New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele

Mathewu 1

1

Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu.

2

UAbrahama wazala;

3

uJuda wasezala uFaresi loZara kuTamari; uEsiromu wasezala uAramu;

4

uAramu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNashoni; uNashoni wasezala uSalimoni;

5

uSalimoni wasezala uBowosi kuRahabi; uBowosi wasezala uObedi kuRuthe; uObedi wasezala uJese;

6

uJese wasezala uDavida inkosi;

7

uSolomoni wasezala uRehobhowamu; uRehobhowamu wasezala uAbhiya; uAbhiya wasezala uAsa;

8

uAsa wasezala uJehoshafathi; uJehoshafathi wasezala uJoramu; uJoramu wasezala uOziya;

9

uOziya wasezala uJothamu; uJothamu wasezala uAhazi; uAhazi wasezala uHezekhiya;

10

uHezekhiya wasezala uManase; uManase wasezala uAmoni; uAmoni wasezala uJosiya;

11

uJosiya wasezala uJekoniya labafowabo.

12

Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekoniya;

13

uZerubhabheli wasezala uAbiyudi; uAbiyudi wasezala uEliyakhimi; uEliyakhimi wasezala uAzori;

14

uAzori wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAkimi; uAkimi wasezala uEliyudi;

15

uEliyudi wasezala uEleyazare; uEleyazare wasezala uMathani; uMathani wasezala uJakobe;

16

uJakobe wasezala uJosefa indoda kaMariya, okwazalwa kuye uJesu othiwa nguKristu.

17

Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama zisiya kuDavida ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela kuDavida ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilitshumi lane.

18

Ngakho ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje.

19

Kodwa uJosefa indoda yakhe engolungileyo.

20

Kwathi esanakana lezizinto, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuye ephutsheni, yathi: Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho. Ngoba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele;

21

njalo uzazala indodana.

22

Konke lokhu-ke kwenzeka ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi:

23

Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodana, njalo bazabiza ibizo layo ngokuthinguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi.

24

Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni wenza njengalokho ingilosi yeNkosi imlayile, wasethatha umkakhe;

25

kodwa kazange amazi waze.

Zulu Bible 1959
Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.