A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 241
Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về CHÚA. Thế gian và mọi dân trên hoàn cầu cũng thuộc về Ngài.
2
Vì Ngài lập đất trên các khối nước, và đặt nó đứng vững trên các sông.
3
Ai có thể lên núi của CHÚA? Ai có thể đứng trong đền thánh Ngài?
4
Chỉ những người có tay tinh sạch và lòng thánh khiết, những ai không thờ lạy hình tượng, không hứa nguyện nhân danh các thần giả.
5
Họ sẽ nhận phước lành từ CHÚA; Thượng Đế, Đấng cứu họ sẽ tuyên bố họ là công bình.
6
Họ cố gắng đi theo Thượng Đế; trông cậy Thượng Đế của Gia-cốp giúp đỡ mình. Xê-la
7
Nầy các cửa, hãy mở toang ra. Còn các cửa lâu đời, hãy mở rộng ra, để vua vinh hiển vào.
8
Vua vinh hiển nầy là ai? Chính là CHÚA mạnh dạn và quyền năng. CHÚA là chiến sĩ dũng cảm.
9
Nầy các cửa, hãy mở toang ra. Các cửa lâu đời, hãy mở rộng ra để vua vinh hiển vào.
10
Vua vinh hiển nầy là ai? Đó là CHÚA Toàn Năng, Ngài là vua vinh hiển. Xê-la