A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 141
Kẻ ngu dại nghĩ thầm, “Chẳng có Thượng Đế đâu.” Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động nhơ nhuốc; Chẳng có ai làm điều thiện.
2
Từ trời CHÚA nhìn xuống loài người xem thử có ai hiểu biết, hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.
3
Nhưng ai nấy đều quay đi. Tất cả đều gian ác. Chẳng có ai làm điều thiện, không có lấy một người
4
Kẻ ác không hiểu biết sao? Chúng tiêu diệt dân ta như ăn bánh. Chúng không hề nhờ cậy CHÚA.
5
Nhưng kẻ ác bị kinh hoảng vì CHÚA ở cùng những người làm điều phải.
6
Mưu mô kẻ ác nghịch cùng người nghèo sẽ thất bại, vì CHÚA gìn giữ họ.
7
Tôi cầu mong cho chiến thắng đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn! Khi CHÚA phục hồi dân của Ngài, thì con cháu Gia-cốp sẽ vui mừng, và dân Ít-ra-en sẽ hớn hở.