A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Dân Số 31
Sau đây là gia phổ của A-rôn và Mô-se lúc CHÚA nói chuyện với Mô-se trên núi Si-nai.
2
Các con trai của A-rôn là: Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.
3
Đó là tên các con trai A-rôn được bổ nhiệm làm thầy tế lễ.
4
Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước mặt CHÚA, vì dâng một thứ lửa không đúng trước mặt CHÚA trong sa mạc Si-nai. Hai người đó không có con trai nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm thầy tế lễ trong suốt thời gian A-rôn, cha mình, còn sống.
5
CHÚA bảo Mô-se,
6
“Hãy đưa chi tộc Lê-vi đến trình diện A-rôn, thầy tế lễ, để giúp người.
7
Họ sẽ giúp người và phục vụ tất cả dân Ít-ra-en ở Lều Họp, làm công tác trong Lều Thánh.
8
Người Lê-vi phải chăm sóc mọi việc trong Lều Họp và phục vụ dân Ít-ra-en trong mọi công tác nơi Lều Thánh.
9
Hãy giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người. Trong vòng dân Ít-ra-en thì người Lê-vi được giao phó hoàn toàn cho A-rôn.
10
Hãy tấn phong cho A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ; kẻ khác đến gần những vật thánh sẽ bị xử tử.”
11
CHÚA cũng bảo Mô-se,
12
“Ta chọn người Lê-vi từ trong dân Ít-ra-en để thay cho các con đầu lòng của Ít-ra-en. Người Lê-vi sẽ thuộc về ta,
13
vì các con đầu lòng là của ta. Khi các ngươi còn ở Ai-cập, ta giết tất cả các con đầu lòng của người Ai-cập và chọn các con đầu lòng của dân Ít-ra-en làm của riêng ta, từ súc vật cho đến người. Chúng nó thuộc về ta. Ta là CHÚA.”
14
CHÚA lại bảo Mô-se trong sa mạc Si-nai,
15
“Hãy kiểm kê người Lê-vi theo gia đình và tiểu tộc. Kiểm kê mọi người nam tuổi từ một tháng trở lên.”
16
Nên Mô-se vâng lời CHÚA và kiểm kê tất cả.
17
Các con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Cô-hát và Mê-ra-ri.
18
Các con trai Ghẹt-sôn là Líp-ni và Si-mê-i.
19
Các con trai Cô-hát là Am-ram, Y-xa, Hếp-rôn, và U-xi-ên.
20
Các con trai Mê-ra-ri là Ma-li và Mu-si. Sau đây là các con trai thuộc chi tộc Lê-vi, liệt kê theo gia tộc.
21
Con cháu của Líp-ni và Si-mê-i là thuộc về Ghẹt-sôn; tức thuộc dòng họ Ghẹt-sôn.
22
Tổng số người nam tuổi từ một tháng trở lên kiểm kê được là 7.500 người.
23
Dòng họ Ghẹt-sôn dựng trại về phía tây, ngay phía sau Lều Thánh.
24
Trưởng tộc của dòng họ Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp, con La-ên.
25
Trong Lều Họp, người Ghẹt-sôn chịu trách nhiệm về Lều Thánh, tấm phủ lều, màn nơi cửa vào Lều Họp,
26
các bức màn nơi sân họp, màn nơi cửa vào sân họp quanh Lều Thánh và bàn thờ, các dây thừng, và mọi công tác liên quan đến những vật ấy.
27
Các con cháu Am-ram, Y-xa, Hếp-rôn, và U-xi-ên là thuộc về Cô-hát; họ là dòng họ Cô-hát.
28
Dòng này có 8.600 người nam tuổi từ một tháng trở lên. Họ chịu trách nhiệm Nơi Thánh.
29
Các con cháu Cô-hát dựng trại về phía nam của Lều Thánh.
30
Tộc trưởng của các con cháu Cô-hát là Ê-li-xa-phan, con U-xi-ên.
31
Họ chịu trách nhiệm về Rương, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, các dụng cụ trong Nơi Thánh, bức màn, và mọi công tác liên quan đến các vật dụng đó.
32
Tộc trưởng chính của người Lê-vi là Ê-lê-a-sa, con A-rôn, thầy tế lễ. Ông là người chịu trách nhiệm về Nơi Thánh.
33
Các con cháu của Ma-li và Mu-si đều thuộc về Mê-ra-ri; đây là dòng họ Mê-ra-ri.
34
Mọi người nam, tuổi từ một tháng trở lên, được kiểm kê là 6.200 người.
35
Tộc trưởng của các dòng họ Mê-ra-ri là Xu-ri-ên, con A-bi-hai. Họ dựng trại về phía bắc của Lều Thánh.
36
Người Mê-ra-ri chịu trách nhiệm về các khung của Lều Thánh, các dây chằng, các cột, đế, và mọi công tác liên quan đến những vật dụng ấy.
37
Họ cũng chịu trách nhiệm về các cột trong sân họp quanh Lều Thánh và các đế, các cọc lều và dây thừng.
38
Mô-se, A-rôn và các con trai ông dựng trại về phía đông của Lều Thánh, hướng mặt trời mọc, ngay trước Lều Họp. Họ chịu trách nhiệm về Nơi Thánh cho cả dân Ít-ra-en. Mọi kẻ khác lảng vảng gần Nơi Thánh sẽ bị xử tử.
39
Mô-se và A-rôn kiểm kê người Lê-vi theo từng dòng họ, như CHÚA đã truyền dặn. Có tất cả 22.000 người nam tuổi từ một tháng trở lên.
40
CHÚA bảo Mô-se, “Hãy kiểm kê các con trai đầu lòng trong Ít-ra-en từ một tháng trở lên, lập thành danh sách.
41
Hãy chọn cho ta người Lê-vi để thay thế các con trai đầu lòng của Ít-ra-en; chọn các súc vật của người Lê-vi thay thế các súc vật đầu lòng của dân Ít-ra-en. Ta là CHÚA.”
42
Vậy Mô-se làm theo điều CHÚA truyền dặn và kiểm kê tất cả con trai đầu lòng của dân Ít-ra-en.
43
Khi ông tổng kết tất cả các con trai đầu lòng tuổi từ một tháng trở lên thì được 22.273 người.
44
CHÚA cũng bảo Mô-se,
45
“Hãy chọn cho ta người Lê-vi để thay thế các con trai đầu lòng của Ít-ra-en; chọn các súc vật của người Lê-vi để thay thế các súc vật đầu lòng của dân Ít-ra-en. Người Lê-vi thuộc về ta. Ta là CHÚA.
46
Vì số các con trai đầu lòng của dân Ít-ra-en nhiều hơn số người Lê-vi là 273,
47
nên hãy thu hai lượng bạc từ mỗi người trong số 273 con trai đầu lòng đó. Dùng đơn vị trọng lượng Nơi Thánh tức khoảng hai phần năm lượng để cân.
48
Giao bạc đó cho A-rôn và các con trai người, xem như tiền để chuộc 273 người Ít-ra-en.”
49
Vậy Mô-se thu tiền chuộc của số người mà người Lê-vi không đủ để thay thế.
50
Từ các con đầu lòng của Ít-ra-en ông thâu được ba mươi lăm cân bạc, dùng cân Nơi Thánh.
51
Mô-se vâng lệnh CHÚA giao số bạc đó cho A-rôn và các con trai người.