Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 14

1

Kẻ ngu dại nghĩ thầm, “Chẳng có Thượng Đế đâu.” Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động nhơ nhuốc; Chẳng có ai làm điều thiện.

2

Từ trời CHÚA nhìn xuống loài người xem thử có ai hiểu biết, hoặc tìm kiếm Thượng Đế để xin Ngài hướng dẫn chăng.

3

Nhưng ai nấy đều quay đi. Tất cả đều gian ác. Chẳng có ai làm điều thiện, không có lấy một người

4

Kẻ ác không hiểu biết sao? Chúng tiêu diệt dân ta như ăn bánh. Chúng không hề nhờ cậy CHÚA.

5

Nhưng kẻ ác bị kinh hoảng vì CHÚA ở cùng những người làm điều phải.

6

Mưu mô kẻ ác nghịch cùng người nghèo sẽ thất bại, vì CHÚA gìn giữ họ.

7

Tôi cầu mong cho chiến thắng đến với Ít-ra-en từ núi Xi-ôn! Khi CHÚA phục hồi dân của Ngài, thì con cháu Gia-cốp sẽ vui mừng, và dân Ít-ra-en sẽ hớn hở.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center