A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 251
Lạy CHÚA, tôi đặt mạng sống tôi trong tay Ngài;
2
Lạy Thượng Đế, tôi tin cậy nơi Ngài. Xin đừng để tôi bị xấu hổ; đừng để kẻ thù chế nhạo tôi.
3
Không ai tin cậy Ngài mà lại bị xấu hổ, chỉ những kẻ vô cớ phạm tội mới bị xấu hổ.
4
Lạy CHÚA xin chỉ cho tôi biết đường lối Ngài; Dạy tôi cách sống.
5
Hãy hướng dẫn tôi đi trong chân lý của Ngài, và dạy dỗ tôi, lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc tôi. Hằng ngày tôi tin cậy CHÚA.
6
Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng nhân từ và tình yêu Ngài mà Ngài đã tỏ ra từ xưa.
7
Xin đừng nhớ lại tội lỗi và hành vi sai quấy của tôi lúc tôi còn trẻ tuổi. Nhưng xin CHÚA luôn nhớ yêu thương tôi vì Ngài là Đấng nhân từ.
8
CHÚA rất nhân từ và chính trực; Ngài hướng tội nhân vào đường ngay thẳng.
9
Dạy kẻ khiêm nhường làm điều phải, và chỉ cho họ đường lối Ngài.
10
Các đường lối CHÚA đều là nhân từ và chân thật cho những người làm theo giao ước Ngài.
11
Lạy CHÚA, vì danh Ngài, xin hãy tha thứ các tội lỗi tôi.
12
Ai là người kính sợ CHÚA? Ngài sẽ chỉ cho họ con đường chính đáng.
13
Họ sẽ hưởng một đời phước hạnh, và con cháu họ sẽ thừa hưởng đất đai.
14
CHÚA sẽ tỏ sự bí mật cho người kính sợ Ngài; và cho họ biết giao ước Ngài.
15
Mắt tôi luôn trông mong CHÚA cứu giúp. Ngài sẽ giữ chân tôi khỏi rơi vào bẫy.
16
Xin CHÚA hãy quay lại và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và đau khổ.
17
Những nỗi nguy khốn của tôi tăng thêm nhiều; xin hãy giải thoát tôi khỏi hoạn nạn.
18
Xin hãy xem xét những đau khổ và khốn khó tôi; và cất lấy các tội lỗi tôi.
19
Xin CHÚA hãy xem tôi có biết bao nhiêu kẻ thù! Chúng ghét tôi quá sức.
20
Xin hãy bảo vệ và cứu giúp tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, xin đừng để tôi bị xấu hổ.
21
Nguyện sự nhân từ và ngay thẳng giữ gìn tôi, vì tôi đặt hi vọng trong Ngài.
22
Lạy CHÚA, xin hãy cứu Ít-ra-en khỏi mọi khốn khó.