A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 51
CHÚA ôi, xin hãy nghe tiếng tôi khẩn cầu. Xin hiểu nỗi buồn thảm của tôi.
2
Xin nghe tiếng kêu cứu của tôi, lạy Vua là Thượng Đế tôi vì tôi khẩn nguyện cùng Ngài.
3
Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng tôi. Mỗi sáng tôi dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời.
4
Ngài là Thượng Đế không thích điều ác; Ngài không chịu được kẻ làm ác.
5
Những kẻ ngu dại không thể đứng trước mặt Ngài. Ngài ghét mọi kẻ làm ác.
6
Ngài diệt những kẻ nói dối; CHÚA ghét bọn giết người và kẻ lường gạt người khác.
7
Vì lòng yêu thương lớn lao của CHÚA, tôi có thể đến trong đền thờ Ngài. Vì tôi kính sợ CHÚA nên tôi có thể thờ phụng trong đền thánh Ngài.
8
Lạy CHÚA, vì kẻ thù tôi rất đông, xin chỉ cho tôi biết cách hành động. Xin cho tôi biết rõ phải sống thế nào để đẹp lòng Ngài.
9
Môi miệng kẻ thù tôi không hề biết nói thật; trong lòng chúng nó lúc nào cũng muốn hại người khác. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; chúng dùng lưỡi để lường gạt người khác.
10
Lạy CHÚA xin lên án chúng nó! Hãy cho chúng nó tự rơi vào chính bẫy mình giăng ra. Hãy đuổi chúng nó đi vì chúng phạm tội quá nhiều; chúng đã chống nghịch Ngài.
11
Nhưng xin hãy cho những ai tin cậy Ngài được vui sướng; để họ hát mừng mãi mãi. Xin hãy bảo vệ những người yêu mến Ngài để họ vui thích trong Ngài.
12
Lạy CHÚA, Ngài ban phúc cho những ai làm theo lẽ phải; Ngài bảo vệ họ như cái thuẫn đỡ của chiến sĩ.