Di chúc cũ
Di chúc mới
Kinh Thánh Việt Nam 2011

Gióp 25

1

Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:

2

“Thượng Đế cai trị, ai nấy phải tôn trọng Ngài; Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.

3

Không ai có thể đếm các đạo binh Ngài. Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.

4

Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài, chẳng ai do đàn bà sinh ra mà gọi là tinh sạch.

5

Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.

6

Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng. Chẳng khác nào loài dòi bọ!”

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center