A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Dân Số 341
CHÚA bảo Mô-se,
2
“Hãy truyền lệnh nầy cho dân Ít-ra-en: Khi các ngươi vào nhận xứ Ca-na-an làm sản nghiệp thì ranh giới của các ngươi sẽ như sau:
3
Về phía Nam các ngươi sẽ nhận một phần của sa mạc Xin gần ranh giới Ê-đôm. Về phía Đông, ranh giới miền Nam của các ngươi sẽ bắt đầu từ cuối phía nam của Biển Chết,
4
băng qua phía Nam của Đèo Bọ Cạp, qua sa mạc Xin và phía Nam của Ca-đe Ba-nê-a. Rồi chạy đến Ha-xa A-đa và qua phía Át-môn.
5
Từ A-môn nó chạy đến suối Ai-cập, và chấm dứt ở Địa-trung-hải.
6
Ranh giới phía Tây sẽ là Địa-trung-hải.
7
Ranh giới phía Bắc của các ngươi sẽ bắt đầu từ Địa-trung-hải chạy đến núi Hô-rơ.
8
Từ núi Hô-rơ nó chạy đến Lê-bô Ha-mát, và đến Xê-đát.
9
Rồi ranh giới đó đi đến Xíp-rôn và chấm dứt ở Ha-xa Ê-nan. Đó là ranh giới phía Bắc của các ngươi.
10
Ranh giới phía Đông của các ngươi sẽ bắt đầu từ Ha-xa Ê-nan và chạy đến Sê-pham.
11
Từ Sê-pham ranh giới chạy qua phía Đông của A-in tới Ríp-la và dọc theo các đồi phía Đông hồ Ga-li-lê.
12
Rồi ranh giới đó sẽ chạy xuống dọc theo sông Giô-đanh và chấm dứt ở Biển Chết. Đó là ranh giới bao quanh xứ các ngươi.”
13
Vậy Mô-se truyền lệnh nầy cho dân Ít-ra-en: “Đây là đất mà các ngươi sẽ nhận. Hãy bắt thăm chia đất ra cho chín chi tộc rưỡi, vì CHÚA đã ra lệnh là các phần đất đó sẽ thuộc về họ.
14
Các chi tộc Ru-bên, Gát, và Ma-na-xe miền Đông đã nhận phần đất của họ rồi.
15
Hai chi tộc rưỡi nầy đã nhận đất phía Đông sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.”
16
Sau đó CHÚA bảo Mô-se,
17
“Sau đây là những người có nhiệm vụ phân chia đất: thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, và Giô-suê, con trai của Nun.
18
Ngoài ra hãy chọn một người lãnh đạo từ mỗi chi tộc để phụ giúp việc phân chia đất.
19
Sau đây là tên của những người lãnh đạo đó: chi tộc Giu-đa: Ca-lép, con trai Giê-phu-nê;
20
chi tộc Xi-mê-ôn: Sê-mu-ên, con trai Am-mi-hút;
21
chi tộc Bên-gia-min: Ê-li-đát, con trai Kít-lôn;
22
chi tộc Đan: Bu-ki, con trai Giốc-li;
23
chi tộc Ma-na-xe, con Giô-xép: Ha-ni-ên, con trai Ê-phót;
24
chi tộc Ép-ra-im, con Giô-xép: Kê-mu-ên, con trai Síp-tan;
25
chi tộc Xê-bu-lôn: Ê-li-xa-phan, con trai Ba-nát;
26
chi tộc Y-xa-ca: Ban-ti-ên, con trai Át-xan;
27
chi tộc A-xe: A-hi-hút, con trai Sê-lô-mi;
28
chi tộc Nép-ta-li: Bê-đa-hên, con trai Am-mi-hút.”
29
CHÚA truyền cho các người đó chia đất Ca-na-an cho dân Ít-ra-en.