A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 281
“Bạc lấy ở mỏ lên, và có nơi luyện vàng.
2
Sắt khai lên từ dưới đất, và đồng được nung chảy từ đá.
3
Các thợ mỏ mang đèn đuốc, và đi tìm sâu trong mỏ để kiếm quặng nơi tối tăm.
4
Thợ mỏ đào hầm xa chỗ người ở, nơi chưa ai đặt chân đến; họ làm việc xa người ta, lắc lư và đong đưa trên dây thừng.
5
Thực phẩm mọc trên mặt đất, nhưng trong lòng đất lửa cháy ngùn ngụt.
6
Người ta tìm được ngọc trong đá, và bụi vàng cũng nằm trong đá.
7
Chim ưng không biết lối đi đến đó; chim phượng hoàng cũng chưa thấy đường đi.
8
Dã thú chưa hề dẫm đến, và chưa có sư tử nào đi ngang qua.
9
Thợ mỏ đập đá lửa, và đào nơi chân núi.
10
Họ đào hầm xuyên qua đá và thấy được của báu trong đó.
11
Họ tìm nguồn sông, và mang những điều bí ẩn ra ánh sáng.
12
Nhưng sự khôn ngoan tìm được ở đâu, sự thông sáng sống nơi nào?
13
Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan; không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
14
Đại dương sâu nói, ‘Tôi đâu có giữ nó,’ biển cả cũng bảo, ‘Nó cũng chẳng có ở đây với tôi.’
15
Sự khôn ngoan không thể mua được bằng vàng, giá trị nó cũng không cân được bằng bạc.
16
Cũng không thể mua được nó bằng vàng ròng, hay bằng ngọc mã não hoặc bích ngọc.
17
Vàng và pha lê cũng không có giá trị bằng sự khôn ngoan, không ai mua được nó bằng nữ trang làm bằng vàng.
18
San hô và bích ngọc chẳng đáng nói đến, giá trị của sự khôn ngoan vượt hơn hồng ngọc.
19
Hoàng ngọc của xứ Ê-thi-ô-bi không thể sánh được với sự khôn ngoan; vàng ròng thượng hạng cũng không mua nó được.
20
Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra, sự thông sáng sống nơi nào?
21
Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống, chim trời cũng không biết đến.
22
Sự hủy diệt và sự chết bảo, ‘Chúng tôi đã nghe về nó.’
23
Chỉ có Thượng Đế hiểu đường dẫn đến khôn ngoan, chỉ một mình Ngài biết sự khôn ngoan ở chỗ nào,
24
vì Ngài nhìn đến nơi xa nhất trên đất, và thấy mọi vật dưới bầu trời.
25
Khi Thượng Đế ban quyền lực cho gió, và định chừng mực cho nước,
26
khi Ngài đặt luật lệ cho mưa, và vạch lối đi cho giông bão,
27
thì Ngài nhìn vào sự khôn ngoan và ấn định trị giá của nó; Ngài đem nó ra trắc nghiệm.
28
Rồi Ngài bảo con người, ‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan; tránh xa điều ác là thông sáng.’”