo, lomfaba wasubonakala.

27

Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba?

28

Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zasezisithi kuye: Uthanda ukuthi siyewubutha yini?

29

Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo.

30

Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuze liwutshise.

31

Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe;

32

lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulile.

33

Wabatshela omunye umfanekiso, wathi : Umbuso wamazulu unjengemvubelo.

34

Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo;

35

ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi.

36

Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini.

37

Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu;

38

lensimu ngumhlaba;

39

lesitha esawuhlanyelayo ngudiyabhola; labavunayo bazingilosi.

40

Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni.

41

INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi,

42

besezibaphosela.

43

Khona abalungileyo bezakhanya njengelanga.

44

Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wa yi fihla.

45

Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele amahle;

46

esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu.

47

Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle, laselibutha zonke inhlobo;

48

lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle.

49

Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi,

50

besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo.

51

UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo, Nkosi.

52

Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhali okutsha lokudala.

53

Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso, wasuka lapho.

54

Wathi esefikile?

55

Lo kayisiyo yini oJakobe loJose loSimoni loJudasi?

56

Labodadewabo kabakho yini bonke kithi? Pho, zivela ngaphi zonke lezizinto kuye?

57

Basebekhubeka ngaye.

58

Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengi.

Zulu Bible
Public Domain: No Info