Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 23

1

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi; nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.

2

Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh. Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.

3

Ngài thêm sức mới cho tôi, dắt tôi vào các lối ngay thẳng vì danh tốt của Ngài.

4

Dù phải băng qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Ngài cùng đi với tôi. Cây trượng và cây gậy của CHÚA an ủi tôi.

5

Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt kẻ thù tôi, Ngài đổ dầu lên đầu tôi; và rót tràn chén tôi.

6

Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời. Còn tôi sẽ ở trong nhà CHÚA mãi mãi.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center