A A A A A
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 251
Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:
2
“Thượng Đế cai trị, ai nấy phải tôn trọng Ngài; Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
3
Không ai có thể đếm các đạo binh Ngài. Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
4
Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài, chẳng ai do đàn bà sinh ra mà gọi là tinh sạch.
5
Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
6
Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng. Chẳng khác nào loài dòi bọ!”