A A A A A
×

Kinh Thánh 2011

Xuất Hành 19

1
Đúng ba tháng sau khi ra khỏi Ai-cập, dân Ít-ra-en đến sa mạc Si-nai.
2
Rời Rê-phi-đim, họ đến sa mạc Si-nai và đóng trại trong sa mạc ngay trước núi.
3
Rồi Mô-se lên núi gặp Thượng Đế. Từ trên núi CHÚA gọi Mô-se rằng, “Hãy bảo điều nầy cho gia đình Gia-cốp, và nói cho toàn dân Ít-ra-en biết:
4
‘Mỗi người trong các ngươi đã thấy điều ta làm cho dân Ai-cập. Các ngươi đã thấy ta mang ngươi ra khỏi Ai-cập như mang ngươi trên cánh chim ưng. Ta đã đưa các ngươi đến đây cho ta.
5
Nên bây giờ nếu các ngươi vâng lời và giữ giao ước ta, các ngươi sẽ thuộc về ta, thành tài sản quí giá mà ta chọn ra từ các dân. Mặc dù cả trái đất đều thuộc về ta,
6
nhưng các ngươi sẽ làm nước của thầy tế lễ ta và là một dân thánh.’ Con hãy bảo cho toàn dân Ít-ra-en những lời ấy.”
7
Vậy Mô-se xuống núi và triệu tập các bô lão của dân chúng lại. Ông thuật lại cho họ nghe hết mọi điều CHÚA truyền dặn mình.
8
Tất cả dân chúng đồng đáp, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Ngài dặn.” Sau đó Mô-se mang lời đáp của dân chúng lên cho CHÚA.
9
CHÚA phán cùng Mô-se, “Ta sẽ ngự xuống trong đám mây dầy đặc và nói chuyện với con. Dân chúng sẽ nghe ta nói chuyện với con và họ sẽ luôn luôn tin cậy con.” Rồi Mô-se thuật lại cho CHÚA điều dân chúng nói.
10
CHÚA bảo Mô-se, “Hãy đến bảo dân chúng dành hôm nay và ngày mai chuẩn bị mình cho sạch. Họ phải giặt quần áo
11
và sẵn sàng cho ngày mốt. Trong ngày đó, ta, CHÚA các ngươi sẽ ngự xuống trên núi Si-nai, và mọi người sẽ nhìn thấy ta.
12
Nhưng con hãy đặt một ranh giới quanh núi để dân chúng không được vượt qua. Bảo họ không được lên núi hay sờ vào chân núi. Ai đụng vào núi sẽ bị xử tử
13
bằng cách ném đá hay bắn tên. Không ai được phép đụng vào người đó. Dù là người hay thú vật cũng phải bị giết. Dân chúng phải chờ hồi kèn thật dài rồi sau đó mới được lên núi.”
14
Sau khi từ núi xuống gặp dân chúng thì Mô-se bảo họ dọn mình để chuẩn bị nghi thức cho Thượng Đế, và giặt quần áo.
15
Rồi Mô-se bảo dân chúng, “Trong ba ngày hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trong thời gian đó không được ăn nằm với vợ.”
16
Sáng ngày thứ ba có sấm chớp và mây dầy đặc trên núi. Có một hồi kèn thật to và dài, dân chúng trong trại sợ run.
17
Tiếp đó Mô-se dẫn dân chúng ra khỏi trại để gặp Thượng Đế. Tất cả đều đứng nơi chân núi.
18
Khắp núi Si-nai bị khói bao trùm vì CHÚA ngự xuống núi trong đám lửa. Khói từ núi bốc lên như khói của lò lửa lớn và cả núi rung chuyển mạnh.
19
Tiếng kèn mỗi lúc một lớn. Lúc đó Mô-se nói chuyện và có tiếng Thượng Đế đáp lại.
20
Rồi CHÚA ngự xuống trên đỉnh núi Si-nai. Ngài gọi Mô-se lên đỉnh núi, Mô-se liền đi lên.
21
CHÚA bảo Mô-se, “Hãy đi xuống cảnh cáo dân chúng chớ có tìm cách xông lên gặp ta. Nếu không nhiều người trong đám họ sẽ chết đó.
22
Dù cho thầy tế lễ là những người có thể đến gần ta cũng phải dọn mình cho sạch. Nếu không, ta là CHÚA sẽ phạt họ.”
23
Mô-se thưa với CHÚA, “Dân chúng không thể lên núi Si-nai vì chính Ngài đã dặn: Hãy lập một giới hạn quanh núi, dành giới hạn đó ra thánh.”
24
CHÚA bảo Mô-se, “Hãy đi xuống mang A-rôn lên với con, nhưng đừng để thầy tế lễ hay dân chúng đến gần ta. Nếu không ta sẽ phạt họ.”
25
Mô-se liền xuống núi gặp dân chúng và dặn họ những điều ấy.
Xuất Hành 19:1
Xuất Hành 19:2
Xuất Hành 19:3
Xuất Hành 19:4
Xuất Hành 19:5
Xuất Hành 19:6
Xuất Hành 19:7
Xuất Hành 19:8
Xuất Hành 19:9
Xuất Hành 19:10
Xuất Hành 19:11
Xuất Hành 19:12
Xuất Hành 19:13
Xuất Hành 19:14
Xuất Hành 19:15
Xuất Hành 19:16
Xuất Hành 19:17
Xuất Hành 19:18
Xuất Hành 19:19
Xuất Hành 19:20
Xuất Hành 19:21
Xuất Hành 19:22
Xuất Hành 19:23
Xuất Hành 19:24
Xuất Hành 19:25
Xuất Hành 1 / XuHà 1
Xuất Hành 2 / XuHà 2
Xuất Hành 3 / XuHà 3
Xuất Hành 4 / XuHà 4
Xuất Hành 5 / XuHà 5
Xuất Hành 6 / XuHà 6
Xuất Hành 7 / XuHà 7
Xuất Hành 8 / XuHà 8
Xuất Hành 9 / XuHà 9
Xuất Hành 10 / XuHà 10
Xuất Hành 11 / XuHà 11
Xuất Hành 12 / XuHà 12
Xuất Hành 13 / XuHà 13
Xuất Hành 14 / XuHà 14
Xuất Hành 15 / XuHà 15
Xuất Hành 16 / XuHà 16
Xuất Hành 17 / XuHà 17
Xuất Hành 18 / XuHà 18
Xuất Hành 19 / XuHà 19
Xuất Hành 20 / XuHà 20
Xuất Hành 21 / XuHà 21
Xuất Hành 22 / XuHà 22
Xuất Hành 23 / XuHà 23
Xuất Hành 24 / XuHà 24
Xuất Hành 25 / XuHà 25
Xuất Hành 26 / XuHà 26
Xuất Hành 27 / XuHà 27
Xuất Hành 28 / XuHà 28
Xuất Hành 29 / XuHà 29
Xuất Hành 30 / XuHà 30
Xuất Hành 31 / XuHà 31
Xuất Hành 32 / XuHà 32
Xuất Hành 33 / XuHà 33
Xuất Hành 34 / XuHà 34
Xuất Hành 35 / XuHà 35
Xuất Hành 36 / XuHà 36
Xuất Hành 37 / XuHà 37
Xuất Hành 38 / XuHà 38
Xuất Hành 39 / XuHà 39
Xuất Hành 40 / XuHà 40