A A A A A
×

Wolaytta Bible 2004

Maatiyoosa 1

1
Hagee Daawita zarenne Abrahaama zare gidida Yesuus Kiristtoosa yeletaa yootiya maxaafaa.
2
Abrahaami Yisaaqa yeliis; Yisaaqi Yaaqooba yeliis; Yaaqoobi Yihudaanne a ishantta yeliis.
3
Yihudai Ti7imaaro giyo maccaaseeppe Paareesanne Zaraaha yeliis; Paareesi Hexiroona yeliis; Hexirooni Raama yeliis.
4
Raami Aminadaaba yeliis; Aminadaabi Na7asoona yeliis; Na7asooni Solomona yeliis.
5
Solomoni Ra7aabo giyo maccaaseeppe Boo7eeza yeliis; Boo7eezi Uruto giyo maccaaseeppe Yobeeda yeliis; Yobeedi Isseya yeliis.
6
Isseyi Kawuwaa Daawita yeliis. Kawoi Daawiti Solomona yeliis. Solomona aayyiyaa koiro Ooriyoona giyoogaa machchiyo.
7
Solomoni Robi7aama yeliis; Robi7aami Abiiya yeliis; Abiiyi Asaafa yeliis.
8
Asaafi Yoosaafixa yeliis; Yoosaafixi Yoraama yeliis; Yoraami Ooziyaana yeliis.
9
Ooziyaani Yo7aataama yeliis; Yo7aataami Akaaza yeliis; Akaazi Hizqqiyaasa yeliis.
10
Hizqqiyaasi Minaasa yeliis; Minaasee Amoona yeliis; Amooni Yoosiyaasa yeliis.
11
Israa7eela asai omoodettidi, Baabiloone biitti biido wode, Yoosiyaasi Yo7aakiinanne a ishantta yeliis.
12
Asai omoodetti Baabiloone biitti biidoogaappe guyyiyan, Yo7aakiini Salaatiyaala yeliis; Salaatiyaali Zarubaabeela yeliis.
13
Zarubaabeeli Abiyuuda yeliis; Abiyuudi Eliyaaqiima yeliis; Eliyaaqiimi Azoora yeliis.
14
Azoori Xaadooqa yeliis; Xaadooqi Akiima yeliis; Akiimi Eliyuuda yeliis.
15
Eliyuudi El77aazara yeliis; El77aazari Maataana yeliis; Maataani Yaaqooba yeliis.
16
Yaaqoobi Kiristtoosa giyo Yesuusa yelida Mairaami azinaa Yooseefa yeliis.
17
Hegaa gishshau, zare ubbai Abrahaamappe Daawita gakkanaassi tammanne oidda; Daawitappe doommidi, asai Baabiloone biitti omoodettidi biido wode gakkanaassi tammanne oidda; asai Baabiloone biitti omoodettidi biido wodeppe Kiristtoosi yelettido wodiyaa gakkanaassi tammanne oidda.
18
Yesuus Kiristtoosa yeletai hagaa mala; a aayyiyaa Mairaama Yooseefayyo giigaasu; a he wode Yooseefaara gaittennan de7aidda, Geeshsha Ayyaanau shahaaraasu.
19
O giigissi wottida Yooseefi, xillo asa gididaagee, o kaushshanau koyibeenna; ibaa qonccissennan o aggi bayanau qoppiis.
20
SHin i hegaa qoppishin, Godaa kiitanchchai aimuwan aara gaittidi, “Daawita na7au Yooseefaa, Mairaama Geeshsha Ayyaanau shahaarido gishshau, o ekkanaagaa yayyoppa.
21
Attuma na7a a yelana; qassi neeni Yesuusa gaada a sunttana; aissi giikko, i ba asaa eta nagaraappe ashshana” yaagiis.
22
Qassi Godai hananabaa yootiyaagaa baggaara, “Geela7iyaa shahaarada na7aa yelana; a sunttai Amaanu7eela geetettana” giidoogee polettana mala, hagee ubbai haniis; “Amaanu7eela” giyoogee “Xoossai nunaara de7ees” giyoogaa.
23
***
24
Yooseefi xiskkuwaappe beegottidi, Godaa kiitanchchai bana azazidoogaadan, Mairaamo efiis.
25
SHin ba baira na7aa a yelana gakkanaassi o bochchibeenna; qassi na7aa Yesuusa giidi sunttiis.
Maatiyoosa 1:1
Maatiyoosa 1:2
Maatiyoosa 1:3
Maatiyoosa 1:4
Maatiyoosa 1:5
Maatiyoosa 1:6
Maatiyoosa 1:7
Maatiyoosa 1:8
Maatiyoosa 1:9
Maatiyoosa 1:10
Maatiyoosa 1:11
Maatiyoosa 1:12
Maatiyoosa 1:13
Maatiyoosa 1:14
Maatiyoosa 1:15
Maatiyoosa 1:16
Maatiyoosa 1:17
Maatiyoosa 1:18
Maatiyoosa 1:19
Maatiyoosa 1:20
Maatiyoosa 1:21
Maatiyoosa 1:22
Maatiyoosa 1:23
Maatiyoosa 1:24
Maatiyoosa 1:25
Maatiyoosa 1 / Maa 1
Maatiyoosa 2 / Maa 2
Maatiyoosa 3 / Maa 3
Maatiyoosa 4 / Maa 4
Maatiyoosa 5 / Maa 5
Maatiyoosa 6 / Maa 6
Maatiyoosa 7 / Maa 7
Maatiyoosa 8 / Maa 8
Maatiyoosa 9 / Maa 9
Maatiyoosa 10 / Maa 10
Maatiyoosa 11 / Maa 11
Maatiyoosa 12 / Maa 12
Maatiyoosa 13 / Maa 13
Maatiyoosa 14 / Maa 14
Maatiyoosa 15 / Maa 15
Maatiyoosa 16 / Maa 16
Maatiyoosa 17 / Maa 17
Maatiyoosa 18 / Maa 18
Maatiyoosa 19 / Maa 19
Maatiyoosa 20 / Maa 20
Maatiyoosa 21 / Maa 21
Maatiyoosa 22 / Maa 22
Maatiyoosa 23 / Maa 23
Maatiyoosa 24 / Maa 24
Maatiyoosa 25 / Maa 25
Maatiyoosa 26 / Maa 26
Maatiyoosa 27 / Maa 27
Maatiyoosa 28 / Maa 28