A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Kinh Thánh 2011

Thánh Thi 21
Tại sao các quốc gia nổi giận, và dân chúng lập mưu vô ích?
2
Các vua trên đất chuẩn bị chiến đấu, mọi lãnh tụ âm mưu cùng nhau chống lại CHÚA và vua được Ngài bổ nhiệm.
3
Họ bảo, “Chúng ta hãy bẻ xiềng trói và ném bỏ các dây buộc chúng ta.”
4
Nhưng Đấng ngự trên trời cười; CHÚA chế nhạo họ.
5
Rồi Ngài khiển trách họ và dùng cơn giận Ngài làm chúng hoảng sợ.
6
Ngài bảo, “Ta đã chỉ định vua ta trị vì tại Giê-ru-sa-lem, trên Xi-ôn là núi thánh ta.”
7
Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết điều CHÚA đã phán: Ngài nói cùng ta, “Con là con ta. Ngày nay ta sinh ra con.
8
Nếu con xin, ta sẽ cho con các quốc gia; mọi dân trên đất sẽ thuộc về con.
9
Con sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt. Con sẽ đập nát chúng như đồ gốm.”
10
Cho nên, các vua ơi, hãy khôn ngoan, các quan quyền ơi, hãy học bài nầy.
11
Hãy kính sợ và vâng phục Thượng Đế. Hãy run sợ mà phục vụ Ngài.
12
Hãy tỏ lòng trung thành với con Ngài, nếu không Ngài sẽ nổi giận tiêu diệt các ngươi vì Ngài rất dễ nóng giận. Nhưng phúc cho người nào nhờ cậy Ngài bảo vệ mình.