A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

Lê-vi 7

1
“Đây là những huấn thị về của lễ đền bù, một loại của lễ rất thánh:
2
Con vật dùng trong của lễ đền bù phải được giết nơi con vật của lễ toàn thiêu bị giết. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết của lễ đó xung quanh bàn thờ.
3
Người phải dâng tất cả mỡ trong của lễ đền bù, cái đuôi nguyên, mỡ bao bộ lòng,
4
hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan được lấy ra cùng với trái cật.
5
Thầy tế lễ phải thiêu các món đó trên bàn thờ, để làm của lễ thiêu dâng lên cho Chúa. Đó là của lễ đền bù.
6
Bất cứ người nam nào thuộc gia đình thầy tế lễ đều có thể ăn của lễ đó. Vì là của lễ rất thánh nên phải ăn ở một nơi thánh.
7
Của lễ đền bù tương tự như của lễ làm sạch tội, cho nên huấn thị cho cả hai loại của lễ đều giống nhau. Thầy tế lễ, đứng dâng của lễ để chuộc tội, có thể ăn thịt thuộc về các của lễ đó.
8
Thầy tế lễ, đứng dâng của lễ thiêu, cũng có thể lấy da từ của lễ đó.
9
Tất cả của lễ chay, được nướng trong lò, chiên trên chảo hay nướng trong dĩa, đều thuộc về thầy tế lễ đứng dâng của lễ.
10
Mọi của lễ chay, dù dâng khô hay trộn dầu, đều thuộc về thầy tế lễ và các thầy tế lễ sẽ chia nhau đồng đều.”
11
“Sau đây là huấn thị về của lễ thân hữu mà người ta có thể dâng lên cho Chúa:
12
Nếu người nào mang của lễ thân hữu đến để tỏ lòng cảm tạ thì phải mang các ổ bánh không pha men có tẩm dầu, bánh kẹp không men đổ dầu lên và các ổ bánh làm bằng bột mịn trộn dầu.
13
Người đó cũng phải dâng các ổ bánh có pha men, cùng với của lễ thân hữu mà người dâng lên, để tỏ lòng cảm tạ.
14
Mỗi loại của lễ sẽ thuộc về Chúa, sau đó được cấp cho thầy tế lễ nào rưới huyết của con vật dùng trong của lễ thân hữu.
15
Khi của lễ thân hữu dâng lên để cảm tạ Chúa, thì thịt con vật đem dâng phải được ăn trong ngày đem dâng, không được để qua sáng hôm sau.
16
Khi dâng của lễ thân hữu cho Thượng Đế, nếu người dâng chỉ do tự nguyện hay do một sự khấn hứa đặc biệt nào đó với Ngài, thì của lễ ấy nên ăn nội trong ngày. Phần còn dư có thể ăn ngày hôm sau.
17
Nếu thịt con vật lễ ấy còn dư lại đến ngày thứ ba, thì phải thiêu đốt hết.
18
Ai ăn thịt của lễ thân hữu, còn lại đến ngày thứ ba, thì người đó không được kể là đã dâng, và của lễ của họ sẽ không được nhậm. Vì của lễ ấy không còn tinh sạch nữa, ai ăn thịt ấy xem như mắc tội.
19
Không ai được ăn thịt đã đụng vào những gì không sạch; phải thiêu thịt đó trong lửa. Ai tinh sạch có thể ăn các thứ thịt khác.
20
Nếu ai không tinh sạch mà ăn thịt của lễ thân hữu đã dâng cho Chúa sẽ bị loại khỏi dân chúng.
21
Nếu ai đụng đến vật không sạch, tức những gì dơ bẩn từ người, thú vật hay các vật ghê tởm khác, thì người đó bị ô dơ. Nếu người đó lại ăn thịt của lễ thân hữu đã dâng cho Chúa, sẽ bị loại khỏi dân chúng.”
22
Chúa phán cùng Mô-se,
23
“Hãy dặn dân Ít-ra-en như sau: Các ngươi không được ăn mỡ của gia súc, chiên hay dê.
24
Nếu con vật bị chết hay bị thú dữ xé thì có thể dùng mỡ nó cho các việc khác nhưng các ngươi không được ăn mỡ đó.
25
Ai ăn mỡ của con vật, đã được dâng làm của lễ thiêu cho Chúa, sẽ bị loại khỏi dân chúng.
26
Dù bất cứ ở đâu, các ngươi cũng không được ăn huyết của chim chóc hay thú vật.
27
Ai ăn huyết sẽ bị loại khỏi dân chúng.”
28
Chúa phán cùng Mô-se,
29
“Hãy dặn dân Ít-ra-en như sau: Nếu ai mang của lễ thân hữu đến cho Chúa thì phải dành một phần đó dâng làm lễ vật.
30
Người đó phải đích thân cầm phần lễ vật trong tay để làm của lễ thiêu cho Chúa. Mỡ và ức của con vật thì mang đến cho thầy tế lễ để dâng lên cho Chúa.
31
Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu mỡ trên bàn thờ, nhưng ức của con vật thì thuộc về A-rôn và các thầy tế lễ.
32
Người cũng phải lấy cái đùi phải, từ trong của lễ thân hữu để biếu thầy tế lễ;
33
phần ấy sẽ thuộc về thầy tế lễ nào đứng dâng huyết và mỡ trong của lễ thân hữu.
34
Ta đã lấy cái ức và cái đùi từ trong của lễ thân hữu nơi dân Ít-ra-en để cấp cho A-rôn và các thầy tế lễ. Đó là phần của họ mãi mãi nhận từ dân Ít-ra-en.
35
Sau đây là phần thuộc về A-rôn và các con trai người, lấy từ các của lễ thiêu dâng lên cho Chúa. Họ nhận được phần ấy vào ngày các của lễ nầy được dâng lên cho Chúa trong khi hành chức tế lễ.
36
Vào ngày Chúa bổ nhiệm các thầy tế lễ, Ngài truyền cho dân Ít-ra-en cấp phần nầy cho họ, là phần họ sẽ nhận lãnh từ nay về sau.
37
Đó là những huấn thị về của lễ toàn thiêu, của lễ chay, của lễ làm sạch tội, của lễ đền bù, của lễ bổ nhiệm chức tế lễ và của lễ thân hữu.
38
Chúa ban những huấn thị đó cho Mô-se trên núi Si-nai, trong ngày Chúa truyền cho dân Ít-ra-en mang của lễ đến cho Ngài trong sa mạc Si-nai.”
Lê-vi 7:1
Lê-vi 7:2
Lê-vi 7:3
Lê-vi 7:4
Lê-vi 7:5
Lê-vi 7:6
Lê-vi 7:7
Lê-vi 7:8
Lê-vi 7:9
Lê-vi 7:10
Lê-vi 7:11
Lê-vi 7:12
Lê-vi 7:13
Lê-vi 7:14
Lê-vi 7:15
Lê-vi 7:16
Lê-vi 7:17
Lê-vi 7:18
Lê-vi 7:19
Lê-vi 7:20
Lê-vi 7:21
Lê-vi 7:22
Lê-vi 7:23
Lê-vi 7:24
Lê-vi 7:25
Lê-vi 7:26
Lê-vi 7:27
Lê-vi 7:28
Lê-vi 7:29
Lê-vi 7:30
Lê-vi 7:31
Lê-vi 7:32
Lê-vi 7:33
Lê-vi 7:34
Lê-vi 7:35
Lê-vi 7:36
Lê-vi 7:37
Lê-vi 7:38
Lê-vi 1 / Lê 1
Lê-vi 2 / Lê 2
Lê-vi 3 / Lê 3
Lê-vi 4 / Lê 4
Lê-vi 5 / Lê 5
Lê-vi 6 / Lê 6
Lê-vi 7 / Lê 7
Lê-vi 8 / Lê 8
Lê-vi 9 / Lê 9
Lê-vi 10 / Lê 10
Lê-vi 11 / Lê 11
Lê-vi 12 / Lê 12
Lê-vi 13 / Lê 13
Lê-vi 14 / Lê 14
Lê-vi 15 / Lê 15
Lê-vi 16 / Lê 16
Lê-vi 17 / Lê 17
Lê-vi 18 / Lê 18
Lê-vi 19 / Lê 19
Lê-vi 20 / Lê 20
Lê-vi 21 / Lê 21
Lê-vi 22 / Lê 22
Lê-vi 23 / Lê 23
Lê-vi 24 / Lê 24
Lê-vi 25 / Lê 25
Lê-vi 26 / Lê 26
Lê-vi 27 / Lê 27