A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Thánh Thi 11
Phúc cho người nào không nghe lời kẻ ác, không bước trong nẻo tội nhân, chẳng làm như kẻ xấc láo.
2
Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA, và suy tư lời ấy đêm ngày.
3
Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng khô héo. Mọi việc họ làm đều thành công.
4
Kẻ ác chẳng được như thế. Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung.
5
Cho nên kẻ ác sẽ chẳng thoát khỏi sự trừng phạt của Thượng Đế. Tội nhân cũng không thể nào thờ phụng chung với dân CHÚA.
6
Vì CHÚA chăm sóc con dân Ngài, còn kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.