A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 201
Nguyện CHÚA đáp lời ngươi trong cơn nguy khốn. Nguyện Thượng Đế của Gia-cốp bảo vệ ngươi.
2
Nguyện Ngài sai ơn cứu giúp ngươi từ đền thánh Ngài, phù trợ ngươi từ núi Xi-ôn.
3
Nguyện Ngài nhớ lễ vật ngươi và chấp nhận sinh tế của ngươi. Xê-la
4
Nguyện Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, và hoàn thành các dự định ngươi.
5
Chúng ta sẽ reo vui khi Ngài giúp đỡ ngươi, Chúng ta sẽ ca ngợi danh Ngài. Nguyện Ngài ban cho ngươi điều ngươi cầu xin.
6
Nay ta biết CHÚA giúp đỡ vua là người được Ngài bổ nhiệm. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ trả lời người, và dùng tay phải mạnh mẽ giải cứu người.
7
Có người ỷ vào xe cộ, kẻ khác nhờ vào binh sĩ, nhưng chúng tôi nhờ cậy CHÚA là Thượng Đế chúng tôi.
8
Chúng bị vây phủ và bị đánh bại, nhưng chúng tôi cứ tiến tới và đắc thắng.
9
Lạy CHÚA, xin bảo vệ vua Ngài! Xin đáp lời kêu cứu của chúng tôi.