พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 30

Hãy ca ngợi Chúa! Hãy ca ngợi danh Chúa; Hỡi các tôi tớ Chúa và

những kẻ đứng trong đền thờ Chúa cùng trong sân đền thờ, hãy ca ngợi Ngài.

Hãy ca ngợi Ngài, vì Ngài nhân từ; hãy hát ca ngợi Ngài vì Ngài tuyệt vời.

Chúa đã chọn dân Gia-cốp cho mình; Ngài tuyển chọn dân Ít-ra-en cho chính mình.

Tôi biết Chúa là Đấng cao cả. Chúa chúng tôi vĩ đại cao cả hơn tất cả các thần.

Ngài làm điều đẹp ý Ngài, ở trên trời và dưới đất, trên biển và trong các đại dương sâu.

Ngài mang mây đến từ cuối trái đất, Sai sấm chớp đến với mưa. Mang gió ra từ các kho chứa mình.

Ngài tiêu diệt các con trai đầu lòng xứ Ai-cập của người lẫn gia súc.

Ngài làm nhiều dấu kỳ và phép lạ ở Ai-cập nghịch lại vua và các tôi tớ người.

๑๐

Ngài đánh bại các quốc gia và giết các vua hùng mạnh:

๑๑

Tức Si-hôn, vua dân A-mô-rít, Óc, vua của Ba-san, và tất cả các vua Ca-na-an.

๑๒

Rồi Ngài ban đất của họ làm món quà cho dân Ngài, tức dân Ít-ra-en.

๑๓

Lạy Chúa, danh Chúa còn đến đời đời; Lạy Chúa, Ngài sẽ được ghi nhớ mãi mãi.

๑๔

Chúa bênh vực dân Ngài và tỏ lòng thương xót cho các tôi tớ Ngài.

๑๕

Hình tượng của các dân đều làm bằng bạc hay vàng, sản phẩm của tay người.

๑๖

Chúng nó có miệng mà không nói được. Có mắt mà chẳng thấy.

๑๗

Có lỗ tai mà không nghe. Miệng không hơi thở.

๑๘

Những kẻ tạc hình tượng cũng giống như các hình tượng ấy, những ai tin chúng nó cũng như vậy.

๑๙

Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy ca ngợi Chúa. Hỡi nhà A-rôn, hãy ca ngợi Chúa.

๒๐

Hỡi nhà Lê-vi hãy ca ngợi Chúa. Những ai kính sợ Chúa hãy ca ngợi Ngài.

๒๑

Hỡi cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Chúa trên núi Xi-ôn. Hãy ca ngợi Chúa!

Thailand Bible Tok
Public Domain: ?