Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Giô-sua 12

1

Dân Ít-ra-en kiểm soát vùng đất phía đông sông Giô-đanh từ suối Ạc-nôn cho đến núi Hẹt-môn và toàn vùng đất dọc theo phía đông sông Giô-đanh. Những vùng đất nầy thuộc về các vua mà dân Ít-ra-en đã đánh bại.

2

Xi-hôn, vua dân A-mô-rít cư ngụ trong thành Hết-bôn và cai trị dải đất từ A-rô-e nơi suối Ạc-nôn cho đến sông Gia-bốc. Đất của vua Xi-hôn bắt đầu từ giữa suối, tức ranh giới với dân Am-môn. Xi-hôn cai trị hơn phân nửa đất Ghi-lê-át

3

và lấn qua phía đông Thung lũng sông Giô-đanh từ hồ Ga-li-lê cho đến Biển Chết. Ông cai trị từ Bết Giê-si-mốt về phía nam cho đến các sườn đồi Phích-ga.

4

Óc, vua của Ba-san là một trong những vị vua cuối cùng của dân Rê-phai. Vua cai trị vùng đất từ Ách-ta-rốt và Ết-rê-i.

5

Ông cũng cai trị vùng núi Hẹt-môn, Xa-lê-ca và toàn vùng Ba-san cho đến khu vực dân Ghê-su-rơ và Ma-a-ca sinh sống. Vua Óc cũng cai trị phần nửa đất Ghi-lê-át đến ranh giới của Xi-hôn, vua Hết-bôn.

6

Mô-se, tôi tớ của Chúa, cùng dân Ít-ra-en đánh bại các vua nầy, rồi Mô-se cấp phần đất đó cho các chi tộc Ru-bên, Gát và Ma-na-xe phía đông làm sản nghiệp.

7

Giô-suê và dân Ít-ra-en cũng đánh thắng các vua thuộc miền đất phía tây sông Giô-đanh. Ông cho dân chúng dải đất đó và phân chia lãnh thổ cho mười hai chi tộc làm sản nghiệp. Lãnh thổ đó nằm giữa Ba-anh Gát trong Thung Lũng Li-băng và núi Ha-lác gần Ê-đôm.

8

Xứ đó gồm các núi và đồi phía tây, Thung Lũng sông Giô-đanh, vùng sườn đồi, vùng sa mạc và vùng nam Ca-na-an. Đó cũng là vùng đất mà dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-ri-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít cư ngụ. Dân Ít-ra-en đánh bại vua của các thành sau đây:

9

Giê-ri-cô, A-hi (gần Bê-tên),

10

Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn,

11

Giạt-mút, La-kích,

12

Éc-lôn, Ghê-xe,

13

Đê-bia, Ghê-đe,

14

Họt-ma, A-rát,

15

Líp-na, A-đu-lam,

16

Ma-đê-ca, Bê-tên,

17

Táp-bu-a, Hê-phe,

18

A-phéc, La-sa-rôn,

19

Ma-đôn, Hát-xo,

20

Sim-rôn Mê-rôn, Ạc-sáp,

21

Ta A-nác, Mê-ghi-đô,

22

Kê-đe, Giốc-nam ở Cạt-mên,

23

Đô-rơ (ở Na-phốt Đô-rơ), Gô-dim ở Ghinh-ganh và

24

Tiếc-xa. Tổng số các vua bị thua trận là ba mươi mốt.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center