A A A A A
Kinh Thánh 2011

Gióp 101
“Tôi chán sống, cho nên tôi phải kêu ca không ngần ngại; Tôi phải nói vì tôi bực dọc.
2
Tôi sẽ thưa cùng Thượng Đế: Xin đừng bắt lỗi tôi xin cho tôi biết tại sao Ngài nghịch tôi.
3
Ngài có vui sướng khi làm khổ tôi không? Ngài không lo cho tôi vốn là công trình của tay Ngài sao? Ngài có vui về âm mưu kẻ ác chăng?
4
Ngài có mắt và thấy như loài người không?
5
Ngày của CHÚA có ngắn ngủi như ngày của con người, và năm của Ngài ngắn như năm của con người không?
6
CHÚA tìm điều ác tôi đã làm, và lùng kiếm tội lỗi tôi.
7
Ngài biết tôi không có lỗi gì, nhưng không ai cứu tôi thoát khỏi quyền lực của Ngài.
8
Tay CHÚA nắn và dựng nên tôi. Chẳng lẽ CHÚA quay trở lại và diệt tôi sao?
9
Xin nhớ rằng Ngài nắn tôi như đất sét. Bây giờ không lẽ Ngài khiến tôi trở về bụi đất lại?
10
Ngài tạo tôi trong bụng mẹ tôi, như phó mát ra từ sữa.
11
Ngài mặc da thịt cho tôi; khâu tôi lại cùng với xương và bắp thịt.
12
Ngài ban cho tôi sự sống và tỏ ra lòng nhân từ Ngài, và chăm sóc, trông nom đời tôi.
13
Nhưng trong lòng Ngài có các chương trình khác. Tôi biết nó nằm trong trí Ngài.
14
Nếu tôi phạm tội, Ngài sẽ trông chừng tôi và không bao giờ tha thứ cho tôi.
15
Nếu tôi có tội thì số phận tôi sẽ vô cùng kinh khủng! Dù cho tôi có lý đi nữa, tôi cũng không dám ngước đầu lên. Tôi đầy tủi nhục và chỉ nếm biết đau khổ.
16
Nếu tôi ngước đầu lên, Ngài sẽ săn tôi như sư tử và dùng quyền năng kinh khiếp đè trên tôi.
17
Ngài đưa các nhân chứng mới ra nghịch tôi, và gia tăng cơn giận Ngài cùng tôi. Đạo quân CHÚA tung ra nghịch tôi.
18
Vậy tại sao Ngài để tôi ra đời làm gì? Ước gì tôi đã chết trước khi có người nào thấy tôi.
19
Ước gì tôi không bao giờ sống, nhưng được đưa ngay xuống mồ khi vừa mới chào đời.
20
Chuỗi ngày ngắn ngủi của tôi gần kết thúc. Xin cho tôi yên để tôi có thể hưởng được một giây phút an vui.
21
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lìa đời; không bao giờ trở lại từ vùng đen tối ảm đạm,
22
từ đất của đêm tăm tối nhất, từ xứ bi thảm và hỗn loạn, nơi mà ánh sáng chỉ là bóng tối thôi.”